แบบประเม นตนเอง ด านคอมพ วเตอร - PDF

Description
ช อ-นามสก ล ส งก ด ฝ าย...ส วน...งาน... งานท ร บผ ดชอบ ส วนท 1 การใช งานคอมพ วเตอร ในงานของท าน ทาเคร องหมาย หน าข อท ต องการ (เล อกได มากกว า 1 ข อ) พ มพ บ นท กข อความ (Microsoft Word)

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 59 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช อ-นามสก ล ส งก ด ฝ าย...ส วน...งาน... งานท ร บผ ดชอบ ส วนท 1 การใช งานคอมพ วเตอร ในงานของท าน ทาเคร องหมาย หน าข อท ต องการ (เล อกได มากกว า 1 ข อ) พ มพ บ นท กข อความ (Microsoft Word) จ ดทาเอกสารด านการคานวณ (Microsoft Excel) จ ดทาเอกสารด านการนาเสนอข อม ล (Microsoft Power Point) ร บ ส ง อ เมล ( ) ก บหน วยงานภายใน อ.อ.ป. ร บ ส ง อ เมล ( ) ก บหน วยงานภายนอก อ.อ.ป. ด ข อม ลในเว บไซต ของ อ.อ.ป. (www.fio.co.th) ด ข อม ลในเว บไซต ของหน วยงานราชการและร ฐว สาหก จ ใช งานระบบสารสนเทศของ อ.อ.ป. (เช น ระบบสารสนเทศด านการประเม นผลการดาเน นงาน ฯลฯ) อ นๆ โปรดระบ... ส วนท 2 โปรแกรมท ใช งาน ทาเคร องหมาย หน าข อท ต องการ (เล อกได มากกว า 1 ข อ) Microsoft Office, OpenOffice (ด านเอกสาร) Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome (เข าใช งานอ นเตอร เน ต) Adobe Reader, Foxit Reader (อ านไฟล PDF) Adobe Photoshop ระบ Version (ตกแต งภาพ) Adobe Dreamweaver ระบ Version (จ ดทาเว บไซต ) WinZip, Winrar (แตกไฟล ข อม ลในล กษณะ.zip.rar) อ นๆ โปรดระบ หน า 1/7 ส วนท 3 ความร ความเข าใจ เก ยวก บ พรบ.ว าด วยการกระทาความผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ ทาเคร องหมาย ในช องคาตอบหน าข อท ถ กต อง, ทาเคร องหมาย ในช องคาตอบหน าข อท ผ ด คาตอบ ข อ ข อความ 1 ผ ใช บร การม อถ อ และคอมพ วเตอร แบบพกพาได ร บยกเว นไม อย ภายใต กฎหมายฉบ บน 2 การปล อยไวร ส การเจาะเข าส ระบบคอมพ วเตอร และส งต ออ เมล ท ม ภาพลามกอนาจาร ถ อเป นความผ ดตามกฎหมายฉบ บน 3 การหม นประมาทโดยการต ดต อภาพศ ลป นดารา โดยใช ว ธ การทางอ เล กทรอน กส ถ อเป น ความผ ดตามกฎหมายฉบ บน 4 กฎหมายฉบ บน บ งค บให เจ าของเว บไซท ต างๆ ต องจ ดเก บหมายเลขประชาชน 13 หล ก รวมท ง รายละเอ ยดเก ยวก บท อย และสาเนาทะเบ ยนบ านของผ ใช บร การท กราย 5 พ.ร.บ.ว าด วยการกระทาความผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ ไม สามารถลงโทษ ผ กระทาความผ ดท เป นคนต างด าว หร อม ภ ม ลาเนาในต างประเทศได 6 พน กงานเจ าหน าท หร อไซเบอร ค อป (Cyber Cop) ม อานาจในการย ดอาย ดระบบ คอมพ วเตอร และข อม ลคอมพ วเตอร โดยไม ต องได ร บอน ญาตจากศาล 7 พน กงานเจ าหน าท ม ส ทธ เป ดเผยข อม ลส วนบ คคล หร อข อม ลคอมพ วเตอร ของประชาชน ท วไปท ย ดอาย ดมาได โดยไม ผ ดกฎหมาย 8 กฎหมายฉบ บน ให อานาจกระทรวงไอซ ท ในการป ด หร อบล อกเว บไซท ได ตามอาเภอใจโดย ไม ต องขออานาจศาล 9 นายจ างหร อเจ าของบร ษ ทท วไป หากเข าไปด ข อม ลในระบบคอมพ วเตอร หร อม อถ อของ ล กจ างโดยไม ได ร บอน ญาต ถ อเป นความผ ดม โทษจาค กและโทษปร บตามกฎหมาย 10 การส งอ เมล ขยะ และข อความผ านม อถ อในระบบเอสเอ มเอส โดยปลอมช อท อย ของผ ส งม โทษปร บ อ เมล และ/หร อเอสเอ มเอสละไม เก น 100,000 บาท ต อฉบ บ หน า 2/7 ส วนท 4 ความร ท วไปเก ยวก บคอมพ วเตอร พ นฐาน แบบประเม นตนเอง ด านคอมพ วเตอร 4.1 Ctrl+ Alt +Delete หมายถ งอะไร ก. แก อาการค างของโปรแกรม ข. บ นท กข อม ล ค. ย ายข อม ล ง. ต ออ นเตอร เนต 4.2 ค ออะไร ก. จดหมาย ข. จดหมาย-อ เลคทรอน กส ค. โปรแกรมเป ดร ป ง. ช อของอ ปกรณ ในคอมพ วเตอร 4.3 Mouse ม หน าท อย างไร ก. จ ดส งข อม ลไปย งเคร องแสดงผล ข. แสดงผลท หน าจอ ค. คล ายต วช เป าในจอภาพ เล อกส งท ต องการ ง. พ มพ งานเอกสาร 4.4 ป ม Reset ใน Computer ใช เพ อ ก. เก บค าต างๆในเคร อง ข. ป ดเคร อง ค. ป ดแล วเป ดเคร องใหม ง. ต ง Password 4.5 Web Browser หมายถ งอะไร ก. โปรแกรมท ใช เป ดเว บ ข. ตาแหน งท อย ของเว บ ค. การหาท อย ของเว บ ง. บร การบนอ นเตอร เน ต หน า 3/7 4.6 หากต องการเข าไปท ต องพ มพ ช อเว บเพจท ช องใด ก. ข. Search Web ค. Password ง. Address bar แบบประเม นตนเอง ด านคอมพ วเตอร 4.7 การต งค าหน าแรกในการเป ดเว บไซต เร ยกว าอะไร ก. First Site ข. History ค. Home ง. Refresh 4.8 ข อใด ไม ใช อ ปกรณ บ นท กข อม ล ก. Thumb drive ข. CD ค. External Hard disk ง. Keyboard 4.9 สายท ใช ในการเช อมต ออ นเตอร เน ต จากเคร อง PC ไปย ง Router เร ยกว าอะไร ก. สาย Lan ข. สาย โทรศ พท ค. สายส ขาว ง. สายส น าเง น 4.10 ไฟล เอกสารท สร างโดย Microsoft Word เป นนามสก ลใด ก..xls หร อ.xlsx ข..ppt หร อ.pptx ค..doc หร อ.docx ง..pdf หน า 4/7 ส วนท 5 ความร ท วไปเก ยวก บระบบเคร อข าย แบบประเม นตนเอง ด านคอมพ วเตอร 5.1 อ ปกรณ ใดเป นอ ปกรณ กระจายและเช อมต อส ญญาณ ไร สาย เพ อเช อมต ออ ปกรณ ไร สายท กชน ด ก. Access Point ข. Router ค. Modem ง. Switch Hub 5.2 ส ญญาณท ม ความเร วในการนาส งข อม ลมากกว าช องทางการส อสารท กชน ดค อ ก. สายโคแอกเซ ยล (Coaxial Cable) ข. ส ญญาณไมโครเวฟ (Microwave Signals หร อ Radio Signals) ค. สายใยแก ว (Fiber Optic Cable) ง. สายโทรศ พท (Telephone Line) 5.3 ระบบเคร อข าย ท ม ระยะไม เก น 10 ก โลเมตร ค อ ระบบเคร อข ายประเภทใด ก. WAN (Wide Area Network) ข. MAN (Metropolitan Area Network) ค. LAN (Local Area Network) ง. WWW (World Wide Web) 5.4 ฮ บ (Hub) ทาหน าท ใด หน า 5/7 5.5 สว ตซ (Switch) ทาหน าท ใด 5.6 เราท เตอร (Router) ทาหน าท ใด 5.7 โมเด ม (Modem) ทาหน าท ใด หน า 6/7 5.8 Repeater Mode ของอ ปกรณ Access Point ทาหน าท อะไร ก. ร บส ญญาณไร สายมาเพ อ กระจายต อ โดยระบบเคร อข ายสาหร บการเช อมต อในล กษณะน ต องอย ใน วงแลนเด ยวก นเท าน น ข. ทาหน าท เหม อนเป นสะพาน เช อมระหว างวงแลนเข าหาก น ค. ทาหน าท เป นต วล กข าย และเช อมต อผ านทางส ญญาณไร สายก บ AP เท าน น โดยจะไม สามารถ กระจายส ญญาณไร สายไปย งอ ปกรณ ช นอ นๆ ได อ ก ง. เปร ยบเสม อนสว ตซ ใน การสร างระบบเคร อข ายผ านสาย 5.9 Access Point Mode ของอ ปกรณ Access Point ทาหน าท อะไร ก. ร บส ญญาณไร สายมาเพ อ กระจายต อ โดยระบบเคร อข ายสาหร บการเช อมต อในล กษณะน ต องอย ใน วงแลนเด ยวก นเท าน น ข. ทาหน าท เหม อนเป นสะพาน เช อมระหว างวงแลนเข าหาก น ค. ทาหน าท เป นต วล กข าย และเช อมต อผ านทางส ญญาณไร สายก บ AP เท าน น โดยจะไม สามารถ กระจายส ญญาณไร สายไปย งอ ปกรณ ช นอ นๆ ได อ ก ง. เปร ยบเสม อนสว ตซ ใน การสร างระบบเคร อข ายผ านสาย 5.10 ในกรณ ท เป นการเช อมต อระหว างเคร องคอมพ วเตอร หลายๆ เคร องเข าก บเคร องคอมพ วเตอร ขนาดใหญ ท เป นศ นย กลาง เราเร ยกคอมพ วเตอร ท เป นศ นย กลางน ว า ก. ระบบเคร อข าย (Network) ข. โฮสต (Host) ค. ไคลเอนต (Client) ง. ไม ม ข อถ ก หน า 7/7
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks