ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง และ - PDF

Description
ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Jobs & Career

Publish on:

Views: 15 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ และน าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมาย อ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ ม ข นตอน ด งน 1. การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง 2. น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง โดยจะยกต วอย าง Address ค อ และ User Account ท ใช งานระบบค อ dpt01 ม ข นตอนด งน 1. เป ด Control Panel เม อได หน าต าง Control Panel แล วให ด บเบ ลคล กท ไอคอน Mail 1. ด บเบ ลคล ก Mail 2. เม อได หน าต าง Mail ข นมาแล ว ให คล กท Prompt for a profile to be used เสร จแล วคล กท ป ม Add 2.2 คล กป ม Add 2.1 คล กเล อก ห น า 2 3. เม อได หน าต าง New Profile ให กรอกช อของผ ใช งานระบบอ เมลกรมฯ ท ต องการเป ดการใช งาน เสร จแล วคล กป ม OK 3.2 คล ก 3.1 ใส ช อผ ใช 4. เม อได หน าต าง Add New Account ข นมา ให ท าการเล อกเช กบ อกซ ตรงท Manually configure server settings or additional server types เสร จแล วคล กท ป ม Next 4.1 คล กเล อกเช กบ อกซ 4.2 คล ก 5. โปรแกรมจะให เล อกล กษณะของการใช งาน ให ท าการเล อกท Internet เสร จแล วคล กท ป ม Next 5.1 คล กเล อก Internet 5.2 คล ก ห น า 3 6. โปรแกรมจะมาท หน าต างของการต งค าระบบอ เมลกรมฯ ให กรอกข อม ลของผ ใช งาน เสร จแล ว คล กป ม More Settings 6.1 กรอกในส วนท กรอกในส วนท กรอกในส วนท คล ก ส วนท 1 : User Information Your Name : ท าการกรอกช อผ ใช งานท ต องการเข าไปใช งานระบบอ เมลกรมฯ Address : ท าการกรอกรายละเอ ยด Address ของผ ใช งานระบบอ เมลกรม ฯเข าไป เช น ส วนท 2 : Server Information Account Type : ให เล อกการใช งานแบบ IMAP Incoming mail server : ท าการกรอกรายละเอ ยดเป น svr-mail.dpt.go.th Outgoing mail server (SMTP) : ท าการกรอกเป น svr-mail.dpt.go.th ส วนท 3 : Logon Information User Name : ท าการกรอก Address ท ต องการลงไป หร อกรอก Account ผ ใช งาน เช น หร อ dpt01 Password : ท าการกรอก Password ของ Address ท ต องการใช งานระบบอ เมล ปกต ระบบ จะม การเช กบ อกซ ตรง Remember password ไว อย แล ว ในส วนตรงช องท เป น Require logon using Secure Password Authentication(SPA) น นไม ต องท าการเช กบ อกซ ไว ห น า 4 7. หล งจากคล กท ป ม More Settings เสร จแล ว จะได หน าต าง Internet Settings ให ท า การคล กเล อกท แท บ Outgoing Server จากน นให คล กเช กบ อกซ ตรงท My outgoing server (SMTP) requires authentication เสร จแล วให คล กป ม OK 7.1 คล กเล อก 7.2 คล กเล อกเช กบ อกซ 7.3 คล ก 8. ให คล กป ม Next 8. คล ก ห น า 5 9. โปรแกรมจะแสดงรายละเอ ยดว าการต ดต งเสร จสมบ รณ ให คล กท ป ม Finish 9. คล ก 10. หล งจากเสร จจากข นตอนการต งค าแล ว ข นตอนต อไปจะใช โปรแกรม Microsoft Office Outlook 2007 ด าเน นการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง เก บไว ในเคร องคอมพ วเตอร ของผ ใช งาน โดยท าตามข นตอนด านล าง 10.2 คล กท Programs 10.3 คล กท Microsoft Office 10.4 คล กท Microsoft Office Outlook คล กป ม start ห น า เล อกช อผ ใช งานท กรอกตามข อ 3 เสร จแล วคล กป ม OK 11.1 คล กเล อกช อผ ใช งาน 11.2 คล ก 12. จะหน าต างโปรแกรม Microsoft Office Outlook 2007 ข นมา 13. เม อได หน าต าง Internet ของผ ใช งานข นมา ต วอย างน ค อ ให กรอก ช อ Account ของผ ใช งานท ช อง User Name: และรห สผ านท ช อง Password: เสร จ คล กป ม OK 13.1 กรอกให กรอกช อ Account และรห สผ าน 13.2 คล ก ห น า เม อเข าส โปรแกรม Microsoft Office Outlook 2007 แล ว ให ท าตามด านล าง 14.1 คล กเล อกท เมน File 14.2 คล กเล อกท Import and Export 15. เม อได หน าต าง Import and Export Wizard แล ว ให คล กเล อกท Export to a file เสร จแล ว คล กป ม Next 15.1 คล กเล อกท Export to a file 15.2 คล ก ห น า เม อได หน าต าง Export to a File แล ว ให คล กเล อกท Personal Folder File (.pst) เสร จแล ว คล กป ม Next 16.1 คล กเล อก 16.2 คล ก 17. เม อได หน าต าง Export Personal Folders แล ว ให คล กเล อกท โฟลเดอร ของผ ใช งานท ต องการ ส ารองเก บไว เช น ในต วอย างต องเก บท งโฟลเดอร หร อต องการเก บเฉพาะใน โฟลเดอร Inbox ก ให เล อกเฉพาะโฟลเดอร Inbox เสร จแล วให คล กป ม Next 17.1 คล กเล อกโฟลเดอร ท ต องการ 17.2 คล ก ห น า เล อกปลายทางท ต องการจ ดเก บข อม ลอ เมลท จะท าการส ารอง โดยกรอกช อไฟล ในช อง Save exported file as: และเล อกเช กบ อกซ ท รายการ Replace duplicates with items exported เสร จให คล กป ม Finish 18.1 กรอกช อไฟล ท ต องการส ารอง 18.2 คล กเล อก 18.3 คล ก 19. เม อได หน าต าง Create Microsoft Personal Folders แล ว ให คล กเล อกท ป ม OK 19 คล ก ห น า เม อท าครบท กข นตอนแล ว ไฟล ข อม ลจะถ กเก บไว ท โฟลเดอร ท ได เล อกไว ข างต น เสร จข นตอนการ ส ารองระบบอ เมล กรมฯ การน าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ ม ข นตอนด งน 1. เป ด Control Panel เม อได หน าต าง Control Panel แล วให ด บเบ ลคล กท ไอคอน Mail 1. ด บเบ ลคล ก ห น า เม อได หน าต าง Mail Setup แล วให คล กท ป ม Show Profiles 2 คล กเล อก 3. เม อได หน าต าง Mail ให คล กเล อกท Prompt for a profile to be used จากน นให คล กป ม Add เสร จแล วคล กป ม OK 3.2 คล ก Add 3.1 คล กเล อก ห น า เม อได หน าต าง New Profile ให ช อของผ ใช งานท ต องการเป ดการใช งานอ เมลภาคร ฐ เสร จแล วคล กป ม OK 4.2 คล ก 4.1 กรอกช ออ เมลภาคร ฐ 5. เม อได หน าต าง Add New Account ข นมาให ท าการเล อกเช กบ อกซ ตรงท Manually configure server settings or additional server types เสร จแล วคล กท ป ม Next 5.1 คล กเล อกเช กบ อกซ 5.2 คล ก 6. โปรแกรมจะให เล อกล กษณะของการใช งาน ให ท าการเล อกท Internet เสร จแล วคล กท ป ม Next 6.1 คล กเล อก 6.2 คล ก ห น า โปรแกรมจะมาท หน าต างของการต งค าระบบอ เมลกรมฯ ให กรอกข อม ลของผ ใช งาน เสร จแล ว คล กป ม More Settings 7.1 กรอกในส วนท กรอกในส วนท กรอกในส วนท คล ก ส วนท 1 : User Information Your Name : ท าการกรอกช อผ ใช งานท ต องการเข าไปใช งานระบบอ เมลภาคร ฐ Address : ท าการกรอกรายละเอ ยด Address ของผ ใช งานระบบอ เมลกรมภาคร ฐ เข าไป เช น ส วนท 2 : Server Information Account Type : ให เล อกการใช งานแบบ IMAP Incoming mail server : ท าการกรอกรายละเอ ยดเป น IMAP.dpt.go.th Outgoing mail server (SMTP) : ท าการกรอกเป น SMTP.dpt.go.th ส วนท 3 : Logon Information User Name : ท าการกรอก Address ท ต องการลงไป หร อกรอก Account ผ ใช งาน เช น Password : ท าการกรอก Password ของ Address ท ต องการใช งานระบบอ เมล ปกต ระบบ จะม การเช กบ อกซ ตรง Remember password ไว อย แล ว ในส วนตรงช องท เป น Require logon using Secure Password Authentication(SPA) น นไม ต องท าการเช กบ อกซ ไว ห น า หล งจากคล กท ป ม More Settings เสร จแล ว จะได หน าต าง Internet Settings ให ท า การคล กเล อกท แท บ Outgoing Server จากน นให คล กเช กบ อกซ ตรงท My outgoing server (SMTP) requires authentication เสร จแล วคล กแท บ Advanced 8.1 คล กเล อก 8.3 คล ก Advanced 8.2 คล กเล อกเช กบ อกซ 9. หล งจากคล กแท บ Advanced แล ว ให ระบ หมายเลข port Server เข าและออกของอ เมล และ เล อกชน ดการเช อมต อแบบเข ารห ส SSL ท งเข าและออก ตามข นตอนด านล าง เสร จแล วคล ก OK 9.1 คล ก Advanced 9.2 ระบหมายเลข ระบหมายเลข แบบ SSL 9.5 แบบ SSL 9.6 คล ก ห น า จากน นโปรแกรมจะกล บมาแสดงหน าจอการต งค าบ ญช ผ ใช งานอ เมลภาคร ฐอ กคร ง ให คล กป ม Next 10. คล ก 11. โปรแกรมจะแสดงรายละเอ ยดว าการต ดต งเสร จสมบ รณ ให คล กท ป ม Finish 11 คล ก 12. โปรแกรมจะกล บมาแสดงหน าจอการต งค าบ ญช ผ ใช งานอ เมลภาคร ฐอ กคร ง ให คล กป ม OK ห น า หล งจากเสร จจากข นตอนการต งค าแล ว ข นตอนต อไปจะใช โปรแกรม Microsoft Office Outlook 2007 ด าเน นการน าข อม ลระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง เก บไว ในระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ โดยท าตามข นตอนด านล าง 13.2 คล กท Programs 13.3 คล กท Microsoft Office 13.4 คล กท Microsoft Office Outlook คล กป ม start ห น า เล อกช อผ ใช งานท กรอกตามข อ 4 เสร จแล วคล กป ม OK 14.1 คล กเล อกช อผ ใช งาน 14.2 คล ก 15. เม อเข าส โปรแกรม Microsoft Office Outlook 2007 แล ว ให ท าตามด านล าง 15.1 คล กเล อกท เมน File 15.2 คล กเล อกท Import and Export 16. เม อได หน าต าง Import and Export Wizard แล ว ให คล กเล อกท Import from another program or file เสร จแล วคล กป ม Next ห น า คล กเล อกท Import from another program or file 16.2 คล ก 17. เม อได หน าต าง Import a File แล ว ให คล กเล อกท Personal Folder File (.pst) เสร จแล วคล ก ป ม Next 17.1 คล กเล อก Personal Folder File 17.2 คล ก ห น า เม อได หน าต าง Import Personal Folders แล ว ให คล กเล อกท โฟลเดอร ของผ ใช งานท เก บช อ ไฟล ส ารองเก บไว แล วเล อกไฟล ท จะน าเข าในระบบอ เมลภาคร ฐ เสร จแล วให คล กป ม Next 18.1 คล กเล อกช อท เก บส ารองไว ในโฟลเดอร ปลายทาง 18.2 คล ก 19. เล อกปลายทางท ต องการน าเข าข อม ลอ เมลท ท าการส ารองไว เล อกท Import items into the same folder in: และเล อกช อโฟลเดอร ท ต งไว ตามข อ 4 เสร จให คล กป ม Finish 19.1 เล อกท โฟลเดอร Inbox 19.2 คล กเล อก และโฟลเดอร อ เมล ภาคร ฐ 19.3 คล ก ห น า ให รอประมาณ 2-3 นาท จนกว าจะได หน าต าง Microsoft Office Outlook 21. เม อท าครบท กข นตอนแล ว โปรแกรมจะแสดงอ เมลท น าเข าในโฟลเดอร Inbox เสร จข นตอนการ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks