สภาว ศวกรขอสงวนส ทธ ห ามจำหน าย - PDF

Description
สาขา: ไฟฟ าแขนงไฟฟ าก าล ง ว ชา: BE04 Computer Programming 1 of 155 ข อท : 1 หน วยเก บความจ าท ต ดต อก บ CPU ได เร วท ส ดค ออะไร CD-ROM HARD DISK SDRAM REGISTER A ข อท : 2 ล าด บข นตอนการท างานของคอมพ

Please download to get full document.

View again

of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 32 | Pages: 46

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สาขา: ไฟฟ าแขนงไฟฟ าก าล ง ว ชา: BE04 Computer Programming 1 of 155 ข อท : 1 หน วยเก บความจ าท ต ดต อก บ CPU ได เร วท ส ดค ออะไร CD-ROM HARD DISK SDRAM REGISTER A ข อท : 2 ล าด บข นตอนการท างานของคอมพ วเตอร ม อย างไร เร ม ค านวณ ประกาศชน ดต วแปร ร บข อม ล แสดงค าตอบ จบ เร ม ประกาศชน ดต วแปร ร บข อม ล ค านวณ แสดงค าตอบ จบ เร ม ร บข อม ล ประกาศชน ดต วแปร ค านวณ แสดงค าตอบ จบ เร ม ร บข อม ล ประกาศชน ดต วแปร แสดงค าตอบ ค านวณ จบ ข อท : 3 ข อใดต อไปน ค อค ณบ ต Portable ของการเข ยนโปรแกรม สามารถเข ยนโปรแกรมได ส นท ส ด สามารถเข ยนโปรแกรมให ประมวลผลได เร วท ส ด สามารถเข ยนโปรแกรมเพ อท างานข ามเคร อข ายได สามารถย ายโปรแกรมไปท างานย งเคร องคอมพ วเตอร ต างระบบได ข อท : 4 อะไรไม เป นส วนหน งของระบบคอมพ วเตอร ส วนประมวลผลกลาง (CPU) หน วยความจ า (Memory) อ ปกรณ อ นพ ต อ ปกรณ เอาต พ ต ข อท : 5 อะไรค อค ณสมบ ต ของหน วยความจ าประเภท ROM (Read Only Memory) สามารถอ าน และเข ยนได สามารถอ านได อย างเด ยว สามารถเข ยนได อย างเด ยว ไม สามารถอ านและเข ยนได 2 of 155 ข อท : 6 อะไรค อค ณสมบ ต ของ หน วยความจ าประเภท RAM (Random Access Memory) สามารถอ าน และเข ยนได สามารถอ านได อย างเด ยว สามารถเข ยนได อย างเด ยว ไม สามารถอ านและเข ยนได ข อท : 7 ข อใดให ความหมายของส ญญล กษณ ผ งงานต อไปน การก าหนดค า การประมวลผลหร อการค านวณ การเปร ยบเท ยบเพ อการต ดส นใจ การร บข อม ลหร อแสดงผลข อม ลไม ได ระบ อ ปกรณ จ ดต อของผ งงานระหว างหน ากระดาษ 3 of 155 ข อท : 8 ข อใดให ความหมายของส ญญล กษณ ผ งงานต อไปน การก าหนดค า การประมวลผล หร อการค านวณ การเปร ยบเท ยบเพ อการต ดส นใจ การร บข อม ลหร อแสดงผลข อม ลไม ได ระบ อ ปกรณ จ ดต อของผ งงานในหน ากระดาษ ข อท : 9 ข อใดให ความหมายของส ญญล กษณ ผ งงานต อไปน 4 of 155 ข อท : 10 การแสดงผลออกทางเคร องพ มพ ฮาร ดด สก จ ดต อของผ งงานระหว างหน ากระดาษ จ ดต อของผ งงานในหน ากระดาษ ถ าอ กขระ A ตรงก บรห สแอสก (ASCII code) ล าด บท 65 ในระบบเลขฐาน10 ถามว าอ กขระ S จะตรงก บรห สแอสก ล าด บท เท าไหร ในเลขฐาน ข อท : 11 ท าไมคอมพ วเตอร จ งใช เลขฐานสองในการเก บข อม ล คอมพ วเตอร ม ระด บ Voltage แค 2 ระด บ คอมพ วเตอร ประกอบด วยวงจรอ เล กทรอน กส ซ งม ล กษณะการท างาน 2 โหมด เหม อนสว ทซ เป ด - ป ด การใช เลขเพ ยงแค 2 เลขในการเก บข อม ลท าให คนสามารถต ดต อก บคอมพ วเตอร ได ง ายข น ไม ม ข อใดถ กต อง 5 of 155 ข อท : 12 ข อท : 13 ข อท : 14 ข อท : 15 ข อใดไม ใช หน วยความจ าคอมพ วเตอร Random-access memory Read-only memory Harddisk Basic input/output system (BIOS) คอมพ วเตอร ประเภทใดม ประส ทธ ภาพในการท างานส งส ด คอมพ วเตอร พกพา เซ ร ฟเวอร คอมพ วเตอร ซ เปอร คอมพ วเตอร ไมโครคอมพ วเตอร ข อใดค อส วนประกอบหล กของคอมพ วเตอร หน วยร บข อม ล หน วยประมวลผลกลาง หน วยความจ าหล ก หน วยเก บข อม ลส ารอง และหน วยแสดงผล หน วยร บข อม ล หน วยประมวลผลกลาง หน วยความจ าหล ก หน วยความจ าส ารอง และหน วยแสดงผล หน วยร บข อม ล หน วยประมวลผลกลาง หน วยความจ าหล ก และหน วยแสดงผล หน วยประมวลผลกลาง หน วยความจ าหล ก หน วยเก บข อม ลส ารอง และหน วยแสดงผล จงพ จารณาว าข อความใดกล าวถ กต องส าหร บการท างานของค าส งต อไปน double d = 9.9; int i = 2; i = (int)d; ชน ดของข อม ลต วแปร d ม การเปล ยนแปลง ค าท จ ดเก บในต วแปร d ม การเปล ยนแปลง ค าท จ ดเก บในต วแปร i ม การเปล ยนแปลง ค าท จ ดเก บในต วแปร i และ d ม การเปล ยนแปลง 6 of 155 ข อท : 16 ข อท : 17 ค าส งใดท ท าการเปล ยนแปลงค าท จ ดเก บในต วแปร x x +=3; y=x+3; x *=1; x /=1; ผลของการท างานของค าส ง 1, 2 และ 3 ค อข อใดจากโปรแกรมน int x = 3; boolean b = true; int y = 9; 1. (y % x) == 0 2. b &&!(x 0) 3. x = 3 1. จร ง 2. เท จ 3. เท จ 1. จร ง 2. จร ง 3. เท จ 1. เท จ 2. จร ง 3. เท จ 1. จร ง 2. เท จ 3. จร ง ข อท : 18 ข อใดค อหน าท ของ Compiler ช วยต ดต อก บอ ปกรณ คอมพ วเตอร ช วยแก ไขรห สค าส งโปรแกรมให ถ กต อง ช วยจ ดสรรทร พยากรภายในระบบคอมพ วเตอร ให ก บโปรแกรมต าง ๆ ช วยแปลค าส งภาษาโปรแกรมต าง ๆ ให คอมพ วเตอร เข าใจและท างานได ข อท : 19 ภาษาใดท ถ อว าเป นภาษาระด บต า ภาษาซ ภาษาแอสเซมบล ภาษาปาสคาล ภาษาฟอร แทรน 7 of 155 ข อท : 20 ข อท : 21 ข อท : 22 ข อท : 23 ข อใดต อไปน ค อความหมายของโปรแกรม ช ดค าส งเพ อท าให คอมพ วเตอร ปฏ บ ต งาน ส ญล กษณ ท ส อความหมายให เคร องคอมพ วเตอร และคนสามารถส อสารก นได โดยผ านกรรมว ธ ท ก าหนดข น ช ดของเลขฐานสองอาท ท คอมพ วเตอร เข าใจ ถ กท กข อ เคร องค านวณเคร องแรกของโลกค อข อใด? เคร องคอมพ วเตอร เคร องค ดเลข ล กค ด กระดานชนวน เคร องคอมพ วเตอร ในย คท 2 ใช เทคโนโลย ใด ทรานซ สเตอร (Transistors) หลอดแก วส ญญากาศ (Vacuum tubes) ไมโครโพรเซสเซอร (Microprocessors) วงจรรวม (Integrated circuits) การประมวลค าส งในล กษณะการท างานแบบสายท อ (pipelining) สอดคล องก บข อใด การประมวลผลแบบแถวล าด บ (Array processing) การประมวลผลแบบขนาน (Parallel processing) สถาป ตยกรรม Von Neumann ระบบหลายต วประมวลผล (Multiprocessing) ข อท : 24 ข อท : 25 ข อท : 26 ข อท : 27 ข อใดไม ถ อเป นองค ประกอบทางฮาร ดแวร ของคอมพ วเตอร หน วยความจ าหล ก (Main Memory) รห สเคร อง (Machine Code) หน วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) อ ปกรณ น าเข าและแสดงผล (Input/Output Device) ข อใดเป นความแตกต างระหว าง Compiler และ Interpreter ท ถ กต อง Compiler ท าหน าท แปลภาษาคอมพ วเตอร ท ละบรรท ด แต Interpreter จะแปลภาษาท งโปรแกรม Compiler แปลได เฉพาะภาษาเคร อง แต Interpreter จะแปลได ท กภาษา Compiler จะท าการแปลภาษาคอมพ วเตอร ท งโปรแกรม แต Interpreter จะแปลภาษาคอมพ วเตอร บรรท ดต อบรรท ด ในการ Debug โปรแกรม ควรใช Compiler ในการแปลมากกว า Interpreter เพราะจะหาข อผ ดพลาดได ง ายกว า หล งจากท ท าการเข ยนโปรแกรมจนเสร จเร ยบร อยแล ว จะต องค ดลอกไฟล ใดหากต องการน าโปรแกรมไปให ผ อ นใช งาน Executable File Source File Object File Library File ข อใดท ไม ใช ส วนประกอบของคอมพ วเตอร ค ย บอร ด เมาท จอภาพ กล องเก บซอล ฟแวร 8 of 155 ข อท : 28 โปรแกรมคอมพ วเตอร ใดท ม ล กษณะคล ายโปรแกรมภาษาเคร อง COBAL C C++ ASSEMBLY 9 of 155 ข อท : 29 ข อใดถ กต องส าหร บการหาผลล พธ ในการประผวลผลข อม ลในระบบคอมพ วเตอร หน วยอ นพ ท หน วยเอาท พ ท หน วยความจ าข อม ล หน วยประมวลผลกลาง ข อท : 30 การแปลภาษาเคร องท ละล าด บหมายถ ง Translator Result Interpreter Complier ข อท : 31 โฟลว ชาร ทตามร ปข างล างน หมายถ ง ขบวนการประมวลผล อ นพ ท เอาท พ ท จ ดเช อมต อภายในหน าเด ยวก น การต ดส นใจ 10 of 155 ข อท : 32 ข อใดไม ใช หน วยเก บข อม ลท สามารถแก ไขได RAM ROM Harddisk CompactFlash ข อท : 33 ข อใดไม ใช ส วนประกอบภายใน CPU ของไมโครคอมพ วเตอร Cache memory ALU (Arithmetic Logic Unit) Harddisk Program Counter Register (PC) ข อท : 34 ระบบปฏ บ ต การ (Operating Systems) ต วใดไม ได ถ กพ ฒนาส าหร บเคร องพ ซ Unix Linux Windows XP Symbian ข อท : 35 ควรใช ต วแปรชน ดใดส าหร บเก บข อม ล Hello world เพ อแสดงผลบนหน าจอในภายหล ง Integer Double String Boolean ข อท : 36 จาก pseudocode: a=0; for i=1 to 10 a=a+3; end show_the_value_of(a); ผลล พธ ท ได ค ออะไร ข อท : 37 จาก pseudocode: a=receive_input_from_user(); if a 5 and a 10 then if a=8 then a=a+9; else a=a+10; end else if a=0 then a=a-10; end end ถ า run pseudocode ด งกล าว 3 คร ง โดยก าหนดให input จาก user ค อ 10, 3, 7 ตามล าด บ ผลล พธ ของค า a ท ได ในแต ละรอบค อ: of 155 ข อท : 38 ข อใดบรรยายค ณล กษณะของ Random Access Memory (RAM) ท ใช ในเคร องคอมพ วเตอร ได เหมาะสมท ส ด ขนาดท ใช งานในเคร องคอมพ วเตอร ท วไปแบบต งโต ะค อ 40 Gbyte ราคาถ กท ส ดเม อเท ยบก บราคาของหน วยความจ าชน ดอ น ความเร วในการท างานช ามากเม อเท ยบก บการท างานของหน วยความจ าชน ดอ น ข อม ลท เก บจะส ญหายเม อป ดเคร อง 12 of 155 ข อท : 39 ข อท : 40 ข อท : 41 ข อท : 42 ไวร สคอมพ วเตอร ค ออะไร เช อโรคชน ดหน งท ต ดต อระหว างผ ใช งานท าให เก ดการเจ บป วย ในขณะท เข าใช งานตามร านอ นเตอร เนตคาเฟ เช อโรคชน ดหน งท ต ดต อจากเคร องคอมพ วเตอร มาย งผ ใช งาน แต ม ความร นแรงไม มาก โปรแกรมคอมพ วเตอร ท ถ กพ ฒนาข นมาเพ อใช การตรวจสอบการท างานระบบป องก น ข อใดผ ด โปรแกรมคอมพ วเตอร ท ประสงค ร ายต อข อม ลและการท างานของเคร องคอมพ วเตอร ซ งสามารถแพร กระจายจากเคร องส เคร อง โดยการใช งานร วมก นของไฟล หร อ โปรแกรมต าง ๆ ฮาร ดแวร ของคอมพ วเตอร ค อส งท จ บต องได เช นหน วยประมวลผล ฮาร ดด กส เป นฮาร ดแวร ชน ดหน ง ฮาร ดแวร ท ขาดไม ได ค อต วแปลโปรแกรม หน วยความจ าเป นฮาร ดแวร ท ส าค ญ ข อใดไม ใช ช อ operating systems Windows 2000 Windows Office Windows XP Linux ข อใดไม ใช ช อภาษาคอมพ วเตอร Intel JAVA Basic C ข อท : 43 ข อท : 44 ข อท : 45 ข อท : 46 จงบอกว าอ ปกรณ ใดต อไปน เป นอ ปกรณ ประเภท standard output printer monitor diskette Key board จงบอกว าอ ปกรณ ใดต อไปน เป นอ ปกรณ ประเภท standard input printer monitor diskette Keyboard ข อใดไม เก ยวข องก บการเข ยนโฟลว ชาร ต การระบ ส วน start/end ของโปรแกรม การระบ เง อนไขการท างานต างๆของโปรแกรม การระบ ภาษาท จะใช เข ยนโปรแกรม การระบ ต วแปรท จะใช ในการค านวณ ก าหนดให A3C เป นเลขฐาน 16 จงแปลงเป นเลขฐาน of 155 ข อท : 47 เลขฐานสองต อไปน ม ค าเท าก บเลขฐานส บหกจ านวนเท าใด F4 E8 D4 F8 14 of 155 ข อท : 48 ค าเลขฐาน 16 ต อไปน ค อ 123 จะม ค าเท าก บเลขฐานสองเท าใด ข อท : 49 อ ปกรณ ใดไม สามารถน ามาใช เป นหน วยความจ าหล ก(main memory)ของคอมพ วเตอร ข อท : 50 ข อท : 51 RAM ROM PROM Flash Memory คอมพ วเตอร 32 บ ต ค อ คอมพ วเตอร ท ม หน วยความจ าขนาด 32 บ ต บ สข อม ล(data bus) ขนาด 32 บ ต บ สแอดเดรส(address bus) ขนาด 32 บ ต ร จ สเตอร (register) ขนาด 32 บ ต การน าคอมพ วเตอร ไปใช ในการประมวลผลในข อใดไม น าเป นไปได ค านวณหาค าส งส ดของการร บน าหน กของสะพาน หาระยะทางท ส นท ส ดจากเม องหน งไปย งอ กเม องหน ง พยากรณ อากาศ พยากรณ การเก ดแผ นด นไหว ข อท : 52 ข อท : 53 ท าไมโปรแกรมคอมพ วเตอร ท ออกแบบมาเพ อท างานบนคอมพ วเตอร พ ซ ท ใช ซ พ ย อ นเทล จ งไม สามารถน าไปท างานบนคอมพ วเตอร ท ม สถาป ตยกรรมท แตกต าง เช นแมคอ นทอชได เพราะช ดค าส งม ความแตกต างระหว างระบบคอมพ วเตอร ท งสอง เพราะระบบปฏ บ ต การแตกต างก น เพราะส วนการจ ดการข อม ลเข าออกแตกต างก น ท กข อรวมก นเป นค าตอบท ถ กต อง พอร ตอน กรมแตกต างจากพอร ตขนานอย างไร พอร ต
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks