แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Religious & Philosophical

Publish on:

Views: 16 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก ว ฒ สภา ตลอดจนสน บสน น ส งเสร ม และเผยแพร การปกครองในระบอบประชาธ ปไตย การปฏ บ ต ภารก จด งกล าว บ คลากรต องปฏ บ ต งานโดยอาศ ย ม ความรอบร ในงานท ปฏ บ ต และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ได ตระหน กถ งความส าค ญและความจ าเป น ของการพ ฒนาของบ คลากร โดยอาศ ยการจ ดการความร (Knowledge Management : KM) ซ งส าน กงานฯ ได ด าเน นการจ ดการความร น บต งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๙ เป นต นมา เพ อรวบรวม ท ม ค ณค าและจ าเป นต อการปฏ บ ต งาน ท งความร ท อย ในร ปของเอกสาร เช น ค ม อปฏ บ ต งาน หน งส อ ต ารา และความร ท อย ในต วบ คลากร ท มาจากประสบการณ อ นม ค าจากการท างาน ไม ว าจะเป นการแก ไข ป ญหา การปร บปร งพ ฒนางาน หร อแม แต ความร ท เก ดจากความผ ดพลาด รวมท งท กษะความเช ยวชาญ เฉพาะบ คคล ประมวลกล นกรองให เป นระบบระเบ ยบ บ คลากรสามารถเข าถ งได สะดวกผ านทางเว บไซต การจ ดการความร รวมท งจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างบ คลากร เพ อท บ คลากรจะได น าองค ความร และว ธ การปฏ บ ต ท ด มาถ ายทอดก นภายในองค กร และน ามาใช พ ฒนาการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพย งข น รวมท งเก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ภายในองค กรอย างต อเน อง น าไปส การเป นองค กร แห งการเร ยนร (Learning Organization) การด าเน นการจ ดการความร เพ อพ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งการเร ยนร น น จะต องม การ ส งเสร มและสน บสน นให เก ดการจ ดการความร ในท กส วนงานของส าน กงานฯ พร อมท งพ ฒนาระบบ สน บสน นกระบวนการจ ดการความร ให ม ประส ทธ ภาพอย างต อเน องเหมาะสมก บสภาวการณ ป จจ บ น ม เป นฐานในการสน บสน นต อความส าเร จของย ทธศาสตร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ฉบ บท ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) ท ม การปร บเปล ยนบทบาทและท ศทางการด าเน นงาน ส การเป นองค กรธรรมาภ บาล ท ได ร บการยอมร บจากสมาช กว ฒ สภาและประชาชน โดยแนวทางของการด าเน นการจ ดการความร ในป ๒๕๕๕ คณะท างานจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม งเน นการม ส วนร วมของ บ คลากรในการด าเน นการจ ดการความร พร อมท งสร างแรงจ งใจในการจ ดการความร ตลอดจนส งเสร ม กระบวนการจ ดการเร ยนร ผ านก จกรรมต างๆ เพ อเก บรวบรวมท ม ค ณค าและม ความส าค ญ ต อการปฏ บ ต ราชการ ให บ คลากรภายในองค กรสามารถเข าถ ง เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว าง บ คลากรท กระด บ สามารถน ามาประย กต ใช พ ฒนาการปฏ บ ต ราชการร วมก น เพ อผล กด นให บรรล ว ส ยท ศน และพ นธก จของส าน กงานฯ ด วยผลงานท ม ค ณภาพเป นท ยอมร บของสมาช กว ฒ สภา และประชาชน การด าเน นการจ ดการความร ท ผ านมา การด าเน นการจ ดการความร มาต งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒๕๕๓ ท าให ส าน กงานฯ ม การรวบรวม ท ม ค ณค าและจ าเป นต อการปฏ บ ต งาน ท กระจ ดกระจายอย ท งท เป นความร ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) ซ งเข ยนอธ บายออกมาเป นต วอ กษร เช น ค ม อปฏ บ ต งาน หน งส อ ต ารา และ ความร แฝงเร น หร อความร แบบฝ งล ก (Tacit Knowledge) ซ งเป นความร ซ งฝ งอย ในต วคน ท ได มาจาก ประสบการณ หร อความเช ยวชาญเฉพาะบ คคล ให เป นระบบระเบ ยบมากย งข น ท าให บ คลากร แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ๑ ค าน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ได ด าเน นการจ ดการความร ภายในหน วยงาน เพ อรวบรวมองค ความร ท ม ค ณค าและจ าเป นต อการปฏ บ ต งาน ท งความร ท ม อย ช ดแจ งในร ปของเอกสาร และความร ท ฝ ง อย ในต วคน ซ งได มาจากประสบการณ หร อความเช ยวชาญเฉพาะบ คคล ให เป นระบบระเบ ยบมากย งข น ท าให บ คลากรสามารถเข าถ งได สะดวก สามารถน าและว ธ การปฏ บ ต ท ด มาใช ประโยชน ให การ ปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพย งข น รวมท งเก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ภายในองค กรอย างต อเน อง น าไปส การ เป นองค กรแห งการเร ยนร (Learning Organization) ซ งการท บ คลากรม ต างๆท จ าเป นต อ การปฏ บ ต งาน ม การเร ยนร และพ ฒนาอย างต อเน อง จะส งผลให ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ สน บสน นเป าประสงค ของประเด นย ทธศาสตร เพ อบรรล ว ส ยท ศน ในการเป นองค กรธรรมาภ บาลท ได ร บ การยอมร บจากสมาช กว ฒ สภาและประชาชนได ฝ ายเลขาน การคณะกรรมการจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อเป นแนวทางในการจ ด ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ตลอดป ๒๕๕๕ และหว งเป นอย างย งว าจะเป นค ม อช วยให การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา เป นไปเพ อประโยชน ส งส ดต อบ คลากรและส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ฝ ายเลขาน การคณะกรรมการจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม นาคม ๒๕๕๕ สารบ ญ เร อง หน า ส วนท ๑ บทน า ๑ ส วนท ๒ การจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM Action Plan) - การจ ดท าแผนการจ ดการความร ตามเกณฑ PMQA ๔ - ขอบเขตการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา (KM Focus Area) ๕ - ท จ าเป นต อการผล กด นประเด นย ทธศาสตร ๖ ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา - การก าหนดท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการ ๗ ตามประเด นย ทธศาสตร ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ร ปแบบกระบวนการจ ดการความร (KM Model) ๙ เพ อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การการจ ดการความร - การว ดผลส มฤทธ ของการด าเน นการจ ดการความร ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๒ ส วนท ๓ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ๑๖ ภายในองค กรสามารถเข าถ ง และน าและว ธ การปฏ บ ต ท ด (Best Practice) มาใช ประโยชน ในการปฏ บ ต งานได ท งน เอกสารท รวบรวมและว ธ ปฏ บ ต ซ งเป นผลจากการด าเน นการจ ดการความร ต งแต พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒๕๕๓ ท งหมดได ถ กรวบรวมและเผยแพร ในเว บไซต การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา (http://www.senate.go.th/km/knowledge/) ซ งบ คลากรสามารถ ดาวน โหลดเอกสารท งหมดท รวบรวมไว ได โดยรายละเอ ยดของในแต ละป ม ด งน ป พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๑. ศ พท จากร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย (ฉบ บช วคราว) พ ทธศ กราช ๒๕๔๙ ๒. การจ ดท าต นท นผลผล ต ๓. กระบวนการจ ดซ อจ ดจ าง ๔. วงจรการบร หารงานพ สด ๕. การจ ดท าเจตนารมณ ของกฎหมาย ๖. การขอต งงบประมาณรายจ ายประจ าป ๗. กระบวนการตราพระราชบ ญญ ต ของสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ความร ด านการปฏ บ ต หน าท เลขาน การในท ประช ม - ความร พ นฐานในการปฏ บ ต หน าท เลขาน การในท ประช ม - เทคน คการเป นเลขาน การในท ประช มท ด - ความร เช งปฏ บ ต การในการประช ม - กระบวนการและข นตอนการปฏ บ ต งานด านเลขาน การในกรณ ท ม การจ ดส มมนา ๑. การจ ดท าข อม ลว ชาการ - ด านการตราพระราชบ ญญ ต - ด านการควบค มการบร หารราชการแผ นด น - ด านการตรวจสอบการใช อ านาจร ฐ - ด านการต างประเทศ ๒. ความร เก ยวก บระบบล กค าส มพ นธ - ความร เบ องต นเก ยวก บระบบล กค าส มพ นธ - แนวทางในการปร บปร งการให บร การ ๑. การสน บสน นการด าเน นงานด านการต างประเทศ ๒. การเสร มสร างระบบล กค าส มพ นธ ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ๓. การพ ฒนาและปร บปร งการปฏ บ ต งาน แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ๒ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๑. การปฎ บ ต หน าท ของเจ าหน าท ในการเข าร วมการศ กษาด งาน ส มมนา ประช ม ณ ต างประเทศ ๒. การแลกเปล ยนและประสบการณ ในการปฏ บ ต งานด านน ต บ ญญ ต ๓. แนวทางการเร ยนร การจ ดท าหน งส อราชการ ๔. ความร เก ยวก บระเบ ยบการเบ กจ ายในการเด นทางไปราชการและการฝ กอบรมส มมนา ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ๑. การจ ดท าสร ปความเห นทางกฎหมายกรณ สมาช กว ฒ สภาปร กษาหาร อก อนเข าส วาระ การประช มว ฒ สภาและการแจ งข อหาร อไปย งส วนราชการท เก ยวข อง ๒. การด าเน นการจ ดท าหน งส อเด นทาง/ตรวจลงตราให แก สมาช กว ฒ สภาและข าราชการ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ๓. การส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรมในส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ตารางแสดงท ส าน กงานฯได ด าเน นการรวบรวมและเผยแพร ในเว บไซต การจ ดการความร แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ๓ ส วนท ๒ การจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) เป นแผนงานท แสดงถ งรายละเอ ยดการด าเน นงาน ของก จกรรมการจ ดการความร ต าง ๆ เช น การแลกเปล ยนเร ยนร การจ ดให เป นระบบและ เข าถ งง าย การยกย องชมเชยและให รางว ล เป นต น เพ อให องค กรบรรล ผลตามเป าหมายของ ท ก าหนด และสน บสน นการด าเน นงานตามประเด นย ทธศาสตร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา การจ ดท าแผนการจ ดการความร ตามเกณฑ PMQA การจ ดท าแผนการจ ดการความร ของส าน กงานฯ ม แนวทางการด าเน นการตามเกณฑ การพ ฒนา ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) ในหมวด ๔ การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร รห ส IT ๗ ซ งก าหนดให ส วนราชการจ ดท าแผนการ จ ดการความร และน าแผนไปปฏ บ ต เพ อให การด าเน นงานการจ ดการความร ตามแผนการจ ดการความร สามารถส งผลโดยตรงต อประเด นย ทธศาสตร และต วช ว ดตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการประจ าป โดยม แนวทางด งต อไปน ๑. แสดงแผนการจ ดการความร (KM Action Plan) อย างน อย ๓ ตามแนวทาง ท ก าหนด ได แก ม การทบทวนท สอดร บก บประเด นย ทธศาสตร ม รายการท มาจากการรวบรวมถ ายทอดจากบ คลากรภายใน/ภายนอกองค กร ม รายการเพ อสน บสน น/ สามารถตอบร บประเด นย ทธศาสตร ครบท กประเด น ย ทธศาสตร ม การจ าแนกท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ เล อกท จ าเป นอย างน อย ๓ จาก ๒ ประเด นย ทธศาสตร ท แตกต างก น พร อมระบ เหต ผลหร อความเหมา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks