โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา - PDF

Description
โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ ส วนท 1 บทน า หล

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reviews

Publish on:

Views: 6 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ ส วนท 1 บทน า หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาในป จจ บ นเป นการจ ดการศ กษาท ม งเน นให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร จาก องค ความร ท ม การถ ายทอดท งจากอาจารย น กว ชาการและผ ทรงค ณว ฒ ในศาสตร ของสาขาว ชาน น ๆ ตาม ความเหมาะสมและตามความต องการของน กศ กษาภายใต กรอบมาตรฐานของหล กส ตรการจ ดการเร ยน การสอน โดยเฉพาะอย างย งในการจ ดการเร ยนการสอนของน กศ กษาในระด บอ ดมศ กษา ซ ง นอกเหน อจากการเร ยนการสอนในช นเร ยนท ม คณาจารย เป นผ ถ ายทอดองค ความร ด านต าง ๆ แล วน น จ าเป นอย างย งท จะต องด าเน นการด วยกระบวนการต าง ๆ เพ อให น กศ กษาเก ดการเร ยนร ด วยตนเอง เช น การแสวงหาความร จากแหล งความร อ น ๆ นอกห องเร ยน การร วมก จกรรมด านต าง ๆ ท สามารถน ามาซ ง องค ความร หร อแม กระท งการน าองค ความร ท ได จากการเร ยนการสอนไปส การประย กต ใช หร อบ รณาการ ใช ก บก จกรรมหร อการปฏ บ ต งานเพ อให เก ดการเร ยนร ได อย างต อเน อง และจากการศ กษาท ม งเน นให เป นการศ กษาท ม มาตรฐานภายใต กรอบมาตรฐานท ถ กก าหนดข น ขององค กรและหน วยงานท ร บผ ดชอบและใช ร วมก นก บท กมหาว ทยาล ยเพ อสร างและพ ฒนาน กศ กษา อย างเป นระบบ รวมท งการก าหนดให น กศ กษาเข าใจและเร ยนร ถ งหล กการในการประก นค ณภาพ การศ กษาของสถาบ นการศ กษาท ตนเองก าล งศ กษาอย จ งเป นพ นธก จหน งท มหาว ทยาล ยต องด าเน นการ อย างต อเน อง เช นเด ยวก นก บคณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปางท ม งเน นให เก ดการ ข บเคล อนท งทางด านการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน การบร การว ชาการ การท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมและการว จ ย โดยให เป นไปตามกรอบมาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา และใน ส วนของกลย ทธ ท 4 การส งเสร มภ ม ป ญญาไทยและว ฒนธรรมท องถ นให เป นว ถ ช ว ตในมหาว ทยาล ยและ กลย ทธ ท 3 ส งเสร มให น กศ กษาม การเร ยนร ด านศ ลปะและว ฒนธรรมผ านก จกรรมการเร ยนการสอนและ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 2 ก จกรรมน กศ กษาน น คณะว ทยาการจ ดการได ให นโยบายแก สาขาว ชาต าง ๆ ในส งก ดได ด าเน นโครงการ เพ อให เป นไปในท ศทางและแนวทางเด ยวก นก บนโยบายของคณะและมหาว ทยาล ย ด งน นจากความจ าเป นในการพ ฒนาน กศ กษาท งในเช งว ชาการและว ชาช พ ประกอบก บแนวทาง ในการด าเน นงานของสาขาว ชาก บการด าเน นงานของคณะภายใต กลย ทธ กรปอก บนโยบายของ มหาว ทยาล ยน นสาขาว ชาการจ ดการท วไปจ งได ด าเน นโครงการศ ลปะและว ฒนธรรมท บ รณาการการเร ยน การสอนและก จกรรมน กศ กษา อ นจะเป นการตอบสนองนโยบายในการพ ฒนากระบวนความค ด การ น าไปประย กต ใช ก บการเร ยนการสอน การท างาน ช วยสร างจ ตส าน กในการอน ร กษ ศ ลปะ ว ฒนธรรม ห ตถกรรมพ นบ านของท องถ นแก น กศ กษาของสาขาว ชา คณะ และมหาว ทยาล ยต อไป ว ตถ ประสงค 1. เพ อสร างความตระหน กในการอน ร กษ และส บสานศ ลปะ ว ฒนธรรม ห ตถกรรมพ นบ าน 2. เพ อส งเสร มการเร ยนร และการส บทอดศ ลปะว ฒนธรรมไทย 3. เพ อเป นการบ รณาการการเร ยนการสอนก บการท าน าบ าร งศ ลปะว ฒนธรรม ระยะเวลาการจ ดก จกรรม ช วงด าเน นงานจร ง 1. เด อนมกราคม ก จกรรมการน าเสนอผลงานด านศ ลปะ ว ฒนธรรม ห ตถกรรม พ นบ านของท องถ น 2. เด อนก มภาพ นธ ก จกรรมการบ รณาการการเร ยนการสอนผ านว ชาการบร หาร การผล ตและการด าเน นงาน สถานท ปฏ บ ต งาน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง กล มเป าหมายของโครงการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 3 กล มเป าหมายในการด าเน นโครงการท ง 2 ก จกรรม รวม 11 คน - น กศ กษาสาขาว ชาการจ ดการท วไปช นป ท 2 จ านวน 3 กล มเร ยน ท ลงเร ยนว ชาการบร หารการผล ตและการด าเน นงาน จ านวน 11 คน เป าหมาย/ต วช ว ดความส าเร จ 1. เช งปร มาณ ม ผ เข าร วมโครงการไม น อยกว าร อยละ 8 ของเป าหมายการด าเน นงาน 2. เช งค ณภาพ (น กศ กษาสาขาว ชาการจ ดการท วไป/บ คลากรภายใน) - ผ เข าร วมโครงการ ม ความร ความเข าใจไม น อยกว าร อยละ 9 - ผ เข าร วมโครงการ ม ความพ งพอใจในภาพรวมไม น อยกว าร อยละ 8 - ผ เข าร วมโครงการน าความร ไปประย กต ใช ไม น อยกว า ร อยละ 75 หน วยงานท เก ยวข อง ผ ด าเน นโครงการ - สาขาว ชาการจ ดการท วไป ผ ร วมโครงการ/ผ สน บสน นก จกรรม - ส าน กศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ข นตอนการด าเน นงาน ข นวางแผนงาน 1. การประช มคณาจารย ในสาขาว ชาเก ยวก บการด าเน นโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ 2. การศ กษาข อม ลและการพ ฒนาโครงการ 3. เสนอโครงการต อมหาว ทยาล ยในการอน ม ต โครงการ ข นด าเน นการ 1. ด าเน นการทางด านเอกสารการจ ดซ อ-จ ดจ าง เง นทดรองจ ายเพ อด าเน นโครงการ 2. ต ดต อว ทยากรในการบรรยาย ส มมนา อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 4 3. ประสานงานผ ร วมโครงการและผ สน บสน นก จกรรม 4. ประชาส มพ นธ ก จกรรมและร บสม ครผ เข าร วมก จกรรม 5. ด าเน นการโครงการ - ก จกรรมการน าเสนอผลงานด านศ ลปะ ว ฒนธรรม ห ตถกรรมพ นบ านของท องถ น ก าหนดจ ด ก จกรรมร วมก บงาน Management Fair คร งท 6 ในว นท 19 เด อนมกราคม ก จกรรมการบ รณาการการเร ยนการสอน จ ดต อเน องระหว างปฏ บ ต การเร ยนการสอนประจ าเด อน ก มภาพ นธ การสร ปและประเม นผลโครงการ ข นประเม นผล 1. จ ดท าเคร องม อประเม นผลโครงการท งในร ปแบบเช งค ณภาพและเช งปร มาณ 2. ด าเน นการประเม นผลการด าเน นโครงการ โดยใช เคร องม อการประเม นผลโครงการ 3. สร ปข อม ลจากเคร องม อและแปรผลการด าเน นโครงการ 4. จ ดท าร ปเล มรายงานผลการด าเน นโครงการ ปฏ ท นการด าเน นงาน ก จกรรม/เวลา ป 2555 ป 2556 พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ก จกรรมท 1 ก จกรรมการน าเสนอผลงานศ ลปะ ว ฒนธรรม ห ตถกรรม พ นบ านของท องถ น -ประช มอาจารย ในสาขาว ชา - ศ กษารายละเอ ยดและพ ฒนาโครงการ - เสนอโครงการเพ อร บการอน ม ต จากมหาว ทยาล ย - จ ดท าเอกสาร ประสานงานกล มเป าหมาย - การด าเน นโครงการ ก จกรรมท 2 ก จกรรมการบ รณาการเร ยนการสอน - จ ดท าเอกสาร เช นปร บปร ง มคอ.3 แผนการสอน อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 5 - การด าเน นโครงการ 6. สร ปและประเม นผลโครงการบ รณาการเร ยน-สอน 7. รายงานผลการด าเน นโครงการต อมหาว ทยาล ย ผลท คาดว าจะได ร บ 1. สาขาว ชาการจ ดการท วไปได ด าเน นการภายใต แผนปฏ บ ต ราชการและแผนกลย ทธ ของคณะ ตามมาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษา 2. น กศ กษาและผ สนใจเข าร วมก จกรรมเก ดองค ความร ทางด านการอน ร กษ ศ ลปะ ว ฒนธรรม ห ตถกรรมพ นบ าน และท องถ น 3. น กศ กษาได น าความร ท ได ไปปร บใช ก บกระบวนการเร ยนการสอนในรายว ชาการบร หารการ ผล ตและการด าเน นงาน 4. เก ดภาพล กษณ ท ด ก บสาขาว ชาการจ ดการท วไป และก บคณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ย ราชภ ฏล าปาง ว ธ การต ดตามประเม นผลโครงการ - การตรวจสอบต ดตามจากเอกสารและแผนการด าเน นงาน - ประเม นความก าวหน าของการด าเน นงานจากแผนงานและแผนการเง น - ประเม ลผลส าเร จของโครงการจากรายงานผลการด าเน นโครงการ ส วนท 2 ว ธ ด าเน นการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 6 จากการด าเน นโครงการศ ลปะและว ฒนธรรมท บ รณาการการเร ยนการสอนและก จกรรม น กศ กษา จะเป นการร วมอน ร กษ ความเป นไทย ภายใต แผนเพ อการพ ฒนางานบ รณาการด านการเร ยนการ สอน ก จกรรมน กศ กษา การประก นค ณภาพการศ กษา และด านอ นๆ ท เก ยวข อง เพ อการพ ฒนาคณะ ว ทยาการจ ดการในอนาคต ตลอดจนม ความสอดคล องก บสภาพป ญหา ความต องการในการจ ดการศ กษาของ คณะว ทยาการจ ดการ และศ กยภาพของท องถ นเป นส าค ญ คณะผ จ ดท าได ท าการศ กษาและเสนอผลการ ด าเน นงานด งน กล มเป าหมาย กล มเป าหมายในการด าเน นโครงการท ง 2 ก จกรรม รวม 11 คน - น กศ กษาสาขาว ชาการจ ดการท วไปช นป ท 2 จ านวน 3 กล มเร ยน ท ลงเร ยนว ชาการบร หารการผล ตและการด าเน นงาน จ านวน 11 คน เคร องม อท ใช ในการเก บข อม ล เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ลคร งน ค อ แบบประเม นโครงการศ ลปะและว ฒนธรรมท บ รณาการการเร ยนการสอนและก จกรรมน กศ กษา ว ธ การเก บข อม ล ในการศ กษาคร งน ผ จ ดโครงการได ด าเน นการเก บรวบรวมข อม ลด งน 1. จ านวนผ เข าร วมก จกรรมจากใบรายช อผ เข าร วมโครงการ 2. แบบประเม นก จกรรม 3. การน าข อม ลท ได มาท าการว เคราะห ข อม ล การว เคราะห ข อม ล ในการศ กษาคร งน ผ จ ดโครงการได น าข อม ลท ได จากแบบประเม นก จกรรมมาท าการว เคราะห ข อม ลโดยใช โปรแกรมส าเร จร ป SPSS for windows และค าสถ ต ท ได ใช ในการว เคราะห คร งน ได แก ความถ อ ตราร อยละและค าไควส แควร อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 7 เกณฑ ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล การว เคราะห ค าคะแนนของระด บความพ งพอใจว เคราะห ระด บคะแนนด งน ม ความพ งพอใจมากท ส ด ระด บคะแนนเท าก บ 5 ม ความพ งพอใจมาก ระด บคะแนนเท าก บ 4 ม ความพ งพอใจปานกลาง ระด บคะแนนเท าก บ 3 ม ความพ งพอใจน อย ระด บคะแนนเท าก บ 2 ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ระด บคะแนนเท าก บ 1 โดยน าคะแนนความพ งพอใจแต ละข อมารวมก นเพ อหาค าเฉล ยแล วเปร ยบเท ยบค าเฉล ยก บเกณฑ การประเม นค าเฉล ยของ ว เช ยร เกต ส งห (2536 : 9) ด งน ค าเฉล ยระด บ ความพ งพอใจมากท ส ด ค าเฉล ยระด บ ความพ งพอใจมาก ค าเฉล ยระด บ ความพ งพอใจปานกลาง ค าเฉล ยระด บ ความพ งพอใจน อย ค าเฉล ยระด บ ความพ งพอใจน อยท ส ด อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 8 ส วนท 3 ผลการว เคราะห ข อม ล จากการด าเน นโครงการการจ ด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks