รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท ม นาคม, 1-5 เมษายน และ เมษายน

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Beauty

Publish on:

Views: 19 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท ม นาคม, 1-5 เมษายน และ เมษายน 2556 ณ ห องปฏ บ ต การศ นย คอมพ วเตอร ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางสาวฟาต น สะน : งานบร การและฝ กอบรม และคณะ ศ นย คอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมบร การว ชาการ ป รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท ม นาคม, 1-5 เมษายน และ เมษายน 2556 ณ ห องปฏ บ ต การศ นย คอมพ วเตอร ผ ร บผ ดชอบ : กล มงานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ผ ร บผ ดชอบโครงการ... (นางสาวฟาต น สะน ) ห วหน างานบร การและฝ กอบรม ผ ตรวจสอบโครงการ... (นายปร ชา พ งส บรรณ) ร กษาการต าแหน ง ผ อ านวยการศ นย คอมพ วเตอร ผ ตรวจสอบโครงการ.. (ผ ช วยศาสตราจารย ส พร ส นทรนนท ) ผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ผ ตรวจสอบโครงการ.. (ผ ช วยศาสตราจารย สมภพ เภาทอง) ร กษาการต าแหน ง รองผ อ านวยการสถาบ นว จ ยและพ ฒนาชายแดนใต รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมบร การว ชาการ ป บทสร ปผ บร หาร ศ นย คอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ได ม การ บร การว ชาการให ก บผ ใช บร การ อาท น กเร ยน น กศ กษา คร เจ าหน าท อาจารย และเคร อข ายภายในองค กร ต วแทนจากหน วยงานภาคร ฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนท วไป ภายใต พ นธก จด านการบร การว ชาการแก ส งคม และท องถ น อ กท งเป นการกระจายโอกาสทางการศ กษาด านศาสตร แห งการจ ดการในร ปแบบต างๆ ไปส ผ ด อยโอกาส ซ งท ผ านมาทางท มงานศ นย คอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได ม การจ ด ก จกรรม/โครงการต าง ๆ ก บเคร อข ายภายนอกด านการบร การว ชาการ เพ อน าแนวค ด ทฤษฎ ในระด บสากลถ าย โอนลงส ท องถ น ตามความต องการ จ าเป นของผ ร บบร การหร อองค กรท องถ น เพ อให เก ดความร ท กษะ ประสบการณ รวมถ ง การแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก นในการประย กต ใช ในองค กร ช มชมและส งคม ม งเน นการ ประสานพล งก บท กฝ ายท เก ยวข องในการท างานแบบม ส วนร วมเพ อให ช มชน ท องถ นและส งคมได ร บประโยชน ส งส ด โดยม การจ ดโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บ เยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ศ นย คอมพ วเตอร ส าน กว ทย บร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ป งบประมาณ 2556 ศ นย คอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได ร บงบประมาณ แผ นด น 63,400 บาท และงบประมาณลงทะเบ ยน 36,000 บาท เป นเง นท งส น 99,400 บาท (เก าหม นเก าพ นส ร อยบาทถ วน) ม ผ เข าร บบร การท งส น 46 คน สามารถน ากระบวนการบร การว ชาการให เก ด ประโยชน ต อส งคม ผลการด าเน นโครงการบร การว ชาการในภาพรวม โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง พ ฒนาท กษะ เยาวชนน กโปรแกรมเมอร พบว า ภาพรวมของจ ดโครงการฝ กอบรมอย ในระด บด มาก ผลการประเม นตามต วช ว ด ด งน (1) จ านวนผ ร บเข าอบรม 46 คน ค ดเป นร อยละ เป นไปตามแผนและต วช ว ดก าหนด (2) ความพ ง พอใจในค ณภาพการให บร การและฝ กอบรม ในระด บมาก ค ดเป นร อยละ เป นไปตามแผนและต วช ว ด ก าหนด ในภาพรวมการด าเน นการฝ กอบรมได น าผลการว เคราะห จากป ญหาและข อเสนอแนะ พบว า 1) การประชาส มพ นธ ไม ท วถ ง ข อเสนอแนะ 1) ควรม การประชาส มพ นธ ไปย งหน วยงานการศ กษา แผ นพ บ เว บไซต ก อนการอบรม 1-2 เด อน รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมบร การว ชาการ ป ค าน า รายงานฉบ บน เป นสร ปรายงานโครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ให แก เยาวชนในสามจ งหว ดชายแดนภาคใต จ ดท าเอกสารเพ อใช เป น หล กฐานสร ปผลการด าเน นโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โดยม เน อหารายงานประกอบด วย บทน า ว ธ การ ด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน สร ปผล อภ ปรายผล ป ญหาและอ ปสรรคและข อเสนอแนะในการด าเน นงาน รายงานฉบ บน ส าเร จล ล วงได ด วยความช วยเหล อจากบ คลากรในศ นย คอมพ วเตอร ท กท านท ให ความร วมม อในการ ด าเน นโครงการ ผ เข ยนม ความขาดหว งว าสร ปรายงานโครงการน จะเป นประโยชน ต อองค กรและผ ท สนใจเพ อน าไป ประย กต ใช ในการจ ดท ารายงานโครงการให เก ดประโยชน ส งส ด นางสาวฟาต น สะน ห วหน างานบร การและฝ กอบรม มกราคม 2556 รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมบร การว ชาการ ป สารบ ญ เร อง หน า บทสร ปผ บร หาร ค าน า สารบ ญ บทท 1 บทน า ความเป นมา และความส าค ญของการท าโครงการ - จ ดประสงค ของโครงการ - ประโยชน ท ได ร บการโครงการ บทท 2 ว ธ การด าเน นงานโครงการ ข นตอนการจ ดเตร ยมด าเน นงาน - ข นตอนระหว างการด าเน นงาน - ข นตอนหล งการด าเน นงาน บทท 3 ผลการด าเน นงาน ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของผ เข าอบรมจากการทดสอบ - ผลการประเม นความพ งพอใจการเข าร วมอบรม - ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ บทท 4 สร ปผล อภ ปรายผล ป ญหาและอ ปสรรคและข อเสนอแนะในการด าเน นงาน สร ปการประเม นความส าเร จของโครงการ - ป ญหา/อ ปสรรคและข อเสนอแนะ ภาคผนวก ภาคผนวก ก 1. โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ 2. ตารางก าหนดการฝ กอบรม 3. ค าส ง เร อง แต งต งคณะกรรมบร การว ชาการ ประจ าป ค าส ง เร อง แต งต งว ทยากรโครงการอบรมโครงการบร การว ชาการ ประจ าป ค าส ง เร อง แต งต งน กศ กษาช วยงานโครงการบร การว ชาการ ประจ าป 2556 ภาคผนวก ข 1. รายช อผ เข าร วมโครงการฝ กอบรม ภาคผนวก ค ภาพก จกรรม รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมบร การว ชาการ ป ภาคผนวก ง 1. แบบประเม นความพ งพอใจในค ณภาพการให การบร การและฝ กอบรม ภาคผนวก จ 1. ซ ด ข อม ลหล กฐานอ างอ ง 2. เอกสารเผยแพร รายงานผลการด าเน นโครงการ คณะท มงาน รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมบร การว ชาการ ป บทท 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญของการท าโครงการ เทคโนโลย สารสนเทศ ได เข ามาม บทบาทส าค ญในช ว ตประจ าว นส าหร บบ คคลต าง ๆ ท กเพศท กว ย จ าเป นอย างย งท จะให เยาวชนได ร บความร เพ มพ นท กษะทางด านคอมพ วเตอร เพ อการเร ยนร และใช งานใน ช ว ตประจ าว น เยาวชนได กลายเป นบ คคลส าค ญในกล มผ ใช งานคอมพ วเตอร ท ม จ านวนเพ มมากข นเร อย ๆ ท ง ได ร บการสน บสน นของผ ปกครองและจากสถานศ กษา เทคโนโลย สารสนเทศกลายเป นเคร องม อท ช วยในการ พ ฒนาการเร ยนร ของเยาวชนได อย างกว างไกล ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา เล งเห นความส าค ญของเยาวชนท ม ความสนใจทางด านการ ใช งานและพ ฒนาท กษะทางด านคอมพ วเตอร อย างถ กต องและม ประส ทธ ภาพเพ มข น ซ งจะเป นก าล งส าค ญในการ พ ฒนาประเทศ จ งได จ ดท าโครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camps 2013 เป นโครงการต อเน องจากโครงการบร การว ชาการป 2555 โดยก าหนดหล กส ตร จ านวน 3 ร น ค อ ร น 1 อาย 4-6 ป หล กส ตร cyber kids summer camp ประกอบด วย เร ยนร การฝ กอบรม วาดร ป ด วยคอมพ วเตอร และท องโลกอ นเทอร เน ต ร น 2 อาย 7-10 ป หล กส ตร Office genius camp ประกอบด วย เร ยนร การใช งานโปรแกรมส าน กงาน Microsoft Office 2010 เช น Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint และอ นเทอร เน ตเพ อการศ กษา ร น 3 อาย ป หล กส ตร Graphic genius camp ประกอบด วย การสร างและการจ ดการภาพพ นฐานด วยโปรแกรม Photoshop, Flash และการใช ความค ด สร างสรรค ในการท า E-card เพ อให เยาวชนได ร บความร และท กษะเก ยวก บการใช งานคอมพ วเตอร ด วยโปรแกรม ด งกล าว และการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศในย คใหม ท ม ความท นสม ย ได ร บความร วมม อจากผ ปกครองในการ จ ดอบรมให ก บเยาวชนในช วงป ดเทอมได ด งน นจ งควรสน บสน นให เยาวชนม ความร ความเข าใจและม ท กษะในการ ใช งานด านคอมพ วเตอร ได ด ย งข น และส งเสร มการใช เวลาว างให เป นประโยชน ผลจากการด าเน นงานโครงการ ฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง ส งเสร มเยาวชนอ จฉร ยะทางด านคอมพ วเตอร 2011 โดยภาพรวมพบว า ม ความพ ง พอใจมากท ส ด ได ม การน าป ญหาและอ ปสรรคจากการด าเน นงานของโครงการ ค อ ระด บความร พ นฐานของ เยาวชน ความพร อมของอ ปกรณ เคร องคอมพ วเตอร และความพร อมของโปรแกรมให สามารถใช งานได โดยการ ส ารวจความร พ นฐานทางด านคอมพ วเตอร ของเยาวชน การซ อมบ าร งและจ ดซ ออ ปกรณ ใหม ๆ ท พร อมใช งาน และทดสอบการใช งานของโปรแกรมก อนการด าเน นงานโครงการอบรมต อไป รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมบร การว ชาการ ป จ ดประสงค ของโครงการ 1. เพ อให เยาวชนได ใช เวลาว างให เป นประโยชน ในระหว างป ดภาคเร ยน 2. เพ อเสร มสร างท กษะและเพ มพ นความร ทางด านคอมพ วเตอร 3. เพ อเพ มท กษะในการเร ยนร การใช คอมพ วเตอร เบ องต น และคอมพ วเตอร กราฟ กอย างถ กต องและม ประส ทธ ภาพ ประโยชน ท ได ร บจากโครงการ 1. ใช เวลาให เป นประโยชน ในช วงป ดภาคเร ยน 2. ได พ ฒนาท กษะและเพ มพ นความร ทางด านการใช โปรแกรม 3. ได ท กษะการเร ยนร การใช คอมพ วเตอร ได อย างถ กต องและม ประส ทธ ภาพเพ มข น รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมบร การว ชาการ ป บทท 2 ข นตอนการด าเน นงานโครงการ การด าเน นงานฝ กอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 จ านวน 2 ก จกรรม ก จกรรมท 1 ระหว างว นท ม นาคม และ 1-5 เมษายน 2556 ก จกรรม ท 2 ระหว างว นท เมษายน 2556 ม จ านวนผ เข าอบรมท งส น 46 คน ณ ห องปฏ บ ต การศ นย คอมพ วเตอร อาคาร 20 ช น 4 มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา โดยใช งบงบประมาณแผ นด น 63,400 บาท และงบประมาณ ลงทะเบ ยน 36,000 บาท เป นเง นท งส น 99,400 บาท ในการด าเ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks