ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย - PDF

Description
ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก โทร , ,

Please download to get full document.

View again

of 61
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 60 | Pages: 61

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก โทร , , สารบ ญ รายการ หน า 1. ส นทร พย 1.1 การลงทะเบ ยนส นทร พย การแสดง/แก ไขทะเบ ยนส นทร พย การพ มพ ใบเบ ก (ตามเลขท ต ดยอด) การบ นท กการเบ กส นทร พย การบ นท กการโอนย ายส นทร พย การบ นท กการซ อมบาร งส นทร พย การบ นท กการแทงจาหน ายส นทร พย รายงาน รายงานทะเบ ยนส นทร พย รายงานการเบ กส นทร พย รายงานการซ อมบาร งส นทร พย รายงานการแทงจาหน ายส นทร พย รายงานคร ภ ณฑ ประจาป ค าเส อมราคา 2.1 การคานวณค าเส อมส นทร พย (ส นทร พย ) การคานวณค าเส อมส นทร พย (อาคารและส งก อสร าง) รายงาน รายงานค าเส อมประจาป รายงานค าเส อมตามประเภทส นทร พย รายงานค าเส อมตามหน วยงาน ว สด 3.1 การลงทะเบ ยนว สด คงทน การแสดง/แก ไขทะเบ ยนว สด คงทน การบ นท กการเบ กว สด คงทน การบ นท กการโอนย ายว สด คงทน 37-39 3.5 การบ นท กการแทงจาหน ายว สด คงทน การบ นท กร บว สด (ส นเปล อง) การบ นท กเบ กว สด (ส นเปล อง) การบ นท กว สด คงเหล อประจาป (ส นเปล อง) รายงาน รายงานทะเบ ยนว สด คงทน รายงานการเบ กว สด คงทน รายงานการโอนย ายว สด คงทน รายงานการแทงจาหน ายว สด คงทน รายงานว สด คงเหล อประจาป ข อม ลหล ก 4.1 การกาหนดประเภทว สด 57-58 1 ค ม อใช งานโปรแกรมระบบบร หารส นทร พย - ผ ใช งานด บเบ ลคล กท ต วโปรแกรม GrowAsset01 Shortcut ท หน า Desktop ร ปภาพท 1 - ผ ใช งานทาการ Login เพ อเข าส ระบบ 1. กรอกรห สผ ใช งาน 2. กรอกรห สผ านของผ ใช งาน 3. คล กท ป มตกลงเพ อเข าส โปรแกรม ร ปภาพท 2 การ Login เพ อเข าส ระบบ 2 1. ส นทร พย 1.1 การลงทะเบ ยนส นทร พย 2. คล กท เมน ย อยลงทะเบ ยนส นทร พย 1. คล กท เมน หล กส นทร พย ร ปภาพท 3 การลงทะเบ ยนส นทร พย - การลงทะเบ ยนส นทร พย ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. คล กท ป ม Load ตามท หมายเลข 1 ช 1 ร ปภาพท 4 2. พ มพ เลขท ยอดท ช องกรอกข อม ล จากน นคล กท ป ม เพ อค นหาเลขท ต ดยอดท ต องการ ตามท หมายเลข 2 ช 3. คล กเล อกรายการส นทร พย ท ต องการ แล วคล กท ป ม หร อจะด บเบ ลคล กท รายการ ส นทร พย เลยก ได ตามท หมายเลข 3 ช 2 3 ร ปภาพท 5 3 4. กรอกข อม ลรายละเอ ยดให ครบท กช อง 5. เม อกรอกข อม ลเสร จเร ยบร อยแล ว ให คล กท ป มออกรห สส นทร พย ตามท หมายเลข 4 ช 6. คล กท ป มบ นท ก ตามท หมายเลข 5 ช 4 5 ร ปภาพท 6 4 1.2 การแสดง/แก ไขทะเบ ยนส นทร พย 2. คล กท เมน ย อยแสดง/แก ไขทะเบ ยนส นทร พย 1. คล กท เมน หล กส นทร พย ร ปภาพท 7 - การแสดง/แก ไขทะเบ ยนส นทร พย ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. พ มพ คาค นไม ต ากว า 3 ต วอ กษร จากน นคล กท ป ม ร ปภาพท 8 2. ถ าต องการค นหารายการส นทร พย โดยการพ มพ คาค นไม ต ากว า 3 ต วอ กษร จากน นคล กท ป ม ตามท หมายเลข 6 ช 3. คล กเล อกรายการส นทร พย ท ต องการ จากน นคล กท ป ม 6 ร ปภาพท 9 5 4. แก ไขข อม ลรายละเอ ยดตามท ต องการ จากน นคล กท ป ม 5. ถ าต องการพ มพ สต กเกอร ให คล กท ป ม 6. ถ าต องการยกเล กรายการส นทร พท ให คล กท ป ม ร ปภาพท 10 6 1.3 การพ มพ ใบเบ ก (ตามเลขต ดยอด) 2. คล กท เมน ย อยพ มพ ใบเบ ก (ตามเลขต ดยอด) 1. คล กท เมน หล กส นทร พย ร ปภาพท 11 - การพ มพ ใบเบ ก (ตามเลขต ดยอด) ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. พ มพ เลขท ต ดยอดท ช องกรอกข อม ล 2. คล กท ป มพ มพ ร ปภาพท 12 7 1.4 การบ นท กการเบ กส นทร พย 1. คล กท เมน หล กส นทร พย 2. คล กท เมน ย อยบ นท กการเบ กส นทร พย ร ปภาพท 13 - การบ นท กการเบ กส นทร พย ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. ถ าต องการค นหาใบเบ กส นทร พย ให พ มพ คาค นไม ต ากว า 3 ต วอ กษร แล วคล กท ป ม 2. คล กท ป ม เพ อเพ มใบเบ กส นทร พย ตามท หมายเลข 7 ช 7 ร ปภาพท 14 8 3. คล กค นหาว นท ท ต องการ ตามท หมายเลข 8 ช 4. คล กเล อกประเภทงบประมาณท ต องการ ตามท หมาย 9 ช 5. พ มพ ช อของผ เบ ก ตามท หมายเลข 10 ช 6. คล กเล อกหน วยงานหล กท ต องการ ตามท หมายเลข 11 ช 7. คล กท ป ม เพ อเพ มรายการคร ภ ณฑ ร ปภาพท คล กท ป ม เพ อค นหารายการคร ภ ณฑ ตามท หมายเลข 12 ช 9. ต กรายการคร ภ ณฑ ท ต องการ 10. คล กท ป ม เพ อกดตกลง และถ าต องการยกเล ก ให คล กท ป ม 12 ร ปภาพท 16 9 11. คล กท ป ม เพ อทาการบ นท กข อม ล ร ปภาพท การบ นท กการโอนย ายส นทร พย 1. คล กท เมน หล กส นทร พย 2. คล กท เมน ย อยบ นท กการโอนย ายส นทร พย ร ปภาพท 18 10 - การบ นท กการโอนย ายส นทร พย ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. พ มพ คาค นในช องกรอกไม ต ากว า 3 ต วอ กษร จากน นคล กท ป ม ตามท หมายเลข 13 ช 2. คล กเล อกรายการท ต องการ ตามท หมายเลข 14 ช 3. คล กท ป มแสดงรายการโอนย าย ตามท หมายเลข 15 ช ร ปภาพท คล กท ป ม เพ อเพ มรายการโอนย ายส นทร พย ร ปภาพท 20 11 5. กรอกข อม ลให ครบท กช อง แล วคล กท ป ม เพ อบ นท กข อม ล ร ปภาพท ถ าต องการแก ไขข อม ลการโอนย ายส นทร พย ให คล กท ป ม ร ปภาพท 22 การบ นท กการซ อมบาร งส นทร พย 1. คล กท เมน หล กส นทร พย 2. คล กท เมน ย อยบ นท กการซ อมบาร งส นทร พย ร ปภาพท 23 - การบ นท กการซ อมบาร งส นทร พย ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. พ มพ คาค นท ช องกรอกข อม ลไม ต ากว า 3 ต วอ กษร จากน นคล กท ป ม ตามท หมายเลข 16 ช 2. คล กเล อกรายการท ต องการ ตามท หมายเลข 17 ช 3. คล กท ป มแสดงรายการส งซ อม ตามท หมายเลข 18 ช ร ปภาพท 24 13 4. คล กท ป ม เพ อเพ มรายการส งซ อมบาร งส นทร พย ร ปภาพท กรอกข อม ลรายละเอ ยดให ครบท กช อง จากน นคล กท ป ม เพ อบ นท กข อม ล ร ปภาพท 26 14 6. ถ าต องการแก ไขรายการส งซ อมบาร งส นทร พย ให คล กท ป ม ร ปภาพท การบ นท กการแทงจาหน ายส นทร พย 1. คล กท เมน หล กส นทร พย 2. คล กท เมน ย อยบ นท กการแทงจาหน ายส นทร พย ร ปภาพท 28 - การบ นท กการแทงจาหน ายส นทร พย ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. ถ าต องการค นหารายการคร ภ ณฑ ท ย งไม แทงจาหน าย ให พ มพ คาค นในช องกรอกข อม ลไม ต า กว า 3 ต วอ กษร จากน นคล กท ป ม 19 ร ปภาพท 29 15 2. คล กเล อกรายการท ต องการแทงจาหน ายส นทร พย จากน นคล กท ป ม เพ อเพ มรายการ แทงจาหน ายส นทร พย ตามท หมายเลข 19 ช 3. พ มพ สาเหต ของการแทงจาหน าย จากน นคล กท ป ม เพ อบ นท กข อม ล ร ปภาพท ถ าต องการท จะค นหารายการส นทร พย ท แทงจาหน ายแล วให คล กเล อกสถานะคร ภ ณฑ เป นแทง จาหน ายแล ว ตามท หมายเลข 20 ช 5. จากน นพ มพ คาค นในช องกรอกข อม ลไม ต ากว า 3 ต วอ กษร จากน นคล กท ป ม 6. ถ าต องการแก ไขข อม ลการแทงจาหน ายส นทร พย ให คล กท ป ม 20 ร ปภาพท 31 รายงาน รายงานทะเบ ยนส นทร พย 1. คล กท เมน หล กส นทร พย 2. คล กท เมน รายงาน 3. คล กเล อกรายงานทะเบ ยนส นทร พย ร ปภาพท 32 - ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. ต กเล อกหน วยงานท ต องการ ตามท หมายเลข 21 ช 2. ต กเล อกประเภทงบประมาณท ต องการ ตามท หมายเลข 22 ช 3. ต กเล อกตามประเภทคร ภ ณฑ ท ต องการ ตามท หมายเลข 23 ช 4. พ มพ ป พ.ศ. จากน นคล กท ป มพ มพ /ออกรายงาน ตามท หมายเลข 24 ช ร ปภาพท ต วอย างรายงานทะเบ ยนส นทร พย ร ปภาพท 34 รายงานการเบ กส นทร พย 1. คล กท เมน หล กส นทร พย 2. คล กท เมน รายงาน 3. คล กเล อกรายงานการเบ กส นทร พย ร ปภาพท ต กเล อกประเภทรายงานจากช วงว นท 3. คล กท พ มพ รายงาน 2. หร อจะต กเล อกท งหมด ร ปภาพท 36 รายงานการซ อมบาร งส นทร พย 1. คล กท เมน หล กส นทร พย 2. คล กท เมน รายงาน 3. คล กเล อกรายงานการซ อมบาร งส นทร พย ร ปภาพท ต กเล อกประเภทรายงานจากช วงว นท 3. คล กท พ มพ รายงาน 2. หร อจะต กเล อกท งหมด ร ปภาพท 38 รายงานการแทงจาหน ายส นทร พย 1. คล กท เมน หล กส นทร พย 2. คล กท เมน รายงาน 3. คล กเล อกรายงานการแทงจาหน ายส นทร พย ร ปภาพท ต กเล อกประเภทรายงานจากช วงว นท 3. คล กท พ มพ รายงาน 2. หร อจะต กเล อกท งหมด ร ปภาพท 40 รายงานคร ภ ณฑ ประจาป 1. คล กท เมน หล กส นทร พย 2. คล กท เมน รายงาน 3. คล กเล อกรายงานคร ภ ณฑ ประจาป - ม ว ธ การทาด งต อไปน ร ปภาพท ถ าต องการเพ มรายการคร ภ ณฑ ใหม ให คล กท ป ม ร ปภาพท 42 22 2. กรอกข อม ลรายละเอ ยดให ครบท กช อง ด งร ปภาพท 43 จากน นคล กท ป ม ร ปภาพท เม อเพ มรายการคร ภ ณฑ ใหม เร ยบร อยแล ว ให คล กท ป ม เพ อบ นท กข อม ล 4. คล กท ป ม เพ อพ มพ รายงานคร ภ ณฑ ประจาป ร ปภาพท 44 23 5. ต วอย างรายงานคร ภ ณฑ ประจาป ร ปภาพท ค าเส อมราคา 2.1 การคานวณค าเส อมส นทร พย (คร ภ ณฑ ) 1. คล กท เมน หล กค าเส อมราคา ร ปภาพท 1 2. คล กท เมน ย อยคานวณค า เส อมส นทร พย (คร ภ ณฑ ) 24 1. คล กเล อกว นท คานวณค าเส อม 2. คล กพ มพ /ออกรายงาน เพ อคานวณค าเส อม ร ปภาพท 2 3. เม อทาการคานวณค าเส อมเร ยบร อย แล ว ให คล กท ป ม ร ปภาพท 3 การคานวณค าเส อมส นทร พย (อาคารและส งก อสร าง) 1. คล กท เมน หล กค าเส อมราคา 2. คล กท เมน ย อยคานวณค าเส อม ส นทร พย (อาคารและส งก อสร าง) ร ปภาพท 4 1. คล กเล อกว นท คานวณค าเส อม 2. คล กพ มพ /ออกรายงาน เพ อคานวณค าเส อม ร ปภาพท 5 26 3. เม อทาการคานวณค าเส อมเร ยบร อย แล ว ให คล กท ป ม ร ปภาพท รายงาน รายงานค าเส อมประจาป 2. คล กท เมน ย อยรายงาน 1. คล กท เมน หล กค าเส อมราคา 3. คล กเล อกรายงานค าเส อมประจาป ร ปภาพท 7 27 - รายงานค าเส อมประจาป ม ว ธ การทาด งน 1. ต กเล อกหน วยงาน ตามหมายเลข 1 และต กเล อกงบประมาณ ท หมายเลข 2 2. ต กเล อกประเภทคร ภ ณฑ ท หมายเลข 3 และกดป มพ มพ ท หมายเลข 4 1.ใส เคร องหมาย หน าหน วยงาน 3.ใส เคร องหมาย หน าเล อก ประเภทคร ภ ณฑ 2.ใส เคร องหมาย หน าเล อกงบประมาณ 4. กดป มพ มพ ออกรายงาน ร ปภาพท 8 3. ต วอย างรายงานค าเส อมประจาป ร ปภาพท 9 รายงานค าเส อมตามประเภทส นทร พย 2. คล กท เมน ย อยรายงาน 3. คล กเล อกรายงานค าเส อมตามประเภทส นทร พย 1. คล กท เมน หล กค าเส อมราคา ร ปภาพท 10 - รายงานค าเส อมตามประเภทส นทร พย ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. ต กเล อกหน วยงาน ตามหมายเลข 1 และต กเล อกงบประมาณ ท หมายเลข 2 2. กดป มพ มพ ท หมายเลข 3 เพ อออกรายงาน 1.ใส เคร องหมาย หน าหน วยงาน 2.ใส เคร องหมาย หน าเล อกงบประมาณ 3. กดป มพ มพ ออกรายงาน ร ปภาพท 11 29 3. ต วอย างรายงานค าเส อมตามประเภทส นทร พย ร ปภาพท รายงานค าเส อมตามหน วยงาน 2. คล กท เมน ย อยรายงาน 3. คล กเล อกรายงาน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks