แผนพ ฒนาบ คลากรป พ.ศ.๒๕๕๖ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากรป พ.ศ.๒๕๕๖ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน สารบ ญ หน า ประว ต ความเป นมา ๑ ปร ชญา ๓ ว ส ยท ศน ๓ พ นธก จ ๓ เป าประสงค ๓ โครงสร างการแบ งส วนงานภายในส าน กว

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 13 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากรป พ.ศ.๒๕๕๖ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน สารบ ญ หน า ประว ต ความเป นมา ๑ ปร ชญา ๓ ว ส ยท ศน ๓ พ นธก จ ๓ เป าประสงค ๓ โครงสร างการแบ งส วนงานภายในส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ๔ คณะกรรมการประจ าส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ๕ คณะกรรมการบร หารส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ๕ รายนามผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ๕ ว เคราะห สภาพแวดล อมองค กร (SWOT Analysis) ๖ อ ตราก าล งส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ๘ บ คลากรส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ๑๐ ความต องการของบ คลากรท จะพ ฒนาระด บค ณว ฒ ให ส งข น ๑๒ ความต องการจ านวนบ คลากรสายสน บสน นเพ มใหม ๑๓ ความต องการจ านวนบ คลากรสายสน บสน นเพ มใหม และเหต ผลท ต องการ ๑๓ อ ตราก าล ง ภาระงาน บทและขอบเขตหน าท ๑๔ ย ทธศาสตร และการพ ฒนาบ คลากร ๑๗ ตารางว เคราะห ความสอดคล องของแผนกลย ทธ ๑๙ ประมาณการงบประมาณแผนงาน/โครงการประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ๒๓ ประว ต ความเป นมา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เด มเร ยกว า ฝ ายหอสม ด ม อาคารหอสม ดเป น อาคาร ๒ ช น ต งอย ทางท ศตะว นออกของสถาบ น โดยย ายจากห องฝ ายทะเบ ยนและว ดผล (๑๑๒๐-๒) เม อ ๒๖ ม ถ นายน ๒๕๑๗ ต อมาเร ยกว า อาคาร13การด าเน นงาน ณ อาคาร๑๓ ได ด าเน นการ ให บร การมาเก อบจะพร อม ๆ ก บการจ ดต งว ทยาล ย โดยอาจารย บรรณาร กษ ซ งม การย ายและไปช วย ราชการท อ นบ าง กระท ง พ.ศ.๒๕๑๖ หอสม ดจ งได ผ ช วยศาสตราจารย ประท ป จร สร งรว วร มาเป น อาจารย จนถ งป พ.ศ. ๒๕๑๙ หอสม ดได อาจารย เพ มอ ก ๑ ท าน ค อ อาจารย น รมล อ จฉร ยะเสถ ยร ใน เวลาต อมาก ได อาจารย แจ มใส เหล าศ ร มาช วยอ ก ๑ ท าน และในเด อนกรกฎาคม ๒๕๓๖ ได ร บโอน ผ ช วยศาสตราจารย ประคอง บ ญทน มาจากโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช และในเด อนพฤศจ กายน ๒๕๓๗ ร บย าย รองศาสตราจารย ดร.มาล ไชยเสนา จากสถาบ นราชภ ฏเทพสตร จ งหว ดลพบ ร รวม เป นอาจารย บรรณาร กษ ๕ ท าน หอสม ดได เจ าหน าท ๑ ท าน เป นข าราชการพลเร อนมาประจ าใน ป ๒๕๓๖ ค อ นางศศ ธร หว งค ากลาง และในป ๒๕๔๒ ผ ช วยศาสตราจารย ร.อ.วราว ธ ผลาน นต จาก สถาบ นราชภ ฏส ร นทร มาช วยราชการในส าน กว ทยบร การ และอาจารย ส ณช ย ยงก ลวณ ช ได เข ามาช วย ด านระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ของส าน กว ทยบร การ ป พ.ศ.๒๕๔๘ ผ ช วยศาสตราจารย ส ระเจตน อ อนฤทธ และอาจารย ศศ ธร หว งค ากลาง ได มาปฏ บ ต หน าท รองผ อ านวยการฯ ป พ.ศ. ๒๕๕๑ ผ ช วยศาสตราจารย ดร. เผ าไทย วงษ เหลา และ ผ ช วยศาสตราจารย ส ระเจตน อ อนฤทธ ได มาปฏ บ ต หน าท รองผ อ านวยการฯ และในป พ.ศ. ๒๕๕๒ ผ ช วยศาสตราจารย ศ กดา บ ญย ดและอาจารย อ ดมเดช ทาระหอม ปฏ บ ต หน าท รองผ อ านวยการฯ โดยม นายว ชรพงษ เวชพ นธ ด ารงต าแหน ง ห วหน าส าน กงาน ผ อ านวยการ ใน ว นท ๒๖ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ผ ช วยศาสตราจารย ศ กดา บ ญย ด ด ารงต าแหน ง ผ อ านวยการและเทคโนโลย สารสนเทศ และแต งต ง อาจารย อ ดมเดช ทาระหอม และอาจารย ไพศาล พากเพ ยร ด ารงต าแหน งรองผ อ านวยการ จนถ งป จจ บ น ในป การศ กษา ๒๕๔๓ ส าน กว ทยบร การได อาคารใหม เพ มข นมาอ ก ๑ หล ง (อาคาร ๑๔) เป นอาคาร ๖ ช น จ งแยกงานบร การประเภทส งพ มพ และโสตท ศนว สด ไปจ ดไว ในอาคาร ๑๔ ส วนอาคาร เด มเป นส วนบร การอ นเทอร เน ตและซ ด -รอม ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ม ความพร อมท จะให บร การและด าเน นงาน ให บร การแก น กศ กษาและคณาจารย อย างม ระบบและประส ทธ ภาพตามว ตถ ประสงค ท ต งไว ด งน ๑. เพ อให บร การทางว ชาการสน บสน นการเร ยนการสอนการค นคว า และการว จ ยของ น กศ กษาปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก อาจารย และเจ าหน าท ของมหาว ทยาล ยตามหล กส ตร และ โครงการซ งเป นหน าท ของมหาว ทยาล ย ๒. เพ อจ ดเตร ยมค ดเล อกจ ดหาว สด อ ปกรณ ส าหร บการใช ทร พยากรสารสนเทศ ด านว ชาการ ของน กศ กษาและคณาจารย ๓. เพ อร วมม อและประสานงานก บหน วยงานต าง ๆ ในการเพ มพ นค ณภาพด านบร การทาง ว ชาการ ๔. เพ อสน บสน นการท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมของชาต และท องถ น เพ อให การด าเน นการ บร การการศ กษาค นคว าม ประส ทธ ภาพย งข น สถาบ นได แต งต งให ผ ช วยศาสตราจารย ประท ป จร สร งรว วร ร กษาการผ อ านวยการส าน กว ทยบร การ เม อว นท ๒๖ มกราคม ๒๕๔๑ และในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ได แต งต งผ ช วยศาสตราจารย มาล ไชยเสนา เป นผ อ านวยการต งแต ว นท ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ในป พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗ ผ ช วยศาสตราจารย สมหว ง ชาญศ ร ว ฒน ได ด ารงต าแหน งผ อ านวยการส าน กว ทยบร การ และในป พ.ศ. ๒๕๔๘ ม นาคม ๒๕๕๖ รองศาสตราจารย ดร.มาล ไชยเสนา ได ด ารงต าแหน งผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ และ ในว นท ๒๖ ม นาคม ๒๕๕๖ ผ ช วยศาสตราจารย ศ กดา บ ญย ด ด ารงต าแหน งผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและ เทคโนโลย สารสนเทศ จนถ งป จจ บ น ส าน กว ทยบร การได เปล ยนแปลงสถานะและเร ยกช อเป นส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ตามพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท ม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท ๑๕ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และด วยกฎกระทรวงจ ดต งส วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได ประกาศในราชก จจาน เบกษา เล ม ๑๑๒ ตอนท ๒๐ก หน าท ๘๒-๗๓ เม อว นท ๘ ม นาคม ๒๕๔๘ ใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ส าน กว ทยบร การสถาบ นราชภ ฏอ บลราชธาน ได ร บเก ยรต บ ตรด เด น จาก คณะกรรมการพ ฒนาส าน กว ทยบร การสถาบ นราชภ ฏ ส าน กนโยบายและพ ฒนาสถาบ นส าน กงาน สภา สถาบ นราชภ ฏ ให เป นส าน กว ทยบร การด เด นในฐานะท ได ด าเน นการตามแนวค ดทฤษฎ และปร ชญาของ ห องสม ด เป นห วใจและเป นเสาหล กของสถาบ นท สน บสน นการเร ยนการสอน การค นคว าว จ ย และเป น แหล งทร พยากรการเร ยนร อย างม ส วนร วมและว ส ยท ศน กว างไกลในการจ ดสถานท และบร การด เย ยม สามารถกระต นให ประชาคมมาใช บร การเป นจ านวนมาก ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ อ บลราชธาน ได ร บรางว ลการประกวดห องสม ดในฝ น ในประเภทเข าถ งผ ใช บร การตามโครงการพ ฒนา ห องสม ดท ให บร การ ม มความร ตลาดท น (SET Conner) ของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๕๐ ได ร บรางว ลจากการประกวด SET corner:top 20 & Best Activity จากสถาบ นพ ฒนา ความร ตลาดท นตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๕๑ ได ร บรางว ล ๒๐ Set Corner Investment Hub ๒๐๐๘ จากตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ปร ชญา ท พ งทางป ญญา เพ อการพ ฒนาท ย งย น ว ส ยท ศน ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ม งเป นศ นย กลางแห งความเป นเล ศด านการให บร การว ชาการด านห องสม ด เทคโนโลย การศ กษาและเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย ม มาตรฐาน สามารถเช อมโยงในระด บภ ม ภาค ระด บชาต และนานาชาต ได โดนเน นการบร การท ม ค ณภาพเพ อพ ฒนา ก าล งคนและพ ฒนาท องถ นอย างย งย น พ นธก จ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ม พ นธก จในการให บร การทางว ชาการ สน บสน นการ เร ยนการสอน การค นคว าและการว จ ยในมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน โดยการจ ดหา จ ดเก บ บ าร งร กษา ให บร การสารสนเทศทางว ชาการในร ปของส อท งส อต พ มพ ส อไม ต พ มพ และส อ อ เล กทรอน กส ตลอดจนการส งเสร มการใช เทคโนโลย สารสนเทศแก ผ ใช บร การ เพ อให สามารถใช ส อได อย างม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค ๑. ให บร การทางว ชาการ สน บสน นการเร ยนการสอน การค นคว า และการว จ ยของน กศ กษา อาจารย เจ าหน าท ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน และบ คคลภายนอก ๒. เพ อจ ดเตร ยม ค ดเล อก จ ดหา ว สด อ ปกรณ ส าหร บการใช ทร พยากรสารสนเทศ ด าน ว ชาการของน กศ กษาและอาจารย ๓. เพ อร วมม อและประสานงานก บหน วยงานในการเพ มพ นค ณภาพด านบร การทางว ชาการ ๔. เพ อสน บสน นการท าน งบ าร งศ ลปว ฒนธรรมของชาต และท องถ น โครงสร างการแบ งส วนงานภายในองค กร คณะกรรมการประจ าส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ๑. ผ ช วยศาสตราจารย ศ กดา บ ญย ด ประธานกรรมการ ๒. อาจารย ดร.ไพศาล พากเพ ยร รองประธานกรรมการ ๓. รองศาสตราจารย ดร.พจน ไชยเสนา กรรมการ ๔. ผ ช วยศาสตราจารย สมหว ง ชาญศ ร ว ฒน กรรมการ ๕. อาจารย อ ดมเดช ทาระหอม กรรมการและเลขาน การ ๖. นายว ชรพงษ เวชพ นธ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ คณะผ บร หารส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ๑. ผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ผ ช วยศาสตราจารย ศ กดา บ ญย ด ๒. รองผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ อาจารย อ ดมเดช ทาระหอม ๓. รองผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ อาจารย ดร.ไพศาล พากเพ ยร ๔. ห วหน าส าน กงานผ อ านวยการ นายว ชรพงษ เวชพ นธ รายนามผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ต งแต อด ตจนถ งป จจ บ น พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕ ผ ช วยศาสตราจารย ประท ป จร สร งรว วร พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗ รองศาสตราจารย ดร. มาล ไชยเสนา พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ ผ ช วยศาสตราจารย สมหว ง ชาญศ ร ว ฒน พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ รองศาสตราจารย ดร. มาล ไชยเสนา พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ รองศาสตราจารย ดร. มาล ไชยเสนา พ.ศ. ๒๕๕๖-ป จจ บ น ผ ช วยศาสตราจารย ศ กดา บ ญย ด ว เคราะห สภาพแวดล อมองค กร (SWOT Analysis) ในการจ ดท าแผนกลย ทธ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๖ได ม การประช ม ระดมความค ดเห นจากผ ท เก ยวข องท าการว เคราะห สภาพแวดล อมของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยเก ยวก บโอกาส อ ปสรรค จ ดอ อน และจ ดแข งของส าน ก ว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศเพ อน าผลไปว เคราะห ทางเล อกเช งกลย ทธ ผลการว เคราะห สร ปได ด งน จ ดแข ง (S
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks