แบบรายงานผลการปฏ บ ต งานด านส ทธ มน ษยชน ประจาป งบประมาณ พ.ศ... หน วยงาน - PDF

Description
1 แบบรายงานผลการปฏ บ ต งานด านส ทธ มน ษยชน ประจาป งบประมาณ พ.ศ... หน วยงาน ด าน ตอนท 1 โปรดระบ ข อม ลแผนงาน/โครงการ/ก จกรรมเฉพาะในม ต ท หน วยงานท านม การดาเน นการเท าน น (อาจตอบได มากกว า 1 ม ต ) แผนงาน/โครงการ

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Novels

Publish on:

Views: 11 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 แบบรายงานผลการปฏ บ ต งานด านส ทธ มน ษยชน ประจาป งบประมาณ พ.ศ... หน วยงาน ด าน ตอนท 1 โปรดระบ ข อม ลแผนงาน/โครงการ/ก จกรรมเฉพาะในม ต ท หน วยงานท านม การดาเน นการเท าน น (อาจตอบได มากกว า 1 ม ต ) แผนงาน/โครงการ /ก จกรรม กล มเป าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผลการดาเน นงาน ส งท ส งมาด วย 5 หน วยงานร บผ ดชอบ 1. ม ต ป องก นการละเม ดส ทธ มน ษยชน 2. ม ต ค มครองการละเม ดส ทธ มน ษยชน 3. ม ต พ ฒนากฎหมาย กลไกทางกฎหมาย รวมท งการบ งค บใช เพ อส งเสร ม ค มครองส ทธ มน ษยชน 4. ม ต พ ฒนาองค กรเคร อข ายท กภาคส วนให ม ศ กยภาพในการส งเสร มค มครองส ทธ มน ษยชน ตอนท 2 ผลการดาเน นงานด านส ทธ มน ษยชนตามต วช ว ดแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 3 (พ.ศ ) 2 1. หน วยงานของท านม กฎหมาย/ระเบ ยบท เก ยวข องก บสนธ ส ญญาระหว างประเทศด านส ทธ มน ษยชนหร อไม (รายละเอ ยดปรากฏตามสนธ ส ญญาระหว างประเทศ ด านส ทธ มน ษยชน 7 ฉบ บ ท ประเทศไทยเข าเป นภาค ตามท ายแบบฟอร มน ) ม โปรดระบ (ช อกฎหมาย/ระเบ ยบ) ไม ม กฎหมายท เก ยวข อง (ข ามไปตอบข อ 3) 2. ในกรณ ท ม กฎหมาย/ระเบ ยบ (ตามข อ 1) แต ย งไม สอดคล องก บสนธ ส ญญาระหว างประเทศด านส ทธ มน ษยชน หน วยงานท านได ม การดาเน นการด งน ฉบ บท 1(ช อกฎหมาย/ระเบ ยบ) ย งไม ได ม การดาเน นการ อย ระหว างดาเน นการ (โปรดระบ ข นตอน...) ฉบ บท 2 (ช อกฎหมาย/ระเบ ยบ) ย งไม ได ม การด าเน นการ อย ระหว างดาเน นการ (โปรดระบ ข นตอน...) ฉบ บท 3 (ช อกฎหมาย/ระเบ ยบ) ย งไม ได ม การด าเน นการ อย ระหว างดาเน นการ (โปรดระบ ข นตอน...) 3. การดาเน นงานเก ยวก บนโยบาย/มาตรการท เก ยวข อง (เล อกตอบตามท ได ดาเน นการ) 3.1 การกาหนดนโยบาย/มาตรการ 1)... 2) ระเบ ยบ/ข อบ งค บ/ข อกาหนด/อ นๆ 1)... 2)... สาธารณส ข การศ กษา เศรษฐก จ ทร พยากรฯ ท อย อาศ ย ว ฒนธรรม/ ศาสนา ข อม ล ข าวสาร เทคโนโลย สารสนเทศ และการ ขนส ง ส อสาร การเม องการ ปกครอง กระบวนการ ย ต ธรรม ความม นคง ทางส งคม 4. หน วยงานของท านม สถ ต การร องเร ยน/ร องท กข ตามภารก จของหน วยงานท านหร อไม โปรดใส เคร องหมาย ให สอดคล องก นก บด านและกล มเป าหมาย ไม ม ม แยกตามประเภทเร องร องเร ยน/ร องท กข ได ด งน จานวนเร องร องท กข /ร องเร ยนจาแนกตามด าน การดาเน นการ (จานวนเร อง) กล มเป าหมาย 3 อย ระหว าง ดาเน นการ ดาเน นการ แล วเสร จ ส งต อ หน วยงานอ น กล มผ ต องหา/ผ ต องข ง กล มผ พ นโทษ กล มผ ต องหาคด ยาเสพต ด/กล มผ ต ด ยาเสพต ด/ผ ผ านการบาบ ดฟ นฟ สมรรถภาพผ ต ดยาเสพต ด กล มเหย อ/ผ เส ยหาย กล มผ ต ดเช อเอชไอว /เอดส กล มผ ใช แรงงาน กล มคนจน/ผ ได ร บผลกระทบจากการ พ ฒนา กล มเกษตรกร กล มผ ส งอาย กล มเด กและเยาวชน กล มสตร กล มคนพ การ กล มผ ไร ร ฐชาต พ นธ และกล มผ แสวงหาท พ กพ งหร อผ หน ภ ยการส รบ สาธารณส ข การศ กษา เศรษฐก จ ทร พยากรฯ ท อย อาศ ย ว ฒนธรรม/ ศาสนา ข อม ล ข าวสาร เทคโนโลย สารสนเทศ และการ ขนส ง ส อสาร การเม องการ ปกครอง กระบวนการ ย ต ธรรม ความม นคง ทางส งคม 4 กล มเป าหมาย จานวนเร องร องท กข /ร องเร ยนจาแนกตามด าน การดาเน นการ (จานวนเร อง) อย ระหว าง ดาเน นการ ดาเน นการ แล วเสร จ ส งต อ หน วยงานอ น กล มท ร บผลกระทบจากสถานการณ ความร นแรง กล มความหลากหลายทางเพศ/ อ ตล กษณ ทางเพศ 5.หน วยงานของท านม กรณ ศ กษาเก ยวก บการละเม ดส ทธ มน ษยชนท ส าค ญในด านต างๆซ งส งผลกระทบต อสาธารณะในวงกว าง (กร ณาแนบรายละเอ ยดข อม ล เพ มเต มในท ายแบบรายงานน ) 6. แนวทางการข บเคล อนแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ในภาพรวมของหน วยงาน (สามารถเล อกตอบได มากกว า 1 ข อ โดยทาเคร องหมาย หร อระบ ก จกรรมอ น ๆ (ถ าม )) ( ) การนาเร องแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต แปลงลงส การปฏ บ ต ด วยการกาหนดไว ในแผนปฏ บ ต ราชการ แผนพ ฒนาจ งหว ด หร อแผนพ ฒนาของหน วยงาน ( ) การจ ดทาเป นนโยบายหร อแผนปฏ บ ต การด านส ทธ มน ษยชน ของหน วยงานข นใหม ( ) ม การแต งต งคณะกรรมการหร อคณะทางานของหน วยงานเพ อข บเคล อนแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ( ) หน วยงานม การสอดแทรกความร เร องส ทธ มน ษยชนและแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ในหล กส ตรการพ ฒนาบ คลากร ( ) ก จกรรมอ น ๆ (โปรดระบ )... ตอนท 3 ป ญหา/อ ปสรรคและข อเสนอแนะในการดาเน นงานด านส ทธ มน ษยชน 5 1. ป ญหา/อ ปสรรค 2. แนวทางการแก ไข 3. ข อเสนอแนะ ผ ร บผ ดชอบการรายงาน... ตาแหน ง... กรมหร อเท ยบเท า... กระทรวงหร อเท ยบเท า... จ งหว ด... ผ เร ยบเร ยงและจ ดทาข อม ล...ตาแหน ง... โทรศ พท ต ดต อ.. 6 คาช แจง แบบรายงานผลการปฏ บ ต งานด านส ทธ มน ษยชน ประจาป งบประมาณ พ.ศ.... คณะร ฐมนตร ม มต เม อว นท 12 พฤศจ กายน 2557 เห นชอบให ประกาศใช แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 3 พ.ศ พร อมท งส งการให หน วยงานท เก ยวข องดาเน นการ ด งน 1.น าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ไปส การปฏ บ ต ด วยการแปลงแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ไปส แผนบร หารราชการแผ นด น แผนปฏ บ ต ราชการกระทรวง กรม แผนพ ฒนาจ งหว ด แผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น ตลอดจนแผนพ ฒนาองค กรต างๆท เก ยวข อง แล วจ ดท าเป นโครงการ/ก จกรรม เพ อรองร บการด าเน นงาน ตามแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต โดยใช งบประมาณของหน วยงานด าเน นการในการพ จารณาน าม ต ด านส ทธ มน ษยชนมาช วยเพ มประส ทธ ภาพในการทางานของหน วยงาน 2.ให รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 3 เม อส นป งบประมาณ ป ละ 1 คร ง ภายในเด อนพฤศจ กายนของท กป โดยมอบหมายให กระทรวงย ต ธรรมร บผ ดชอบการก าหนดแนวทาง ว ธ การรายงานผลและแบบรายงานผล พร อมแจ งหน วยงานท เก ยวข องทราบและถ อปฏ บ ต ด งน น กระทรวงย ต ธรรม โดยกรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ ในฐานะหน วยอ านวยการกลางในการประสานให หน วยงานต างๆ ได ม การน าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 3 พ.ศ ไปส การปฏ บ ต ในหน วยงาน เพ อส งเสร ม ปกป อง ค มครองส ทธ มน ษยชนให แก ประชาชนในชาต จ งได จ ดท าแบบรายงานผลการปฏ บ ต งานด าน ส ทธ มน ษยชนของหน วยงานประจาป งบประมาณ เพ อใช ในการต ดตามและเก บรวบรวมข อม ลส าหร บประกอบการจ ดท ารายงานการประเม นผลส มฤทธ ของการด าเน นงาน ตามแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 3 ต อไป โดยม คาช แจงการกรอกรายละเอ ยดแบบรายงานผลการปฏ บ ต งานด านส ทธ มน ษยชนของหน วยงาน ด งน ตอนท 1 ข อม ลแผนงาน/โครงการ/ก จกรรมในม ต ท หน วยงานม การดาเน นการ ด าน หมายถ ง ด านของม ต ส ทธ มน ษยชนตามท ระบ ไว ในแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 3 โดยจาแนกเป น 11 ด าน ด งน 1. ด านสาธารณส ข 2. ด านการศ กษา 3. ด านเศรษฐก จ 4. ด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 5. ด านท อย อาศ ย 6. ด านว ฒนธรรมและศาสนา 7. ด านข อม ล ข าวสาร เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 8. ด านการขนส ง 9. ด านการเม องการปกครอง 10. ด านกระบวนการย ต ธรรม 11. ด านความม นคงทางส งคม 7 แผนงาน/โครงการ/ก จกรรม หมายถ ง แผนงาน/โครงการ/ก จกรรมท เก ยวข องก บส ทธ มน ษยชน ซ งหน วยงานจะด าเน นการในแต ละป งบประมาณ โดยแผนงาน/โครงการ/ก จกรรมท ก าหนดจะม ความสอดคล องเช อมโยงก บมาตรการ/การปฏ บ ต เพ อแก ไขป ญหาส ทธ มน ษยชนตามภารก จของหน วยงานหร อ มาตรการ/การปฏ บ ต ท ระบ ไว ในแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 3 โดยจาแนกตามม ต ในการข บเคล อนแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ท กาหนดไว ด งน 1.ม ต ป องก นการละเม ดส ทธ มน ษยชน เป นม ต ของการด าเน นงานท ม จ ดม งหมายส าค ญเพ อส งเสร มหร อป องก นม ให ม การละเม ดส ทธ มน ษยชน เก ดข นก บกล มเป าหมายท เป นประชาชนท วไปหร อผ ท ม โอกาสถ กละเม ดส ทธ ซ งสามารถด าเน นการได ในร ปแบบต างๆ อาท การส งเสร มความร ด านส ทธ เสร ภาพ ส ทธ มน ษยชนแก ประชาชน 2.ม ต ค มครองการละเม ดส ทธ มน ษยชน เป นม ต ของการด าเน นงานท ม จ ดม งหมายส าค ญเพ อค มครอง ฟ นฟ ช วยเหล อเย ยวยา ผ ท ถ กละเม ดส ทธ หร อผ ท ได ร บผลกระทบจากการละเม ดส ทธ มน ษยชน ซ งสามารถด าเน นการได ในร ปแบบต างๆ อาท การจ ดช องทางการให บร การค มครองผ ถ กละเม ด การจ ดระบบส งต อความช วยเหล อแก ผ ท ถ กละเม ด การฟ นฟ และเย ยวยาผ ท ถ กละเม ดส ทธ หร อผ ท ได ร บผลกระทบจากละเม ดส ทธ มน ษยชน การสร างค าน ยม และว ฒนธรรมการเคารพและค มครองส ทธ มน ษยชนในองค กร 3.ม ต พ ฒนากฎหมาย กลไกทางกฎหมาย รวมท งการบ งค บใช เพ อส งเสร ม ค มครองส ทธ มน ษยชน ได แก การปร บปร งแก ไขกฎหมายท ข ดก บ หล กส ทธ เสร ภาพ และส ทธ มน ษยชน หร อกฎหมายท เล อกปฏ บ ต โดยไม เป นธรรม 4.ม ต พ ฒนาองค กรเคร อข ายท กภาคส วนให ม ศ กยภาพในการส งเสร ม ค มครองส ทธ มน ษยชน ได แก การส งเสร มด านส ทธ มน ษยชนศ กษา โดยบรรจ ในหล กส ตรพ ฒนาบ คลากรในท กระด บ การแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ การด าเน นงานด านส ทธ มน ษยชนระหว างหน วยงาน การส งเสร มการว จ ย ด านส ทธ มน ษยชนและน าไปประย กต ใช เพ อแก ไขป ญหาการด าเน นงานด านส ทธ มน ษยชน การสร างความเข าใจและความตระหน กในเร องส ทธ มน ษยชน ให ก บหน วยงานภาคร ฐโดยเฉพาะสถาบ นการศ กษา การสร างเคร อข ายความร วมม อเพ อเพ มศ กยภาพในการปฏ บ ต งานด านส ทธ มน ษยชน ท งน ขอให หน วยงานรายงานผลการด าเน นงานตามแผนงาน/โครงการ/ก จกรรม เฉพาะในม ต ท หน วยงานม การด าเน นการเท าน น ซ งอาจม เพ ยง ม ต ใดม ต หน งหร อม ครบท ง ๔ ม ต ของการข บเคล อนแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ท กาหนดก ได กล มเป าหมาย หมายถ ง กล มบ คคลท เป นเป าหมายสาค ญของการดาเน นงานตามภารก จขององค กร จาแนกเป น 1. กล มประชาชนท วไป 2.กล มบ คคลท ม ความเปราะบางต อประเด นส ทธ มน ษยชน ตามท กาหนดไว ในแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 3จานวน 15 กล ม ด งน (1) กล มผ ต องหา/ผ ต องข ง (2) กล มผ พ นโทษ 8 (3) กล มผ ต องหาคด ยาเสพต ดตามพรบ.ฟ นฟ สมรรถภาพผ ต ดยาเสพต ด พ.ศ. 2545/กล มผ ต ดยาเสพต ดและผ ผ าน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks