พ.ศ. ๒๕๔๕" - PDF

Description
ระเบ ยบกรมการจ ดหางาน ว าด วยหล กทร พย และเง อนไขในการพ จารณาอน ญาต การท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ อให การพ จารณาอน ญาตท างานของคนต างด าว ตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๕ และมาตรา

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art

Publish on:

Views: 11 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระเบ ยบกรมการจ ดหางาน ว าด วยหล กทร พย และเง อนไขในการพ จารณาอน ญาต การท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ อให การพ จารณาอน ญาตท างานของคนต างด าว ตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๑ แห งพระราชบ ญญ ต การท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๒๑ เป นไปโดยรอบคอบตรงตามเจตนารมณ ของกฎหมาย สมควรก าหนดหล กเกณฑ และเง อนไขใน การ พ จารณาอน ญาตการท างานของคนต างด าว อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ แห งพระราช บ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น พ.ศ. ๒๕๓๔ อธ บด กรมการจ ดหางานโดยความเห นชอบ ของร ฐมนตร ว าการกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคมจ งวางระเบ ยบ ด งต อไปน ข อ ๑ ระเบ ยบน เร ยกว า ระเบ ยบกรมการจ ดหางานว าด วยหล กเกณฑ และ เง อนไขในการพ จารณาอน ญาตการท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๔๕ ข อ ๒ ระเบ ยบน ให ใช บ งค บต งแต ว นถ ดจากว นประกาศในราชก จจาน เบกษา เป นต นไป ข อ ๓ ให ยกเล ก (๑) ระเบ ยบกรมการจ ดหางานว าด วยหล กเกณฑ ในการพ จารณาค าขออน ญาต ท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๓๗ ลงว นท ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ (๒) ระเบ ยบกรมการจ ดหางานว าด วยหล กเกณฑ ในการพ จารณาค าขอ อน ญาตท างานของคนต างด าว (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงว นท ๑๙ พฤศจ กายน พ.ศ. ๒๕๔๑ (๓) ระเบ ยบกรมการจ ดหางานว าด วยหล กเกณฑ ในการพ จารณาค าขอ อน ญาตท างานของคนต างด าว (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงว นท ๒๐ ต ลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ข อ ๔ ในระเบ ยบน ผ ม อ านาจพ จารณา หมายความว า อธ บด หร อเจ าพน กงานซ งอธ บด มอบหมายหร อนายทะเบ ยน แล วแต กรณ การพ จารณาออกใบอน ญาต หมายความว า การออกใบอน ญาตท างานตาม - ๒ - มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๑ แห งพระราชบ ญญ ต การท างานของ คนต างด าว พ.ศ. ๒๕๒๑ ข อ ๕ หล กเกณฑ การพ จารณาออกใบอน ญาตท างาน ต ออาย ใบอน ญาตและ การอน ญาตให เปล ยนการท างานหร อเปล ยนท องท หร อสถานท ในการท างานให ผ ม อ านาจพ จารณา อน ญาตเฉพาะก จการท ไม ข ดต อกฎหมายและอน ญาตแก คนต างด าวเฉพาะท ม ค ณสมบ ต ตาม เง อนไขในกรณ หน งกรณ ใดด งต อไปน (๑) เป นคนต างด าวท จะท างานในสถานประกอบการท ม ท นช าระแล วและท น ประกอบธ รก จเร มต นไม น อยกว าสองล านบาทและท กสองล านบาทให ม คนต างด าวท างานได หน ง คน ท งน ต องไม เก นส บคน โดยพ จารณาจากเอกสารหล กฐานท นช าระแล วและท นประกอบธ รก จ ตลอดจนรายการเคล อนไหวทางบ ญช ของธนาคาร รวมท งงบการเง นของป ท ผ านมาประกอบการ พ จารณาด วย (๒) ท างานในสถานประกอบการท ได ช าระภาษ เง นได ให แก ร ฐในรอบสามป ท ผ านมารวมก นไม น อยกว าห าล านบาท ให ม คนต างด าวท างานได หน งคน โดยพ จารณาจากเอกสาร หล กฐานการช าระภาษ เง นได (๓) ท างานในสถานประกอบการท ด าเน นธ รก จส งออกส นค าไปต างประเทศ และน าเง นตราต างประเทศเข าประเทศสามล านบาทข นไปในป ท ผ านมา ให ม คนต างด าวท างานได หน งคนท ก ๆ จ านวนสามล านบาท แต ไม เก นสามคน โดยพ จารณาจากเอกสารหล กฐานใบขน ส นค าขาออก (๔) ท างานในสถานประกอบการท ม การจ างงานคนไทยท กห าส บคน ให ม คนต างด าวท างานได หน งคน แต ไม เก นห าคน โดยพ จารณาจากเอกสารหล กฐานแบบรายการ แสดง การส งเง นสบทบกองท นประก นส งคม (๕) เป นคนต างด าวท ม รายได และม หน าท ช าระภาษ เง นได บ คคลธรรมดา ประจ าป ให แก ร ฐบาลไทยต งแต หน งหม นแปดพ นบาทข นไป หร อได ช าระภาษ เง นได บ คคล ธรรมดา ในป ท ผ านมาเป นจ านวนต งแต หน งหม นแปดพ นบาทข นไป โดยพ จารณาจากเอกสารหล กฐานการ ช าระภาษ เง นได บ คคลธรรมดา ข อ ๖ เม อม เหต จ าเป นอ นสมควรอธ บด อาจพ จารณาออกใบอน ญาตท างานต อ อาย ใบอน ญาต และอน ญาตให เปล ยนการท างานหร อเปล ยนท องท หร อสถานท ในการท างานให แก คนต างด าวในล กษณะหน งล กษณะใดด งต อไปน ได โดยม ให น าข อจ าก ดในเร องจ านวนคนต างด าว ตามความในข อ ๕ มาใช บ งค บ (๑) ต วแทนในธ รก จการค าระหว างประเทศท เด นทางเข ามาตรวจสอบ มาตรฐานส นค า หร อการจ ดซ อส นค า หร อการศ กษาภาวะตลาดส นค า - ๓ - (๒) งานให ค าปร กษาด านการลงท น หร อด านการบร หาร หร อด านเทคน คและ เทคโนโลย หร อด านการตรวจสอบภายในเป นคร งคราว (๓) ผ แทนธ รก จท องเท ยว ซ งน าชาวต างประเทศเข ามาท องเท ยวในประเทศไทย (๔) สถาบ นการเง นระหว างประเทศ ซ งได ร บการร บรองจากส วนราชการท ร บผ ดชอบ (๕) ก จการ บ นเท ง มหรสพ ดนตร ศาสนา ส งคมสงเคราะห ว ฒนธรรม ก ฬา ซ ง ม ล กษณะการจ างงานเป นคร งคราว และไม แสวงหาผลก าไร หร อเป นการก อให เก ดรายได ต อ ประเทศหร อเป นประโยชน ต อส งคมโดยส วนรวม (๖) การน าคนต างด าวเข ามาท างานเพ อให งานส าเร จภายใต โครงการของ ส วนราชการหร อร ฐว สาหก จ ซ งม หน งส อร บรองจ านวนคนต างด าวพร อมท งระบ ช อต าแหน ง มา แสดง (๗) งานท ก อให เก ดการใช ว ตถ ด บภายในประเทศเป นส วนใหญ หร อสามารถ ลดการน าเข าว ตถ ด บจากต างประเทศ (๘) งานท จะช วยให ม การส งออกซ งส นค าไทย (๙) งานท น าเทคโนโลย ซ งคนไทยย งท าไม ได เพ อเข ามาเผยแพร และถ ายทอด ให แก คนไทย (๑๐) งานท คนไทยสามารถท าได แต ม จ านวนไม เพ ยงพอท จะสนองความ ต องการของตลาดแรงงานภายในประเทศ (๑๑) ม ถ นท อย ในราชอาณาจ กร โดยม ใบส าค ญถ นท อย หร อใบส าค ญ ประจ าต วคนต างด าว (๑๒) เป นค สมรสของคนไทย จดทะเบ ยนสมรสโดยถ กต องตามกฎหมายและ ด ารงช ว ตอย ร วมก นฉ นท สาม ภรรยาโดยเป ดเผย และประกอบอาช พท ส จร ตไม เป นท ร งเก ยจต อ ส งคม เม ออธ บด ได พ จารณาอน ญาตแล ว ให รายงานให ร ฐมนตร ว าการกระทรวง แรงงานและสว สด การส งคมทราบภายในว นท ส บห าของเด อนถ ดไป ข อ ๗ ในกรณ ท คนต างด าวจากประเทศท อาจเป นภ ยต อความม นคงของชาต ตามท กระทรวงการต างประเทศก าหนด ย นค าขอร บใบอน ญาตท างานตามมาตรา ๗ หร อกรณ ท บ คคลใดประสงค จะให คนต างด าวเข ามาท างานในก จการของตนในราชอาณาจ กรและย นค าขอร บ ใบอน ญาตแทนคนต างด าวตามมาตรา ๘ ก ด ให ด าเน นการส งตรวจสอบประว ต ไปย งส าน ก ข าวกรองแห งชาต ศ นย ร กษาความปลอดภ ยแห งชาต หร อส าน กงานต ารวจส นต บาล ต ารวจแห งชาต ในระหว างด าเน นการตรวจสอบประว ต ข างต น ถ าเป นการย นค าขอตามมาตรา ๗ อาจจะพ จารณาออกใบอน ญาตท างานให ก อนได เท าระยะเวลาการอย ในราชอาณาจ กรตาม - ๔ - หน งส อเด นทางท ม ก าหนดไม เก นเก าส บว น ในกรณ ท ผลการตรวจสอบประว ต ตามวรรคหน งปรากฏว า คนต างด าวข างต น เป นบ คคลท อาจเป นภ ยต อความม นคงของชาต ห ามพ จารณาออกใบอน ญาตหร อต องเพ กถอนการ อน ญาตและให ม หน งส อแจ งส าน กงานต ารวจแห งชาต ทราบ ข อ ๘ ก อนใบอน ญาตส นอาย และผ ร บใบอน ญาตประสงค จะท างานน นต อไป ให ย นค าขอต ออาย ใบอน ญาตต อนายทะเบ ยน และให ผ ขอต ออาย ใบอน ญาต ท างานไปพลางก อน จนกว านายทะเบ ยนจะม ค าส งไม อน ญาต ข อ ๙ ในกรณ ท คนต างด าวขออน ญาตท างานในสถานประกอบการท เป น น ต บ คคล ม ลน ธ สมาคม หร อท างานให ก บกล มบ คคลหร อบ คคลในประเทศไทยท ได ร บความ ช วยเหล อจากองค การเอกชนต างประเทศท ม ได อย ในความควบค มของกรมว เทศสหการ ให ตรวจสอบการเข ามาด าเน นงานขององค การเอกชนต างประเทศน นหากย งม ได ย นขออน ญาตเข ามา ด าเน นงานและหร อต งส าน กงานภ ม ภาคในประเทศไทยตามระเบ ยบว าด วยการเข ามาด าเน นงาน ขององค การเอกชนต างประเทศในประเทศไทยให ระง บการพ จารณาการอน ญาตของคนต างด าว น น ไว ก อน จนกว าองค การเอกชนต างประเทศน นจะได ร บอน ญาตตามระเบ ยบด งกล าวแล ว ข อ ๑๐ ในการพ จารณาออกใบอน ญาต กรณ ผ ม อ านาจพ จารณาม ค าส ง ไม อน ญาต ให ม หน งส อแจ งพร อมระบ เหต ผลแห งการไม อน ญาตให ผ ย นค าขอทราบ ข อ ๑๑ ผ ขอม ส ทธ อ ทธรณ ต อร ฐมนตร โดยท าเป นหน งส อย นต ออธ บด หร อ เจ าพน กงานซ งอธ บด มอบหมายหร อนายทะเบ ยน แล วแต กรณ ภายในสามส บว นน บแต ว นท ได ร บ ทราบค าส งไม อน ญาตหร อไม ต ออาย ใบอน ญาตท างาน ไม อน ญาตให ท างานอ นหร อเปล ยนท องท หร อสถานท ในการท างาน ซ งผ ร บอ ทธรณ ต องน าส งคณะกรรมการพ จารณาการท างานของคน ต างด าวภายในส บห าว น และคณะกรรมการพ จารณาการท างานของคนต างด าวจะพ จารณาเสนอ ความเห นต อร ฐมนตร ภายในส บห าว น และร ฐมนตร ว น จฉ ยค าอ ทธรณ ภายในสามส บว น ค า ว น จฉ ย ของร ฐมนตร ให เป นท ส ด กรณ อ ทธรณ ค าส งไม ต ออาย ใบอน ญาตท างาน ผ อ ทธรณ ม ส ทธ ท างานไปพลาง ก อนได จนกว าจะม ค าว น จฉ ยอ ทธรณ ของร ฐมนตร ข อ ๑๒ คนต างด าวท ได ร บใบอน ญาตก อนว นท ระเบ ยบน ใช บ งค บให ท างานได ต อไปจนกว าครบระยะเวลาการอน ญาต - ๕ - ประกาศ ณ ว นท ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ว นช ย ผด งศ ภไลย อธ บด กรมการจ ดหางาน [รก.๒๕๔๕/พ๔๗ง/๒๔/๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕] พ ทธชาด/พ มพ /แก ไข ๒๒/๐๘/๔๕ B+A ( C )
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks