การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า - PDF

Description
การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า พอเจตน จ ตพ พ ฒน พงศ, ช มพล มณฑาท พย ก ล สาขาการจ ดการโลจ สต กส คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 35 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า พอเจตน จ ตพ พ ฒน พงศ, ช มพล มณฑาท พย ก ล สาขาการจ ดการโลจ สต กส คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร 126 ถนนประชาอ ท ศ บางมด ท งคร กร งเทพฯ โทร โทรสาร บทค ดย อ การศ กษาน ได ประย กต ใช โปรแกรมเอ กเซลโซลเวอร (Excel Solver) เพ อปร บปร งการจ ดเส นทางเด นรถขนส ง ส นค าจากคล งส นค าของกรณ ศ กษาต วอย างไปย งร านค าสาขาต างๆ ในเขตกร งเทพฯและปร มณฑลจ านวน 17 สาขา เพ อให ม ค าใช จ ายในการขนส งท ต ากว าว ธ การจ ดเส นทางในป จจ บ น โดยท ค าใช จ ายในการขนส งส นค าเท าก บผลค ณ ของอ ตราค าบร การเหมาเท ยว (บาทต อค นต อว น) ก บจ านวนรถขนส งส นค าท ใช การค นหาค าตอบส าหร บป ญหา ด งกล าว กระท าได โดยการสร างแบบจ าลองในร ปแบบของสเปรดช ท (Spreadsheet Model) ในโปรแกรม ไมโครซอฟท เอ กเซล (Microsoft Excel) และใช โซลเวอร (Solver) ซ งเป นฟ งก ช นเสร มในโปรแกรมไมโครซอฟท เอ ก เซล มาท าการประมวลผลหาผลล พธ และท าการเปร ยบเท ยบผลก บร ปแบบการจ ดเส นทางเด นรถขนส งส นค าในป จจ บ น พบว าสามารถลดจ านวนการเร ยกใช รถลงได เป นจ านวน 13 ค นต อเด อน ซ งท าให ค าใช จ ายในการขนส งส นค าลดลงเป น จ านวน 14,560 บาทต อเด อน หร อค ดเป นร อยละ ค าส าค ญ: การจ ดเส นทางเด นรถขนส งส นค า; สเปรดช ท; เอ กเซลโซลเวอร คณะโลจ สต กส มหาว ทยาล ยบ รพา 167 1. ท มาและความส าค ญ สถานการณ ในป จจ บ นการแข งข นทางธ รก จม ความเข มข นและเพ มมากข นอย างต อเน อง ธ รก จหลายแห งได ม การขยายต วอย างรวดเร ว โดยม เป าหมายเพ อให สามารถตอบสนองต อความต องการของล กค าได อย างส งส ด กรณ ศ กษาต วอย างเป นธ รก จค าปล กท ม การขยายต วอย างรวดเร ว เพราะได ม การขยายร านค าสาขาเพ มข นมากอย าง ต อเน อง ซ งส งผลให เก ดความซ บซ อนในด านการจ ดส งส นค าท มากข น ด งน นป ญหาในการกระจายส นค าจ งเป นป ญหาท ม ความส าค ญมาก แบบแผนในการจ ดเส นทางการขนส งส นค าท ด จะท าให สามารถลดจ านวนยานพาหนะท ใช ในการ ขนส งลงได และม ผลท าให ต นท นในการจ ดส งส นค าลดลง ส งผลให บร ษ ทเพ มความสามารถทางการแข งข นได มากข น ข อม ลเบ องต นด านการจ ดส งส นค าจากคล งส นค าของบร ษ ทต วอย างไปย งร านค าสาขาต างๆ ม ด งต อไปน ใน ป จจ บ นพบว าบร ษ ทต วอย างได ท าส ญญาก บผ ให บร การขนส งส นค าในการจ ดส งส นค าจากคล งส นค าไปย งสาขาต างๆ จ านวน 17 สาขา ในเขตกร งเทพฯและปร มณฑล โดยม การค ดค าใช จ ายในล กษณะเหมาเท ยวขนส ง ซ งการขนส งส นค า ในแต ละคร ง จะท าการจ ดเส นทางเด นรถโดยท าการแบ งกล มสาขาออกเป นกล มเส นทางย อยๆ โดยให สาขาท ม ท ต งอย ใกล ก นหร อว งไปในท ศทางเด ยวก นไว กล มเด ยวก น โดยเส นทางน เป นเส นทางท ถ กก าหนดข นโดยอาศ ยประสบการณ และคาดเดาว าจะท าให ใช เวลาและระยะทางเป นไปตามท ได ตกลงไว ก บผ ให บร การขนส งส นค า ซ งในกรณ ท ปร มาณ ส นค าท จะท าการจ ดส งในแต ละกล มเส นทางน นๆม ปร มาณน อย หร อไม เหมาะสมก บปร มาตรความจ ของรถขนส ง พน กงานท ท าการวางแผนการขนส งส นค าจะท าปร บปร งเส นทางเด นรถอ กคร ง เพ อให เก ดความเหมาะสมและม ค าใช จ ายในการจ ดส งส นค าท ถ กลง โดยพน กงานท ท าหน าท น จ งจ าเป นท จะต องม ความช านาญและประสบการณ ในการ จ ดเส นทางในพ นท จ ดส งท งหมดเป นอย างด เพ อท จะท าให การจ ดส งส นค าเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ อย างไรก ตาม การให พน กงานท ม เพ ยงประสบการณ ในการจ ดเส นทางเป นผ ท าหน าท ในการจ ดเส นทางเด นรถส าหร บขนส งส นค า ใน บางคร ง เส นทางท ได อาจจะไม เหมาะสม ท งน เก ดจากการท เกณฑ ท ใช ในการพ จารณาของพน กงานแต ละคนแตกต าง ก นท าให ไม สามารถควบค มประส ทธ ภาพของการจ ดเส นทางเด นรถได และพน กงานอาจจะต องใช เวลาในการจ ด เส นทางนานข นตามปร มาณจ ดส งส นค าท เพ มมากข นด วย จากป ญหาท พบเหล าน จ งควรม การพ ฒนาการวางแผนการ ขนส งส นค าให เป นระบบและม ประส ทธ ภาพมากข น เพ อให เก ดค าใช จ ายในการขนส งส นค าท ถ กลง การศ กษาในคร งน จ งจ ดท าข นเพ อศ กษาและปร บปร งว ธ การจ ดเส นทางการขนส งส นค า โดยน าเอาโปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร มาใช เป น เคร องม อช วยในการแก ป ญหา 2. บทความปร ท ศน และทฤษฎ พ นฐาน 2.1. ว ธ ท ใช ในการแก ป ญหาการจ ดเส นทางเด นรถ ว ธ ฮ วร สต กส (Heuristics) เป นว ธ การแก ป ญหาท ใช ในการค นหาค าตอบท ใกล เค ยงค าตอบท เหมาะสมท ส ด ซ ง ร ปแบบการแก ป ญหาและการค นหาค าตอบ จะเป นว ธ การค ดอย างม เหต ผลซ งอาศ ยการก าหนดกฎเกณฑ บางประการ ข นมาเพ อหาค าตอบท ด และเหมาะสมในระด บหน ง ถ งแม อาจไม ใช ค าตอบท ด ท ส ดแต จะได ค าตอบท รวดเร ว โดยค าตอบ ท ได น นจะต องเป นค าตอบท ด เพ ยงพอและยอมร บได และว ธ การแก ป ญหาจะพ ฒนาข นตามระด บความยากง ายของ ป ญหา ซ งจะน าความค ดสาม ญส าน กของมน ษย ผนวกเข าก บแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร เพ อใช ในการแก ป ญหา เทคน คข นตอนในการหาค าตอบของการจ ดเส นทางแบบศ กษาส าน ก (Heuristics Algorithm) ม ว ธ การแบบต างๆ อย หลายว ธ แต ในการศ กษาคร งน จะใช ว ธ การกวาด (The Sweep Approach) เป นว ธ การหาจ านวนเส นทางและล าด บ การส งส นค าโดยการแบ งเส นทางเป นพ นท ร บผ ดชอบด วยการหม นเส นสมมต ในท ศทวนเข มหร อตามเข มนาฬ กา จนกระท งผลรวมของปร มาณส นค าใกล ถ งความจ ของรถบรรท ก จ งเปล ยนรถใหม เข ามาเพ มจนกระท งหม นเส นครบรอบ หล งจากน นจ งใช เทคน คการแก ป ญหาโดยใช ว ธ การเด นทางของพน กงานขายส าหร บรถแต ละค น โดยข นตอนในการ ด าเน นการหาค าตอบ เร มต นการเด นทางจากจ ดศ นย กระจายส นค า (Node A) แล วท าการหม นแขน AB ทวนเข ม นาฬ กาไปจนได น าหน กรวมของส นค าท ต องส งท แต ละจ ดครบตามท ก าหนด จากน นใช เทคน คการแตกก งและจ าก ด คณะโลจ สต กส มหาว ทยาล ยบ รพา 168 ขอบเขต หาเส นทางเด นรถขนส งท เหมาะสมท ส ดในเส นทางย อยน นๆ แล วท าการค านวณหาเวลาในการเด นทาง ถ า เวลาท ใช ม ค ามากกว าท ก าหนด ให หม นแขน AB กล บใช เทคน คการแตกก งและจ าก ดขอบเขตหาเส นทางและระยะเวลา ท เหมาะสมท ส ดอ กคร ง ถ าระยะเวลาท ใช ม ค าน อยกว าท ก าหนดแล ว ให เร มต นท าซ าในเส นทางใหม ต อจากเส นทางเด ม จนกระท งท กจ ดอย ในเส นทางใดเส นทางหน ง แล วท าซ าร ปแบบเด มใหม ท งหมด แต กระท าการหม นในท ศทางตามเข ม นาฬ กา เปร ยบเท ยบผลท ได จากการหม นแกน AB ท งสองท ศทาง แล วเล อกค าท น อยกว าเป นค าตอบท ด ท ส ด ด งร ปท 1 (Gillett and Miller, 1974) 7 5 B A 1 N B N-2 N-1 ร ปท 1: แสดงการด าเน นการของว ธ การกวาด 2.2. การใช โซลเวอร ซ งเป นโปรแกรมแอด-อ น ของไมโครซอฟท เอ กเซล การหาผลล พธ โดยการใช สเปรดช ท (ส ว ลภา, 2542) ท าให สามารถท างานได สะดวกย งข น ท งในด านการใช งาน และการน าเสนอผลล พธ ท ได จากการแก ป ญหา ต วอย างของโปรแกรมเสร มของสเปรดช ท ด งกล าวได แก โซลเวอร ท น ามาใช งานร วมก บไมโครซอฟท เอ กเซล โดยห วข อท จะกล าวถ งข นตอนในการสร างแบบจ าลองสเปรดช ท และ ในห วข อท จะกล าวถ งการน าแบบจ าลองสเปรดช ท ท ได จากห วข อท ไปใช งาน โดยใช โซลเวอร เป น เคร องม อช วยในการหาผลล พธ จากแบบจ าลองสเปรดช ทท ได ข นตอนในการสร างแบบจ าลองสเปรดช ท จ ดเตร ยมข อม ลเพ อใช ส าหร บการหาผลล พธ ข อม ลท น ามาใช ได แก ส มประส ทธ ของต วแปรท งหมดท ปรากฏในฟ งก ช นว ตถ ประสงค (Objective Functions) ค าส มประส ทธ ของต วแปรท งหมดในข อจ าก ด (Constraints) จะต องก าหนดไว ในสเปรดช ทและควรจะม การก าหนดค าอธ บายของค าเหล าน ด วย คณะโลจ สต กส มหาว ทยาล ยบ รพา 169 ก าหนดเซลล ในสเปรดช ท ส าหร บต วแปรต ดส นใจ (Decision Variables) แต ละต ว โดยควรท จะเล อกวาง ในต าแหน งเซลล ท สะดวกในการท จะสามารถก าหนดส ตร (Formula) ส าหร บเซลล น นได โดยง าย และควรม การก าหนด ค าอธ บายส าหร บเซลล เหล าน ด วย ก าหนดเซลล ส าหร บเสนอค าท จะได จากการหาผลล พธ ของฟ งก ช นว ตถ ประสงค และก าหนดส ตรของ เซลล ด งกล าว โดยการแทนค าส มประส ทธ และ ต วแปรต ดส นใจในส ตรท ก าหนดข นด วยต าแหน งของเซลล ท ระบ ค าด งกล าว ก าหนดเซลล ส าหร บเสนอค าของข อจ าก ดแต ละอ น และก าหนดส ตรของเซลล เหล าน โดยการแทนค า ส มประส ทธ และต วแปรท เก ยวข องด วยต าแหน งเซลล ท ระบ ค าเหล าน นในสเปรดช ท การใช โซลเวอร ในการหาผลล พธ หล งจากท ได สร างแบบจ าลองสเปรดช ทของป ญหาเร ยบร อยแล ว ข นตอนต อไปก ค อ การหาผลล พธ ส าหร บไมโครซอฟท เอ กเซล จะม โปรแกรมเสร มของสเปรดช ท ซ งม ช อว าโซลเวอร เพ อใช ในการค านวณหาผลล พธ ซ ง ก อนท จะใช งานโซลเวอร ได น นจะต องม การพ จารณาองค ประกอบท ส าค ญ 3 อย างได แก เซลล เป าหมาย (Target Cell) เป นเซลล ในสเปรดช ทท เสนอค าของฟ งก ช นว ตถ ประสงค เซลล ท ปร บค าได (Changing Cell) เป นเซลล ท แสดงถ งต วแปรต ดส นใจในสเปรดช ท เซลล ข อจ าก ด (Constraints Cell) เป นเซลล ท แสดงถ งข อจ าก ดในสเปรดช ท เม อได ม การก าหนดองค ประกอบท ง 3 ครบถ วนแล ว ก เร ยกโซลเวอร ข นมาใช งานในการประมวลผล ซ งในการใช งานต องม การก าหนดพาราเตอร (parameter) และออฟช น (Options) ให ถ กต อง หล งจากน นโซลเวอร ก จะ ประมวลผลตามท พาราม เตอร และออฟช นท ก าหนดไว ผลล พธ ท ได จะแสดงถ งค าของต วแปรต ดส นใจท ท าให เซลล เป าหมายม ค าส งส ด (Maximize) หร อต าส ด (Minimize) ตามท ก าหนดไว ในฟ งก ช นว ตถ ประสงค 2.3. งานว จ ยท เก ยวข อง น ฐว ฒ ฉ ตรขจรพ นธ และบงกช ม เท ยง (2544) สร างระบบสน บสน นการต ดส นใจเพ อจ ดเส นทางและ เล อกประเภทรถในการขนส งส นค าจากคล งส นค าของโรงงานต วอย างไปส บร ษ ทล กค าท กระจายอย ตามพ นท ต างๆ ภายในประเทศ ว ธ การแก ป ญหาเส นทางแบบศ กษาส าน ก (Heuristics) โดยแบ งพ นท ออกเป นกล ม (Cluster First Route Second) แล วท าการจ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks