แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ( ) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ - PDF

Description
คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ( ) 1 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ( ) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ หน วยท 1 สอนคร งท 1 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง ช อเร

Please download to get full document.

View again

of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reviews

Publish on:

Views: 32 | Pages: 41

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ( ) 1 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ( ) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ หน วยท 1 สอนคร งท 1 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง ช อเร องหร อช องาน การใช คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศ สาระสาค ญ บทบาทสาค ญของเทคโนโลย สารสนเทศ น ยามเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศ ความร เก ยวก บ สารสนเทศ การต ดต งเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ รอบข าง และการใช คอมพ วเตอร ค ณล กษณะท ต องบ รณาการ - ค ณธรรมจร ยธรรม 1. ความสนใจในการเร ยน 2. ความตรงต อเวลา 3. ความม ว น ย 4. ความร บผ ดชอบ 5. ความซ อส ตย ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. บทบาทสาค ญของเทคโนโลย สารสนเทศ 2. น ยามเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศ 3. ความร เก ยวก บสารสนเทศ 4. การต ดต งเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ รอบข าง 5. การใช คอมพ วเตอร ห วข อเน อหาสาระ 1. ม ความร ความเข าใจบทบาทสาค ญของเทคโนโลย สารสนเทศ 2. บอกน ยามเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศได 3. อธ บายระบบสารสนเทศได 4. สามารถการต ดต งเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ รอบข างได 5. สามารถใช คอมพ วเตอร ได 2 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ( ) ก จกรรมการเร ยนการสอน ข นตอนการสอนหร อก จกรรมคร ข นตอนการเร ยนหร อก จกรรมของน กเร ยน ข นนาเข าส บทเร ยน 1. ตรวจสอบความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร และเตร ยมอ ปกรณ การเร ยนการสอน 2. เตร ยมว สด และอ ปกรณ ต วอย างการสอน 3. แจกแบบทดสอบก อนเร ยน 10 นาท 4. พ ดค ยเก ยวก บการใช เคร องคอมพ วเตอร การใช ปล กไฟ การใช ห องเร ยน กต กาขณะ กาล งเร ยนกาล งสอน 1. น กเร ยนด และฟ ง ซ กถามข อสงส ย 2. ทาแบบทดสอบก อนเร ยน จานวน10 ข อ ภายใน 10 นาท 3. น กเร ยนฟ ง ซ กถามข อสงส ย ข นสอน 1. คร อธ บายสร ปเน อหาสาระแต ละห วข อ เก ยวก บการใช เคร องคอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ 2. คร ให น กเร ยนบอกบทบาทสาค ญของ เทคโนโลย สารสนเทศ 3. คร สาธ ตการต ดต งคอมพ วเตอร และอ ปกรณ รอบข าง 4. คร ให น กเร ยนจ บค ก น 2 คน ช วยก นฝ ก ปฏ บ ต บทเร ยนในแต ละห วข อให ได มากท ส ด 5. คร ส งเกต และช วยน กศ กษาแก ไขป ญหาขณะ ฝ กปฏ บ ต งานแต ละห วข อ 1. น กเร ยนช วยก นอ านเน อหาความร เบ องต น เก ยวก บการใช เคร องคอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ 2. น กเร ยนฟ ง โน ตส วนท สาค ญลงในหน งส อ ซ กถามข อสงส ย 3. น กเร ยนด ฟ ง โน ตลงในหน งส อ ซ กถามข อ สงส ย ทดลองต ดต งคอมพ วเตอร และ อ ปกรณ รอบข าง 4. น กเร ยนช วยก นฝ กปฏ บ ต บทเร ยน ในแต ละ ห วข อให ได มากท ส ด 5. น กเร ยนฝ กปฏ บ ต งานตามหน งส อ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ( ) สาน กพ มพ ศ นย ส งเสร มว ชาการ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ( ) 3 ก จกรรมการเร ยนการสอน ข นตอนการสอนหร อก จกรรมคร ข นตอนการเร ยนหร อก จกรรมของน กเร ยน ข นสร ปและการประย กต 1. คร และน กเร ยนสร ปบทเร ยนร วมก น 1. น กเร ยนสร ปบทเร ยนและคร สร ปเพ มเต ม งานท มอบหมายหร อก จกรรม ก อนเร ยน 1. น กเร ยนทาแบบทดสอบก อนเร ยนจานวน 10 ข อ ภายใน 10 นาท 2. พ ดค ยเก ยวก บการใช เคร องคอมพ วเตอร ให น กเร ยนด การใช ปล กไฟ การใช ห องเร ยน กต กาขณะกาล งเร ยนกาล งสอน ขณะเร ยน 1. ให น กเร ยนจ บค 2 คน ช วยก นฝ กปฏ บ ต งานบทเร ยนในแต ละห วข อให ได มากท ส ด 2. คร ส งเกตน กเร ยนแต ละค ขณะฝ กปฏ บ ต งาน หล งเร ยน 1. ให น กเร ยนทาใบงาน 1 บทท 1 2. ให น กเร ยนทาแบบฝ กห ดท ายบทท 1 ตอนท 1 และตอนท 2 ส อการเร ยนการสอน ส อส งพ มพ หน งส อเร ยนคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ( ) สาน กพ มพ ศ นย ส งเสร มว ชาการ เว บไซต จากอ นเตอร เน ต ส อโสตท ศน 1. เคร องคอมพ วเตอร 2. ว สด อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร 3. ปากกา Whiteboard 4 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ( ) ห นจาลองหร อของจร ง 1. สาธ ตข นตอนการต ดต งเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ รอบข าง 2. แบบเร ยนคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ( ) สาน กพ มพ ศ นย ส งเสร มว ชาการ หน งส ออ างอ ง และ Website อาภา ก ลธรรมโยธ น. คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ. กร งเทพฯ: ศ นย ส งเสร มว ชาการ, เว บไซต การว ดและประเม นผล ก อนเร ยน 1. ว ธ ว ดผล 1.1 ให น กเร ยนทาแบบทดสอบก อนเร ยน 2. เคร องม อว ดและประเม นผล 2.1 ตรวจสอบแบบทดสอบก อนเร ยน 2.2 ส งเกตและประเม นผลพฤต กรรมด านค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมและค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค 3. เกณฑ การประเม นผล 3.1 ให น กเร ยนสล บก นตรวจสอบแบบทดสอบก อนเร ยน ขณะเร ยน 1. ว ธ ว ดผล 1.1 ใช ว ธ ถาม-ตอบ 1.2 ให น กเร ยนแสดงความค ดเห น 1.3 ให แบ งกล ม 1.4 ฝ กปฏ บ ต 2. เคร องม อว ดและประเม นผล 2.1 ตรวจสอบงานท ฝ กปฏ บ ต บนหน าจอ 2.2 ส งเกตและประเม นผลพฤต กรรมด านค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมและค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค 3. เกณฑ การประเม นผล 3.1 ให น กเร ยนสล บก นด ผลงานของแต ละบ คคล ถ กต องหร อไม เกณฑ ผ านค อ 50% 3.2 ส งเกตพฤต กรรมการเข าร วมก จกรรมกล ม คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ( ) 5 หล งเร ยน 1. ว ธ ว ดผล 1.1 ให น กเร ยนทาใบงานท 1 ท ายบทท ให น กเร ยนทาแบบฝ กห ดท ายบทท 1 ตอนท 1 และตอนท 2 2. เคร องม อว ดและประเม นผล 2.1 ตรวจสอบผลงานใบงานท 1 ท ายบทท 1 ท ฝ กปฏ บ ต บนหน าจอ 2.2 ส งเกตและประเม นผลพฤต กรรมด านค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมและค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค 3. เกณฑ การประเม นผล 3.1 ส งเกตพฤต กรรมการปฏ บ ต งานรายบ คคล เกณฑ ผ านค อ 50% 3.2 แบบประเม นผลการเร ยนร บทท 1 เกณฑ ผ านค อ 50% 3.3 ส งเกตและประเม นผลพฤต กรรมด านค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมและค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค 6 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ( ) บ นท กหล งการสอน ผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร 1. จานวนเน อหาก บจานวนเวลา เหมาะสม ไม เหมาะสม 2. การเร ยงลาด บเน อหาก บความเข าใจของน กเร ยน เหมาะสม ไม เหมาะสม 3. การนาเข าส บทเร ยนก บเน อหาแต ละห วข อ เหมาะสม ไม เหมาะสม 4. ว ธ สอนก บเน อหาในแต ละข อ เหมาะสม ไม เหมาะสม 5. การประเม นผลก บจ ดประสงค ในแต ละหน วย เหมาะสม ไม เหมาะสม ผลการเร ยนของน กเร ยน.... ผลการสอนของคร คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ( ) 7 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ( ) ช อหน วย การใช โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส หน วยท 2 สอนคร งท 2 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง ช อเร องหร อช องาน การใช โปรแกรมระบบปฏ บ ต การว นโดวส สาระสาค ญ ศ กษาเก ยวก บระบบปฏ บ ต การว นโดวส ส วนประกอบของหน าจอว นโดวส (Desktop:เดสก ท อป) การใช เมาส และต วช เมาส ส วนประกอบพ นฐานของหน าต างหร อว นโดวส การทางาน ก บไดรว ไฟล และ โฟลเดอร การจ ดการไฟล และโฟลเดอร ด วยโปรแกรม Windows Explorer การจ ดการเดสก ท อปและการ สร างชอร ตค ต ค ณล กษณะท ต องบ รณาการ - ค ณธรรมจร ยธรรม 1. ความสนใจในการเร ยน 2. ความตรงต อเวลา 3. ความม ว น ย 4. ความร บผ ดชอบ 5. ความซ อส ตย ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. ม ความร ความเข าใจระบบปฏ บ ต การว นโดวส 2. อธ บายส วนประกอบของหน าจอว นโดวส ได 3. สามารถใช เมาส และต วช เมาส ได อย างถ กต อง 4. สามารถเร ยกใช โปรแกรมในว นโดวส ได 5. บอกส วนประกอบพ นฐานของหน าต างหร อว นโดวส ได 6. สามารถทางานก บไดรว ไฟล และโฟลเดอร ได 7. สามารถจ ดการไฟล และโฟลเดอร ด วยโปรแกรม Windows Explorer 8. สามารถจ ดการเดสก ท อปและสร างชอร ตค ดได 8 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ( ) ห วข อเน อหาสาระ 1. ระบบปฏ บ ต การว นโดวส 2. ส วนประกอบของหน าจอว นโดวส (Desktop:เดสก ท อป) 3. การใช เมาส และต วช เมาส 4. การเร ยกใช โปรแกรมในว นโดวส 5. ส วนประกอบพ นฐานของหน าต างหร อว นโดวส 6. การทางานก บไดรว ไฟล และโฟลเดอร 7. การจ ดการไฟล และโฟลเดอร ด วยโปรแกรม Windows Explorer 8. การจ ดการเดสก ท อปและสร างชอร ตค ด คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ( ) 9 ก จกรรมการเร ยนการสอน ข นตอนการสอนหร อก จกรรมคร ข นตอนการเร ยนหร อก จกรรมของน กเร ยน ข นนาเข าส บทเร ยน 1. ทบทวนบทเร ยนท ผ านมาด วยโปรแกรม PowerPoint บทท 1 การใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 2. พ ดค ยเก ยวก บเน อหาในบทท 2 บอกสาระสาค ญของการใช โปรแกรมระบบ ปฏ บ ต การว นโดวส 1. น กเร ยนด และฟ ง ซ กถามข อสงส ยในบทเร ยน ท ผ านมา 2. น กเร ยนบอกสาระสาค ญของการใช โปรแกรม ระบบปฏ บ ต การว นโดวส ข นสอน 1. คร อธ บายการทางานของโปรแกรมระบบ ปฏ บ ต การว นโดวส 2. คร สาธ ตให น กเร ยนด เก ยวก บส วนประกอบ ต าง ๆ ของว นโดวส การใช เมาส และต วช เมาส การเร ยกใช โปรแกรม ส วนประกอบพ นฐาน ของหน าต างว นโดวส การจ ดการก บไดรว ไฟล และโฟลเดอร การจ ดการไฟล และโฟลเดอร ด วยโปรแกรม Windows Explorer การจ ดการ เดสก ท อปและการสร างชอร ตค ต 3. คร ส งเกต และช วยน กศ กษาแก ไขป ญหาขณะ ฝ กปฏ บ ต ข นสร ปและการประย กต 2. คร และน กเร ยนสร ปบทเร ยนร วมก น 3. คร ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามใบงานท 2 1. น กเร ยนด ตามหน งส อเร ยนคอมพ วเตอร เพ อ งานอาช พ ฟ ง ซ กถามข อสงส ย 2. น กเร ยนฝ กปฏ บ ต ตามการสาธ ตเก ยวก บ ส วนประกอบต าง ๆ ของว นโดวส การใช เมาส และต วช เมาส การเร ยกใช โปรแกรม ส วนประกอบพ นฐานของหน าต างว นโดวส การจ ดการก บไดรว ไฟล และโฟลเดอร การจ ดการไฟล และโฟลเดอร ด วยโปรแกรม Windows Explorer การจ ดการ เดสก ท อปและการสร างชอร ตค ต 3. น กเร ยนฝ กปฏ บ ต ตามการสาธ ตและหน งส อ เร ยนในบทท 2 1. น กเร ยนสร ปบทเร ยนและคร เพ มเต มให 2. น กเร ยนฝ กปฏ บ ต ตามใบงานท 2 10 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ( ) งานท มอบหมายหร อก จกรรม ก อนเร ยน 2. น กเร ยนทบทวนบทเร ยนท ผ านมา บทท 1 น กเร ยนด ข นตอนการทางานจากหน งส อเร ยนคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ขณะเร ยน 1. ให น กเร ยนด ข นตอนการทางานจากหน งส อเร ยนคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ 2. ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามการสาธ ตท ละห วข อ หล งเร ยน 3. ให น กเร ยนทาใบงาน 2 บทท 2 4. ให น กเร ยนทาแบบฝ กห ดท ายบทท 2 ตอนท 1 และตอนท 2 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ( ) 11 ส อการเร ยนการสอน ส อส งพ มพ หน งส อเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ( ) สาน กพ มพ ศ นย ส งเสร มว ชาการ เว บไซต จากอ นเตอร เน ต ส อโสตท ศน 1. เคร องคอมพ วเตอร 2. ว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks