ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค - PDF

Description
ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค 1. การเข าใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง เข าได 2 ระบบ ค อ ระบบ Intranet รพ. โดย Log on เข าโปรแกรม MIS, และระบบ อ นเตอร เน ต ใช งานโปรแกรม MIS ผ าน

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Medicine, Science & Technology

Publish on:

Views: 89 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค 1. การเข าใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง เข าได 2 ระบบ ค อ ระบบ Intranet รพ. โดย Log on เข าโปรแกรม MIS, และระบบ อ นเตอร เน ต ใช งานโปรแกรม MIS ผ าน Website โรงพยาบาลนครพ งค โปรแกรมบร หารความเส ยง อย ด านซ ายม อของหน าแรกของโปรแกรม MIS เข าส หน าจอ Login โปรแกรมบร หารความเส ยง 2. การลงทะเบ ยนใหม กรณ ท ย งไม ม username password ให คล กท ลงทะเบ ยนบ ญช ผ ใช ใหม - รห สผ ใช :ก าหนด username และ password ตามท ต องการ - ช อ-นามสก ล : ให ใช ภาษาไทยเท าน น ห ามใส ค าน าหน า - อ เมลล : ถ าม - เบอร โทรศ พท : ใส เบอร ของหน วยงานท สามารถต ดต อได - ม อถ อ : เบอร โทรศ พท ม อถ อ - ต าแหน งงาน : ให ใส ต าแหน งงาน เช น พยาบาลว ชาช พ ฯลฯ ส งก ด : ให คล กเล อกช อหน วยงานท ปฏ บ ต งานอย ป จจ บ น - ห วหน างาน : ให คล กเล อกช อห วหน าเหน อข นไป 1 ระด บ เม อบ นท กข อม ลเสร จให คล ก บ นท ก และคล ก ตกลงเพ อบ นท กข อม ล 3. ท าการ Log on เข าโปรแกรม เข าส หน าจอใช งาน พบเมน ด งต อไปน ความเส ยง ข อร องเร ยน ค าชมเชย บ ญช ผ ใช เปล ยนรห สผ าน ออกจากโปรแกรม บ นท กรายงานอ บ ต การณ ความเส ยง บ นท กข อร องเร ยน บ นท กค าชมเชย แก ไขข อม ลส วนต ว เปล ยนรห สผ าน คล กออกจากโปรแกรม เม อส นส ดการท างาน 4. ว ธ การแก ไขข อม ลส วนต ว ให เล อกเมน บ ญช ผ ใช และคล ก แก ไข เพ อแก ไขข อม ลท ต องการ เม อแก ไขข อม ลเสร จแล ว ให คล ก บ นท ก เพ อ บ นท กข อม ล 5. ว ธ การเปล ยน รห สผ าน เล อกเมน เปล ยนรห สผ าน ใส password เด มใน ในช อง รห สผ านเด ม, ใส passward ใหม ท ต องการ เปล ยนในช อง รห สผ านใหม และช อง ย นย นรห สผ าน เม อบ นท กเสร จ คล ก ตกลงเพ อบ นท กข อม ล 2 6. ว ธ การบ นท กรายงานอ บ ต การณ ความเส ยง (Occurrence) ไปท เมน ความเส ยง และคล ก เพ ม เข าส หน าจอบ นท กข อม ล 6.1 บ นท กใบปะหน ารายงานอ บ ต การณ แต ละช องม ค าอธ บายด งน ว นท รายงาน : ว นท รายงาน โปรแกรมแกรมจะระบ ว น เด อน ป ป จจ บ นให ไม ต องคล กเล อกแล ว เอกสารล บ : รายงานท กฉบ บ โปรแกรมระบ ไม เป นความล บ ถ าต องการรายงานอ บ ต การณ ท เป น ความล บ(ห วหน างานจะไม เห นรายงาน) ให เล อก เป นความล บ ชน กรายงาน : รายงานภายในหน วยงานตนเอง (เก ดอ บ ต การณ เฉพาะในหน วยงานตนเอง) เหต การณ จากหน วยงานอ น (เก ดอ บ ต การณ ในหน วยงานตนเองและหน วยงานอ นด วย) ส งให หน วยงานอ น (เก ดอ บ ต การณ ของหน วยงานอ น) ช อ-นามสก ลผ ป วย/ HN/ AN ระบ ข อม ลช อ นามสก ล, เลข HN หร อ เลข AN ของผ ป วย(ถ าม ) ว นท เก ดเหต : ให ระบ ว น เด อน ป ท เก ดอ บ ต การณ โดยคล กเล อกจากปฏ ท น เวลาเก ดเหต : ให ระบ เวลาท เก ดอ บ ต การณ ด วย โดยบ นท กร ปแบบด งน hh:mm สถานท เก ดเหต : คล กเล อกสถานท เก ดเหต ประเภทความเส ยง : คล กเล อกประเภทความเส ยงท เก ดข น โปรแกรมความเส ยง : คล กเล อกโปรแกรมความเส ยงหล ก โปรแกรมรอง : คล กเล อกโปรแกรมความเส ยงรอง อ บ ต การณ : คล กเล อกอ บ ต การณ ท เก ดข น สาเหต : คล กเล อกสาเหต ของอ บ ต การณ 3 ความร นแรง : เอกสารแนบ : คล กเล อกระด บความร นแรง กรณ อ บ ต การณ ทาง Clinic ให เล อกระด บ A-I ส วนอ บ ต การณ Non-Clinical ให เล อกระด บ 1-6 กรณ ม ไฟล ข อม ล/ ร ปภาพ ท ต องการแนบ, ม ไฟล มากกว า 1 ไฟล ต องบ บอ ด ไฟล ก อนแนบ เม อบ นท กเสร จให คล กบ นท ก เพ อบ นท กข อม ลรายงานท กคร ง จะได รายการของรายงานความเส ยงท เราบ นท ก ด งร ปข างล างน ข อส งเกต : - เลขท ของรายงาน ออกเลขอ ตโนม ต โดยทางโปรแกรม 2 ต วแรก 54 ค อ ป พ.ศ., ต วเลข 10 ถ ดมา ค อเด อน 10 ต ลาคม, และส ต วส ดท าย 0027 ค อล าด บรายงานในเด อนต.ค 54 - แก ไขภายในว นท ออกอ ตโนม ต โดยโปรแกรม เช อมโยงก บระด บความร นแรงท เราเล อก 6.2 ระบ ช อหน วยงานท เก ยวข องก บอ บ ต การณ โดยคล กท หน วยงาน แล วคล ก เพ ม เพ อเล อกช อ หน วยงานท เก ยวข อง สามารถเล อกได มากกว า 1 หน วยงาน ท กคร งท เล อก ต องคล ก Add ท กคร งเพ อ บ นท กข อม ล เม อคล กเล อกรายช อหน วยงานแล ว จะได ด งร ป 4 6.3 บ นท กรายละเอ ยดของอ บ ต การณ ต างๆท เก ดข นด งน โดยย อนกล บไปย งหน าจอเด ม โดยคล ก ท ย อนกล บไปหน าหล ก และคล กท ค าอธ บาย แล วคล ก เพ ม เพ อ บ นท กข อม ลต อ คล กเล อก ชน ดค าอธ บายด งน 1. สร ปเหต การณ 2. การด าเน นการการแก ไขเบ องต น 3. การแก ไขเช งระบบ/ การแก ไขของห วหน าหน วย 4. ความเห นของผ ป ดประเด น ให บ นท กสร ปรายละเอ ยดของเหต การณ ท เก ดข น และการด าเน นการแก ไขเบ องต นท กคร ง ส วนแก ไข เช งระบบ/ การแก ไขของห วหน าหน วยและความเห นของผ ป ดประเด น ให ผ ท เก ยวข องค อ ห วหน า หร อผ ท ได ร บมอบหมายจากห วหน าเป นผ บ นท กต อไป หมายเหต : ท กคร งท บ นท กให คล ก บ นท ก และ ตกลงท กคร งเพ อบ นท กข อม ล ภายหล งบ นท กแล วไม สามารถกล บเข าไปแก ไขข อความเด ม แต สามารถบ นท ก ค าอธ บายต างๆ เพ มได มากกว า 1 คร ง 5 7. การบ นท กข อร องเร ยน โดยไปท เมน ข อร องเร ยน คล ก เพ ม เพ อบ นท กข อม ล บ นท กข อม ลท กช องด งน -ว นท รายงาน ระบ ว น เด อน ป ป จจ บ น -ว นท ร องเร ยน ให คล กเล อกว นท เก ดข อร องเร ยน -เวลาร องเร ยน บ นท กร ปแบบ hh:mm -แหล งท มา คล กเล อกแหล งท มาของข อร องเร ยน -ประเภท คล กเล อกประเภทข อร องเร ยน -สาเหต คล กเล อกสาเหต ข อร องเร ยน -ความร นแรง คล กเล อกระด บความร นแรงของข อ ร องเร ยน -เอกสารแนบ คล กแนบไฟล ถ าม เม อบ นท กข อม ลแล วเสร จ ท กคร ง ให คล ก บ นท ก จากน นคล ก หน วยงาน เพ อระบ หน วยงานท เก ยวข อง และคล ก ค าอธ บาย เพ อเข ยนค าอธ บาย สร ปเหต การณ ฯ, การด าเน นการแก ไขเบ องต น (ว ธ การ เช นเด ยวก นก บการบ นท กของรายงานความเส ยงในข อ 6) 8. การบ นท กค าชมเชย โดยเข าไปท เมน ค าชมเชย และคล ก เพ ม เข าส หน าจอข างล างน 8.1 คล กเล อกแหล งท มาของค าชมเชย และบ นท กรายละเอ ยดค าชมเชยท งหมด หล งจากน น คล ก บ นท ก เพ อบ นท กข อม ล หน าจอจะแสดงรายการค าชมเชย ด งร ปข างล างน 8.2 คล ก หน วยงาน และคล ก เพ ม เพ อเล อกหน วยงานท ต องการชมเชย 6 9. การกล บเข าแก ไขข อม ลรายงานต างๆ สามารถท าได ด งน 9.1 คล กไปท แก ไข ของแต ละรายการ 9.2 รายงานอ บ ต การณ ความเส ยง และข อร องเร ยน จะสามารถแก ไขได เฉพาะใบปะหน าเท าน น ส วนข อม ลรายละเอ ยดค าอธ บาย การสร ปเหต การณ, การด าเน นการการแก ไขเบ องต น, การแก ไขเช ง ระบบ/ การแก ไขของห วหน าหน วย หร อความเห นของผ ป ดประเด น ไม สามารถแก ไขข อความเด มได เน องจาก บ นท ก และคล ก ตกลง เพ อ confirm ไปเร ยบร อยแล ว แต ผ บ นท ก/ ห วหน า/ ผ ป ดประเด น จะ สามารถบ นท กเพ มเต มได เท าน น และบ นท กเพ มได มากกว า 1 คร ง 9.3 รายงานค าชมเชย ผ บ นท กสามารถแก ไขข อความรายละเอ ยดท ตนเองบ นท กได หมด 10. ความปลอดภ ยของการบ นท กรายงาน รายงานต างๆท ตนเองบ นท กไว ตนเองเห นเฉพาะรายการท ตนเองบ นท กและแก ไขได ส วน ห วหน าหน วยและผ ป ดประเด นระด บโรงพยาบาลเห นรายงานท กฉบ บแต ไม สามารถแก ไขข อม ลท ตนเอง ได บ นท กไว ยกเว นกรณ ท ผ บ นท กเล อกสถานท,ประเภทความเส ยง, โปรแกรมความเส ยงหล ก/รอง, สาเหต, ระด บความร นแรง(ข อม ลใบปะหน า) ไม ถ กต องเท าน น Admin สามารถแก ไขให ถ กต องได เพ อ ประโยชน ในการประมวลผลออกรายงาน ส วนข อม ลอ นๆ Admin ไม สามารถแก ไขได เช นก น ** ม ป ญหาหร อข อสงส ย เร องการใช งานโปรแกรม ฯ ต ดต อศ นย พ ฒนาค ณภาพ ค ณน ยดา และค ณวรากร โทรศ พท 1174, 1175** ศ ร วรรณ การะเกษ ฝ ายสารสนเทศ ผ จ ดท า ต ลาคม 8
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks