การใช โปรแกรมส าเร จร ปเพ อการพยากรณ - PDF

Description
การใช โปรแกรมส าเร จร ปเพ อการพยากรณ สารบ ญ โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ -- 1 หน า การใช Excel ในงานด านสถ ต 3 การเพ ม Add-In ของ MS Office การหาค าสถ ต เช งพรรณนา โดย Excel 13 การใช Excel ในการพยากรณ

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 35 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การใช โปรแกรมส าเร จร ปเพ อการพยากรณ สารบ ญ โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ -- 1 หน า การใช Excel ในงานด านสถ ต 3 การเพ ม Add-In ของ MS Office การหาค าสถ ต เช งพรรณนา โดย Excel 13 การใช Excel ในการพยากรณ 16 การพยากรณ แบบ Simple Moving Average 16 การพยากรณ แบบ Exponential Smoothing 19 การพยากรณ ด วย Regression Line 22 โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ -- 2 การพยากรณ สามารถ ช วยใน ด านการปร บปร งประส ทธ ภาพของระบบ งาน ซ ง อาจกล าวได ว าการ พยากรณ เช งปร มาณเป นเคร องม อทางด านสถ ต เพ อการทางานด านว ศวกรรม โดยเฉพาะการใช การพยากรณ เพ อ การวางแผนการผล ต ซ งในท น จะกล าวถ งการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel เพ อการพยากรณ การใช Excel ในงานด านสถ ต เป นการหาค าทางสถ ต ข นพ นฐานของว ชาสถ ต โดยท วในใน Excel สามารถทาได ง ายโดยการใช คาส ง หร อข อม ลเพ ยงไม ก อย างด งรายละเอ ยดจะแสดงให เห นด งต อไปน ร ปท 1 แสดงข อม ลด บของคะแนนรายว ชาของน กศ กษา จากร ปท 1 ให น กศ กษาหาค า เฉล ย ค ามากท ส ด ค าน อยท ส ด ค าความแปรปรวน ค าส วนเบ ยงเบน มาตรฐาน ของข อม ลน น 1 n ค าเฉล ยตามส ตรทางสถ ต ค อ x การใช Excel ในการหาค าเฉล ยสามารถทาได ง ายโดยข นตอนด งต อไปน i x i โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ -- 3 ร ป 2 1) นา Cursor ไปไว ท เซลล ท ต องการจะวางค าเฉล ยไว ในท น สมมต ให ไปเซลล D22 ตามท แสดงใน ร ปท 2 แสดงข นตอนท 1 ของว ธ การหาค าเฉล ย 2) ไปท เมน บาร แทรก แล วไปท ฟ งก ช น ตามท แสดงไว ในร ป 3 โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ -- 4 ร ปท 3 แสดงข นตอนท 2 ของว ธ การหาค าเฉล ย 3) หล งจากคล ก ท ฟ งก ช นแล วจะปรากฏกล องโต ตอบข น ตามภาพท 4 โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ -- 5 ร ปท 4 แสดงข นตอนท 3 ของว ธ การหาค าเฉล ย 4) เล อกประเภทของ ฟ งก ช นท จะใช เป น ทางสถ ต เพ อเข าไปใช Function ทางสถ ต ด งปรากฏในร ป 5 ร ปท 5 แสดงข นตอนท 4 ของว ธ การหาค าเฉล ย โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ ) เล อกฟ งก ช น AVERAGE เพ อหาค าเฉล ย การเล อกฟ งก ช น AVERAGE สามารถทาได โดยการคล ก ท ฟ งก ช น AVERAGE แล วคล กป ม ตกลง หร อ การด บเบ ลคล ก ท ฟ งก ช น AVERAGE ด งแสดงในร ป 6 ร ปท 6 แสดงข นตอนท 5 ของว ธ การหาค าเฉล ย 6) หล งจากเล อกฟ งก ช น AVERAGE แล วจะปรากฏหน าต างโต ตอบด งปรากฏในร ป 7 ร ปท 7 แสดงข นตอนท 6 ของว ธ การหาค าเฉล ย Number 1 ให กรอกช วงของเซลล ท จะทาการหาค าเฉล ย เช น ตามต วอย างเซลล ท จะหาค าเฉล ยค อเซลล หมายเลข D3 ถ ง เซลล หมายเลข D20 คาว าถ งใน Excel ใช เคร องหมาย : เป นต วแทน หล งจากเล อกค าขอบเขต หร อช วงของข อม ลแล วโปรแกรมจะทางานอ ตโนม ต โดยการนาค าเฉล ยท ได ไปวางไว ในเซลล ท ระบ ไว ก อน โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ -- 7 หน าน (ในข นตอนท 1) แต ในกล องโต ตอบจะแสดงผลการคานวณให ทราบด วยซ งจะอย ด านล างของกล อง โต ตอบ ท ปรากฏคาว า ผลล พธ จากส ตร ในท น ผลล พธ ม ค า ตามร ปท 8 คาตอบ ร ปท 8 แสดงผลการคานวณค าเฉล ยจากการใช Excel การใช Excel ในการหาส งส ดสามารถทาได ง ายโดยข นตอนด งต อไปน Y max( X i ) 1) ดาเน นตามข นตอน 1-3 เหม อนก บการหาค าเฉล ย 2) ดาเน นการตามข นตอนท 2 น แทนข นตอนท 4 ของการหาค าเฉล ย แทนท จะเล อก AVERAGE ให น กศ กษาเล อก MAX แล วจะปรากฏแถบให เล อกช วงของข อม ลอาจจะทาได โดยการพ มพ D3:D20 หร อจะใช การลากเมาส ค างจากเซลล D3 ถ ง เซลล D20 จากน นค าของข อม ลจะไปปรากฏในเซลล ท เล อกไว ในท น ค อ D23 โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ -- 8 ร ปท 9 แสดงผลการคานวณค าส งส ดจากการใช Excel การใช Excel ในการหาต าท ส ดสามารถทาได ง ายโดยข นตอนเด ยวก บการหาค าส งส ดแต แทนท จะเล อก MAX ให เล อก MIN แทน Y min( X i ) การใช Excel ในการหา ค าความแปรปรวน สามารถทาได ง ายโดยข นตอนเด ยวก บการหาค าส งส ดแต แทนท จะเล อก MAX ให เล อก VAR แทน ตามโจทย ท ถามจะได คาตอบด งแสดงได ด งร ปท 10 โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ -- 9 ร ปท 10 แสดงผลการคานวณค าความแปรปรวนจากการใช Excel นอกจากน การคานวณคณ ตศาสตร พ นฐาน เช น การบวก ลบ ค ณ และหาร ให ปฏ บ ต ด งน 1) นา Cursor ไปไว ท ช องท ต องการ 1 ร ปท 11 ว ธ การเร มคานวณคณ ตศาสตร พ นฐานโดยใช Excel 2) หาผลรวม จากฟ งก ช นท ม อย แล ว เล อกช วงข อม ลท ต องการหา แล วจ ง Enter โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ ร ปท 12 การใช ฟ งก ช นของ Excelในการคานวณคณ ตศาสตร พ นฐาน 3) เข ยนส ตรคานวณ ให นา Cursor ไปไว ท ช องท ต องการ แล วจ งนาไปท ช อง fx เข ยนส ตร แล ว Enter ร ปท 13 การเข ยนส ตรเพ อให Excelคานวณคณ ตศาสตร พ นฐาน นอกจากการคานวณทางคณ ตศาสตร พ นฐานแล ว Excel ย งสามารถช วยหาค า descriptive statistics หร อ สถ ต เช งพรรณนา และการว เคราะห ทางว ศวกรรม ได ด วยการใช เมน เคร องม อ หร อ ข อม ล data analysis ถ า หากไม ม data analysis ต องทาการ add-in ตามข นตอนในห วข อต อไป โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ การเพ ม Add-In ของ MS Office 2007 ถ าจาเป นต องดาเน นการว เคราะห ทางสถ ต หร อว ศวกรรมท ซ บซ อน สามารถประหย ดข นตอนและเวลา ได โดยใช Analysis ToolPak โดย Analysis ToolPak ประกอบด วยเคร องม อ ต าง ๆ เช น Anova, Correlation, Covariance, Descriptive Statistics, Exponential Smoothing, F-Test Two-Sample for Variances, Fourier Analysis, Histogram, Moving Average, Random Number Generation, Rank and Percentile, Regression, Sampling, t-test, และ z-test เม อต องการเข าถ งเคร องม อเหล าน ให คล ก Data Analysis ในกล มว เคราะห บนแท บข อม ล ถ าคาส ง Data Analysis ไม พร อมให ใช งาน จาเป นต องโหลดโปรแกรม Add-in ของ Analysis ToolPak ซ งโปรแกรม Add-In เป นโปรแกรมเสร มท ทาง Microsoft สร างข นมาเพ อเพ มคาส ง และความสามารถให ก บโปรแกรม ซ ง โดยปกต จะไม ได ถ ก Install เข ามาพร อมก บตอนท ทาการต ดต งโปรแกรม จะต องทาการต ดต งเพ มเต มใน ภายหล ง ในท น จะแสดงว ธ การเพ ม Add-In ของโปรแกรม MS Excel 2007 การโหลด Analysis ToolPak 1. คล ก ป ม Microsoft Office จากน นคล ก ต วเล อกของ Excel 2. คล ก Add-in แล วในกล อง ผสาน ให เล อก Add-in ของ Excel 3. คล ก ไปในกล อง Add-in ท ม อย ให เล อกกล องกาเคร องหมาย Analysis ToolPak แล วคล ก ตกลง 4. ถ า Analysis ToolPak ไม อย ในกล อง Add-in ท ม อย ให คล ก เร ยกด เพ อระบ ตาแหน ง Analysis ToolPak 5. ถ าได ร บการเต อนว าย งไม ได ต ดต ง Analysis ToolPak ลงในเคร องคอมพ วเตอร ให คล ก ใช เพ อ ต ดต ง Analysis ToolPak 6. ฟ งก ช นการว เคราะห ข อม ลสามารถนามาใช บนแผ นงานเพ ยงหน งแผ นในแต ละคร ง เม อทาการ ว เคราะห ข อม ลก บแผ นงานท จ ดกล ม ผลล พธ จะปรากฏท แผ นงานแรก และตารางท จ ดร ปแบบว างจะปรากฏบน แผ นงานท เหล อ เม อต องการว เคราะห ข อม ลในแผ นงานส วนท เหล อ ให ใช เคร องม อว เคราะห คานวณแผ นงาน แต ละแผ นใหม อ กคร ง โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ ร ปท 14 แสดงเมน ของการ add-in ฟ งก ช นพ เศษ จากน น ทาการ Click ท ช องว างตามห วข อท ต องการ add ในท น น จะ add Analysis ToolPak แล วเคร อง จะทาการ ต ดต งให โดยอ ตโนม ต ก จะสามารถใช เมน data analysis ได โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ การหาค าสถ ต เช งพรรณนา โดย Excel 1. เล อก เมน เคร องม อ หร อ ข อม ล data analysis จะปรากฏแถบเคร องม อด งร ป 15 ร ปท 15 แสดงข นตอนท 1 ของการใช data analysis หา descriptive statistic 2. จากน นเล อกแถบ descriptive statistics แล ว Click OK จะปรากฏแถบเคร องม อด งร ป 16 ร ปท 16 แสดงข นตอนท 2 ของการใช data analysis หา descriptive statistic โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ Input range หมายถ งค าของข อม ลด บท ต องการหาค า descriptive statistics ซ งสามารถระบ ได ด วย การลากเมาส ค างจาก ช อง D3 ถ ง D20 4. Output range หมายถ งช วงของเซลล ท ต องการให ผลของการคานวณไปปรากฏ จะม สามช องให เล อก Output range ผลล พธ จะแสดงใน work sheet เด ยวก นตามเซลล ท ระบ ไว New Worksheet Ply ผลล พธ จะ สร าง worksheet ใหม และจะไปปรากฏในน นตามเซลล ท ระบ และ New workbook ผลล พธ จะไปปรากฏใน workbook ใหม หร อ file ใหม 5. คล กข อม ลท อยากทราบใน descriptive statistics โดยค าต าง ๆ ท จะแสดงม ด งต อไปน Mean ค าเฉล ยของกล มต วอย าง Standard error S SE n Median ส งกล บค าม ธยฐานหร อจานวนท อย ตรงกลางของช ดจานวนท ระบ น นหมายถ ง จานวน คร งหน งม ค ามากกว าค าม ธยฐาน และอ กคร งหน งของจานวนม ค าน อยกว าค าม ธยฐาน Mode ส งกล บค าฐานน ยม (ค าเก ดข น หร อทาซ าบ อยท ส ด) ในอาร เรย หร อช วงของข อม ล ฟ งก ช น MODE เป นการว ดตาแหน งเช นเด ยวก บ MEDIAN Sample Variance ประมาณค าความแปรปรวนจากค าต วอย าง Kutosis ส งกล บค าเคอร โทซ ส (kurtosis) ของช ดข อม ล เคอร โทซ สจะให ล กษณะความส งหร อ ความกว างของการแจกแจงท สอดคล องเม อเปร ยบเท ยบก บการแจกแจงธรรมดา โดย เคอร โทซ สเช งบวกระบ ถ งการแจกแจงแนวส งท สอดคล อง และเคอร โทซ สเช งลบจะ ระบ ถ งการแจกแจงแนวกว างท สอดคล อง Skewness ส งกล บค าความเบ ของการแจกแจง ความเบ แสดงล กษณะระด บของความไม สมมาตร ของการแจกแจงรอบ ๆ ค าเฉล ย ความเบ เช งบวกแสดงถ งการแจกแจงท ม ด านไม สมมาตรท ขยายไปทางค าท เป นบวกมากข น ความเบ เช งลบแสดงถ งการแจกแจงท ม ด านไม สมมาตรท ขยายไปทางค าท เป นลบมากข น Range ความห างของค าตาส ดและส งส ดของข อม ลหน งช ด โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ Mean ค าเฉล ยของกล มต วอย าง Minimum ส งกล บต วเลขน อยส ดในช ดของค าท ระบ Maximum ส งกล บต วเลขมากส ดในช ดของค าท ระบ Sum ส งกล บค าผลรวมในช ดข อม ลท ระบ Count น บจานวนของเซลล ท ม ต วเลข รวมท งต วเลขท อย ภายในรายการอาร ก วเมนต ด วย ให ใช ฟ งก ช น COUNT เพ อน บจานวนรายการข อม ลในเขตข อม ลต วเลขท ม ค าอย ในช วงหร อ อาร เรย ของต วเลขท ระบ นอกจากน ย งสามารถใช แถบเคร องม อเพ อการคานวณต าง ๆ ได ตามร ป 17 ร ปท 17 แสดงแถบเคร องม อช วยในการคานวณ กรณ ท ใช เมน เคร องม อ Data analysis descriptive statistics จะได ผลด งภาพ 18 โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ การใช Excel ในการพยากรณ ร ปท 18 แสดงผลการหา descriptive statistic ด วย ฟ งก ช น data analysis 1. การพยากรณ แบบ Simple Moving Average ลาด บข นการพยากรณ ด วย Excel 1) กรอกข อม ล ลงในตาราง Excel ด งปรากฏในร ป 19 โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ ร ปท 19 แสดงข นตอนท 1 ของการพยากรณ ด วยว ธ moving average 2) เล อก เมน เคร องม อ Data Analysis Moving Average ด งร ป 20 ร ปท 20 แสดงข นตอนท 2 ของการพยากรณ ด วยว ธ moving average 3) กดป ม OK เพ อดาเน นการต อ หล งจากน นจะปรากฏแถบเคร องม อด งร ป 21 โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ ร ปท 21 แสด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks