ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย ครนครราชส มา จ าก ด ว าด วย เง นก สาม ญเพ อส งเสร มการศ กษา เล อนว ทยฐานะ เล อนว ทยฐานะ และโครงการสว สด การอ น พ.ศ. - PDF

Description
ระเบ ยบสหกรณ ออมทรพย ครนครราชส มา จากด วาดวย เง นกสามญเพ อสงเสร มการศ กษา เล อนว ทยฐานะ และโครงการสวสด การอ น พ.ศ อาศยอานาจตามความในขอบงคบของสหกรณ ออมทรพย

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 21 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระเบ ยบสหกรณ ออมทรพย ครนครราชส มา จากด วาดวย เง นกสามญเพ อสงเสร มการศ กษา เล อนว ทยฐานะ และโครงการสวสด การอ น พ.ศ อาศยอานาจตามความในขอบงคบของสหกรณ ออมทรพย คร นครราชส มา จากด พ.ศ ขอ 65 (11) และขอ 84(4) คณะกรรมการดาเน นการ ช ดท 57 ในคราวประช มครงท 49/57 วนท 4 เมษายน พ.ศ ไดม มต อน มต ใหกาหนด ระเบ ยบเพ อการน ข น ขอ 1 ระเบ ยบน เร ยกวา ระเบ ยบสหกรณ ออมทรพย คร นครราชส มา จากด วาดวย เง นก สามญเพ อสงเสร มการศ กษา เล อนว ทยฐานะ และโครงการสวสด การอ น พ.ศ ขอ 2 ใหใชระเบ ยบน ตงแตวน ท 9 เมษายน พ.ศ เป นตนไป ขอ 3 ใหยกเล ก (1) ระเบ ยบฯ วาดวย เง นก สามญเพ อสงเสร มการศ กษา ศ กษาด งาน เล อนว ทยฐานะ และสวสด การ พ.ศ.2558 ฉบบลงวนท 24 ม นาคม พ.ศ (2) มต ใด ๆ ท ขดแยงกบระเบ ยบน ขอ 4 ในระเบ ยบน สหกรณ หมายความวา สหกรณ ออมทรพย คร นครราชส มา จากด สมาช ก หมายความวา สมาช กสหกรณ ออมทรพย คร นครราชส มา จากด ประธานกรรมการ หมายความวา ประธานกรรมการดาเน นการสหกรณ คณะกรรมการเง นก หมายความวา คณะกรรมการเง นก ตามขอบงคบสหกรณ คณะกรรมการดาเน นการ หมายความวา คณะกรรมการดาเน นการสหกรณ เง นก สามญเพ อสงเส ร มการศ กษา เล อนว ทยฐานะ และโครงการสวสด การอ น หมายความวา เง นก ท นาไปเป นคาใชจายเกยวกบคาเลาเร ยน /คาบาร งการศ กษา, เล อนว ทยฐานะให ส งข นของสมาช ก และโครงการสวสด การอ นท คณะกรรมการดาเน นการเห นชอบ ผ ดนดการสงเง นงวดชาระหน หมายความวา สหกรณ หกเง น ณ ท จายของสมาช ก ไมได และตามมาชาระไมทนในวนส นเด อน - 2 - เง นไดรายเด อน หมายความวา เง นเด อน หร อคาจางประจา ท สมาช กไดรบจาก เจาสงกดตามขอบงคบขอ 34(3) และเง นประจาตาแหนง, เง นคาตอบแทนตามมต ครม., เง นว ทยฐานะ, คาครองช พ และหมายถ งบานาญตามกฎหมายวาดวยบาเหน จบานาญ ซ งสมาช กไดรบจากทางราชการ และเง น สปช., ชคบ., ชรบ. ขอ 5 ผ ม ส ทธ ย นคาขอก เง นประเภทเง นก สามญเพ อสงเสร มการศ กษา เล อนว ทยฐานะ และโครงการสวสด การอ น จะตองม ค ณสมบต ดงตอไปน (1) เป นสมาช กสหกรณ ออมทรพย คร นครราชส มา จากด (2) ปจจ บนกาลงศ กษาอย โดยม หนงส อรบรองจากหนวยงานตนสงกด หร อ สถาบนทางการศ กษา (3) เป นสมาช กท ขอรบการประเม น เพ อเล อนว ทยฐานะใหส งข น ใหเป นไปตามเกณฑ ท กคศ.กาหนด โดยม หนงส อรบรองจากเขตพ นท การศ กษาใหม ส ทธ ไดรบการประเม น หร อหนงส อรบรองจากตนสงกด (4) ตองสมครเป นสมาช กสมาคมฌาปนกจสงเคราะห บ คลากรทาง การศ กษาและสมาช กสหกรณ ออมทรพย คร นครราชส มา จากด (ส.ฌ.นม.) ยกเวนสมครไมได เพราะขาดค ณสมบต (5) เป นสมาช กโครงการประกนช ว ตตามท คณะกรรมการดาเน นการ กาหนด ยกเวนบร ษทปฏ เสธ หร อ เป นสมาช กสมาคมฌาปนกจ สงเคราะห สมาช กสหกรณ ออมทรพย คร นครราชส มา จากด (ส.ส.นม.) ยกเวน สมครไมไดเพราะขาดค ณสมบต (6) เป นผ ม ความประสงค ตองการเขารวมโครงการสวสด การอ นๆ ตามท สหกรณ กาหนด (7) ตองเป นสมาช กท ไมผ ดนด การสง เง นงวดชาระหน ในรอบ 12 งวด ยอนหลง (8) ตองย นยอมใหสหกรณ เป ดเผยขอม ลการเป นหน ตอสถาบนการเง นอ นๆ ตามท สถาบนการเง นนนรองขอ ขอ 6. เกณฑ การใหเง นก (1) การใหเง นก คร งแรก สมาช กเขาใหม และสมาช กโอนระหวางสหกรณ ตองสงเง นคาห นรายเด อนมาแลวไมนอยกวา 3 เด อน (2) การใหเง นก ครงตอไปในกรณ ท ยงม หน ประเภทน คางชาระ จะไดรบการ พ จารณาเม อสงเง นงวดชาระหน มาแลวไมนอยกวา 1 งวด สมาช กตองแสดงหลกฐานการหกเง นเด อนยอนหลง 3 เด อน โดยใหผ บงคบบญชา ชนตนเป นผ รบรอง และตองม เง นไดรายเด อนคงเหล อไมนอยกวา 2,000 บาท โดยนารายการหกเง น อ นๆ และเง นก ใหมพรอมดอกเบ ยมาคานวณรวมดวย - 3 - สมาช กท ยงชาระหน เง นก สามญเพ อสงเสร มการศ กษา หร อเง นก สามญเพ อสงเสร ม การศ กษา และศ กษาด งาน หร อเง นก สามญเพ อสงเสร มการศ กษา ศ กษาด งาน เล อนว ทยฐานะ และ สวสด การ ตามสญญาเง นก เด มยงไมเสร จส น เม อสมาช กนนไดรบเง นก สามญเพ อสงเสร ม การศ กษา เล อนว ทยฐานะ และโครงการสวสด การอ น ใหนาหน ดงกลาวมาคานวณรวมเป นตนเง นก แลวหก กลบลบหน ใหเสร จส นไป ขอ 7 สมาช กผ ประสงค ขอก เง นสามญเพ อสงเสร มการศ กษา เล อนว ทยฐานะ และ โครงการสวสด การอ น ตองเสนอคาขอก พรอมหลกประ กนตอสหกรณ โดยใชแบบพ มพ ท สหกรณ กาหนดไวใหเทานน และหลกฐานการรบจายเง นเด อนเด อนปจจ บน พรอมแนบหลกฐานประกอบ ดงตอไปน 7.1 กรณ ก เพ อศ กษาตอ ใหแนบหนงส อรบรองจากตนสงกด, หนงส อ รบรอง จากสถานศ กษา, บตรประจาตวนกศ กษา, คาขอลงทะเบ ยน, ใบเสร จ ชาระคาเลาเร ยนหร อหนงส อรบรองจากสถานศ กษาแสดงคาใชจาย ตลอดหลกส ตร 7.2 กรณ ก เพ อเล อนว ทยฐานะ ใหแนบใบประกาศบญช รายช อผ ขอรบการ ประเม น หร อหนงส อรบรองผ ท อย ระหวางขอรบ การประเม นว ทย ฐานะ ชานาญการพ เศษ, และเช ยวชาญพ เศษ 7.3 กรณ ก ตามโครงการสวสด การอ น ใหแนบหลกฐานตามท คณะกรรมการดาเน นการกาหนด ขอ 8 คาขอก เง นสามญเพ อสงเสร มการศ กษา เล อนว ทยฐานะ และโครงการ สวสด การอ นของสมาช กนน ตองไดรบความเห นชอบจากผ บงคบบญชาช นตนของสมาช ก ขอ 9 คณะกรรมการดาเน นการ หร อผ ไดรบมอบหมาย จะเป นผ ว น จฉยใหเง นก สามญเพ อสงเสร มการศ กษา เล อนว ทยฐานะ และโครงการสวสด การอ น โดยผานการตรวจสอบของ เจาหนาท ประจาหนวย /หวหนาฝ ายส นเช อ และไดแจงรายการเง นก สามญเพ อสงเ สร มการศ กษา เล อน ว ทยฐานะและโครงการสวสด การอ น ตอคณะกรรมการดาเน นการท กเด อน ในกรณ ท สมาช กย นก เง นสามญเพ อสงเสร มการศ กษา เล อนว ทยฐานะ และโครงการ สวสด การอ น ขอความอน เคราะห เป นกรณ พ เศษ ตองไดรบความเห นชอบจากคณะกรรมการท คณะกรรมการดาเน นการแตงตงข นดวยมต เอกฉนท - 4 - ขอ 10 การใหเง นก สามญเพ อสงเสร มการศ กษา เล อนว ทยฐานะ และโครงการ สวสด การอ น ใหส ทธ ก ไดท กกรณ รายละไมเกน 300,000 บาท ดงตอไปน 10.1 กรณ ก เพ อศ กษาตอ ใหก ไดตามใบเสร จชาระคาเลาเร ยน ภายใน ระยะเวลา 24 เด อน หร อตามมต ท ประช มคณะกรรมการดาเน นการ 10.2 กรณ ก เพ อเล อนว ทยฐานะใหส งข น ใหก ไดรายละไมเกน 100,000 บาท 10.3 กรณ ก ตามโครงกา รสวสด การอ นๆ ใหก ไดตามมต ท ประช ม คณะกรรมการดาเน นการ ขอ 11 เง นก สามญเพ อสงเสร มการศ กษา เล อนว ทยฐานะ และโครงการสวสด การอ น สมาช กตองชาระหน ใหเสร จส นภายในกาหนดเวลา ดงน 11.1 สมาช กท ม อาย ไมเกน 60 ป และยงไมเกษ ยณอาย ราชการ ตองสง ชาระหน ใหเสร จส นภายใน วน/เด อน/ป ท เกษ ยณอาย ราชการแต ไมเกน 100 งวด 11.2 สมาช กท เกษ ยณอาย ราชการ ตองสงชาระหน ใหเสร จส น ภายในอาย 75 ป แตไมเกน 100 งวด ทงน สมาช กอาจชาระหน เง นก ทงหมดหร อบางสวน กอนครบกาหนดตามสญญา เง นก กได ขอ 12 หลกประกนสาหรบเง นก สามญเพ อสง เสร มการศ กษา เล อนว ทยฐานะ และ โครงการสวสด การอ น ใหใชบ คคลซ งเป นสมาช กเป นผ คาประกน โดย (1) สมาช กผ ก เง นสามญเพ อสงเสร มการศ กษา เล อนว ทยฐานะ และโครงการ สวสด การอ น วงเง นก ไมเ กน 100,000 บาท ใหใชสมาช กคาประกน 1 คน (2) สมาช กผ ก เง นสามญเพ อสงเสร มการศ กษา เล อนว ทยฐานะ และโครงการ สวสด การอ น วงเง นก เกน 100,000 บาท ใหใชสมาช กคาประกน 2 คน ขอ 13 การเร ยกเกบดอกเบ ยเง นก สามญเพ อสงเสร มการศ กษา เล อนว ทยฐานะ และ โครงการสวสด การอ น ใหเป นไปตามระเบ ยบวาดวยดอกเบ ยเง นก ของสหกรณ ขอ 14 สมาช กท ถ กจากดส ทธ ก เง นเพ อสงเสร มการศ กษา เล อนว ทยฐานะ และ โครงการสวสด การอ น 14.1 ขาดค ณสมบต ตามระเบ ยบฯ ขอ 5(4) 14.2 ตกอย ในระหวางเป นผ ผ ดนดการสงเง นงวดชาระหน ตามขอบงคบ หร อ ระเบ ยบสหกรณ วาดวยการนน 14.3 ตกอย ในระหวางถ กฟ องเป นจาเลยในฐานะผ คาประกน หร ออย ใน - 5 - ระหวางชาระหน ตามคาพ พากษาของศาล เวนแตการก เพ อชาระหน เต มจานวนแกสหกรณ 14.4 ตกอย ในระหวางชาระหน ตามหนงส อตอทายสญญาเง นก เวนแตชาระ หน ตามงวดปกต สญญาเด มต ดตอกนไมนอยกวา 12 งวด (สญญากอน ทาหนงส อตอทายสญญา ) จ งจะม ส ทธ ย นคาขอก ได 14.5 เป นสมาช กสหกรณ ท ม วตถ ประสงค ใหเง นก มากกวาหน งสหกรณ 14.6 กาหนดส ทธ ก ของสมาช กท เป นสมาช กสงกดโรงเร ยนเอกชนท ม อาย 55 ป ข นไป และสมาช กท เป นล กจางประจาและพนกงานราชการ ท ม อาย 58 ป ข นไป ใหงดก เง นเ พ อสงเสร มการศ กษา เล อนว ทยฐานะ และโครงการสวสด การอ น การจากดส ทธ ตามขอน ม ใหใชบงคบแกสมาช กชาระหน ตา มคาพ พากษาของศาล ในฐานะเด ม ค อ ผ คาประกน และ ปรากฏวาจาเลยผ ก ชาระหน ตามคาพ พากษาศาลเป นปกต ต ดตอกนมา ไมนอยกวา 3 งวด หร อชาระ 3 งวดในคราวเด ยวกน ผ คาประกนม ส ทธ ย นคาขอก ได ขอ 15 คณะกรรมการดาเน นการ ม หนาท ตรวจสอบควบค มการใหเง นก สามญ เพ อสงเสร มการศ กษา เล อนว ทยฐานะ และโครงการสวสด การอ น ถาม ขอบกพรองตองใหผ ก แก ไข ภายในระยะเวลาตามท คณะกรรมการกาหนด แตทงน ไมเกน 30 วน หากไมดาเน นการแกไขใหถ กตอง สหกรณ อาจจะระงบการทารายการเง นก เพ อเหต ฉ กเฉ น (ถาม ) ขอ 16 ผ ก และผ คาประกน ตองรบผ กพนวา ถาตนประสงค จะขอลาออก หร อตอ ยาย หนาท ราชการหร องานประจา จะตองแจงเป นหนงส อใหสหกรณ ทราบเม อไดรบคาสงยาย ใน กรณ ท ยายไปตางจงหวด ตองจดการชาระหน ส นซ งตนม อย ตอสหกรณ ใหเสร จส นเส ยกอน ขอ 17 การสงเง นงวดชาระหน เง นก สามญเพ อสงเสร มการศ กษา เล อนว ทยฐานะ และโครงการสวสด การอ น ซ งผ ก ตองสงตอสหกรณ นน ใหสงโดยว ธ หกจากเง นไดรายเด อนของผ ก ณ ท จาย และผ ก ท ไมม ตนสงกดหกเง น ณ ท จาย ใหตามมาชาระภายในวนส นเด อน และใหถ อวาเง นงวด ชาระหน แตละงวดถ งกาหนดสงภายใน วนท ตนสงกดจายเง น หร อวนส นเด อนนน ๆ ขอ 18 ในกรณ ใด ๆ ดงตอไปน ใหถ อวาเง นก ไมวาประเภทใด ๆ เป นอนถ งกาหนด สงค นโดยส นเช ง พรอมทงดอกเบ ยทนท ม พกคาน ง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks