แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 11 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม อง จ.นครราชส มา โทร โทรสาร คำน ำ ก แผนพ ฒ นาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 น พ ฒ นามาจากแผน พ ฒ นาบ คลากร ป การศ กษา 2555 และแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา (แผน 5 ป ) ของสาน ก ท ร พ ยากรบ คค ล ฝ ายบ ร ห าร ว ท ยาล ยน ค รราชส ม า โด ยจาก ก ารด าเน น ก ารใน ป 2556 ว ทยาล ย ได ดาเน นการพ ฒนาบ คลากร โดยเน น 4 ด านค อ (1) ด านการพ ฒนาบ คลากรโดยการส งเสร ม สน บสน นให ศ กษาต อในระด บท ส งข น (2) ด านการพ ฒนาบ คลากรเข าร บการอบรมในหล กส ตรระยะ กลางและระยะส น เพ อเพ มท กษะทางด านว ชาการและว ชาช พ (3) ด านการพ ฒนาบ คลากรในการเข าส ตาแหน งทางว ชาการ และ (4) การพ ฒนาบ คลากรด านอ นๆ เช น การจ ดอบรม ส มมนา ประช มว ชาการ เป นต น โดยในป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยได เพ มแผนการดาเน นงาน โดยม งเน นส งเสร มบ คลากรด าน การว จ ย การเข ยนตารา หร อผลงานทางว ชาการ และนว ตกรรม เพ อนาไปใช ในการพ ฒนาการเร ยน การสอน การบร หารว ชาการ และการพ ฒนาว ชาช พ ตามเกณฑ การประก นค ณภาพของ สมศ.ต อไป ซ งจากผลการดาเน นการก จ กได มาปร บปร งพ ฒนาในแผน ป การศ กษา 2556 ต อไป สาน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร พฤษภาคม 2556 ข สำรบ ญ เร อง หน ำ คานา ก สารบ ญ ข ส วนท 1 ส วนท วไป ว ตถ ประสงค หน วยงานท เสนอแผนและการต ดตามผลการดาเน นงาน เป าหมายของการดาเน นงานตามแผน แนวทางการพ ฒนาผ บร หาร แนวทางการพ ฒนาบ คลากร เส นทางการพ ฒนาบ คลากรโดยการฝ กอบรม ก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรตามแผนพ ฒนาบ คลากร งบประมาณ ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 8 ส วนท 2 แผนพ ฒนำบ คลำกร ป กำรศ กษำ แผนพ ฒนาบ คลากรด านการส งเสร มสน บสน นให บ คลากรศ กษาต อ แผนพ ฒนาบ คลากรด านการส งเสร มสน บสน นให บ คลากรเข าร บการอบรม แผนพ ฒนาบ คลากรในการเข าส ตาแหน งทางว ชาการ แผนพ ฒนาบ คลากรในด านการว จ ย การผล ตผลงานทางว ชาการ 10 และนว ตกรรม 2.5 แผนพ ฒนาบ คลากรในด านอ นๆ 10 ส วนท 3 แผนอ ตรำกำล ง 3.1 แผนอ ตรากาล งบ คลากรสายว ชาการ แผนอ ตรากาล งบ คลากรสายสน บสน น ข อม ลบ คลากร ป การศ กษา จานวนบ คลากรสายว ชาการ ตามว ฒ การศ กษา จานวนบ คลากรสายว ชาการ ด านตาแหน งทางว ชาการ แผนพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการ (ฝ กอบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน) แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น (ฝ กอบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน) แผนอ ตรากาล งบ คลากรสายว ชาการ 23 1 ส วนท 1 ส วนท วไป การพ ฒนาบ คลากรเป นส งสาค ญและจาเป นอย างย ง ท งน เพ อให บ คลากรสามารถปฏ บ ต ได อย างม ประส ทธ ภาพและเห นเส นทางความก าวหน าสาหร บบ คลากรท จะได ทราบว าควรได ร บการพ ฒนาและ ฝ กอบรมเร องใดบ าง นอกจากน ย งเป นประโยชน ต อผ บ งค บบ ญชาท สามารถวางแผนการพ ฒนาบ คลากร ได อย างเป นระบบ ให ม ค ณสมบ ต ความร ท กษะ และพฤต กรรมในการปฏ บ ต งานท สน บสน นการดาเน นงาน ของว ทยาล ยให เป นไปตามแผนย ทธศาสตร ว ทยาล ยนครราชส มา ป การศ กษา โดยแผนพ ฒนา บ คลากร ป การศ กษา 2556 ฉบ บน ได พ ฒนาปร บปร งจากแผนพ ฒนาบ คลากร ป การศ กษา 2555 จากข อเสนอแนะ ของคณะกรรมการบร หารงานบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร หมายถ ง แนวทาง กลย ทธ หร อย ทธศาสตร ของสถาบ น ในการพ ฒนาบ คลากร ของสถาบ นตามสาขาว ชาช พ เพ อธารงร กษาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพให อย ค องค กรตลอดไป บ คลากร หมายถ ง อาจารย ประจาและบ คลากรสายสน บสน น การพ ฒนาอาจารย ประจา พ จารณาจากการท อาจารย ประจาได ร บการสน บสน น/ม โอกาสท เข าร วม ประช มว ชาการ หร อน าเสนอผลงานทางว ชาการท งในและต างประเทศ เท ยบก บบ คลากรของ สถาบ นอ ดมศ กษาท งหมด และ การพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น พ จารณาจากการท บ คลากรสายสน บสน นได ร บการพ ฒนาความร และท กษะในว ชาช พ ได แก การส งบ คลากรสายสน บสน นไปศ กษาต อ ไปอบรม ส มมนาหร อด งานและ การเข าร บการฝ กอบรมท สถาบ นจ ดข นเอง โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรสายสน บสน น การพ ฒนาบ คลากรท งสายว ชาการและสายสน นสน น จะเป นส วนช วยส าค ญท จะน าว ทยาล ย ไปส ว ส ยท ศน ท กาหนด ได แก สถาบ นอ ดมศ กษาช นนาด านส ขภาพและบร การ แผนพ ฒนาบ คลากรฉบ บน ม ความม งหมายสาค ญในการดาเน นการให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของว ทยาล ย นอกจากน ในป การศ กษา พ.ศ.2551 ได ม การสารวจเพ อหาช องว างระหว างระด บสมรรถนะท ต องการก บระด บสมรรถนะท เป นอย จร งของบ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน นว ชาการในว ทยาล ย และน าผลการส ารวจมาเป นข อม ล ในการพ จารณ าปร บแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ ให ม ความเหมาะสมและเช อมโยงการจ ดการความร ก บการพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องก บ สมรรถนะหล ก ค าน ยมและว ฒนธรรมการทางานของว ทยาล ย ตลอดจนช วยผล กด นให บ คลากรของว ทยาล ย สาม ารถส ร างส ม ร รถน ะ ใน ก ารป ฏ บ ต งาน ได อ ย างส อ ด ค ล อ งก บ แ น วท างท อ งค ก รต อ งก าร และเก ดความก าวหน าในว ชาช พตามสายงานท ปฏ บ ต หน าท 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อสน บสน นแผนย ทธศาสตร ตามแผนย ทธศาสตร ว ทยาล ยนครราชส มา ป การศ กษา อ นจะนาไปส ว ส ยท ศน ท ว ทยาล ยกาหนด 1.2 เพ อให บ คลากรของว ทยาล ยม ค ณล กษณะท พ งประสงค น นค อ 1) ม ค ณภาพ ม ความร กองค กร ม งม นต งใจปฏ บ ต หน าท ตามภาระงานท กาหนด 2) ได ร บมอบหมายงานตามศ กยภาพ ความถน ด ความสนใจของแต ละบ คคล 3) ม ความพ งพอใจในการทางาน 4) ม ความร และท กษะในงานท ปฏ บ ต 5) ม ความม งม นในการพ ฒนาตนเองและพ ฒนางานในหน าท ให ม ค ณภาพส งส ด 6) ม จ ตสาน กความเป น วนม. 1.3 เพ อให สอดร บก บการดาเน นการจ ดการความร ของหน วยงานต างๆ ในว ทยาล ย และนาองค ความร ท ได จากการจ ดการความร มาใช ในการพ ฒนาบ คลากรเพ อให เก ดการใช ประโยชน อย างกว างขวางและ ค มค า 2. หน วยงานท เสนอแผนและการต ดตามผลการดาเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร 2.1 หน วยงานท เสนอแผน : ฝ ายบร หาร (สาน กทร พยากรบ คคล) 2.2 หน วยงานท ทาหน าท ต ดตามและประเม นผลการดาเน นงานตามแผน : ฝ ายบร หาร (ส าน ก ทร พยากรบ คคล) 2.3 การต ดตามประเม นผลการดาเน นงานตามแผน : ฝ ายบร หาร (สาน กทร พยากรบ คคล) ดาเน นการ ต ดตามประเม นผลป ละ 1 คร ง โดยขอให หน วยงานต างๆ ในว ทยาล ยรายงานผลการดาเน นงานตามแผนพ ฒนา บ คลากรท ได ดาเน นการในป การศ กษาท ผ านมา และนาผลการประเม นไปปร บปร งการดาเน นงานตาม แผนพ ฒนาบ คลากร 2.4 การประเม นส มฤทธ ผลของแผนพ ฒนาบ คลากร : ฝ ายบร หาร (ส าน กทร พยากรบ คคล) เพ อประเม นส มฤทธ ผลของแผนพ ฒนาบ คลากร และจ ดทารายงานสร ปส มฤทธ ผลของแผนพ ฒนาบ คลากร ป ละ 1 คร ง 3. เป าหมายของการดาเน นงานตามแผน 3.1 อาจารย ประจาของว ทยาล ยท ได ไปเข าร วมประช มว ชาการ หร อน าเสนอผลงานว ชาการ ท งในหร อต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จานวนไม น อยกว าร อยละ 10 เม อเท ยบก บจานวนอาจารย ประจาท งหมด (โดยไม น บซ า) 2 3.2 บ คลากรสายสน บสน นของว ทยาล ยท ได เข าร บการฝ กอบรม ส มมนา หร อด งาน ท งในหร อ ต างประเทศ (อย างน อยรายละ 1 คร ง) ในแต ละป งบประมาณ ม จานวนไม น อยกว าร อยละ 10 เม อเท ยบก บ จานวนบ คลากรสายสน บสน นท งหมด (โดยไม น บซ า) 3.3 อาจารย ประจาและบ คลากรสายสน บสน นของว ทยาล ยท ได ร บท นไปศ กษาต อในหร อ ต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จานวนไม น อยกว าร อยละ 10 เม อเท ยบก บอาจารย ประจาและบ คลากร สายสน บสน น (โดยไม น บซ า) 3.4 ผลงานว จ ย หร อผลงานทางว ชาการ หร อนว ตกรรม ท แล วเสร จในแต ละป งบประมาณ ม จานวน ไม น อยกว า 20 ผลงาน 4. แนวทางการพ ฒนาผ บร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ได กาหนดแนวทางการพ ฒนาผ บร หารไว ด งน 4.1 จ ดโครงการพ ฒนาผ บร หาร ในแผนปฏ บ ต การประจาป 4.2 ส งเสร มผ บร หารเข าร วมโครงการพ ฒนาผ บร หารของว ทยาล ย 4.3 สน บสน นผ บร หารเข าร วมโครงการต างๆ ท เก ยวก บการบร หารงานตามตาแหน งงานล กษณะการ พ ฒนาบ คลากร 4.4 ส งเสร มสน บสน นบ คลากรให เข าส ตาแหน งทางว ชาการ 5. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 5.1 การพ ฒนาในการปฏ บ ต งาน ซ งได แก 1) ระบบพ เล ยง (Mentor) ค อ ให บ คลากรท ม ความชานาญด อย แล วทาหน าท เป นพ เล ยง ให ก บบ คลากรใหม เพ อให ความร โดยตรงด แลส วนงานและให คาแนะน าในการแก ไขป ญหาจากการ ปฏ บ ต งาน 2) การเสนอแนะ (Coaching) ผ บ งค บบ ญชาให ค าแนะน าหร อข อเสนอแนะ การให ข อม ล (Feedback) 3) การทาก จกรรมกล มร วมก น (Group Participation) ให ก บบ คลากรร วมก นทาก จกรรม อย างใดอย างหน งหร อหลายอย าง ซ งเน นการทางานเป นกล มโดยการให บ คลากรแสดงความค ดเห น อย างอ สระรวมท งแนวทาง ว ธ การแก ไขและต ดส นใจร วมก น 4) การเร ยนร ด วยตนเอง (Self Learning) ให บ คลากรศ กษาค นคว า เร ยนร ด วยตนเอง โดยว ทยาล ยสน บสน นให เก ดบรรยากาศเร ยนร และเอ ออานวยความสะดวก อาท เคร องม ออ ปกรณ เทคโนโลย 5) การเข าส ตาแหน งทางว ชาการ โดยให บ คลากรพ ฒนาผลงานทางว ชาการ ให ม มาตรฐาน เพ อขอเข าส ตาแหน งทางว ชาการ 3 5.2 แนวทางการฝ กอบรม กาหนดแนวทางการฝ กอบรมบ ลากร จะแบ งเป น 3 ล กษณะค อ 1) OJT (On the Job Trainning) เป นการอบรมก อนเร มปฏ บ ต จร ง ส งท ต องอบรมค อ กระบวนการปฏ บ ต งาน (Procedure) ว ธ การข นตอนในการปฏ บ ต งาน (Work Instruction) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Manual) หร อระเบ ยบในการปฏ บ ต งาน (Rules and Regulations) 2) Job Enhancement เป นการอบรมเพ อให ผ ปฏ บ ต งานสามารถนาความร จากการอบรม ไปพ ฒนาและปร บปร งงานท ปฏ บ ต ให ด ย งข น เป นหล กส ตรท เก ยวข องก บงานท ทาโดยตรง หร อหล กส ตรด าน การบร หารจ ดการสาหร บงานในระด บน นๆ 3) Career Development เป นการอบรมเพ อรองร บการเต บโต ก าวหน าในตาแหน งหน าท ท ส งข นต อไป 5.3 แนวทางกา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks