แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

Please download to get full document.

View again

of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reviews

Publish on:

Views: 30 | Pages: 38

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ เอกสารหมายเลข ๖/๒๕๕๗ ก คาน า สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 4 ได จ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ เพ อใช เป นกรอบท ศทางเป าหมายในการดาเน นงานข บเคล อนและพ ฒนาการศ กษา โดยม สาระประกอบด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค กลย ทธ จ ดเน น ต วช ว ด โครงการ/ก จกรรม และ งบประมาณ โดยม การว เคราะห ความสอดคล องเช อมโยงก บนโยบายร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กลย ทธ จ ดเน น สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ตามความจาเป น และความ ต องการ ได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา ในคราวประช มคร งท 3 /2557 เม อว นท 15 ธ นวาคม 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 4 หว งเป นอย างย งว า แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 4 จะเป นเคร องม อในการ ดาเน นงาน ท จะให ท กฝ าย ร วมก นผล กด นแผนส การปฏ บ ต เพ อส งผลต อการยกระด บผลส มฤทธ ทางการศ กษา เป นไปตามเป าหมายท วางไว ขอขอบค ณผ ม ส วนเก ยวข องท กท าน ท ช วยให การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาเร จล ล วงด วยด สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 4 ธ นวาคม 2557 แผนปฏ บ ต การการประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ ข สารบ ญ หน า คานา ก สารบ ญ ข ส วนท 1 ข อม ลพ นฐาน 1 ท ต งและสภาพทางภ ม ศาสตร 1 อานาจหน าท ของสาน กงานเขตฯ/โครงสร างการบร หารงาน 2 ข อม ลพ นฐานทางการศ กษา (บ คลากร โรงเร ยน น กเร ยน ผลการเร ยนจบ ป.6 และ ม.3) 4 ส วนท 2 ผลการดาเน นงาน 7 ตามแผนปฏ บ ต การประจาป สาน กงานเขตพ นท การศ กษา 7 ตามผลการสอบNT ป.3 ผลสอบ O-NET ป.6 ม.3 13 ตามผลการบร หารจ ดการ สพป. 16 ตามผลการดาเน นงานคาร บรอง 17 ส วนท 3 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน 18 นโยบายร ฐบาล และย ทธศาสตร การพ ฒนา 18 นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ประจาป งบประมาณ นโยบาย สพฐ.(ความเช อมโยงจดเน น สพฐ. นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ นโยบายร ฐบาล 27 ประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ดเช ยงใหม 40 ท ศทางการจ ดการศ กษาสาน กงานเขตพ นท การศ กษา 40 แผนท กลย ทธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษา 42 ส วนท 4 รายละเอ ยดแผนปฎ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ สร ปโครงการและแผนการบร หารงบประมาณตามแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 43 โครงการ/ก จกรรม ๔6 1. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาข นพ นฐานโดยย ดหล กธรรมาภ บาล เร งร ดการยกกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน พ ฒนาห องเร ยนค ณภาพ (Child centered) To BE NUMBER ONE ในสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ประจาป เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค และหล กธรรมาภ บาล ในสถานศ กษา เด กเช ยงใหม ใจส จร ต ส งเสร มงานแนะแนวการศ กษาข นพ นฐานด านสายอาช พ พ ฒนาท กษะอาช พ ในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ยกระด บค ณภาพการบร หารจ ดการเขตพ นท การศ กษา 73 แผนปฏ บ ต การการประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ ค สารบ ญ (ต อ) หน า 9. พ ฒนาคร ส ม ออาช พเพ อยกระด บผลส มฤทธ พ ฒนาคร บ คลากรทางการศ กษาและล กจ างประจา ส งเสร มธรรมาภ บาล ป งบประมาณ ค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเข าร บราชการเป นคร และบ คลากรทางการศ กษา กรณ ม ความจาเป นหร อม เหต พ เศษ บร หารจ ดการเพ อพ ฒนาประส ทธ ภาพโรงเร ยนขนาดเล ก ประช มส มมนาผ บร หารสถานศ กษา พ ฒนาเคร อข ายความร วมม อ สพป.เช ยงใหม เขต ประชาส มพ นธ การดาเน นงาน สพป.เช ยงใหม เขต 4 ป งบประมาณ ๐3 17. พ ฒนาเคร อข ายองค คณะบ คคล 106 ๑๙. ส งเสร มสน บสน นเคร อข ายความร วมม อสาน กงานเขตพ นท การศ กษา(สภาการศ กษา) 109 ส วนท 5 การบร หารแผนส การปฏ บ ต 112 ภาคผนวก 114 คาส งแต งต งคณะกรรมการจ ดทาแผน 115 คณะผ จ ดทา 118 แผนปฏ บ ต การการประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑ ท ต งและสภาพทางภ ม ศาสตร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ เป นหน วยงานทางการศ กษาท เก ดข น ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท แก ไขเพ มเต ม(ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง การแบ งส วนราชการภายในสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ป จจ บ นสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ ต งอย เลขท ๑๓๔ หม ท ๘ ถนนเช ยงใหม ฮอด ตาบลส นกลาง อาเภอส นป าตอง จ งหว ดเช ยงใหม อย ทางท ศใต ของจ งหว ดเช ยงใหม ห างจากต วจ งหว ด ๒๐ ก โลเมตร ประกอบด วย ๕ อาเภอ ม อาณาเขตต ดต อก บอาเภอและจ งหว ดใกล เค ยง ด งน ท ศเหน อ ท ศใต ท ศตะว นออก ท ศตะว นตก แผนท แสดงอาณาเขตร บผ ดชอบ อาเภอสะเม ง และอาเภอเม องเช ยงใหม จ งหว ดเช ยงใหม อาเภอจอมทอง จ งหว ดเช ยงใหม และอาเภอเม องลาพ น จ งหว ดลาพ น อาเภอส นกาแพง จ งหว ดเช ยงใหม อาเภอจอมทอง และอาเภอแม แจ ม จ งหว ดเช ยงใหม สำนำ กง นเขตพำ นทำ ก รศำ กษ เชำ ยงใหมำ เขต 4 อาเภอสะเม ง อาเภอเม องเช ยงใหม หางดง อาเภอแม แจ ม แม วาง อาเภอจอมทอง ดอยหล อ ดอยหล อ ส นป าตอง ส # สารภ สารภ อาเภอ ส นกาแพง # สำนำ กง นเขต.shp ถนน.shp อำเภอ.shp ดอยหลำ อ แมำ ว ง สำ นปำ ตอง ส รภำ ห งดง N จ งหว ดลาพ น W E Miles S ๑ ๒ อานาจหน าท ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ เป นหน วยงานทางการศ กษาส งก ด สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ม อ านาจหน าท ดาเน นการให เป นไปตามอ านาจหน าท ของสาน กงาน เขตพ นท การศ กษาตามกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ม อานาจหน าท ด งน ๑. จ ดทานโยบาย แผนพ ฒนา และมาตรฐานการศ กษาของเขตพ นท การศ กษาให สอดคล องก บ นโยบายมาตรฐานการศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐานและความต องการของท องถ น ๒. ว เคราะห การจ ดต งงบประมาณเง นอ ดหน นท วไปของสถานศ กษา และหน วยงานในเขตพ นท การศ กษา และแจ งการจ ดสรรงบประมาณท ได ร บให หน วยงานข างต นร บทราบ รวมท งกาก บตรวจสอบต ดตาม การใช จ ายงบประมาณของหน วยงานด งกล าว ๓. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา ๔. กาก บ ด แล ต ดตาม และประเม นผลสถานศ กษาข นพ นฐานในเขตพ นท การศ กษา ๕. ศ กษา ว เคราะห ว จ ย และรวบรวมข อม ลสารสนเทศด านการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา ๖. ประสานการระดมทร พยากรด านต าง ๆ รวมท งทร พยากรบ คคล เพ อส งเสร ม สน บสน น การจ ดและการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา ๗. จ ดระบบการประก นค ณภาพการศ กษา และประเม นผลสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา ๘. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาของสถานศ กษาเอกชน องค กรปกครอง ส วนท องถ น รวมท งบ คคล องค กรช มชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการและสถาบ นอ น ท จ ดร ปแบบท หลากหลายในเขตพ นท การศ กษา ๙. ดาเน นการและประสาน ส งเสร ม สน บสน นการว จ ย และพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา ๑๐. ประสาน ส งเสร ม การดาเน นงานของคณะอน กรรมการ และคณะทางานด านการศ กษา ๑๑. ประสานการปฏ บ ต ราชการท วไปก บองค กรหร อหน วยงานต าง ๆ ท งภาคร ฐ ภาคเอกชน และองค กรปกครองส วนท องถ น ในฐานะสาน กงานผ แทนกระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษา ๑๒. ปฏ บ ต หน าท อ นเก ยวก บก จการภายในเขตพ นท การศ กษาท ม ได ระบ ให เป นหน าท ของ หน วยงานใดโดยเฉพาะ หร อปฏ บ ต งานอ นตามท ได มอบหมาย ๓ โครงสร างการบร หารงาน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 4 ๔ ข อม ลพ นฐานทางการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ ม บ คลากร คร น กเร ยน สถานศ กษา หน วยงานทางการศ กษา องค กรปกครองส วนท องถ น และประชากรในเขตบร การท ง ๕ อาเภอ ด งรายละเอ ยด เสนอตามตารางท ๑-5 ด งน ตารางท ๑ แสดงข อม ลจานวนบ คลากร บ คลากร 1. ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษา 1.1 ผ อานวยการเขตพ นท การศ กษา 1.2 รองผ อานวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1.3 ศ กษาน เทศก 1.4 บ คลากรอ นตาม มาตรา 38 ค (2) 1.5 ล กจ างประจา จานวน (คน) รวม ส งก ดสถานศ กษา 2.1 ข าราชการคร 1, พน กงานราชการ ล กจ างประจา ล กจ างช วคราว 24.1 คร อ ตราจ าง น กการภารโรง 24 รวม 1,247 หมายเหต ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2557 รวมท งส น 1,329 ตารางท 2 แสดงจานวนโรงเร ยนและน กเร ยนส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จาแนกเป นอาเภอ อาเภอ จานวนโรงเร ยน จานวนน กเร ยน รวม ร.ร หล ก ร.ร สาขา ก อนประถม ประถม ม.ต น ม.ปลาย รวม ส นป าตอง , ,433 หางดง , ,918 สารภ , ,151 แม วาง , ,491 ดอยหล อ , ,457 รวม ,270 11,140 1, ,450 หมายเหต ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2557 โรงเร ยนในส งก ด 113 โรง 1 สาขา จ ดการเร ยนการสอน 99 โรง 1 สาขา โรงเร ยนท ไปจ ดการเร ยน การสอนรวมก บโรงเร ยนอ นท กช วงช น จานวน 14 โรง ( โรงเร ยนว ดอ นทะว ช ย รวมก บโรงเร ยนว ดโรงว ว / โรงเร ยน บ านต นง ว รวมก บโรงเร ยนส นผ กหวาน / โรงเร ยนว ดดอนแก ว รวมก บโรงเร ยนบ านพ นตน / โรงเร ยนว ดศร อ ดม รวม ก บโรงเร ยน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks