รายงานผลการดาเน นงาน งานว เทศส มพ นธ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๓ - PDF

Description
รายงานผลการดาเน นงาน งานว เทศส มพ นธ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๓ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ๑ ต ลาคม ๒๕๕๓ คานา งานว เทศส มพ นธ เป นหน วยงานหน งในส งก ดส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ย เทคโนโลย

Please download to get full document.

View again

of 78
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 12 | Pages: 78

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการดาเน นงาน งานว เทศส มพ นธ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๓ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ๑ ต ลาคม ๒๕๕๓ คานา งานว เทศส มพ นธ เป นหน วยงานหน งในส งก ดส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลล านนา ม หน าท สร างเคร อข ายความร วมม อทางว ชาการระหว างมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนาก บสถาบ น การศ กษา ตลอดจนองค กรท งในและต างประเทศ เพ อน าไปส การพ ฒนาองค ความร ด านว ชาการ พ ฒนาหล กส ตร ค ณภาพอาจารย ค ณภาพบ ณฑ ต และงานว จ ย รวมท งส งเสร มการ แลกเปล ยนและเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาท องถ น เพ อพ ฒนามหาว ทยาล ยส ความเป นสากล ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ งานว เทศส มพ นธ ได ปฏ บ ต ภารก จมาอย างต อเน อง จ งได รวบรวมผลการด าเน นงานในช วงเวลา ๑ ต ลาคม ๒๕๕๒ ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๓ โดยจ ดทาเป นรายงานประจาป เพ อประกอบการวางแผนและปร บปร ง การดาเน นงานในป ๒๕๕๔ ต อไป รายงานฉบ บน ส าเรจจได ด วยความร วมม อจากบ คลากรของงานว เทศส มพ นธ โดยหว งว าจะเก ด ประโยชน ต อผ สนใจ และผ ใช ข อม ลบ างไม มากกจน อย ดร.ย พเยาว ดร ณ ห วหน างานว เทศส มพ นธ สารบ ญ หน า ว ส ยท ศน /พ นธก จ/จ ดม งหมาย/แผนย ทธศาสตร ๑ โครงสร างการบร หาร งานว เทศส มพ นธ ภาระงานของหน วยงานว เทศส มพ นธ บ คลากร 5 ผลการดาเน นงาน 6 งานธ รการ 6 งานองค กรส มพ นธ ระหว างประเทศ งานท น ส งเสร มและให คาปร กษา 8 งานสารน เทศ 11 งานพ ธ การและความร วมม อก บต างประเทศ 11 งานสน บสน นคณะเพ อพ ฒนางานว ชาการและว จ ย 12 งานพ ฒนาองค กรและบ คลากร 14 สร ปผลการใช เง นงบประมาณ 15 ภาคผนวก MOU ร วมก บมหาว ทยาล ยต างประเทศท ลงนามในป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๑. Southern Taiwan University (STUT) ๒. Canterbury Christ Church University (CCU) ๓. Guilin University of Technology (GUT) ประเทศจ น ๔. Chongqing University of Technology (CQUT) ประเทศจ น ๕. Chongqing Technology and Business University (CTBU) ประเทศจ น สร ปผลการประช มความร วมม อทางว ชาการ ๑ ว ส ยท ศน สร างและพ ฒนาความร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นการศ กษา หน วยงาน และองค กรต าง ๆ ท งในและ ต างประเทศ เพ อพ ฒนาค ณภาพการสอน ค ณภาพอาจารย พร อมท งส งเสร มสน บสน นให น กศ กษาและบ คลากรม การ พ ฒนาองค ความร เพ อเป นพลเม องท ม ค ณภาพของประเทศ ช วยนาพา และพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ล านนาส มาตรฐานสากล พ นธก จ สร างเคร อข ายระหว างมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนาก บสถาบ น การศ กษา ตลอดจนองค กรท ง ในและต างประเทศ เพ อนาไปส ความร วมม อในการพ ฒนาองค ความร ทางว ชาการ พ ฒนาหล กส ตร ค ณภาพอาจารย ค ณภาพบ ณฑ ต งานว จ ย รวมท งส งเสร มการแลกเปล ยนและเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาท องถ น เพ อ พ ฒนามหาว ทยาล ยส ความเป นสากล จ ดม งหมาย สร างเคร อข ายความร วมม อ สน บสน นให ม ข อตกลงความร วมม อทางว ชาการและความร วมม อร ปแบบอ นๆ เช นความร วมม อด านผ เช ยวชาญ หร อเทคโนโลย ฯลฯ ก บสถาบ นในต างประเทศและองค การนานาชาต โดย คาน งถ งความเสมอภาคและส ทธ ประโยชน ส งเสร มบ คลากรและน กศ กษาของมหาว ทยาล ย เพ อพ ฒนาศ กยภาพด านว ชาการและว ชาช พร วมก บองค กร ท งในและต างประเทศให เป นท ยอมร บ ให คาปร กษาแก บ คลากรและน กศ กษาในการเด นทางไปศ กษาและปฏ บ ต งาน ณ ต างประเทศท งก อนการ เด นทางและระหว างการศ กษา พ ฒนางานสารสนเทศและเผยแพร การบร การว ชาการ รวมท งภาพล กษณ ของมหาว ทยาล ยส สากล แผนย ทธศาสตร ป ๕๒ ๕๓ การสร างและส งเสร มก จกรรมความร วมม อทางว ชาการก บต างประเทศ การผล กด นมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา (ท ง ๔ คณะ ๑ ว ทยาล ยฯ ๑ สถาบ นว จ ยการเกษตร (๖ เขตพ นท ) สามารถพ ฒนาหล กส ตรใหม ท เป นท ต องการของส งคมและประเทศ ด วยความร วมม อทาง ว ชาการจากมหาว ทยาล ยท เป นพ นธม ตรและเคร อข ายท งในและต างประเทศ การส งเสร มภาพล กษณ ท ด ของการเป น University of Technologists ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราช มงคลล านนาส ระด บนานาชาต ๒ โครงสร างการบร หารงานของหน วยงานว เทศส มพ นธ 1. Hands-on 2. (Learning Organization) / / Quartet Scholar 4. hands-on IT / project- hands-on based RMUTL English Test & RMUTL IT Test งานว เทศส มพ นธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ๓ ภาระงานของหน วยงานว เทศส มพ นธ งานองค กรส มพ นธ ระหว างประเทศ (National and International Collaboration Section) งานท ร บผ ดชอบ การส งเสร มการทาข อตกลงทางว ชาการก บมหาว ทยาล ย/หน วยงานท งภายในและต างประเทศ การส งเสร มให เก ดก จกรรมทางว ชาการตามข อตกลงทางว ชาการ (MOU, MOA) งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย งานส งเสร มและให คาปร กษา (Counselling Section) งานท ร บผ ดชอบ บร การด านท นต างประเทศ รวบรวมแหล งท นและระเบ ยบ ข อบ งค บ เก ยวก บท นต างๆ ประชาส มพ นธ แก บ คลากรและน กศ กษา ประสานงานก บแหล งท นต างๆ ให คาปร กษาด านการศ กษาต อ ณ มหาว ทยาล ยต างประเทศ จ ดทาโครงการพ ฒนาท กษะความสามารถทางภาษาอ งกฤษ เพ อศ กษาต อหร อฝ กอบรมต างประเทศ ประสานงานในการเด นทางไปต างประเทศให บ คลากรและน กศ กษา การเตร ยมต วหร อปฐมน เทศก อนเด นทาง การขอหน งส อเด นทางและ visa ต ดต อประสานงานก บ ต างประเทศ ต ดตามและประเม นผลโครงการศ กษาด งาน ณ ต างประเทศของบ คลากรและน กศ กษา งานพ ฒนาเคร อข ายตลาดต างประเทศ จ ดน ทรรศการในและต างประเทศ ประสานงานก บฝ าย และหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย งานสารน เทศ (Information and Multimedia Section) งานท ร บผ ดชอบ จ ดทาคากล าว สาสน ในโอกาสต างๆ การเช ญผ บร หาร/บ คลากรเข าร วมก จกรรมต างๆท งในและต างประเทศ จ ดทาส อแนะนามหาว ทยาล ยเป นภาษาอ งกฤษ ในร ปของส งพ มพ หร อม ลต ม เด ย จ ดทาและด แลเว บไซต ของหน วยงานว เทศส มพ นธ งานว เทศส มพ นธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ๔ งานธ รการ (Administrative Section) งานท ร บผ ดชอบ งานสารบรรณ งานการเง นและบ ญช งานว สด คร ภ ณฑ งานต ดต อ ประสานงานก บงานยานพาหนะ งานประก นค ณภาพการดาเน นก จกรรม งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย งานพ ธ การและความร วมม อก บต างประเทศ (Protocal &External Cooperation Section) งานท ร บผ ดชอบ ต อนร บอาค นต กะจากต างประเทศ ได แก การเข าเย ยมจากผ แทนมหาว ทยาล ยนานาชาต เตร ยมการต อนร บและจ ดเล ยง พร อมท งประสานงานด านท พ ก ยานพาหนะ ของท ระล ก และสถานท ดาเน นงาน จ ดทาเอกสาร กาหนดการ คากล าว และเอกสารประกอบการประช ม ดาเน นการด านพ ธ การ ดาเน นการโครงการประสานงานโครงการความร วมม อก บมหาว ทยาล ยท งภายในและต างประเทศ บร การและประสานงานก บอาจารย พ เศษชาวต างประเทศ อาจารย และน กศ กษาแลกเปล ยน อาสาสม คร จ ดงานปฐมน เทศและป จฉ มน เทศแก น กศ กษาและอาจารย ชาวต างชาต ดาเน นงานเร องค าตอบแทน และท พ ก ประสานงานด านเอกสารต างๆ ในการเด นทางเข าประเทศ ด านตรวจคนเข าเม อง กงส ล และสถานท ต เช น ส ญญาจ าง visa ใบอน ญาตทางาน ฯลฯ ด แลอานวยความสะดวก และประสานงานก บฝ ายต างๆท เก ยวข อง ต ดตามและประเม นผล งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย งานว เทศส มพ นธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ๕ คณะทางานว เทศส มพ นธ ว เทศส มพ นธ ส วนกลาง ช อ-สก ล ม อถ อ ดร.ย พเยาว ดร ณ Dr. Yoopayao Daroon ผศ.ศ ร ล กษณ อ นฝาง Asst. Prof.Sirilak Infang อ.สมศ กด นาวาย ทธ Mr. Somsak Navayuth น.ส.ปว ยา ร กน ม Miss Paweeya Raknim น.ส.ก นต กน ษฐ ส ร ยงค Miss Kankanit Suriyong น.ส.ร งอร ณ ก นทว ง Miss Rung-arun Kantawang น.ส.ก ญชล บ วอ นใจ Miss Kunchalee Buaounjai ว เทศส มพ นธ คณะ คณะ ช อ-สก ล ม อถ อ บร หารธ รก จและศ ลปศาสตร น.ส.ปณ ธ อมาตยก ล ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การเกษตร ดร.ป ทมา ศ ร ธ ญญา ว ศวกรรมศาสตร ผศ.ดร.บ ญจร ตน โจลาน นท ศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร อ.โสภ ตส ดา ใหม ว น อ.ก ต ก อง ต ลกว ฒโนท ย ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ อ. ทศพร อภ ว ฒนเสว ว เทศส มพ นธ เขตพ นท เขตพ นท ช อ-สก ล ม อถ อ เช ยงใหม ดร.ขว ญช ย เอ อว ร ยาน ก ล เช ยงราย ดร.อ ส ธารา จ นตาเว ยง ลาปาง อ.กนกวรรณ เวชกามา อ.ป ยพงษ ส ป ญโญ พ ษณ โลก ผศ.ดร.มน ส แสวงทอง น าน อ.ว ส ทธ ฑาแก ว ต อ 1026 ตาก ผศ.อานวย ปท มป สถาบ นว จ ยฯ ผศ.ดร.มาล ต งระเบ ยบ งานว เทศส มพ นธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ๖ ผลการดาเน นงาน งานธ รการ งานว เทศส มพ นธ ม ผลการดาเน นงานด านต างในป งบประมาณ ๒๕๕๓ ด งน ๑. ดาเน นการด านเอกสาร ร บเข าเอกสาร และจ ดส งเอกสารไปย งหน วยงานอ น เช น หน งส อราชการท วไป หน งส อประชาส มพ นธ ท น และการประช มว ชาการ จากหน วยงานอ น ๒. ส งหน งส อเช ญประช ม และเช ญเข าร วมโครงการไปย งบ คลากรท เก ยวข อง ๓. ให ข อม ลและประสานงาน เก ยวก บว เทศส มพ นธ ก บหน วยงานอ นๆ ๔. ประสานงานด านการจ ดทาเอกสารและดาเน นการขออน ม ต โครงการ การจ ดการประช ม การเด นทางไป ราชการ ของหน วยงานว เทศส มพ นธ ๕. ตรวจสอบและส งซ อว สด สาหร บใช ในสาน กงาน และโครงการต างๆ ของหน วยงาน ๖. จ ดทาบ ญช สร ปค าใช จ ายในการดาเน นงานจ ดประช ม/โครงการต างๆ และจ ดทาบ นท กข อม ลการใช เง น ตลอดป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๗. จ ดทาเอกสารของหน วยงาน เช น หน งส อราชการท งภาษาไทยและอ งกฤษ คาส ง และเอกสารประกอบการ ประช ม สร ปผลการดาเน นงานด านงานสารบรรณ หน งส อร บเข าภายใน จานวน ๒๖๐ เร อง หน งส อร บเข าภายนอก จานวน ๑๔๐ เร อง หน งส อส ง จานวน ๓๐๑ เร อง หน งส อส งภายนอก จานวน ๓๐ เร อง คาส ง จานวน ๓๐ ฉบ บ งานว เทศส มพ นธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา งานองค กรส มพ นธ ระหว างประเทศ (National and International Collaboration Section) การส งเสร มการทาข อตกลงทางว ชาการก บมหาว ทยาล ย/หน วยงานท งภายในและต างประเทศ ๑. ประสานงานในการขยายเคร อข าย และต ออาย ความร วมม อทางว ชาการร วมก บ สถาบ นการศ กษาต างประเทศ โดยจ ดทาบ นท กความร วมม อทางด านว ชาการ ( MOU) เพ มเต ม จานวน ๕ มหาว ทยาล ยได แก ๑.๑ Southern Taiwan University (STUT) ลงนามเม อว นท ๔ มกราคม ๒๕๕๓ (โดย อธ การบด ) ๑.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks