ป งบประมาณ - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า องค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก สาวชะโงก อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก น น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ หน าท ตามกฎหมายท

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automobiles

Publish on:

Views: 16 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า องค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก สาวชะโงก อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก น น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ หน าท ตามกฎหมายท เก ยวข อง ท งน เพ อพ ฒนาให บ คลากรร ระเบ ยบแบบ แผนของทางราชการ หล กและว ธ ปฏ บ ต ราชการ บทบาทและหน าท ของตนเองในระบอบ ประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และแนวทางปฏ บ ต ตนเพ อเป นพน กงานส วนต าบล ท ด โดยได ก าหนดหล กส ตรการพ ฒนาส าหร บบ คลากรต าแหน ง ให ได ร บการพ ฒนาในหลาย ๆ ม ต ท งในด านความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ ด านการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในต าแหน ง ด านการบร หารและด านค ณธรรมและจร ยธรรม เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรให สอดคล องก บบทบาทและภารก จขององค การบร หารส วนต าบลสาว ชะโงก ต อไป องค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา สารบ ญ เร อง หน า ค าน า ก บทท 1 บทน า หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา 2 ขอบเขตและแนวทางในการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร 2 3 ข นตอนการด าเน นงานการ 3 4 การต ดตามและประเม นผล 5 บทท 2 แนวทางการพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานปล ด อบต ส วนการคล ง ส วนโยธา ส วนการศ กษา ศาสนา ว ฒนธรรม และน นทนาการ ส วนสาธารณส ขส งแวดล อม ส วนส งเสร มการเกษตร - 1 - แผนพ ฒนาบ คลากร อบต.สาวชะโงก ประจ า บทท 1 บทน า 1. หล กการและเหต ผล ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดฉะเช งเทรา เร องหล กเกณฑ และ เง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนต าบล ลงว นท 18 พฤศจ กายน 2545 ก าหนดให องค การบร หารส วนต าบลม การพ ฒนาผ ได ร บการบรรจ เข าร บราชการเป นพน กงานส วนต าบล ก อนมอบหมาย หน าท ให ปฏ บ ต เพ อให ร ระเบ ยบแบบแผนของทางราชการ หล กและว ธ ปฏ บ ต ราชการ บทบาท และหน าท ของ พน กงานส วนต าบลในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และแนวทางปฏ บ ต ตนเพ อ เป นพน กงานส วนต าบลท ด โดยองค การบร หารส วนต าบล ต องพ ฒนาให ครบถ วนตามหล กส ตรท คณะกรรมการพน กงานส วนต าบล(ก.อบต.จ งหว ด) ก าหนด เช น การพ ฒนาด านความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ ให ใช ว ธ การฝ กอบรมให ห องฝ กอบรม การฝ กอบรมทางไกล หร อการพ ฒนาตนเองก ได หากองค การ บร หารส วนต าบลม ความประสงค จะพ ฒนาเพ มเต ม ให สอดคล องก บความจ าเป นในการพ ฒนาของ องค การบร หารส วนต าบลก ให กระท าได ท งน องค การบร หารส วนต าบลท จะจะต องใช หล กส ตรท คณะกรรมการพน กงานส วนต าบล ก าหนดเป นหล กส ตร และเพ มเต มหล กส ตรตามความจ าเป นท องค การ บร หารส วนต าบลพ จารณาเห นว าม ความเหมาะสม การพ ฒนาพน กงานส วนต าบลเก ยวก บการปฏ บ ต งานใน หน าท ให องค การบร หารส วนต าบลสามารถเล อกใช ว ธ การพ ฒนาอ น ๆ ได และอาจกระท าได โดยส าน กงาน คณะกรรมการกลางพน กงานส วนต าบล(ก.อบต.) ส าน กงานคณะกรรมการพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.จ งหว ด) องค การบร หารส วนต าบลต นส งก ด หร อส าน กงานคณะกรรมการพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.จ งหว ด) ร วมก บ องค การบร หารส วนต าบลต นส งก ด หร อองค การบร หารส วนต าบลต นส งก ดร วมก บส วนราชการอ นหร อ ภาคเอกชนก ได และตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดฉะเช งเทรา เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนต าบล ลงว นท 18 พฤศจ กายน 2545 ก าหนดให องค การบร หารส วนต าบลจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชการในต าแหน งน นได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการจ ดท า แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ต องก าหนดตามกรอบของแผนแม บทการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ท คณะกรรมการกลางพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให ก าหนดเป นแผนการพ ฒนาพน กงานส วน ต าบล ม ระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอ ตราก าล งขององค การบร หารส วนต าบล น น.../ เพ อให สอดคล อง - 2 - แผนพ ฒนาบ คลากร อบต.สาวชะโงก ประจ า เพ อให สอดคล องก บแนวทางด งกล าว องค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา จ งได จ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ประจ า ข น เพ อใช เป น แนวทางในการพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก เป นเคร องม อในการบร หารงานบ คคล ของผ บร หารงานบ คคลของผ บร หาร อ กท งย งเป นการพ ฒนาเพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรมของบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงกในการปฏ บ ต งานราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนาตามแผนพ ฒนาบ คลากร ม ด งน 1) เพ อให บ คลากรท กต าแหน งขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก ม ความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ 2) เพ อให บ คลากรท กต าแหน งขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก ได ร บการ พ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ท ร บผ ดชอบ 3) เพ อให บ คลากรท กต าแหน งขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก ม ความร และเก ดท กษะเฉพาะของงานในต าแหน ง 4) เพ อให บ คลากรท กต าแหน งขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก ม ความร และเก ดท กษะในด านการบร หาร 5) เพ อให บ คลากรท กต าแหน งขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก ม ค ณธรรม และจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 3. ขอบเขตและแนวทางในการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร คณะกรรมการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก เห นสมควรให จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรโดยให ม ขอบเขต เน อหาครอบคล มในม ต ด านต าง ๆ ด งต อไปน 1) การก าหนดหล กส ตรการพ ฒนาหล กส ตรการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนา ระยะเวลาและ งบประมาณในการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ให ม ความสอดคล องก บต าแหน งและระด บต าแหน งในสาย งาน ท ด ารงอย ตามกรอบแผนอ ตราก าล ง 3 ป / 2) ให บ คลากร - 3 - แผนพ ฒนาบ คลากร อบต.สาวชะโงก ประจ า 2) ให บ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก ต องได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถในหล กส ตรใดหล กส ตรหน ง หร อหลายหล กส ตรอย างน อย ป ละ 1 คร ง หร อตามท ผ บร หาร ท องถ นเห นสมควร ด งน (1) หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ (2) หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ (3) หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในต าแหน ง (4) หล กส ตรด านการบร หาร (5) หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม 3) ว ธ การพ ฒนาบ คลากร ให องค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก เป นหน วยเอง หร อร วมก บ ก.อบต. จ งหว ดฉะเช งเทรา หร อหน วยงานอ นโดยว ธ การพ ฒนาว ธ ใดว ธ หน งหร อหลาย ว ธ ก ได ตามความจ าเป นและความเหมาะสม ด งน (1) การปฐมน เทศ (2) การฝ กอบรม (3) การศ กษาหร อด งาน (4) การประช มเช งปฏ บ ต การ หร อการส มมนา (5) การสอนงาน การให ค าปร กษาหร อว ธ การอ นท เหมาะสม 4) งบประมาณในการพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก ต องจ ดสรร งบประมาณส าหร บการพ ฒนาบ คลากรตามแผนการพ ฒนาบ คลากรอย างช ดเจนแน นอนโดยค าน งถ งความ ประหย ดค มค า เพ อให การพ ฒนาบ คลากรเป นไปอย างม ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพ 4. ข นตอนการด าเน นงาน การเตร ยมการและการวางแผน 1) แต งต งคณะท างานเพ อจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 2) พ จารณาเหต ผลและความจ าเป น ในการพ ฒนาโดยการศ กษาว เคราะห ด ว าผ ใต บ งค บบ ญชา คนสมควรต องได ร บการพ ฒนาด านใดบ าง จ งจะปฏ บ ต งานได ส าเร จอย างม ประส ทธ ภาพและปฏ บ ต งาน ได ตามมาตรฐานท ก าหนดไว /3) ก าหนดประเภท - 4 - แผนพ ฒนาบ คลากร อบต.สาวชะโงก ประจ า 3) ก าหนดประเภทของความจ าเป น ได แก ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในต าแหน ง ด านการบร หาร ด านค ณสมบ ต ส วนต วและด านค ณธรรมจร ยธรรม การพ ฒนา 1) การเล อกว ธ พ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาท เหมาะสม เม อได ข อม ลท เป น ประโยชน ต อการพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชา จากการหาความจ าเป นในการพ ฒนาแล ว ควรน า ข อม ลเหล าน นมาพ จารณาก าหนดกล มเป าหมาย และเร องท ผ อย ใต บ งค บบ ญชาจ าเป นต องได ร บการพ ฒนา ได แก การค ดเล อกกล มบ คคลท สมควรจะได ร บการพ ฒนาและเล อกประเด นท จะให ม การพ ฒนาโดยสามารถ เล อกแนวทางหร อว ธ การพ ฒนาได หลายร ปแบบตามความเหมาะสม เช น การให ความร การสน บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ การฝ กอบรม การด งาน การประช มเช งปฏ บ ต การและการส มมนา เป นต น 2) ว ธ พ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา สามารถพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชา โดยเล อกแนว ทางการพ ฒนาได หลายอย าง โดยอาจจ ดท าเป นโครงการเพ อเอง หร อเข าร วมสมทบก บหน วยราชการ อ น หร อว าจ างองค กรเอกชนท ม ความร ความช านาญเฉพาะด านเป นผ.../ รายละเอ ยด - 5 - แผนพ ฒนาบ คลากร อบต.สาวชะโงก ประจ า รายละเอ ยดข นตอนการด าเน นงานการพ ฒนาบ คลากรตามแผนการพ ฒนาบ คลากร ม ด งน แผนภาพแสดงข นตอนการด าเน นงานการพ ฒนาบ คลากร เร มต น 1. การเตร ยมการและการวางแผน 1.1 แต งต งคณะท างาน 1.2 พ จารณาเหต ผลและความจ าเป น 1.3 ก าหนดประเภทของความจ าเป น 2. การ / ว ธ การ โดยอาจเอง หร อร วมก บหน วยราชการอ นหร อ ว าจ างเอกชนและเล อกร ปแบบว ธ การท เหมาะสมเช น - การปฐมน เทศ - การสอนงาน การให ค าปร กษา - การส บเปล ยนหน าท ร บผ ดชอบ - การฝ กอบรม - การด งาน - การประช มเช งปฏ บ ต การ/ส มมนา - ฯ ล ฯ 3. การต ดตามและประเม นผล จ ดให ม ระบบตรวจสอบต ดตามและประเม นผลเพ อให ทราบถ ง ความส าเร จ ความร ความสามารถและผลการปฏ บ ต งาน ส นส ด - 6 - แผนพ ฒนาบ คลากร อบต.สาวชะโงก ประจ า 5. การต ดตามและประเม นผล การต ดตามและประเม นผลการพ ฒนาบ คลากร คณะกรรมการจ ดท าแผน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks