๑. ต าแหน งท จะสอบค ดเล อก - PDF

Description
~ ๑ ~ ประกาศมหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นบ คลากรของมหาว ทยาล ย ในส วนงาน ตาแหน ง สายปฏ บ ต การว ชาช พและบร หารท วไป

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 9 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
~ ๑ ~ ประกาศมหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นบ คลากรของมหาว ทยาล ย ในส วนงาน ตาแหน ง สายปฏ บ ต การว ชาช พและบร หารท วไป เพ อให การบร หารงานของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ในส วนงาน ดาเน นไปด วยความเร ยบร อย ม ประส ทธ ภาพ และบรรล ว ตถ ประสงค ตามนโยบายของมหาว ทยาล ย อาศ ยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข อ ๒๗ แห งข อบ งค บมหาว ทยาล ย และ มต คณะกรรมการบร หารงานบ คคล ในคราวประช มคร งท ๔/๒๕๕๔ เม อว นจ นทร ท ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จ งออก ประกาศมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป น บ คลากรของมหาว ทยาล ยในส วนงาน ตาแหน ง สายปฏ บ ต การว ชาช พและบร หารท วไป ตาม รายละเอ ยดด งต อไปน.- ๑. ตาแหน งท จะสอบค ดเล อก ตาแหน งท จะสอบค ดเล อก รายละเอ ยดปรากฏตามข อ ๘ ของประกาศน ๒. ค ณสมบ ต ท วไป และค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน งของผ ม ส ทธ สอบ ๒.๑ ผ สม ครสอบต องม ค ณสมบ ต ท วไปตามข อความในข อ ๑๑ แห งข อบ งค บมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณ ราชว ทยาล ย ว าด วยการบร หารงานบ คคล พ.ศ.๒๕๔๑ ๒.๒ เป นผ ม ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง ตามท ระบ ไว ในรายละเอ ยดเก ยวก บการสอบตามความในข อ ๘ ของ ประกาศน ๒.๓ ไม เป นผ เคยถ กลงโทษให ออก ปลดออก หร อไล ออกจากร ฐว สาหก จ หร อหน วยงานอ นของร ฐ ๒.๔ ไม เป นผ เสพส งเสพย ต ด ๒.๕ ม อาย ไม เก น ๔๕ ป ๓. การร บสม ครสอบ ๓.๑ ว น เวลา และสถานท ร บสม คร ผ ประสงค จะสม ครให ขอและย นใบสม ครด วยตนเองได ท ฝ ายบ คคล สาน กงาน มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย หม ท ๑ บ านหมากม ตาบลกระโสบ อาเภอเม อง จ งหว ด โทร.๐-๔๕๔๒-๒๑๕๓-๙ ต งแต ว นท ๑๐-๒๕ เด อน ก นยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. (เว นว นอาท ตย และว นธรรมสวนะ) ~ ๒ ~ ๓.๒ เอกสารและหล กฐานท จะต องย นพร อมใบสม ครสอบ (๑) ร ปถ ายหน าตรงไม สวมหมวกและไม สวมแว นตาดา ขนาด ๒ น ว เป นร ปถ ายคราวเด ยวก น ซ ง ถ ายไม เก น ๖ เด อน จานวน ๓ ร ป (ภาพส ) (๒) ว ฒ การศ กษา เช น ปร ญญาบ ตร และระเบ ยนแสดงผลการเร ยน(TRANSCRIPT) ท แสดงว า เป นม ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน งตรงตามท สม ครสอบ (ฉบ บจร ง) และสาเนาถ ายเอกสารพร อมร บรองสาเนา ถ กต อง จานวน ๑ ฉบ บ โดยจะต องสาเร จการศ กษา และได อน ม ต จากผ ม อานาจภายในว นป ดร บสม คร (๓) ทะเบ ยนบ าน ฉบ บจร ง พร อมสาเนาถ ายเอกสารพร อมร บรองสาเนาถ กต อง จานวน ๑ ช ด (๔) บ ตรประจาต วประชาชนหร อหน งส อส ทธ พร อมสาเนาถ ายเอกสารพร อมร บรองสาเนาถ กต อง จานวน ๑ ช ด (๕) ใบร บรองแพทย แสดงว าไม เป นโรคท ต องห ามตามความในข อ ๑๑(๙) แห งข อบ งค บ มหาว ทยาล ย ซ งออกโดย สถานพยาบาลของทางราชการไม เก น ๓๐ ว น (๖) หล กฐานอ น เช น ใบสาค ญการเปล ยนช อต ว ช อสก ล ทะเบ ยนสมรส (ในกรณ ท หล กฐานใน การสม ครไม ตรงก น) พร อมสาเนาถ ายเอกสารพร อมร บรองสาเนาถ กต อง จานวน ๑ แผ น ๔. ค าธรรมเน ยมสม ครสอบ ผ สม ครสอบจะต องชาระค าธรรมเน ยมสม ครสอบ ด งน ๔.๑ ระด บปร ญญาตร จานวน ๑๐๐ บาท ๔.๒ ระด บปร ญญาโท จานวน ๒๐๐ บาท (ค าสม ครสอบด งกล าวมหาว ทยาล ยจะไม ค นให ไม ว ากรณ ใดๆ) ๕. หล กส ตรและว ธ การสอบ ๕.๑ ว ชาความร ความสามารถท วไป (๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความร ความสามารถเก ยวก บพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข อบ งค บมหาว ทยาล ย ข อบ งค บ มหาว ทยาล ย (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ข อบ งค บ มหาว ทยาล ย พ.ศ. ๒๕๕๐ ว ชาการทางด าน พระพ ทธศาสนา ๕.๒ ความร ความสามารถเฉพาะตาแหน ง (๒๐๐ คะแนน) จะทดสอบความร ความสามารถด วยการปฏ บ ต งานจร ง เช น ความสามารถในการใช เคร องคอมพ วเตอร โปรแกรมคอมพ วเตอร ด านงานธ รการ และทดสอบความร สามารถด วยการสอบข อเข ยนว ชาเฉพาะตาแหน ง ๕.๓ ความเหมาะสมก บตาแหน ง (๑๐๐ คะแนน) พ จารณาจากบ คล กภาพ เจตคต ความสนใจ ความจร งจ ง เชาว ป ญญา การแสดงออก ความร รอบต ว และ ความม มน ษยส มพ นธ ปฏ ส มพ นธ และสามารถทางานร วมก บคนอ นได อย างม ความส ข ~ ๓ ~ ๕.๔ รายละเอ ยดเก ยวก บการสอบ ทดสอบความร ตามข อ ๕.๑ โดยว ธ การสอบข อเข ยน ข อ ๕.๒ โดยว ธ การปฏ บ ต จร งด วยการใช เคร อง คอมพ วเตอร โปรแกรมคอมพ วเตอร และข อ ๕.๓ โดยว ธ การสอบส มภาษณ ๖. ว น เวลาทาการสอบ ณ อาคารมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย (ดงบ งไฟ) ต าบลกระโสบ อาเภอเม อง จ งหว ด ๖.๑ เป ดร บสม คร ว นท ๑๐-๒๕ ก นยายน ๒๕๕๔ ๖.๒ ประกาศรายช อผ ม ส ทธ สอบ ว นท ๒๘ ก นยายน ๒๕๕๔ ๖.๓ สอบข อเข ยน ว นท ๒๙ ก นยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. สอบข อเข ยน เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบภาคปฏ บ ต ๖.๔ ประกาศรายช อผ ม ส ทธ สอบส มภาษณ (ผ ท สอบได คะแนนตามข อ ๕.๑, ๕.๒ ไม ต ากว าร อยละ ๕๐) ว นท ๓ ต ลาคม ๒๕๕๔ ๖.๕ สอบส มภาษณ ตาแหน งตามข อ ๘ ว นท ๔-๖ ต ลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเร ยน มจร. ช น ๓ ตาบลกระโสบ อาเภอเม อง จ งหว ด ๗. เกณฑ การต ดส น ผ สอบผ านค ดเล อก ค อ ผ ท สอบได คะแนน ในแต ละภาคท เข าสอบไม ต ากว าร อยละ ๕๐ และรวมท กภาคท สอบแล ว ได คะแนนไม ต ากว าร อยละ ๖๐ ท งน ให อย ในด ลยพ น จของคณะกรรมการสอบค ดเล อก มต ของ คณะกรรมการให ถ อว าเป นอ นส นส ด ๘. รายละเอ ยดและค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน งงาน/ส วนงาน จานวน ๘ อ ตรา ส วนงาน ตาแหน ง เลขท ค ณสมบ ต ๑. สาน กงาน เจ าหน าท ว เคราะห นโยบาย และแผน ๕๑๗ - เป นผ ม ค ณสมบ ต ตามข อ ๑๑ แห งข อบ งค บมหาว ทยาล ย สาขาว ชาการบร หารองค การ, สาขาว ชาการบร หารธ รก จ, สาขาว ชาเศรษฐศาสตร, สาขาว ชานโยบายสาธารณะ, หร อ สาขาว ชานโยบายทางการบร หารภาคร ฐ, สามารถใช โปรแกรม เคร องคอมพ วเตอร Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, ได ด ม ประสบการณ ในการทางานไม น อยกว า ๑ ป หร อคฤห สถ ~ ๔ ~ ๒. สาน กงาน ๓. สาน กงาน ๔. สาน กว ชาการ ๕. สาน กว ชาการ เจ าหน าท การเง น และบ ญช ๕๑๘ - เป นผ ม ค ณสมบ ต ตามข อ ๑๑ แห งข อบ งค บมหาว ทยาล ย สาขาว ชาการเง นและบ ญช, สาขาว ชาการบร หารการบ ญช, สาขาว ชาเศรษฐศาสตร การเง น, หร อสาขาว ชาการนโยบาย ทางการเง นและบ ญช สามารถใช โปรแกรมเคร อง PowerPoint, ได ด ม ประสบการณ การทางานด านการเง นและ บ ญช ไม น อยกว า ๒ ป - เป นคฤห สถ เจ าหน าท พ สด ๕๒๖ - เป นผ ม ค ณสมบ ต ตามข อ ๑๑ แห งข อบ งค บมหาว ทยาล ย ไม จาก ดสาขาว ชา ม ความร ความสามารถใช โปรแกรมเคร อง PowerPoint, ได ด ม ประสบการณ การทางานไม น อยกว า ๒ ป น กว ชาการศ กษา ๕๒๙ - เป นผ ม ค ณสมบ ต ตามข อ ๑๑ แห งข อบ งค บมหาว ทยาล ย ไม จาก ดสาขาว ชา ม ความร ความสามารถใช โปรแกรมเคร อง PowerPoint, ได ด ม ประสบการณ การทางานไม น อยกว า ๑ ป เจ าหน าท บรรณาร กษ ๕๓๒ - เป นผ ม ค ณสมบ ต ตามข อ ๑๑ แห งข อบ งค บมหาว ทยาล ย สาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร, สาขาว ชาสารน เทศศาสตร, ม ความร ความสามารถใช โปรแกรมเคร องคอมพ วเตอร Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, ได ด ม ประสบการณ การทางานไม น อยกว า ๑ ป ~ ๕ ~ ๖. สาน กว ชาการ ๗. ว ทยาล ยสงฆ ๘. ว ทยาล ยสงฆ - เป นคฤห สถ เจ าหน าท โสต ๕๓๓ - เป นผ ม ค ณสมบ ต ตามข อ ๑๑ แห งข อบ งค บมหาว ทยาล ย ท ศนศ กษา - เป นผ สาเร จการศ กษาระด บหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นส ง หร อปร ญญาตร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ, สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร, ม ความร ความสามารถงาน ระบบคอมพ วเตอร,สามารถเข ยนโปรแกรมสาน กงาน วาง ระบบ ต ดต งโปรแกรมเคร องคอมพ วเตอร ท กระบบได ด ม ประสบการณ การทางานไม น อยกว า ๑ ป น กว ชาการศ กษา ๕๓๔ - เป นผ ม ค ณสมบ ต ตามข อ ๑๑ แห งข อบ งค บมหาว ทยาล ย ไม จาก ดสาขาว ชา ม ความสามารถใช โปรแกรมเคร อง PowerPoint, ได ด ม ประสบการณ การทางานไม น อยกว า ๑ ป เจ าหน าท บร หารงานท วไป ๕๓๕ - เป นผ ม ค ณสมบ ต ตามข อ ๑๑ แห งข อบ งค บมหาว ทยาล ย สาขาว ชาด านการบร หาร, สาขาว ชาการบร หารองค การ, สาขาว ชาการบร หารธ รก จ, สาขาว ชาบร หารนโยบาย สาธารณะ, หร อสาขาว ชาท เก ยวข อง สามารถใช โปรแกรม เคร องคอมพ วเตอร Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, ได ด ม ประสบการณ การทางานไม น อยกว า ๑ ป ๙. ว นประกาศผลสอบ และรายงานต ว ๙.๑ ว นท ๑๐ ต ลาคม ๒๕๕๔ ประกาศรายช อผ สอบได และร บเอกสารายงานต ว ท ป ายต ดประกาศ/สาน กงาน ช น ๑ ตาบลกระโสบ อาเภอเม อง จ งหว ด และท ~ ๖ ~ ๙.๒ รายงานต ว ว นท ๑๑ ต ลาคม ๒๕๕๔ รายงานต วท ฝ ายบ คคล ฝ ายบร หารงานท วไป สาน กงาน ช น ๑ ตาบลกระโสบ อาเภอเม อง จ งหว ด ผ ไม มารายงานต วตามว น เวลา และสถานท ด งกล าวมหาว ทยาล ยจะถ อว าสละส ทธ และจะเร ยกผ ต ดสารองเข ารายงานต วเพ อปฏ บ ต งานต งแต ว นท ๑๗ ต ลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป นต นไป ประกาศ ณ ว นท ๒๙ เด อน ส งหาคม พ ทธศ กราช ๒๕๕๔ (พระคร สารก จโกศล) รองอธ การบด ปฏ บ ต หน าท แทน อธ การบด มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks