การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด - PDF

Description
การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด ส น นทา ศ ร เจร ญว ฒน การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 20 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด ส น นทา ศ ร เจร ญว ฒน การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต กส บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ป การศ กษา 2555 ล ขส ทธ ของมหาว ทยาล ยหอการค าไทย ห วข อการศ กษาค นคว าด วยตนเอง การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการส นค าคงคล ง กรณ ศ กษา : บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด ช อผ ศ กษา นางสาวส น นทา ศ ร เจร ญว ฒน ปร ญญา บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา การจ ดการโลจ สต กส อาจารย ท ปร กษา ผ ช วยศาสตรจารย ดร.ว ชรว จ นทรประกายก ล ป การศ กษา 2555 บทค ดย อ ในการศ กษาเพ อเพ มประส ทธ ภาพในการให บร การ ของบร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด ผ ศ กษาได ท าการศ กษา ส ารวจและเก บรวบรวมข อม ล ท เก ยวข องพบว าสาเหต ท ท าให การให ด าเน นงานของบร ษ ทฯ ขาดประส ทธ ภาพค อ ม ส นค าคงคล งปร มาณส ง คล งส นค าม ว ธ การ จ ดเก บและจ ดวางไม เหมาะสม และกระบวนการเบ กจ ายอะไหล ให ช างใช เวลานานและม ข อผ ดพลาดส ง ด งน นว ตถ ประสงค ของงานว จ ย ค อ การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า ของบร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด ข นตอนเร มจากการปร บปร งว ธ การด าเน นงานการร บส นค า การเบ กจ าย การปร บปร ง จ านวนรายการอะไหล จ ดความส าค ญอะไหล ด วยว ธ ABC การต งรห สส นค า และการต งรห สการ จ ดเก บในคล งส นค า การออกแบบแผนผ งการจ ดเก บ ระบ ต าแหน งการจ ดเก บ จากน นท าการ ตรวจน บส นค าท งหมด จากการศ กษาพบว าผลการปร บปร งน นท าให เพ มประส ทธ ภาพในการจ ดการคล งส นค าค อ ส นค าม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยมากข น เวลาเฉล ยในการเบ กจ ายอะไหล ให ช างลดลงจาก 24 นาท เป น 11 นาท ต อคร ง รวมเฉล ยต อว นค ดเป น 33 นาท และอ ตราส วนความผ ดพลาดในการ ตรวจน บส นค าลดลงจาก 46.14% เป น 21.25% ก ตต กรรมประกาศ การศ กษาค นคว าด วยตนเองเร องน ส าเร จและสมบ รณ ได ด วยความกร ณาจาก ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ว ชรว จ นทรประกายก ล อาจารย ท ปร กษาการศ กษาค นคว าด วยตนเอง ดร. อ ศว ณ ปส ธรรม อาจารย ท ปร กษาร วม อาจารย ดร.น นท ส ทธ การนฤน ย ประธานกรรมการ สอบ ผ ช วยศาสตราจารย รจนาฎ ไกรป ญญาพงศ กรรมการ ท ได ให ความกร ณาแนะน าและ ตรวจตรา แก ไขเน อหา และให ค าปร กษาต างๆ อ นเป นประโยชน อย างย งต อการศ กษาค นคว า ด วยตนเองเร องน ข าพเจ าขอกราบขอบพระค ณเป นอย างส งมา ณ โอกาสน ขอกราบขอบพระค ณ ค ณช ยพ ช ต ส ทธร ตนก ล และ ค ณว เช ยร เม นเผ อก เป นอย างย งท เป ดโอกาสให ข าพเจ าได ท าการศ กษาค นคว าด วยตนเองในบร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด ค ณป ณ กากาญจน ทองนาคห น และค ณอ ญชล ส งข พรมราช พน กงานฝ ายบ ญช และฝ าย คล งส นค า บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด ท ช วยอน เคราะห ในด านของข อม ลต างๆท ใช ใน งานว จ ยฉบ บน ขอกราบขอบพระค ณ ค ณพ อ ค ณแม และครอบคร วของข าพเจ า ซ งเป นก าล งใจท ส าค ญท ส ดของข าพเจ าเสมอมา เจ าหน าท บ ณฑ ตว ทยาล ยท กท าน ขอบค ณเพ อนน กศ กษาร วม ช นเร ยน คณะบร หารธ รก จ มหาบ ณฑ ตท กคนท คอยเป นก าล งใจและคอยช วยเหล อก นเสมอมา สารบ ญ บทค ดย อ ก ตต กรรมประกาศ สารบ ญ สารบ ญตาราง สารบ ญแผนภ ม สารบ ญภาพ หน า ง จ ฉ ซ ฌ ญ บทท 1. บทน า ท มาและความส าค ญของป ญหา องค กร และล กษณะธ รก จขององค กร ว ตถ ประสงค ของการศ กษา ข นตอนการด าเน นงาน ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 การจ ดการคล งส นค า ข นตอนการปฏ บ ต งานคล งส นค า การว ดผลการปฏ บ ต งานของคล งส นค า การควบค มส นค าคงเหล อ... 11 ช สารบ ญ (ต อ) บทท หน า 3. ระเบ ยบว ธ การศ กษาและผลการศ กษา 3.1 ระเบ ยบว ธ การศ กษาการจ ดการคล งส นค า ป ญหาและการว เคราะห ป ญหา ข อม ลพ นฐานขององค กร ป ญหาและผลกระทบของป ญหา การว เคราะห สาเหต ของป ญหา การว เคราะห ระบบการท างานในป จจ บ น แนวทางการแก ไขปร บปร ง แนวทางท 1 ปร บปร งว ธ และข นตอนการท างานใหม แนวทางท 2 การต งรห สส นค าใหม แนวทางท 3 การจ ดผ งคล งส นค าใหม สร ปผลการแก ไขป ญหา สร ปผลการศ กษาและข อเสนอแนะ 4.1 สร ปผลการศ กษา ข อเสนอแนะในเช งกลย ทธ บรรณาน กรม ประว ต ผ ศ กษา... 61 สารบ ญตาราง ตารางท 3.1 ตารางแสดงป ญหาท พบในกระบวนการเบ กส นค าออกจากคล ง เปร ยบเท ยบกระบวนการท างานแบบเด มและแบบใหม แสดงการจ ดประเภทส นค าท แบ งเกรดตามระยะเวลาการหม นของส นค า แสดงการแยกประเภทและว ตถ ด บของแต ละกล มส นค า แสดงรายละเอ ยดการต งรห สส นค าประเภทท แสดงรายละเอ ยดการต งรห สส นค าประเภทท แสดงรายละเอ ยดการต งรห สส นค าประเภทท แสดงป จจ ยท ใช ในการออกแบบแผนผ งการจ ดเก บ แสดงตารางทางเล อกและเหต ผลในการออกแบบผ งคล งส นค าใหม ส ญล กษณ ท ใช ในการสร างรห สระบ ต าแหน งการจ ดเก บ ตารางเปร ยบเท ยบแนวทางการแก ไขป ญหาในส วนของคล งส นค า แสดงผลการปร บปร งการด าเน นงานส วนงานคงคล ง. 56 หน า สารบ ญแผนภ ม แผนภ ม ท หน า 3.1 แสดงแผนภ ม ยอดส นค าไม ตรงก บยอดตรวจน บจร ง... 19 สารบ ญภาพ ภาพท หน า 3.1 แสดงป ญหาและผลกระทบของป ญหา แสดงยอดส นค าท ไม ตรงก นแบบตาราง แสดงข นตอนการส งซ อและระยะเวลาของข นตอนการส งซ อ แสดงการว เคราะห ป ญหาและสาเหต ท เก ดข นในคล งส นค า แสดงการร บส นค าเข าคล งส นค า แสดงข นตอนการท างานของคล งส นค า แสดงข นตอนการท างานใหม ในกระบวนการร บส นค า แสดงข นตอนการท างานใหม ในกระบวนการเบ กส นค า ร ปภาพแสดงใบฟอร มใบเบ กส นค า แสดงการจ ดเก บส นค าขนาดเล กแล วน าไปใส กล องกระดาษ แสดงการวางส นค าบนพ นซ อนก น แสดงขนาดช องทางเด นในคล งส นค า แสดงขนาดของช นวางส นค าในคล งส นค า แสดงขนาดต เก บส นค าในคล งส นค า แสดงขนาดพ นท ของห องสต อค แสดงแผนผ งคล งส นค าเด ม แสดงการวางส นค าบนช นวางในโซน A แสดงผ งการวางส นค าโซน A แสดงล กษณะการวางส นค าในโซน B แสดงการวางส นค าในกล องเพ อน าไปเก บบนช นวางในโซน B แสดงล กษณะการวางส นค าโซน B แสดงการจ ดเก บส นค าขนาดเล กในกล องพลาสต ก แสดงต าแหน งของโซน D และ D1 อย ตรงม มขวาส ดของห องสต อค 44 บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา ป จจ บ นการแข งข นในกล มอ ตสาหกรรมส นค าและบร การท เก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศ อย ในภาวะการณ ท ม การแข งข นส งมาก ส งผลให ธ รก จคอมพ วเตอร และอ ปกรณ คอมพ วเตอร ต าง ๆ ม การขยายต วอย างมาก เน องจากส นค าในกล มเทคโนโลย เป นส นค าท ม การเปล ยนแปลง อย างรวดเร วและต อเน อง โดยจะเห นได จากร นของผล ตภ ณฑ ท ออกส ตลาดม การเปล ยนแปลง ตลอดเวลา ด งน นในการให บร การหล งการขาย เช น การให ค าแนะน า หร องานซ อมอ ปกรณ ผ ประกอบการจะต องปร บต วให ท นต อสภาพการณ ท ผ นผวนของตลาด เพ อตอบสนองความ ต องการของล กค าให เก ดความพ งพอใจส งส ด ท งในด านการจ ดหาอะไหล ท เหมาะสม ค ณภาพใน การให บร การ และก าหนดส งมอบให ล กค า เป นต น ส าหร บป จจ ยหล กท สน บสน นการสร างความพ งพอใจให แก ล กค าประกอบด วย ต นท นต า ค ณภาพส ง และการส งมอบท ตรงเวลา แต เน องจากความผ นผวนในอ ปสงค ของตลาดจ งท าให ยากต อการคาดการณ ระด บส นค าคงคล ง และส งผลให เก ดป ญหาความไม สมด ลระหว างอ ปสงค และอ ปทาน ด วยเหต น การบร หารส นค าคงคล งจ งเป นประเด นหล กของภาคธ รก จ จากแนวค ดล น สต อกส นค าคงคล งเป นร ปแบบหน งของความส ญเปล าท ต องขจ ดออก เน องจากต องส ญเส ยพ นท ส าหร บจ ดเก บและต นท นการควบค ม ตลอดจนความเส อมสภาพและความล าสม ยของสต อก แต หากการม สต อกส นค าคงคล งไม เพ ยงพอก จะส งผลกระทบให เก ดความส ญเส ย ด วยการจ ายเง น ชดเชยให แก ล กค าเน องจากส นค าไม เพ ยงพอส าหร บการส งมอบและภาพพจน ความน าเช อถ อ ทางธ รก จรวมท งส ญเส ยโอกาสการท าก าไรจากการขายส นค าหร อการให บร การ แต อ ปสงค ของ ตลาดเป นป จจ ยท ไม สามารถควบค มได ด งน นผ บร หารคล งส นค าจ งควรต ดตามตรวจสอบระด บ ส นค าคงคล งอย างต อเน อง โดยม งลดความส ญเส ยโอกาสทางธ รก จและค าน งป จจ ยต นท นท เหมาะสมส าหร บการจ ดเก บ การวางแผนการบร หารจ ดการคล งส นค าเป นส วนหน งในย ทธศาสตร การท างานท ม ความส าค ญท จะช วยให ธ รก จประสบความส าเร จ และสามารถต อส ก บค แข งในด านการแข งข น ทางธ รก จได ซ งคล งส นค าม ความส าค ญท ส ดในระบบโลจ สต กส ในการบร หารการจ ดการ คล งส นค าซ งต องม องค ประกอบท ส าค ญหลายอย างเข ามาร วมด วย และความซ บซ อนท ต องการ ให การบร หารงานท ม ค ณภาพซ งต องอาศ ยระบบการท าประส ทธ ภาพ บ คคลากรท เป นม ออาช พ เพ อให เก ดการท างานท เป นระบบและม ประส ทธ ภาพ 2 ด งน นการจ ดการคล งส นค าจ งม ความส าค ญอย างย งในภาคธ รก จ โดยหน าท ของการ จ ดการประกอบด วย การเคล อนย าย การจ ดเก บ การจ ดวางผ งคล งส นค า การเล อกอ ปกรณ ส าหร บใช ในคล งส นค า ได แก การร บส นค า การย ายส นค าออก การเล อกหย บส นค า การจ ดส ง และการจ ดเก บ ซ งก จกรรมเหล าน เป นก จกรรมท ม ความส าค ญก บการบร หารจ ดการคล งส นค า เป นอย างมาก ซ งการจ ดการคล งส นค าสามารถสร างสมด ลในห วงโซ อ ปทาน โดยการป องก น ความไม แน นอนของกระบวนการจ ดซ อหร อเหต ส ดว ส ยอ นๆ ท จะเก ดข นระหว างการด าเน น ก จกรรมในการจ ดซ อซ งอาจจะม ปร มาณการส งซ อมากเก นไปหร อความผ ดผลาดในการจ ดส ง และการขนส งของผ ขายซ งจ าเป นให ต องม พ นท ไว เพ อเก บของท เหล อในคล งส นค า และ นอกเหน อจากก จกรรมท กล าวมาต องม การปร บปร งและพ ฒนากระบวนการในการท างาน เช น การจ ดท า 5ส. หร อก จกรรม การปร บปร ง การสะสางสต อก หร อว สด อ ปกรณ ต างๆ ท ไม ได ก อ ประโยชน แล วออกจากคล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks