แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย บร การว ชาการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย บร การว ชาการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ว ส ยท ศน ว ส ยท ศน ของศ นย บร การว ชาการ เป นศ นย บร การว ชาการช นนา ประสานความร วมม อใน การถ ายทอดความร และเทคโนโลย เพ อการพ ฒนาช มชน ภ ม ภาค

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Finance

Publish on:

Views: 13 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย บร การว ชาการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ว ส ยท ศน ว ส ยท ศน ของศ นย บร การว ชาการ เป นศ นย บร การว ชาการช นนา ประสานความร วมม อใน การถ ายทอดความร และเทคโนโลย เพ อการพ ฒนาช มชน ภ ม ภาค ประเทศ และกล มประเทศ อน ภาคล มน าโขง (GMS) ปณ ธาน ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น เป นศ นย รวมสหว ทยาการ เพ อให บร การแก ช มชนในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ย ดม นการส งเสร มและดาเน นการถ ายทอดว ทยาการด านต าง ๆ เพ อเพ มโอกาสและเสร มค ณภาพช ว ตของประชาชนให สมด ลและย งย น พ นธก จ เป นศ นย กลางในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ให บร การถ ายทอดเทคโนโลย สร างช มชน ต นแบบแห งการพ ฒนาท เป นแบบอย าง ประสานงานการสร างเคร อข ายอ ตสาหกรรม และม งส งเสร ม ในการพ ฒนากล มประเทศอน ภ ม ภาคล มน าโขง คาขว ญ ประสานสหว ทยาการส ช มชนให กว างไกล ด วยสายใยของศ นย บร การว ชาการ ศ นย บร การว ชาการ เป นหน วยงานหน งของมหาว ทยาล ยขอนแก น ท ม ภารก จหล ก 5 ประการ ค อ 1) พ ฒนามหาว ทยาล ยขอนแก นให เป นศ นย กลางของการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ท ม ค ณภาพในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อและประเทศในกล มอน ภ ม ภาคล มน าโขง 2) ให บร การว ชาการ ถ ายทอดความร และเทคโนโลย ท เหมาะสม เพ อการพ ฒนาส งคมอย างย งย นและเพ มค ณภาพช ว ต ให แก คนในส งคม 3) ระดมทร พยากรเพ อสร างช มชนแห งการพ ฒนาท เป นแบบอย างท ด ในภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อ โดยการให บร การว ชาการ ถ ายท อดเทคโนโลย ท หลากหลายให ช มชนม ส วน ร วม ม การบ รณาการองค ความร และความเช ยวชาญสหสาขาว ชา และย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง 4) ส งเสร มและสน บสน นการสร างเคร อข ายความร วมม อก บภาคธ รก จและอ ตสาหกรรม เพ อพ ฒนา ศ กยภาพของอ ตสาหกรรมให ม ข ดความสามารถทางเทคโนโลย ส งข น ม นว ตกรรมและสามารถแข งข น ได ก บต างประเทศ โดยการสน บสน นความร วมม อจากหน วยงานของภาคร ฐและเอกชน 5) ส งเสร ม และสน บสน นให มหาว ทยาล ยม บทบาทสาค ญในการพ ฒนาประเทศและประเทศในกล มอน ภ ม ภาคล ม น าโขง ด งน น ศ นย บร การว ชาการ จ งนาเป าหมายแ ละแนวค ดการพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น (หล กส ตรการพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น ฝ ายทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยขอนแก น ) มาใช เป นกรอบในการพ ฒนาบ คลากรของศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น เป าหมาย (1) เพ อให บ คลากรม สมรรถนะ ความร ความสามารถ และท กษะท จาเป นต อการทา ให หน วยงานและมหาว ทยาล ยขอนแก นบรรล เป าหมาย และพ นธก จท ต งไว รวมถ งสมรรถนะของ บ คลากรท ม ศ กยภาพในการแข งข น (2) เพ อให เก ดการเร ยนร และการพ ฒนาอย างต อเน อง รวมถ งส งเสร มให ม การแบ งป น แลกเปล ยนข อม ล ข าวสารและความร เพ อพ ฒนาบ คลากรให ม ท กษะและสมรรถนะท จาเป นสาหร บ การบรรล ภารก จและเป าหมายของหน วยงาน โดยได นาหล กส ตรฝ กอบรมและส มมนาสาหร บบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น และ หล กส ตรจากหน วยงานต าง ๆ มาใช ในการพ ฒนาบ คลากรศ นย บร การว ชาการ ข อม ลบ คลากร ส วนงาน ข าราชการ/ ล กจ างประจา พน กงาน มหาว ทยาล ยเง น งบประมาณ แผ นด น พน กงาน มหาว ทยาล ย เง นรายได พน กงาน ราชการ ล กจ าง ช วคราวเง น รายได ล กจ าง ช วคราว โครงการ สาน กงานผ อานวยการ ส วนบร หารและธ รการ ส วนคล ง ส วนพ สด ส วนนโยบายและแผน ส วนต ดตามและประเม นผล ส วนควบค มค ณภาพการศ กษา ส วนสารสนเทศ ส วนประชาส มพ นธ ส วนโสตท ศน ปกรณ กล มภารก จบร การว ชาการ รวม รวม ก จกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ประจาป งบประมาณ 25 งบประมาณ ต.ค. 55 พ.ย.55 ธ.ค. 55 ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. 1. การใช เทคโนโลย สารสนเทศทางด านโปรแกรม - คอมพ วเตอร 2. หล กส ตรสถาบ นทร พยากรมน ษย - มหาว ทยาล ยขอนแก น 3. หล กส ตรอบรมตามว ชาช พ - 4. หล กส ตรด านการบร หารและจ ดการ - มหาว ทยาล ยขอนแก น 5. ส งเสร มการศ กษาต อของบ คลากร - 6. การพ ฒนาองค กร : OD 200,000 รวม 200,000 ก.ย. แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล ศ นย บร การว ชาการ ประจาป งบประมาณ 25 หล กส ตร Mcore 101 : ก าวแรกส การบร หาร สาหร บสายสน บสน น 1 นายประหย ด ส บเม องซ าย น กสารสนเทศ นายท วากร กาเจร ญ น กว ชาการโสตท ศนศ กษา นางสาวน ภาพรรณ ช ยเดชทยาก ล เจ าหน าท ทร พย ส นทางป ญญา 25 4 นางสาวลลดา ส นธ พ นธ น กว ชาการศ กษา 25 5 นางชลาล ย ภ โทถ า น กว ชาการศ กษา 25 หล กส ตร Mcore 201 : การพ ฒนาผ นาเพ อเป นองค กรแห งการเร ยนร ผ บร หารระด บกลาง สายสน บสน น 1 นางพ ชล ย กานต ประภาธนาส ร ห วหน าส วนคล ง 25 2 นางว ภาดา ม แวว ห วหน าส วนสารสนเทศ 25 3 นางเอ องฟ า วรรณส ทธ ห วหน าส วนบร หารและธ รการ 25 4 นางประคอง เช ยงนางาม ห วหน าส วนพ สด 25 5 นายประภาพรณ ข นช ย ห วหน าส วนประชาส มพ นธ ฯ 25 6 นางสาวประภาพร ป นใจ ห วหน าส วนนโยบายและแผน 25 7 นางสาวเด อนเพ ญดาว ช วพ มาย ห วหน ากล มภารก จบร การว ชาการ นางสาวน ภาพรรณ ช ยเดชทยาก ล ห วหน าส วนควบค มค ณภาพฯ 25 9 นางชลาล ย ภ โทถ า ห วหน าส วนต ดตามและประเม นผล 25 10 นางสาวลลดา ส นธ พ นธ ห วหน าส วนบร การว ชาการ นายปานเทพ เล ยวเท ยนไชย ห วหน าส วนฝ กอบรม 25 หล กส ตร Mcore 301 : การบร หารสถาบ นอ ดมศ กษา ระด บส ง สายสน บสน น 1 นายพ ช ย เล งพาน ชย เลขาน การศ นย บร การว ชาการ นางพ ชล ย กานต ประภาธนาส ร ผ ช วยเลขาน การฝ ายคล งและพ สด 25 3 นายบ ญญฤทธ สมบ ต หลาย ผ ช วยเลขาน การฝ ายว ชาการ 25 4 นายธว ช ร ตนมนตร ผ ช วยเลขาน การฝ ายบร หาร หล กส ตร MSpec 101 : การบร หารจ ดการท ม งผลส มฤทธ 1 นางสาวเสาวล กษณ ราชา น กว ชาการศ กษา 25 2 นายร ฐพล ศ ลาจ นทร น กว ชาการศ กษา 25 3 นางสาวขน ษฐา เสนาข นธ น กว ชาการศ กษา 25 4 นางสาวภคปภา เวชก จ น กว ชาการศ กษา 25 5 นายชาล พรมอ นทร น กว ชาการศ กษา 25 หล กส ตร MSpec 102 : การแก ป ญหาและการต ดส นใจ 1 นางสาวเรณ กา นามพ ก ล เจ าหน าท บร หารงานท วไป 25 2 นางสาวจ ฑาร ตน นาคมะณ น กว ชาการศ กษา 25 3 นางสาวน ภาพรรณ ช ยเดชทยาก ล เจ าหน าท ทร พย ส นทางป ญญา 25 4 นางสาวจ ฑามาศ จ นด น กว ชาการศ กษา 25 5 นางสาวสมยงค แหล ย ง เจ าหน าท บร หารงานท วไป 25 6 นางสาววาสนา จงจ ตกลาง น กว ชาการเง นและบ ญช 25 7 นางสาวกาญจนา บ ศร คา น กว ชาการเง นและบ ญช 25 หล กส ตร MSpec 103 : การนาและการจ ดการเปล ยนแปลงในท ทางาน 1 นางสาวศศ กาญจน ประสารฉ า น กว ชาการศ กษา 25 2 นางสาวจ ฑาร ตน นาคมะณ น กว ชาการศ กษา 25 3 นางสาววรรณภา ส ดาพล น กว ชาการศ กษา 25 4 นางสาวดาร กา โนนศร น กว ชาการศ กษา 25 5 นางสาวอ มาพร ปาลสาร พน กงานธ รการ 25 6 นางสาวพ ชร ดา ใหลส ข น กว ชาการศ กษา 25 หล กส ตร MCore : การเตร ยมผ บร หารสายสน บสน นด วยกระบวนการ Shadowing (ร น 1) 1 นายปานเทพ เล ยวเท ยนไชย น กว ชาการศ กา 25 2 นางว ภาดา ม แวว เจ าหน าท บร หารงานท วไป 25 หล กส ตร Mspec205 : การสร างและบร หารท มงาน 1 นายปานเทพ เล ยวเท ยนไชย น กว ชาการศ กา 25 2 นางสาวลลดา ส นธ พ นธ น กว ชาการศ กษา 25 3 นางว ภาดา ม แวว เจ าหน าท บร หารงานท วไป 25 หล กส ตร Mspec304 : การว จ ยสถาบ น 1 นายปานเทพ เล ยวเท ยนไชย น กว ชาการศ กา 25 2 นางสาวลลดา ส นธ พ นธ น กว ชาการศ กษา 25 3 นางว ภาดา ม แวว เจ าหน าท บร หารงานท วไป 25 หล กส ตร Score201 : การพ ฒนาผลการปฏ บ ต งานระด บชานาญการ 1 นางสาวประภาพร ป นใจ น กว เคราะห นโยบายและแผน 25 2 นางรชตวรรณ พรมภ กด น กว ชาการศ กษา 25
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks