เพาเวอร พอยท โครงงาน โดย นางย วล ศร บ ญส ข โรงเร ยนปท มธาน น นทม น บาร ง สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ปท มธาน เขต ๑ - PDF

Description
เพาเวอร พอยท โครงงาน เร องความร เบ องต นในการจ ดทาโครงงานภาษาไทย ใช ประกอบการเร ยนการสอนว ชาภาษาไทย ท ๓๒๑๐๑ ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ โดย นางย วล ศร บ ญส ข โรงเร ยนปท มธาน น นทม น บาร ง สาน กงานเขตพ นท การศ กษา

Please download to get full document.

View again

of 37
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Research

Publish on:

Views: 31 | Pages: 37

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เพาเวอร พอยท โครงงาน เร องความร เบ องต นในการจ ดทาโครงงานภาษาไทย ใช ประกอบการเร ยนการสอนว ชาภาษาไทย ท ๓๒๑๐๑ ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ โดย นางย วล ศร บ ญส ข โรงเร ยนปท มธาน น นทม น บาร ง สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ปท มธาน เขต ๑ คานา เพาเวอร พอยท (Power Point) น จ ดทาข นเพ อใช ประกอบ การเร ยนการสอนเร องความร เบ องต นในการจ ดทาโครงงาน ว ชา ภาษาไทย ท ๓๒๑๐๑ ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ โรงเร ยนปท มธาน น นทม น บาร ง จ งหว ดปท มธาน เพ อพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยน ให ส งข นกว าเด ม เน อหาสาระประกอบด วยความหมาย ประเภท ต วอย าง โครงงาน ข นตอนการจ ดทาโครงงาน ส วนประกอบของโครงงาน ร ปแบบของโครงงานและการนาเสนอเค าโครงโครงงาน อน ง ผ จ ดทาต องขอขอบค ณคร พนมวรรณ บ ณยเก ยรต อด ตคร เช ยวชาญ โรงเร ยนธรรมศาสตร คลองหลวงว ทยาคม จ งหว ดปท มธาน ท กร ณาเป นท ปร กษาให ความร ตรวจ ปร บแก งาน จนเสร จสมบ รณ สามารถนาไปใช ได ด และหว งเป นอย างย ง ว าเพาเวอร พอยท น จะเป นประโยชน ต อผ สนใจบ างไม มากก น อย ย วล ศร บ ญส ข ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ค ม อการใช งาน ข อจาก ดการใช งาน ๑. โปรแกรมพ นฐานสาหร บการใช งาน ค อ MS Power Point และ Windows Media Player (เพ อเป ดเพลงประกอบการนาเสนอของผลงาน Power Point) ๒. Font FreesiaUPC เพ ออ านต วอ กษร การเป ดการใช งาน ๑. ใส แผ นผลงาน Power Point ในเคร องคอมพ วเตอร ๒. คล กท My Computer ๓. เล อกไดร พท ใส CD Power Point และ คล กเป ด ๔. คล ก File ช อ PPT Show ***. pps เป ดใช งาน ค ม อการใช งาน (ต อ) กรณ ม ป ญหาเร องต วอ กษรท บก น ภาษาอ านไม ออก ว ธ แก ป ญหา โดยการลง Font ในเคร องท จะใช ม ว ธ การด งน ๑. เป ดแผ น และ คล กเป ด folder ช อ Font for Used ๒. copy files ท งหมดใน folder Font for Used ๓. คล ก My computer ๔. คล ก Local Disk (c: ) ๕. คล ก folder ช อ Windows ๖. คล ก folder ช อ Font ๗. วางข อม ล (paste) ท copy ไว จากแผ น ( Font for Used ) ค ม อการใช งาน (ต อ) กรณ ม ป ญหาเร องต วอ กษรท บก น ภาษาอ านไม ออก ว ธ แก ป ญหา (ต อ) ๘. เคร องจะถามว า To install a new version, first remove the old version? ให คล กท คาตอบ OK ๙. เคร องจะถาม To install a new version, first remove the old version? ซ าอ ก ให ตอบ OK ๑๐. รอจนเคร อง install จนเสร จก สามารถ เป ด Power point ได โดยสามารถอ าน และไม ม ป ญหาอ กษรซ าก น สารบ ญ เร อง หน า ปร ศนาคาทาย (นาเข าส บทเร ยน) เฉลยปร ศนาคาทาย ความหมายของโครงงาน ความหมายของโครงงานภาษาไทย ประเภทของโครงงานภาษาไทย ต วอย างโครงงานประเภทสารวจ ข นตอนโครงงานประเภททดลอง ต วอย างโครงงานประเภททดลอง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๘ ๑๑ ๑๒ สารบ ญ (ต อ) เร อง หน า ต วอย างโครงงานประเภทประด ษฐ โครงงานประเภททฤษฎ และ ต วอย าง แผนภ ม แสดงข นตอนในการทา โครงงาน ส วนประกอบของโครงงาน ร ปแบบโครงงาน การเสนอเค าโครงโครงงาน ๑๔ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๒ สารบ ญ (ต อ) เร อง หน า ตารางว เคราะห ข อม ลเพ อ ต ดส นใจเล อกโครงงาน ใบความเห น / คาแนะนาของคร ผ สอน การจ ดทาโครงงาน / ช นงาน การเข ยนรายงานโครงงาน บรรณาน กรม ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๘ ปร ศนาคาถาม (นาเข าส บทเร ยน) แนวนอน 1. ว ชาว าด วยเหต การณ ท เป นมาหร อเร องราวของประเทศชาต เป นต นตามท บ นท กไว เป น หล กฐาน 4. ผ เช ยวชาญในว ชาความร สาขาใดสาขาหน งหร อหลายสาขา 7. ส วนของต นไม ตามปรกต อย ในด น ม หน าท ด ดอาหารเล ยงลาต น 8. ยกย อง สรรเสร ญ พ ดส งเสร มให ด ข น 10. ยานท ม ล อสาหร บเคล อนไป 12. ส วนของแผ นด นท ม น าล อมรอบ 14. ป าท ม ต นไม ใหญ ข นหนาแน น 16. สลากก นแบ ง 18. ข แย ข อ อน (ใช แก เด ก) แนวต ง 1. คาถามท ต องการคาตอบตายต ว 2. ส วนของแขน ตรงข ามก บข อพ บ 3. ความสามารถ (ใช แก เคร องยนต ) 5. ม น ส ยค ดไปในทางร ายทางเส ย 6. เปรอะหร อเป อนด วยส งท ถ อว าน าเกล ยดหร อท ไม พ งประสงค 9. ท องท ท รวมตาบลหลายตาบลให อย ในความปกครองอ นเด ยวก น 11. แสดง ทาให เห นปรากฏ 13. จานวนไพ ท ม เหม อนก น 3 ใบ 15. ล กษณะท ม ส วนปลายห กโค งเข าหาต วม นเองเช นร ปอย างขอ 16. ไปส เบ องต า 17. ส วนหน งของร างกายคนและส ตว ทาหน าท เป นเคร องด ร ป 2 แนวการตอบปร ศนาคาถาม (นาเข าส บทเร ยน) ๒ ความหมายของโครงงาน หมายถ ง การว จ ยเล ก ๆ ของน กเร ยนซ ง แก ป ญหา หร อ ข อสงส ยของ น กเร ยนโดยใช กระบวนการ ทางว ทยาศาสตร กล าวค อ กาหนดป ญหาต งสมมต ฐาน รวบรวมข อม ล ว เคราะห ข อม ล และสร ปผล ๓ โครงงาน โครงงานภาษาไทย หมายถ ง การแก ป ญหา หร อ ข อสงส ยของ น กเร ยน นอกเหน อจากเน อหา หร อ ผลการเร ยนร ท คาดหว งในรายว ชา ภาษาไทย เช น ภาษาจ นท ปรากฏ ในภาษาไทย อย ธยาโศกศ ลย วรรณศ ลป (โครงงานประด ษฐ ) ๔ ประเภทโครงงานภาษาไทย แบ งตามธรรมชาต ของว ชา แบ งออกเป น ๒ ประเภท ด งน ๑. โครงงานตามสาระการเร ยนร ในว ชาภาษาไทย เป นการแก ป ญหา หร อข อสงส ย ของน กเร ยนตามเน อหา หร อผล การเร ยนร ในภาคเร ยน หร อ ป น น ๕ ประเภทโครงงานภาษาไทย (ต อ) ๒. โครงงานตามความสนใจในว ชา ภาษาไทย เป นการแก ป ญหา หร อข อสงส ย ของน กเร ยนนอกเหน อจากเน อหา หร อผลการเร ยนร ท คาดหว งของ ว ชาในภาคเร ยนหร อป น น ๖ ประเภทโครงงานภาษาไทย แบ งตามว ธ การได มาซ งข อม ล แบ งออกเป น ๔ ประเภท ด งน ๑. โครงงานประเภทสารวจและ รวบรวม ข อม ล ๒. โครงงานประเภททดลอง ๓. โครงงานประเภทส งประด ษฐ ๔. โครงงานประเภททฤษฎ ๗ ต วอย างโครงงานประเภทสารวจ ๑. สารวจคาศ พท บาล ท ควรร เร อง มหาเวสส นดรชาดก ๒. สารวจศาสน กชน ท น บถ อศาสนา ต าง ๆ ในโรงเร ยนสาม คค ว ทยาคม ๓. สารวจต นไม ในโรงเร ยนสาม คค ว ทยาคม ๔. สารวจความน ยมในข าวบ นเท งคด ของน กเร ยนช น ม.๒ ๘ ต วอย างโครงงานประเภทสารวจ (ต อ) ๕. สารวจความน ยมอ านหน งส อการ ต น ธรรมะในช น ม.๒ โรงเร ยน... ๖. โครงงานการศ กษา เร อง ดาวใน จ กรราศ ๗. สารวจส ตว เล ยงยอดน ยมของ น กเร ยน ม.๒ โรงเร ยน... ๘. โครงงานส บค นเร อง คาเล ยน เส ยงธรรมชาต จากแหล งเร ยนร ๙ ต วอย างโครงงานประเภทสารวจ (ต อ) ๙. ศ กษาสารวจและแสดงความ ค ดเห นเร อง ระหว างแม ก บพ อ หน ร กใครมากกว าก น ๑๐. ว เคราะห น ส ยต วละครในเร อง พระเจ าส บชาต ๑๑. ศ กษาเร อง ขนมปรากร ม ทาไม ต องม ไข เต า ๑๒. สารวจส ตว ท อาศ ยอย ในบ าน สร ป โครงงานประเภทสารวจ เป นการ สารวจหร อศ กษาเร องท สงส ย แล ว รวบรวมมาจ ดเป นหมวดหม ๑๐ ข นตอนโครงงานประเภททดลอง ม ข นตอน ด งน ๑. กาหนดป ญหา ๒. ต งว ตถ ประสงค ๓. ต งสมมต ฐานของการศ กษาค นคว า ๔. ออกแบบการทดลอง ๕. รวบรวมและแปรผลการทดลอง ๖. สร ปผล ๗. นาเสนอข อม ล ๑๑ ต วอย างโครงงานประเภททดลอง ๑. ทดลองว า การปล กผมด วยว ธ โกนผม ก บ ว ธ ใช เปล อกมะหาดต มทา ว ธ ไหน จะด กว าก น ๒. ทดลองใช ข าวส กถ เปล อกหอยแครง ให ขาว ก บ ข ดด วยแปรง ว ธ ไหนจะ ด กว าก น ๓. ทดลองฉ ดน ายาเช ดกระจกแล วถ ด วย กระดาษหน งส อพ มพ ก บผ าขนหน ว ธ ไหนจะด กว าก น ๑๒ ต วอย างโครงงานประเภททดลอง (ต อ) ๔. ทดลองเร อง การฝ กถอดคาประพ นธ เป นบทละครพ ด ๕. ทดลองเร อง การแต งน ทานโดยม กระต ายเป นต วละครประกอบอย ๖. ทดลองเข ยนเร ยงความเร อง คนด ในสายตาของฉ น ฯลฯ สร ป โครงงานประเภททดลองน ม จ ดประสงค เพ อศ กษาความเป นไปได จากการทดลอง เพ อให ได ข อม ลมา ประกอบการต ดส นใจในเบ องต นแล ว จ งศ กษาค นคว าต อไป ๑๓ ต วอย างโครงงานประเภทส งประด ษฐ ๑. ประด ษฐ ห นกะลามะพร าวสอน ค ณธรรมพ นฐาน ๘ ประการ ๒. ประด ษฐ ส อการสอนว ชาภาษาไทย ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ ๓. ประด ษฐ หน งส อทาม อปล กฝ ง ค ณธรรมเด ก ๔. ประด ษฐ บ ตรอวยพรจากใบลาน ๑๔ ต วอย างโครงงานประเภทส งประด ษฐ (ต อ) ๕. ประด ษฐ พจนาน กรมฉบ บน กเร ยน ๖. ประด ษฐ หน งส ออ านประกอบว ชา ภาษาไทย ช น ม.๒ ๗. ประด ษฐ เกมปร ศนาคาทาย ภาษาไทย ฯลฯ สร ป โครงงานส งประด ษฐ น จะได ร บ การส งเสร มให สร างสรรค ส งประด ษฐ หร อพ ฒนาช นงาน จากการส งเกต ว เคราะห กลว ธ ใน การจ ดการต าง ๆ แล วพ ฒนาหร อ สร างช นงานข นใหม เพ อสนอง ความต องการของผ สนใจ ๑๕ โครงงานประเภททฤษฎ เป นโครงงานท น กเร ยนเสนอหล กการหร อ แนวค ดใหม ๆ หร อจ นตนาการ เพ ออธ บายปรากฏการณ ต าง ๆ ท ย งไม ม ผ ใดค ดมาก อน หร ออธ บายทฤษฎ ท ข ดแย งก บทฤษฎ เด ม เช น การใช พ ชสม นไพรร กษาโรคมะเร ง ด กว าการใช เคม บาบ ด เป นต น ๑๖ แผนภ ม แสดงข นตอนในการทาโครงงาน ๑๗ ส วนประกอบของโครงงาน ประกอบด วย ๑. ความเป นมาและความสาค ญของ โครงงาน ๒. ว ตถ ประสงค ๓. ระยะเวลาในการดาเน นโครงงาน ๔. ขอบเขตของโครงงานท ทาการศ กษา ๕. สมม ต ฐานของการศ กษา ๖. ว ธ ดาเน นงาน ๗. ค าใช จ าย (งบประมาณ) ๘. ผลท คาดว าจะได ร บ ๙. สร ปผลการศ กษา ๑๐. เอกสารอ างอ ง ๑๘ ร ปแบบโครงงาน (ผ เร ยนนาเสนอผ สอน เพ อพ จารณาก อนลงม อทา) ช อโครงงาน... ประกอบการเร ยนรายว ชา...ช น...ภาคเร ยนท...ป การศ กษา... โรงเร ยน... ช อผ จ ดทา ๑...ช น...เลขท... ๒...ช น...เลขท... ๓...ช น...เลขท... ๔...ช น...เลขท... ช อคร ท ปร กษา (ถ าม )... เสนอค ณคร... เหต ผลท เล อกโครงงานน... ระยะเวลาในการดาเน นโครงงาน... ความเป นมา ความสาค ญของป ญหาโครงงานน ว ตถ ประสงค ในของการศ กษา... ๑... ๒... ๓... ขอบเขคของโครงงานท ทาการศ กษา... สมม ต ฐานของการศ กษา... ว ธ ดาเน นการ... ๑๙ แผนปฏ บ ต การ ท รายการปฏ บ ต กาหนดเวลา ผลการปฏ บ ต ๑ นำเสนอเค ำโครงโครงงำนเพ อขออน ม ต โครงงำน ๒ จ ดทำช นงำนของโครงงำน ๓ เข ยนรำยงำนโครงงำน ๔ ฯลฯ ค าใช จ าย...บาท ผลท คาดว าจะได ร บ ความเห นผ ปกครอง... (ลงช อ)...ผ ปกครอง (...).../.../... (ลงช อ)...ผ จ ดทา (...).../.../... หมายเหต ๑. ส งเค าโครงงาน ๒. แนบตารางว เคราะห ข อม ลการต ดส นใจเล อกโครงงาน ๓. ใบความเห นผ สอน ๒๐ หล งจากน นก ปฏ บ ตการจ ดทาช นงาน ทาไป / แก ป ญหาไป บ นท กไว ในแผนปฏ บ ต งานว าปฏ บ ต ได ตามแผนท กาหนดหร อไม ตรวจสอบความถ กต องของช นงาน เข ยนรายงานโครงงานตามร ปแบบ จ ดร ปเล ม (เข าเล ม) พร อมช นงาน เสนอคร ผ สอน คร ผ สอนตรวจโดยใช แบบประเม น ท ม เกณฑ การให ค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks