การสร างเกมส อย างง าย - PDF

Description
การสร างเกมส อย างง าย ป จจ บ นเป นท ยอมร บก นว าเด กๆ ไม เข าห องเร ยนเพราะต ดเกมส จากคอมพ วเตอร ทาให ม ผลกระทบต อเร ยน เร ยนไม จบ ซ งเกมส เหล าน นจะต องเส ยเง นค าช วโมงในการเล น เม อคร เราเจอ ป ญหาเก

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Law

Publish on:

Views: 22 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การสร างเกมส อย างง าย ป จจ บ นเป นท ยอมร บก นว าเด กๆ ไม เข าห องเร ยนเพราะต ดเกมส จากคอมพ วเตอร ทาให ม ผลกระทบต อเร ยน เร ยนไม จบ ซ งเกมส เหล าน นจะต องเส ยเง นค าช วโมงในการเล น เม อคร เราเจอ ป ญหาเก ยวก บเด กต ดเกมส เราก สร างเกมส ให เด กน กเร ยนเราได เล นเกมส อย างสรรค ได ความร คร เราได ส อนว ตกรรมท เป นของตนเอง การสร างเกมส เล นแบบง าย ๆ บางคนอาจน กถ งโปรแกรมท ต องใช flash หร อโปรแกรม การสร างเกมส โดยเฉพาะเท าน น ท งท ระบบปฏ บ ต การ Microsoft ม อย แล วเพ ยงแต เราไม ร จ ก นาใช ให เก ดประโยชน ระบบปฏ บ ต การท เราจะนามาสร างเกมส สาหร บการศ กษาอย างง าย ค อ ระบบปฏ บ ต การ Power Point และระบบปฏ บ ต การ Excel และเราใช อย เป นประจา ส าหร บ ข นตอนการสร างเกมส สามารถท จะบ รณาการก บสาระการเร ยนร ได ท กสาระ เช น สาระภาษาไทย สร างเกมส ปร ศนาค าทาย สานวนส ภาษ ต สาระคณ ตศาสตร สร างเกมส บวก ลบ ค ณ หาร ฯลฯ ข นตอน 1 ออกแบบเกมส ท จะสร าง 2 ต งช อเกมส 3 ม ว ตถ ประสงค ท จะสร างเกมส 4 สร างข อตกลง(กต กา) 5 ม ข อม ลท จะนามาสร างเกมส 6 รางว ลสาหร บผ ชนะการเล นเกมส (คะแนน) อ ท ย ช ย น า ฮ โ ร ง เ ร ย น น า จ า น ซ บ ส ม บ ร ณ หน า 1 ข นตอนการสร างเกมส จากระบบปฏ บ ต การ Power Point 1. เป ดระบบปฏ บ ต การ Microsoft Power Point ข นมา 2. กาหนดพ นท สาหร บหน าแรก ทาส พ นหล ง ไปท ออกแบบ คล กเล อกพ นหล งท ต องการ อ ท ย ช ย น า ฮ โ ร ง เ ร ย น น า จ า น ซ บ ส ม บ ร ณ หน า 2 3. ต งช อเร อง ผ จ ดท า และอ น ๆท ค ดว าจาเป นต องแนะนา 4 เข ยนว ตถ ประสงค การเล นเกมส อ ท ย ช ย น า ฮ โ ร ง เ ร ย น น า จ า น ซ บ ส ม บ ร ณ หน า 3 5 สร างข อตกลงในการเล นเกมส 6 เม อผ เล นทราบกต กาการเล น ให คล กเร มเกมส อ ท ย ช ย น า ฮ โ ร ง เ ร ย น น า จ า น ซ บ ส ม บ ร ณ หน า 4 เคร องม อท จะนามาใช จากแถบเมน 1. หน าแรก สร างภาพน ง 2. เมน แทรก (insert) อ ท ย ช ย น า ฮ โ ร ง เ ร ย น น า จ า น ซ บ ส ม บ ร ณ หน า 5 3. ร ปร าง (shape) 4. การเช อมโยง ล งค (Link) คล กขาวท ป ม เล อกเช อมโยงหลายม ต อ ท ย ช ย น า ฮ โ ร ง เ ร ย น น า จ า น ซ บ ส ม บ ร ณ หน า 6 5. กาหนดเวลาเล นเกมส คล กเคร องหมายหน าเล นคาบรรยาย และแสดงต วควบค มส อออก 5.1 คล กเคร องหมาย หน าต วช แบบเลเซอร และคาบรรยาย 5.2 คล กเร มการบ นท ก อ ท ย ช ย น า ฮ โ ร ง เ ร ย น น า จ า น ซ บ ส ม บ ร ณ หน า 7 ข นตอนการสร างเกมส จากระบบปฏ บ ต การ Excel 1. เป ดโปรแกรม Microsoft Excel ข นมาก อนนะคร บ 2. ทาการกาหนดพ นหล งให เป นส ขาว โดยให คล มดาท งเอกสารโดยกด ctrl+a และเล อก ส เต ม เป นส ขาว 3. กาหนดห วข อเกมท เราจะทานะคร บ โดยอาจใช ข อความศ ลป หร อข อความธรรมดาก ได ด งร ป อ ท ย ช ย น า ฮ โ ร ง เ ร ย น น า จ า น ซ บ ส ม บ ร ณ หน า 8 4. ทาการกาหนดร ปแบบด งร ป 5. ต อไปเราจะทาส ตรเพ อใช ตอบคาถามแล วแสดงคะแนนออกมา หากตอบถ กได 1 คะแนน ผ ด ได 0 คะแนน โดยจากเกม จะให ผ เล นตอบคาถามท ช องเซลล D5 และแสดงคะแนนออกมาท ช อง E5 โดยให เรา เอาเมาส ไปวางต าแหน งเซลล E5 แล วพ มพ ส ตรว า =if(d5= ว ว,1,0) กล าวค อ หากช อง D5 พ มพ ว า ว ว จะได 1 คะแนน ถ าไม ตอบแบบน จะได 0 คะแนน ในตาแหน งเซลล E5 ด งร ป 6. ทาการเพ มข อคาถามได ตามต องการและประย กต ใช ส ตรด งกล าวข างต นในการสร างข อคาถาม ต อ ๆ ไป 7. ต อไปจะทาคะแนนรวมบ าง ให ทาการรวมคะแนนจากช องคะแนนข างต น โดยใช ส ตร =sum(e5+e8) อ ท ย ช ย น า ฮ โ ร ง เ ร ย น น า จ า น ซ บ ส ม บ ร ณ หน า 9 8. จากน นเราก ทาการซ อนคะแนนช อง E5 และช องอ น ๆ ท เป นการแสดงคะแนนจากการตอบ คาถามเพ อไม ให คนอ นเห นนะคร บ 9. ทาการเพ ม คาอธ บายเกม เพ อให ผ อ นร ว ธ การเล นซะ หล งจากน นก กาหนดรายละเอ ยดต าง ๆ ลงไปและตกแต งให สวยงามตามต องการนะคร บ 10. ส ดท ายก ทา เฉลยเกม เผ อไว ให ผ อ นทราบก ด อ กแบบหน ง น ค อว ธ การสร างเกมง าย ๆ ด วย Excel หากใครม อะไรด ๆ กว าน ก เข ยนเล าให ก นฟ งบ างนะ การสร างเกมส ต วเลขท หายไป ว ธ การสร างเกมส 1.เป ด โปรแกรม Microsoft excel 2. เข ยนช แจง 3.สร างโจทย บนตาราง excel 4. กาหนดช องต วเลขท ต องการให หายไป 5. ใช ส ตรเง อนไข if 6. ส ตร =IF อ ท ย ช ย น า ฮ โ ร ง เ ร ย น น า จ า น ซ บ ส ม บ ร ณ หน า 10 การสร างเกมส เล อกแบบรายการ ว ธ การข นตอน 1 เล อกแทรกร ปภาพท ต องการให น กเร ยนหาคาตอบ 2 กาหนดช องคาตอบ 3 กาหนดช องคะแนน 4 พ มพ ข อม ลท ต องการเป นคาตอบ 5 เล อกเมน ข อม ล 6.เล อกการตรวจสอบรายการท ถ กต อง 7.เล อกการต งค า อ ท ย ช ย น า ฮ โ ร ง เ ร ย น น า จ า น ซ บ ส ม บ ร ณ หน า 11 8. อน ญาตให คล กเล อกรายการ 9. แหล งข อม ล คล กแหล งข อม ล 10. คล กครอบแหล งข อม ล กด enter และคล กตกลง 11. ใช ส ตรเง อนไข if คาตอบเป นข อความใส เคร องคาพ ด หร อ อ ญประกาศเป ด และป ด 12 ส ตร =IF(K10= จอภาพ ,1,0) อ ท ย ช ย น า ฮ โ ร ง เ ร ย น น า จ า น ซ บ ส ม บ ร ณ หน า 12 การสร างเกมส ศ ลปะ ข นตอน 1. เร มต นด วยสร างข อม ลในตารางของแต ละเซลล 2. เม อสร างเสร จเร มสร างกฎและเง อนไขในเซลล ท ต องการให เป นคาตอบท ถ กต อง 3. ไปท หน าแรก 4.เล อกเมน การจ ดร ปแบบตามเง อนไข อ ท ย ช ย น า ฮ โ ร ง เ ร ย น น า จ า น ซ บ ส ม บ ร ณ หน า 13 5.เล อกเมน สร างกฎ 6. เล อกเมน ท เซลล จ ดร ปแบบเฉพาะเซลล ท ม อ ท ย ช ย น า ฮ โ ร ง เ ร ย น น า จ า น ซ บ ส ม บ ร ณ หน า 14 7.เล อกค าในเซลล คล กเล อกเท าก บ พ มพ ชมพ อ ท ย ช ย น า ฮ โ ร ง เ ร ย น น า จ า น ซ บ ส ม บ ร ณ หน า 15 ร ปแบบท ต องการส คาตอบค อ ชมพ คล ก ตกลง เล อกส ท เป นคาตอบ เสร จแล ว กดตกลง 8 ส ตรเง อนไข If ค อ =If(เซลล ท เป นคาตอบ) ต วอย าง เช น =If(g12= ส ฟ า,1,0) อ ท ย ช ย น า ฮ โ ร ง เ ร ย น น า จ า น ซ บ ส ม บ ร ณ หน า 16
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks