เอกสารอ เล กทรอน กส (PDF) และการสร าง E-BOOK - PDF

Description
เอกสารอ เล กทรอน กส (PDF) และการสร าง E-BOOK ท มา : PDF ไฟล ค อ? PDF ไฟล ( Portable Document Format ) เป นเอกสารอ เล กทรอน กส ร ปแบบหน งท ได ร บความน ยมอย างหน

Please download to get full document.

View again

of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel/ Places/ Nature

Publish on:

Views: 19 | Pages: 38

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารอ เล กทรอน กส (PDF) และการสร าง E-BOOK ท มา : PDF ไฟล ค อ? PDF ไฟล ( Portable Document Format ) เป นเอกสารอ เล กทรอน กส ร ปแบบหน งท ได ร บความน ยมอย างหน ง เน องจาก - ม ร ปแบบเหม อนเอกสารต นฉบ บ และสามารถส งพ มพ เอกสารได - ม ขนาดไฟล ไม ใหญ มาก - สามารถเปล ยนแปลงแก ไขได เช น การท า Bookmarks การไฟล เช อมโยง, การใส ส อม ลต ม เด ย, การหม นเอกสาร, การส บค นค า ประโยชน ของเอกสาร PDF - การท าเอกสารต วอย าง - การท าเอกสารอ เล กทรอน กส การสร างไฟล เอกสาร PDF ไฟล สร างได จากอะไรบ าง 1. จากโปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 2. จากการสแกนเอกสาร 3. อ นๆ เช น จากหน าเว บไซต / การรวมไฟล โปรแกรมท ใช ในการสร าง PDF Adobe Acrobat Professional Free PDF Creator Cute PDF Writer PDF995 PDF4Free PDF Online Do PDF 1. สร างจากโปรแกรม MS OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT) - ต ดต งโปรแกรม Adobe Acrobat เวอร ช น 6.0 ข นไป (เน องจากจะม โปรแกรม Adobe Distiller ต ดต งควบค มาด วยเพ อท า Bookmark ภาษาไทย) - แปลงไฟล เอกสารจากโปรแกรม (word, excel, powerpoint) โดยการเล อกค าส ง File Print เล อกเคร องพ มพ ท เป น Adobe PDF - จะได ไฟล ท ม นามสก ล.PDF 2. สร างจากการสแกนเอกสาร โดยการใช โปรแกรม Adobe Acrobat Professional Adobe Photoshop 1. เป ดโปรแกรม ADOBE ACROBAT 6.0 PROFESSIONAL และ วางเอกสารท ต องการสแกนลงบนเคร องสแกนเนอร และปฏ บต ต ามข นตอนด งน ข น ตอนการเล อกค าส ง File Create PDF From Scanner 2. หน าจอแสดงการสร างเอกสาร PDF จาก SCANNER (CREATE PDF FROM SCANNER) 3. เคร องสแกนจะเร มท างาน 4. ผลท อ านได จากการสแกนเอกสารจะแสดงเอกสาร (PREVIEW) ในร ปแบบ GRAYSCALE เพ อใช ปร บแต งเอกสารในข นตอนต อไป การปร บแต งเอกสาร 1. การปร บแต งเอกสารในร ปแบบ Grayscale หร อ True Color ข นตอน 1. ก าหนดขนาดของเอกสาร โดยการใช เมาส คล กเล อกบร เวณหร อเล อกขนาดท ต องการ โดยโปรแกรมจะแสดงเป นร ปส เหล ยมเส นประ และม จ ดด า 8 จ ด ส าหร บเพ มหร อลดขนาดได 2. ทางด าน Guided Steps (ด านซ ายม อของหน าจอ) ในช อง Confirm that the output type is what you want คล กเล อกแบบของเอกสารท ต องการบร เวณ ร ปท 6 แสดงเมน ย อย - ถ าต องการเล อกแบบเป นเอกสารส คล กท True Color (16.7 million colors) หร อ 256-Colors) ข นอย ก บความละเอ ยดของภาพท ต องการ - ถ าต องการเอกสารในร ปแบบ Grayscale คล กแถบส ท ค าว า Grayscale 3. คล กป ม Return to ต วอย าง ในร ปแบบ Grayscale ในร ปแบบ True Color การปร บแต งเอกสารในร ปแบบขาวด า (BLACK AND WHITE) การตกแต งเอกสาร / ซ อนรายละเอ ยดท ไม ต องการ 1.. ท แถบเมน บาร เล อกค าส ง Tools พบเมน ค าส งย อย เล อก Advanced Editing และคล กเล อก Show Advanced Editing Toolbar เพ อแสดงเมน ค าส งด งกล าวาจอ 2. เม อเมน ย อย Advanced Editing แสดงบนหน าจอ คล กเล อกป มส เหล ยม (Buttol Tool) 3. เมาส จะเปล ยนเป นเคร องหมาย + เพ อให สามารถคล กแล วลากเป นร ปส เหล ยม บน พ นท ท ต องการป ดบ งส วนของเอกสารท ไม ต องการแสดง เช นรอยคราบด า หร ออ กษร บางค า 4. คล กเล อกค าส ง Properties จะแสดงเป น pop up menu ของ Button Properties คล ก เล อกแถบค าส ง Appearance และเล อก บร เวณ Fill color 5. แถบส บร เวณท เล อกไว จะเปล ยนเป นส ชาวหร อส เด ยวก บพ นภาพ กดป ม Esc เพ อซ อนแถบเคร องม อด งกล าวไม ให แสดง การสร างสารบาญเอกสารด จ ตอล หร อ BOOKMARKS เพ อให เก ดความสะดวกในการเข าถ งเอกสารท ต องการได โดยง าย และรวดเร วในการค นหา ล กษณะของสารบาญหร อ bookmarks จะอย ทาง ด ายซ ายม อของเอกสารด ต ตอล คล กท แถบค าว า Bookmarks แสดงรายละเอ ยดของ Bookmarks หร อสารบ ญ ข นตอนการสร าง BOOKMARKS 1. คล กเล อกแถบเคร องม อ Bookmarks ทางด านข างทางซ ายม อของจอภาพ 2. คล กเล อกค าส ง Options แล วคล กเล อก New Bookmarks หร อ Crt+B พ มพ รายละเอ ยดของเอกสารหน าท ท า bookmark แทนค าว า Untitled หร อกดป มคล กเมาส ท ป มขวาบนหน าเอกสาร น นๆ ท ต องการสร าง Bookmark เพ อ แสดงค าส งท ซ อนไว การก าหนดค าการแสดงผล (DOCUMENT PROPERTIES) - ท แถบเมน บาร (menu bar) เล อกค าส ง File จะม เมน ย อยแสดงข นมา คล กเล อกค าส ง Document Properties - Description แสดงเมตะดาต า - Security - Fonts - Initial View - Custom - Advanced 1.1. การก าหนด SECURITY 1.2. ก าหนด DOCUMENET OPTIONS หร อ INITIAL VIEW การใส ลายน าลงในเอกสาร (WATERMARK) คล กเล อก Document Watermark Add คล กเล อก Source เป น Text หร อ File และก าหนดรายละเอ ยดอ นๆ โครงสร างหน งส ออ เล คทรอน กส - ปกหน า - สารบ ญ - เน อหา - บรรณาน กรม - ผ จ ดท า - ปกหล ง โปรแกรมสร างหน งส อ Flipbook - Desktop Author - Flip Album Pro - FlipBook Maker - I Love Library - MartView - HTML Help Workshop แนะน าการสร างหน งส ออ เล กทรอน กส (E-BOOK) โดยใช โปรแกรม FLIPBOOK MAKER ท มา : แนะน าแหล งหน งส อ E book ฐานข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส ห องสม ด - - http: //site.ebrary.com/lib/silpakorn ฐานข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส ท อ น ๆ ฟร - I love library (http://www.ilovelibrary.com) - Mart View (http://www.martview.com) - Google Books (http://books.google.com) - กระทรวงว ฒนธรรม (http://www.m-culture.go.th/news-all.php?m_id=213) บรรณาน กรม วร ษยา ส นทรศารท ล. การสร างเอกสารอ เล กทรอน กส และ E-Book ด วย Adobe Acrobat 7.0 Professional. กร งเทพฯ : มหาว ทยาล ยมห ดล, [2554?] เข าถ งเม อ 20 พฤศจ กายน เข าถ งเม อ 19 พฤศจ กายน 2555
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks