ค าน า เอกร นทร วท ญ เล ศสก ล - PDF

Description
ค าน า ต าราน ใช เพ อการเร ยนการสอนว ชาการโปรแกรมว ชวล ซ งเน อหาภายในประกอบด วยพ นฐานการ ใช งานโปรแกรมภาษาว ชวลเบส ก เวอร ช น 2010 (Visual Basic 2010) ซ งสน บสน นเทคโนโลย.Net Framework 4.0 อย างสมบ รณ

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Marketing

Publish on:

Views: 17 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค าน า ต าราน ใช เพ อการเร ยนการสอนว ชาการโปรแกรมว ชวล ซ งเน อหาภายในประกอบด วยพ นฐานการ ใช งานโปรแกรมภาษาว ชวลเบส ก เวอร ช น 2010 (Visual Basic 2010) ซ งสน บสน นเทคโนโลย.Net Framework 4.0 อย างสมบ รณ แบบ โดยผ อ านจะสามารถเข าใจหล กในการเข ยนโปรแกรมอย างม ระบบ และ เป นการเข ยนโปรแกรมเช งว ตถ ท แท จร งมากย งข น โดยเร มต งแต การสร างแนวค ดการแก ป ญหา การ ออกแบบแนวทางการพ ฒนาโปรแกรม และการเข ยนโค ดตามล าด บซ งจะม ต วอย างการประย กต ใช งานอย าง เป นข นตอน และผสมผสานการใช งานคอนโทรลเบ องต นถ งข นส ง ร วมก บการเข ยนโปรแกรมเพ อเช อมต อ ฐานข อม ลประเภทต างๆ ท าให ผ อ านสามารถน าไปใช เป นแนวทางในการพ ฒนาระบบงานทางด านธ รก จ และสารสนเทศได เอกร นทร วท ญ เล ศสก ล สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Visual Studio.Net 1 Edition ของ Visual Studio ข อก าหนดด านซอฟต แวร 3 ข อก าหนดด านฮาร ดแวร 3 การต ดต ง Visual Studio การเร ยกใช งาน Visual Studio Integrated Development Environment : IDE 11 การสร างโปรเจ กต ด วย Visual Basic 14 การบ นท กและแก ไขโปรเจ กต 20 สร ปท ายบท 24 ค าถามท ายบท 25 Chapter 2 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น 26 การแก ไขป ญหาทางคอมพ วเตอร 27 ต วอย างการแก ไขป ญหาทางคอมพ วเตอร 29 ต วแปร 31 ค าคงท 33 ต วด าเน นการ 34 ขอบเขตต วแปร 36 สร ปท ายบท 41 ค าถามท ายบท 42 Chapter 3 คอนโทรลเบ องต น 44 ความหมายของ Property, Method และ Event 45 ฟอร ม 46 คอนโทรล 54 การใช งานคอนโทรลเบ องต น 57 สร ปท ายบท 71 ค าถามท ายบท 73 Chapter 4 การควบค มท ศทางโปรแกรม 74 ประโยคค าส งแบบเง อนไข 75 ประโยคค าส ง IF 75 ประโยคค าส ง Select Case 84 ประโยคค าส งแบบวนรอบ 87 ประโยคค าส ง Do Loop 88 ประโยคค าส ง For Next 95 ประโยคค าส ง While End While 99 สร ปท ายบท 101 ค าถามท ายบท 104 Chapter 5 อาร เรย 106 ม ต ของอาร เรย 107 ชน ดของอาร เรย 108 สแตต กอาร เรย 108 ไดนาม กอาร เรย 115 สร ปท ายบท 119 ค าถามท ายบท 120 Chapter 6 ฟ งก ช นมาตรฐาน 121 ความหมายของฟ งก ช นมาตรฐาน 122 ฟ งก ช นการจ ดการข อม ลชน ดต วเลข 123 ฟ งก ช นการจ ดการข อม ลชน ดต วอ กษร 129 ฟ งก ช นการจ ดการข อม ลชน ดว นท 139 ฟ งก ช นแปลงค า 149 ฟ งก ช นอ นๆ 150 การเปล ยนชน ดของข อม ลด วยคลาส Convert 155 สร ปท ายบท 157 ค าถามท ายบท 160 Chapter 7 โพรซ เยอร และฟ งก ช น 161 โปรแกรมย อย 162 โพรซ เยอร 163 ฟ งก ช น 168 อาร ก วเมนต 171 ขอบเขตการใช งาน 174 สร ปท ายบท 177 ค าถามท ายบท 179 Chapter 8 การใช งานและคอนโทรลข นส ง 182 เมน 183 ContextMenuStrip 189 DataGridView 192 สร ปท ายบท 203 ค าถามท ายบท 204 Chapter 9 การเข ยนโปรแกรมก บฐานข อม ล 206 ฐานข อม ล 207 ภาษา SQL 209 การเข ยนโปรแกรมก บฐานข อม ลเบ องต น 213 สร ปท ายบท 228 ค าถามท ายบท 230 Chapter 10 การเช อมต อฐานข อม ล Ms-Access 231 การเข ยนโปรแกรมเพ อแสดงผลข อม ลด วย Data Reader 232 การเข ยนโปรแกรมเพ อแสดงผลข อม ลด วย Data Adapter 239 การเข ยนโปรแกรมเพ อจ ดการข อม ลในตารางฐานข อม ล 243 ค าถามท ายบท 257 Chapter 11 การเช อมต อฐานข อม ล SQL Server 258 ผล ตภ ณฑ ของ SQL Server การต ดต งฐานข อม ล SQL Server การใช งาน SQL Server การสร างฐานข อม ล 271 การสร างตาราง 275 การเข ยนโปรแกรมเช อมต อฐานข อม ล SQL Server ต วอย างโปรแกรมการบ นท กข อม ลการขายส นค า 280 ค าถามท ายบท 291 Chapter 12 การท ารายงานด วย Crystal Report 292 ความสามารถของ Crystal Report 293 การต ดต ง Crystal Report ใน Visual Studio การต ดต งคอนโทรลในกล ม Crystal Report ใน Toolbox 301 การสร างรายงาน Crystal Report 304 การเข ยนโปรแกรมเช อมต อก บ Crystal Report 331 การสร างรายงานแบบหลายตาราง 339 ค าถามท ายบท 347 Chapter 13 การสร างแพ คเก จ 348 การสร างแพ คเก จ 349 การต ดต งแพ คเก จ 363 การยกเล กการต ดต งแอพพล เคช น 367 Chapter 14 กรณ ศ กษา : การเข ยนโปรแกรมระบบงานร านอ นเทอร เน ต I 369 ว เคราะห และออกแบบระบบ 370 สร างฐานข อม ลและตารางใน SQL Server การสร างฟอร มงานข อม ลพน กงาน 381 Chapter 15 กรณ ศ กษา : การเข ยนโปรแกรมระบบงานร านอ นเทอร เน ต II 404 การสร างฟอร มงานข อม ลโต ะบร การ 405 การสร างฟอร มงานเข าใช ระบบ (Login) 415 การสร างฟอร มหล กและเมน 423 การสร างฟอร มงานต งค าของระบบ (ค าบร การ) 432 การสร างฟอร มงานบ นท กการเข าใช บร การ 439 การสร างฟอร มงานรายงานสร ปค าใช จ าย 451 Chapter 16 การเข ยนโปรแกรมเว บแอพพล เคช น 466 ASP.Net 467 วงจรช ว ตของเว บฟอร ม 471 การต ดต ง IIS 473 ว ธ การสร างโปรเจกต และสภาพแวดล อมในการท างานของ Visual Studio สภาพแวดล อมในการท างานของ Visual Studio การเข ยน ASP.net 487 เอกสารอ างอ ง 493 ประว ต ผ เข ยน 494 กรณ ศ กษาระบบงานร านอ นเทอร เน ต 2.2 การสร างตารางในฐานข อม ล หล งจากท ได สร างฐานข อม ลเสร จเร ยบร อยแล ว ข นตอนท จะต องท าต อไปค อการสร างตาราง ซ งใน หน งฐานข อม ลจะประกอบด วยตารางได มากกว า 1 ตาราง ซ งแต ละตารางน นจะท าการจ ดเก บข อม ลท ม โครงสร างหร อภาระหน าท แตกต างก นไป ด งท ได ออกแบบไว ในห วข อ พจนาน กรมข อม ล (Data Dictionary) โดยในท น ขอยกต วอย างการสร างตารางโต ะ (Tables) ซ งม ข นตอนด งน คล กเล อกท ช อฐานข อม ล InternetCafe จะปรากฏรายการทางด านขวาม อ 1. คล ก 2. ปรากฏรายการ หร อ คล กท เคร องหมาย + ท ปรากฏอย ด านหน าของช อฐานข อม ล InternetCafe เพ อแสดงรายการ 1. คล ก 2. ปรากฏรายการ 376 เอกร นทร วท ญ เล ศสก ล กรณ ศ กษาระบบงานร านอ นเทอร เน ต ร ป ท าการเพ มแอตตร บ วต TableName และ TableStatus ให ครบตามท ออกแบบไว ซ งจะได ด ง บ นท กและจ ดเก บตารางท ได ออกแบบไว โดยคล กท ป ม Save และต งช อตาราง 1. คล ก 2. ต งช อตารางเป น Tables 3. คล กป ม OK จะได ตารางช อ Tables ปรากฏในรายการ Tables ของฐานข อม ล InternetCafe ด งร ป 380 เอกร นทร วท ญ เล ศสก ล การเข ยนโปรแกรม Visual Basic คล กท Visual Basic ในส วนของ Recent Templates เพ อเล อกภาษาท ใช ในการพ ฒนาหร อเข ยน โปรแกรม 2. เล อก Template เป นชน ด Windows Forms Application 3. ต งช อของโปรเจ กต ในช อง Name 4. คล กท ป ม OK จะปรากฏฟอร ม Form1 จากน นท าการวาดคอนโทรลต างๆ ด งร ป DateTimePicker DataGridView เอกร นทร วท ญ เล ศสก ล 383 การเข ยนโปรแกรม Visual Basic 2010 เล อนเคอร เซอร ไปท ต าแหน งหน าค าส ง Public Class Form1 กดป ม Enter ท แป นพ มพ เพ อให เก ด บรรท ดว างส าหร บเข ยนค าส ง แล วพ มพ ค าส งด งร ป จากน นด บเบ ลคล กเมาส ท ป ม Button1 ให หน าออกแบบซ งจะปรากฏหน าจอส าหร บเข ยนโค ดด งน พ มพ โค ดค าส งเพ อเช อมต อฐานข อม ลด งน เอกร นทร วท ญ เล ศสก ล 385 กรณ ศ กษาระบบงานร านอ นเทอร เน ต MySQL += ,' & TextBox4.Text & ',' & TextBox5.Text & ') Cmd = New SqlCommand(MySQL, Con) Cmd.ExecuteNonQuery() System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = OldThreading MsgBox( บ นท กรายการเร ยบร อย ) End Sub และเม อทดสอบร นโปรแกรมเพ อบ นท กรายใหม จะได ผลล พธ แสดงด งร ป 3.3 การเข ยนโปรแกรมเพ อให DataGridView แสดงรายการท ได บ นท กไว โดยด งข อม ลจากฐานข อม ลซ งอย ในตาราง Officer ส าหร บการแสดงผลของข อม ลท ได บ นท กไป แล วใน DataGridView จะขอเข ยนเป น โปรแกรมย อย หร อ โพรซ เยอร (Procedure) เน องจากการแสดงผล ใน DataGridView น น จะถ กเร ยกใช ได มากกว า 1 คร ง ซ งการเข ยนในร ปแบบโพรซ เยอร จะท าเป นการเข ยน โค ดเพ ยงคร งเด ยว แต สามารถเร ยกใช งานได โดยไม ต องเข ยนโปรแกรมซ า หร อเข ยนในหลายๆ ท 392 เอกร นทร วท ญ เล ศสก ล การเข ยนโปรแกรม Visual Basic 2010 If MyReader.HasRows Then ' หากผลการค นหาพบรายการ TextBox2.Text = MyReader( Name ) TextBox3.Text = MyReader( Surname ) DateTimePicker1.Value = MyReader( Birthday ) CheckBox1.Checked = MyReader( loginright ) TextBox4.Text = MyReader( Username ) TextBox5.Text = MyReader( Password ) End If Con.Close( ) End Sub ร ป ทดสอบร นโปรแกรมจะพบว า หล งจากท ด บเบ ลคล กรายการใน DataGridView1 จะปรากฏข อม ลด ง 1. ด บเบ ลคล ก 2. ปรากฏข อม ลตรงก บรายการท ด บเบ ลคล ก เอกร นทร วท ญ เล ศสก ล 397 การเข ยนโปรแกรม Visual Basic 2010 หล งจากได ศ กษาข นตอนการสร างฐานข อม ลและการเข ยนโปรแกรมเพ อสร างฟอร มงานข อม ล พน กงานแล ว บทน จะเป นการเข ยนโปรแกรมเพ อสร างฟอร มงานส วนต างๆ ท เหล อในโปรแกรมระบบร าน อ นเทอร เน ต โดยม ว ธ การและเทคน คการเข ยนโปรแกรมเช นเด ยวก บการออกแบบและเข ยนโปรแกรมงาน ข อม ลพน กงาน ด งน นจ งจะไม อธ บายรายละเอ ยดมากน ก ซ งม ข นตอนในการสร างและเข ยนโค ดโปรแกรม ส วนงานท งหมดม ด งน 1. การสร างฟอร มงานข อม ลโต ะบร การ 1.1 การออกแบบฟอร ม สร างฟอร มใหม หล งจากเป ดโปรเจ กต งาน InternetCafe จะท าการเพ มฟอร มใหม โดยให ใช เมาส คล กขวาท ช อ โปรเจ กต ค อ InternetCafe ในหน าต าง Solution Explorer แล วเล อกรายการ Add \ New Item ด งร ป ต งช อฟอร ม เอกร นทร วท ญ เล ศสก ล 405 กรณ ศ กษาระบบงานร านอ นเทอร เน ต II 1. เล อกร ปแบบ Windows From 2. ต งช อฟอร ม 3. คล ก จะปรากฏฟอร ม Form2 ในโปรเจ กต แสดงด งร ป ท าการออกแบบ Form โดยวางคอนโทรลต างๆ ด งร ป 406 เอกร นทร วท ญ เล ศสก ล การเข ยนโปรแกรม Visual Basic 2010 ตกแต งฟอร มและก าหนดค าค ณสมบ ต ด งตาราง อ อบเจ กต ค ณสมบ ต ก าหนดค า GroupBox1 Text ข อม ลโต ะบร การ Label1 Text รห ส Label2 Text ช อ Label3 Text สถานะ TextBox1 Text ReadOnly True TextBox2 Text RadioButton1 Text ว าง Checked True RadioButton2 Text ไม ว าง Button1 Text บ นท กข อม ล Button2 Text ยกเล ก เอกร นทร วท ญ เล ศสก ล 407 กรณ ศ กษาระบบงานร านอ นเทอร เน ต II Button3 Text สร าง Button3 Text จบการท างาน DataGridView SelectionMode FullRewSelect Form2 Text งานข อม ลโต ะบร การ จะได หน าจอแสดงด งร ป 1.2 การเข ยนโปรแกรม ในการเข ยนโปรแกรมจ าเป นต องม การทดสอบเพ อด ผลการท างาน ซ งหากท าการร นโปรแกรมใน ขณะน จะพบว า Form1 ค อ ข อม ลพน กงานจะถ กเป ดข นมาเสมอ เน องจากค าเร มต นของการร นโปรแกรมจะ เป ดท ฟอร มแรก ค อ Form1 เสมอ อย างไรก ตามเราสามารถก าหนดฟอร มเร มต นท างาน (Startup Form) ได ด งน 408 เอกร นทร วท ญ เล ศสก ล การเข ยนโปรแกรม Visual Basic 2010 เอกร นทร วท ญ เล ศสก ล 409 กรณ ศ กษาระบบงานร านอ นเทอร เน ต II NameSpace สร างโพรซ เยอร DisplayDGV Private Sub DisplayDGV() Dim Con As SqlConnection ' ก าหนดต วแปรคอนเน คช นส าหร บเช อมต อฐานข อม ล Dim ConStr As String ' ก าหนดต วแปรส าหร บเก บค าส งท ใช ในการเช อมต อฐานข อม ล ConStr = Server=(local);Initial Catalog=InternetCafe;Integrated Security=SSPI Con = New SqlConnection(ConStr) ' ก าหนดให Con ม ค าส งในการเช อมต อตามท ก าหนดไว ใน ConStr Con.Open() ' เป ดคอนเน คช นเช อมต อฐานข อม ล Dim MySQL As String MySQL = select TableID รห ส,TableName โต ะบร การ,TableStatus สถานะ MySQL += from Tables Dim DataT As New DataTable Dim DataA = New SqlDataAdapter(MySQL, Con) DataA.Fill(DataT) Me.DataGridView1.DataSource = DataT End Sub TextBox1 Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Dim Con As SqlConnection ' ก าหนดต วแปรคอนเน คช นส าหร บเช อมต อฐานข อม ล Dim ConStr As String ' ก าหนดต วแปรส าหร บเก บค าส งท ใช ในการเช อมต อฐานข อม ล ConStr = Server
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks