รายละเอ ยดของรายว ชา - PDF

Description
มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาล ยเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา ช อว ชาภาษาไทย เทคโนโลย สารสนเทศเพ

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 2 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาล ยเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา ช อว ชาภาษาไทย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการปฏ บ ต งาน (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) Information Technology for Work 2. จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) 3. หล กส ตรและประเภทของรายว ชา หล กส ตรว ทยาศาสตร บ ณฑ ต 4. อาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชาและอาจารย ผ สอน อาจารย วาท น ดวงอ อนนาม 5. ภาคการศ กษา / ช นป ท เร ยน ภาคการศ กษาท 1 / ช นป ท 1 6. รายว ชาท ต องเร ยนมาก อน (Pre-requisite) ไม ม 7. รายว ชาท ต องเร ยนพร อมก น (Co-requisites) ไม ม 8. สถานท เร ยน ว ทยาล ยเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยราชภ ฎร อยเอ ด 9. ว นท จ ดทาหร อปร บปร งรายละเอ ยดของรายว ชาคร งล าส ด ว นท 11 ม ถ นายน 2556 2 1. จ ดม งหมายของรายว ชา หมวดท 2 จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค 1. เพ อให ม ความร พ นฐานเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศ 2. เพ อให สามารถใช โปรแกรมประย กต ท ใช ในการปฎ บ ต งานได 3. นาความร ท ได ไปใช ในการปฎ บ ต งานและประกอบอาช พในอนาคต 4. ม ท กษะในการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อสร างผลงานและนาเสนอผลงาน 2. ว ตถ ประสงค ในการพ ฒนา/ปร บปร งรายว ชา เพ อให ท นสม ย และท นต อเทคโนโลย โปรแกรมคอมพ วเตอร ท ม ในป จจ บ น และสามารถนามา ประย กต ใช งานได หมวดท 3 ส วนประกอบของรายว ชา 1. คาอธ บายรายว ชา ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (Information Technology) ท ม ผลกระทบต อช ว ตและความเป นอย ของมน ษย องค ประกอบทางด านฮาร ดแวร การใช โปรแกรมระบบ การใช โปรแกรมประย กต เพ อการ จ ดทาเอกสาร การทาตาราง คานวณ การนาเสนอ และการจ ดการฐานข อม ล ศ กษาการใช งานเคร อข าย คอมพ วเตอร และแลกเปล ยนข อม ลบนระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ได เช น LAN, Internet ฯลฯ รวมถ ง เคารพในทร พย ส นทางป ญญา 2. จ านวนช วโมงท ใช ต อภาคการศ กษา บรรยาย (ช วโมง) สอนเสร ม (ช วโมง) 32 ตามความต องการของ น กศ กษาเฉพาะราย การฝ กปฏ บ ต งาน ภาคสนาม/การฝ กงาน (ช วโมง) การศ กษาด วยตนเอง (ช วโมงต อส ปดาห ) 32 5 ช วโมง/ส ปดาห 3. จ านวนช วโมงต อส ปดาห ท อาจารย ให คาปร กษาและแนะน าทางว ชาการแก น กศ กษาเป นรายบ คคล อาจารย จ ดเวลาให คาปร กษาเป นรายบ คคล หร อรายกล มตามความต องการ ในช วงเวลาทางาน (Office Hours) ท กว นอ งคาร และพ ธ เวลา น. 3 หมวดท 4 การพ ฒนาผลการเร ยนร ของน กศ กษา การพ ฒนาผลการเร ยนร ในมาตรฐานผลการเร ยนร แต ละด านท ม งหว ง ม ด งต อไปน 1. ค ณธรรม จร ยธรรม 1.1 ค ณธรรม จร ยธรรมท ต องพ ฒนา พ ฒนาน กศ กษาให ม ความร บผ ดชอบ ม ว น ย ม จรรยาบรรณว ชาช พ ไม ค ดลอก ลอกเล ยนหร อ แอบอ างเอาผลงานผ อ นเพ ยงบางส วนหร อท งหมดไปใช ประโยชน โดยไม ให เก ยรต แก เจ าของ ผลงานเด ม ไม นาเสนอข อม ลหร อผลงานว จ ยท เป นเท จหร อการได มาซ งข อม ลท ไม ได ลงม อปฏ บ ต จร งตามข นตอนของกระบวนการว จ ย ไม ดาเน นการว จ ยด วยความลาเอ ยง และม อค ตเพ อเอ อ ประโยชน ต อตนเอง โดยไม คาน งถ งประโยชน ของส วนรวมและประเทศชาต เป นสาค ญ โดยม ค ณะรรม จร ยธรรมตามค ณสมบ ต หล กส ตรน - ตระหน กในค ณค าและค ณธรรม จร ยธรรม เส ยสละ และซ อส ตย ส จร ต - ม ว น ย ตรงต อเวลา และควมร บผ ดชอบต อตนเองและส งคม - ม ภาวะความเป นผ นาและผ ตาม สามารถทางานเป นท มและสามารถแก ไขข อข ดแย งและ ลาด บความสาค ญ - เคารพส ทธ และร บฟ งความค ดเห นของผ อ น รวมท งเคารพในค ณค าและศ กด ศร ของความเป น มน ษย 1.2 ว ธ การสอน - บรรยาย ปฏ บ ต ช แนะแนวทางการนาไปใช 1.3 ว ธ การประเม นผล - พฤต กรรมการเข าเร ยน และส งงานท ได ร บมอบหมายตามขอบเขตท ให และตรงเวลา - ประเม นผลจากการสอบ - ประเม นผลการนาเสนอรายงานท มอบหมาย 2. ความร 2.1 ความร ท ต องได ร บ (1) สามารถบ รณาการความร ในเร องท ศ กษาก บความร ในศาสตร อ นๆ ท เก ยวข อง (2) สามารถใช งาน โปรแกรมคอมพ วเตอร Microsoft Office 2010 และการใช งาน Internet และสามารถพ มพ ส มผ สภาษาไทยได 2.2 ว ธ การสอน บรรยายในห องเร ยนและฝ กปฏ ต บ ต ในห องปฏ บ ต การ รวมท งการส งงานเพ อให ฝ กปฏ บ ต เพ มเต ม 4 2.3 ว ธ การประเม นผล สอบปฏ บ ต รวม 4 คร ง ด งน 1. สอบการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word สอบการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel สอบการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Power Point สอบปฏ บ ต การพ มพ ส มผ สภาษาไทย สอบข อเข ยน รวม 1 คร ง ด งน 1. สอบข อเข ยนปลายภาคเร ยนเน อหาเก ยวก บความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร 3. ท กษะทางป ญญา 3.1 ท กษะทางป ญญาท ต องพ ฒนา เข าใจหล กการ และล กษณะของ Software ท เล อกใช 3.2 ว ธ การสอน บรรยาย ปฏ บ ต และแนะนาแนวทางการนาไปใช 3.3 ว ธ การประเม นผล ทดสอบย อย และสอบปลายภาค โดยเน นสอบปฏ บ ต Software ท น กศ กษากาล งศ กษาอย 4. ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ 4.1 ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบท ต องพ ฒนา น กศ กษาจะม ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ ตามข อกาหนดใน ค ณสมบ ต หล กส ตร ด งน - ม ความร บผ ดชอบในการทางานของตนเองและเพ อนร วมช นเร ยน - ม ความร บผ ดชอบการพ ฒนาการเร ยนร ท งของตนเองและทางว ชาช พอย างต อเน อง 4.2 ว ธ การสอน - ฝ กปฏ บ ต ในห องเร ยนปฏ บ ต การ - มอบหมายงานรายบ คคล เช น การเข ยนรายงาน และการนาเสนอผลงาน 5 4.3 ว ธ การประเม นผล - รายงานท นาเสนอและพฤต กรรมการทางาน - ประเม นพฤต กรรมในห องเร ยน 5. ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 5.1 ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศท ต องพ ฒนา - ม ความร ความเข าใจ และสามารถใช เทคโนโลย ในการค นคว าหาข อม ลเพ อการเร ยนได 5.2 ว ธ การสอน มอบหมายงานให ศ กษาค นหว าด วยตนเอง จากเว บไซค และทารายงาน จากแหล งข อม ลท น าเช อถ อ 5.3 ว ธ การประเม นผล การจ ดทาแบบฝ กห ด และนาเสนอผลงาน หมวดท 5 แผนการสอนและการประเม นผล 1. แผนการสอน ส ปดาห ห วข อเร อง ก จกรรม หมายเหต 1 อธ บายรายว ชา,การว ดผลประเม นผล, ตรวจสอบ ความร พ นฐานท ใช ในรายว ชาน ของน กศ กษา - ซ กถามความร พ นฐานต าง ๆ ของน กศ กษา 2 ศ กษาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ - บรรยาย / ทฤษฎ - ความร เบ องต นเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศ - เทคโนโลย คอมพ วเตอร - คอมพ วเตอร ฮาร ดแวร และซอฟต แวร 3 การใช โปรแกรมระบบ - บรรยาย / ปฏ บ ต 4 - เคร อข ายคอมพ วเตอร และการส อสารเบ องต น - อ นเตอร เน ตเบ องต น 5 -พ นฐานการจ ดการฐานข อม ล - บรรยาย /ทฤษฎ - บรรยาย /ทฤษฎ 6 ส ปดาห ห วข อเร อง ก จกรรม หมายเหต 6 สอบข อเข ยน สอบข อเข ยน สอบ ข อเข ยน 7 การใช โปรแกรมประย กต เพ อการสร างเอกสาร (Microsoft Word 2010) 8 สอบปฏ บ ต ย อย - การใช โปรแกรมประย กต เพ อการสร างเอกสาร (Microsoft Word 2010) 9 การใช โปรแกรมประย กต เพ อการจ ดเก บและ คานวณข อม ล (Microsoft Excel 2010) 10 สอบปฏ บ ต ย อย -การใช โปรแกรมประย กต เพ อการจ ดเก บและ คานวณข อม ล(Microsoft Excel 20010) 11 การใช โปรแกรมประย กต เพ อการนาเสนอ (Microsoft PowerPoint 2010) 12 สอบปฏ บ ต ย อย -การใช โปรแกรมประย กต เพ อการนาเสนอ - บรรยาย / ปฏ บ ต - ใบงานท 1 - สอบปฏ บ ต สอบ ปฏ บ ต - บรรยาย / ทฤษฎ /ปฏ บ ต - ใบงานท 2 - สอบปฏ บ ต สอบ ปฏ บ ต - บรรยาย / ทฤษฎ /ปฏ บ ต - ใบงานท 3 - สอบปฏ บ ต สอบ ปฏ บ ต 13 สอบปฏ บ ต การพ มพ ไทย อ งกฤษ สอบปฏ บ ต สอบ ปฏ บ ต 7 2. แผนการประเม นผลการเร ยนร ก จกรรมท ว ธ การประเม นผลการเร ยนร ส ปดาห ท ประเม น ส ดส วนของการ ประเม นผล 1 สอบปฏ บ ต ย อย การใช โปรแกรมประย กต เพ อการสร าง เอกสาร (Microsoft Word 2010) สอบปฏ บ ต ย อย การใช โปรแกรมประย กต เพ อการจ ดเก บ และคานวณข อม ล (Microsoft Excel 2010) 3 สอบปฏ บ ต ย อย การใช โปรแกรมประย กต เพ อการนาเสนอ (Microsoft Power Point 2010) 4 สอบปฏ บ ต ย อย พ มพ ส มผ สภาษาไทย 5 ม ส วนรวมในช นเร ยนและเข าเร ยน ตลอดเทอม 10 การศ กษา 6 งานท มอบหมาย 10 7 สอบข อเข ยน ความร เบ องต นเก ยวก บ คอมพ วเตอร สอบปลาย ภาค 15 3.เกณฑ การประเม นผล อ งกล ม (T-Score) 8 หมวดท 6 ทร พยากรประกอบการเร ยนการสอน 1. ตาราและเอกสารหล ก หน งส อเก ยวก บ Microsoft Office 2010 หน งส อเก ยวก บความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร 2. เอกสารและข อม ลสาค ญ เว บไซต ผ สอน 9 หมวดท 7 การประเม นและปร บปร งการดาเน นการของรายว ชา 1. กลย ทธ การประเม นประส ทธ ผลของรายว ชาโดยน กศ กษา - การสนทนากล มระหว างผ สอนและผ เร ยน - การสะท อนค ด จากพฤต กรรมของผ เร ยน 2. กลย ทธ การประเม นการสอน - ผลการสอบ - การทวนสอบผลการประเม นการเร ยนร 3. การปร บปร งการสอน - ส มมนาการจ ดการเร ยนการสอน 4. การทวนสอบมาตรฐานผลส มฤทธ ของน กศ กษาในรายว ชา - การทวนสอบการให คะแนนจากการส มตรวจผลงานของน กศ กษาโดยอาจารย อ น หร อ ผ ทรงค ณว ฒ ท ไม ใช อาจารย ผ สอน แต อาจารย ท ทวนสอบต องม ความร ในว ชาน - ม การต งคณะกรรมการในสาขาว ชา ตรวจสอบการประเม น การเร ยนร ของน กศ กษา โดย ตรวจสอบ ข อสอบ รายงาน ว ธ การให คะแนนสอบ 5. การดาเน นการทบทวนและการวางแผนปร บปร งประส ทธ ผลของรายว ชา ปร บปร งรายว ชาท ก 3 ป หร อตามข อเสนอแนะผลการกวนสอบมาตรฐานผลส มฤทธ ตามข อ 7.4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks