แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ โรงเร ยนว ดบางล าภ ต าบลบางครก อ าเภอบ านแหลม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ ร เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า การจ ดท

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Investor Relations

Publish on:

Views: 12 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ โรงเร ยนว ดบางล าภ ต าบลบางครก อ าเภอบ านแหลม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ ร เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า การจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2558 ของโรงเร ยนว ดบางล าภ จ ดท าข นเพ อเป นกรอบและ แนวทางในการด าเน นงานตามภารก จการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนใน 2 ระด บ ค อ ระด บก อนประถมศ กษา และ ระด บประถมศ กษา ให เป นไปตามเป าหมาย ท งในเช งค ณภาพ และ ปร มาณโดยค าน งถ งความสอดคล อง ก บนโยบาย ของ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน นโยบายของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เพชรบ ร เขต 1 เป าประสงค ของแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน พ.ศ และเหมาะสมก บ สภาพท องถ นในเขตบร การของโรงเร ยน โดยได ให ท กฝ ายเข ามาม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การน ข นมา ทางโรงเร ยนว ดบางล าภ หว งเป นอย างย งว าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา 2558 น จะเป นแนว ทางการด าเน นงานตามภารก จการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน ให บรรล ผลได อย างม ประส ทธ ภาพ ซ งจะส งผลด โดยตรงแก น กเร ยนของโรงเร ยนว ดบางล าภ ท กคนต อไป โรงเร ยนว ดบางล าภ 18 พฤษภาคม 2558 สารบ ญ หน า ค าน า 1. ข อม ลท วไป สารสนเทศส าค ญ สภาพป จจ บ นป ญหา ว ส ยท ศน /พ นธก จ/เป าประสงค /กลย ทธ สร ปผลงบประมาณท ได ร บประจ าป การศ กษา สร ปผลการจ ดสรรงบประมาณแยกตามหมวดรายจ ายป การศ กษา สร ปรายช อโครงการประจ าป สร ปกลย ทธ /โครงการ/งบประมาณ/ผ ร บผ ดชอบ รายละเอ ยดแผนปฏ บ ต การประจ าป ตามกลย ทธ แนวทางในการบร หารแผน แนวทางในการบร หารงบประมาณ 75 ภาคผนวก คณะผ จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา 2558 ************************* 1. ข อม ลท วไป 1.1 ประว ต ความเป นมาของโรงเร ยนว ดบางล าภ โรงเร ยนว ดบางล าภ ต งข นเม อ พ.ศ.๒๔๘๔ โดยอาศ ยศาลาของว ดเป นท เร ยน ม นายณรงค แก วเนตร เป นคร ใหญ คน แรก จนกระท ง พ.ศ. ๒๕๐๘ เจ าอาวาสว ดบางล าภ พร อมผ ปกครองน กเร ยนใช ร วมก นจ ดหาเง นสมทบก บงบประมาณ ของทางราชการ สร างอาคารเร ยน แบบ ป.๑ ข. ข น ๑หล ง ต อมาเม อ พ.ศ. ๒๕๑๙ พระคร โสภ ตว ชรก จเจ าอาวาสว ด บางล าภ เห นว าอาคารเร ยนต งอย ในสถานท ไม เหมาะสมจ งได จ ดซ อท ด น ซ งต งอย ตรงข ามก บว ดโดยม แม น าเพชรบ ร ก นเป นท หม ท ๔ ต าบลบางครก จ านวน ๔ไร พร อมร อย ายอาคารเร ยนและของบประมาณสร างอาคารเร ยน แบบ ๐๑๗ ข น ๑ หล ง ม ๘ ห องเร ยน เป ดท าการสอนต งแต ช นอน บาลป ท ๑ ถ งช นประถมศ กษาป ท ๖ ป จจ บ นส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โดยม ผ บร หารโรงเร ยน จนถ งป จจ บ น รวม ๘ ท าน ด งน ๑. นายณรงค แก วเนตร ต งแต พ.ศ.๒๔๘๔ ถ ง พ.ศ.๒๕๐๑ ๒. นายบ ญปล ก ฤาช ย ต งแต พ.ศ.๒๕๐๑ ถ ง พ.ศ.๒๕๑๒ ๓. นายอ ดม แก วเนตร ต งแต พ.ศ.๒๕๑๒ ถ ง พ.ศ.๒๕๑๓ ๔. นายพงษ ศ กด จ นทมาลา ต งแต พ.ศ.๒๕๑๓ ถ ง พ.ศ.๒๕๒๐ ๕. นายสมน ก บ วงาม ต งแต พ.ศ.๒๕๒๐ ถ ง พ.ศ.๒๕๒๗ ๖. นายชลอ ม งค ง ต งแต พ.ศ.๒๕๒๗ ถ ง พ.ศ.๒๕๓๓ ๗. นายการ ณ ล มเจร ญ ต งแต พ.ศ.๒๕๓๓ ถ ง พ.ศ.๒๕๔๕ ๘. นายตร ศ ล พงษ พ นธ ต งแต พ.ศ.๒๕๔๕ ถ ง ป จจ บ น ต อมาในว นพฤห สบด ท ๒๑ พฤศจ กายน พ.ศ.๒๕๕๖ โรงเร ยนประสบเหต อ คค ภ ย ท าให อาคารเร ยน แบบ ๐๑๗ เส ยหายท งหล ง ทางโรงเร ยนจ งต องไปขออาศ ยอาคารศร ช ยยงพาน ช ของว ดบางล าภ เป น สถานท ท าการเร ยนการสอนช วคราว ต งแต ว นจ นทร ท 25 พฤศจ กายน พ.ศ.๒๕๕๖ จนถ งว นศ กร ท ๖ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยทางท านพระคร โสภ ตว ชรก จ เจ าอาวาสว ดบางล าภ เจ าคณะอ าเภอบ านแหลม ร วมก บศ ษยาน ศ ษย ช มชน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานคณะศ ษย เก าของโรงเร ยน ผ บร หารโรงเร ยน คณะคร ผ ปกครองน กเร ยน หน วยงานของร ฐและเอกชน บร ษ ท ห างร าน และประชาชนท วไป ได ร วมก นระดมและบร จาคเง นท นเพ อปร บปร ง โรงเร ยนข นมาใหม ท งระบบ ได แก การสร างอาคารเร ยน(อาคารโสภ ต ไพฑ รย ) ซ งใช เง นในการก อสร าง ประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท(ห าล านสองแสนบาท) รวมท ง อาคารประกอบอ นๆ แหล งเร ยนร สาธารณ ปโภคต างๆ และคร ภ ณฑ ท จ าเป นต างๆ รวมเป นเง นในการด าเน นการท งส น ประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล านบาท) และทางโรงเร ยนได ย ายกล บมาท าการเร ยนการสอนท อาคารเร ยนหล งใหม และโรงเร ยนต งแต ว นจ นทร ท ๙ ม นาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป นต น มา โดยได ประกอบพ ธ เป ดอาคารเร ยน(อาคารโสภ ต ไพฑ รย ) เม อว นท ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยนายมณเฑ ยร ทองน ตย ผ ว าราชการจ งหว ดเพชรบ ร ให เก ยรต เป นประธานในพ ธ เป ดอาคารเร ยน(อาคารโสภ ต ไพฑ รย ) ด งกล าว 1.2 สภาพท วไปของโรงเร ยน ท ต ง ป จจ บ นโรงเร ยนว ดบางล าภ ต งอย ฝ งตะว นตกของแม น าเพชรบ ร ต งอย หม ท 4 ต าบลบางครก อ าเภอบ านแหลม จ งหว ดเพชรบ ร ม เน อท 4 ไร ปร ชญาโรงเร ยน ท กคนสามารถเร ยนร ได ค าขว ญโรงเร ยน ความร ด ค ณธรรมเด น เน นหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ส ประจ าโรงเร ยน ชมพ -ขาว คต ธรรม ส ขา ส งฆ สสะ สาม คค ความสาม คค จะน ามาซ งความส าเร จและความส ข อ กษรย อของโรงเร ยน ว.บ.ภ. 1.3 ล กษณะภ ม ส งคมของโรงเร ยน ช มชนโดยรอบเป นชาวไทยราม ญ ม บ านเร อนต งอย ร มฝ งแม น าเพชรบ ร ท งสอง ฝ งของแม น าเพชรบ ร 1.4 เขตบร การของโรงเร ยน เขตบร การของโรงเร ยน ค อ หม ท 3 ต าบลบางครก อ าเภอบ านแหลม จ งหว ดเพชรบ ร 1.5 ประชากรเขตบร การของโรงเร ยน ประชากรนเขตบร การของโรงเร ยน ค อ หม ท 3 บ านบางล าภ ม จ านวนคร วเร อน ท งส น 135 คร วเร อน จ านวนประชากรท งส น 477 คน เป นชาย จ านวน 243 คน เป นหญ ง จ านวน 234 คน 1.6 สภาพเศรษฐก จของโรงเร ยน ประชาชนส วนใหญ ม อาช พร บจ าง และ ค าขาย ม ความเป นอย แบบชนบท ฐานะค อนข างยากจน ม รายได ไม ค อยแน นอน 1.7 สภาพส งคม ศาสนา ขนบธรรมเน ยมประเพณ ของโรงเร ยน ประชาชนส วนใหญ ม เช อสายมอญ ส วนใหญ น บถ อศาสนาพ ทธ ม ประเพณ และว ฒนธรรมท เป น เอกล กษณ ของตนเอง ค อ ประเพณ และว ฒนธรรมมอญ ได แก ประเพณ สงกรานต การแต งกาย ภาษา อาหาร และ การละเล น เช น การเล นสะบ า เป นต น 1.8 โครงสร างการบร หารโรงเร ยน โครงสร างการบร หารโรงเร ยน นายตร ศ ล พงษ พ นธ ผ อ านวยการโรงเร ยน งานบร หารท วไป นางละเม ยด ไทยแท (ห วหน า) นายช ยว ฒน ปานฉ า นางสาวร กษ ณา วช รภ ษ ต -งานทะเบ ยนน กเร ยน กล มงานว ชาการ นางก ญญาร ตน พ ลพ พ ฒน (ห วหน า) นางสาวโสภา เท ยวหาทร พย กล มงานบ คลากร นายตร ศ ล พงษ พ นธ (ห วหน า) นางป ทมา เผ าส าราญ กล มงานงบประมาณ นางป ทมา เผ าส าราญ (ห วหน า) นางก ญญาร ตน พ ลพ พ ฒน -การพ ฒนาและการใช -ทะเบ ยนประว ต -การเง น หล กส ตร -การร บน กเร ยน -การจ ดก จกรรมการเร ยน -การย ายเข า-ย ายออก -พ สด คร ภ ณฑ การ -การย ายเข า-ย ายออก สอน -การพ จารณาความด ความชอบ -ระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน -ส อเทคโนโลย และ และการเล อนข นเง นเด อน -ท นการศ กษา นว ตกรรม -อาหารกลางว น -สว สด การน กเร ยน เพ อการศ กษา -ขอพระราชทานเคร องราชฯ -อาหารเสร มนม -อนาม ยน กเร ยน -รถร บ-ส ง -การว ดผลและประเม นผล -ระเบ ยบ,ว น ย,จรรยาบรรณ -ธ รการ-สารบรรณ น กเร ยน -ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน -การน เทศ ต ดตาม -อาคารสถานท -เคร องเข ยน, -การโอนผลการเร ยน -การพ ฒนาบ คลากร แบบเร ยน, -ความส มพ นธ ช มชน -การออกหล กฐานการจบ -การลา เคร องแบบ, -การจ ดบร การของ หล กส ตร -สว สด การ โรงเร ยน -ห องสม ด -การประชาส มพ นธ -แนะแนว น กเร ยน 2. สารสนเทศส าค ญ 2.1 ด านปร มาณ จ านวนคร และบ คลากรทางการศ กษา จ านวนบ คลากร ข อม ล ประเภท ชาย หญ ง รวม 1.ผ บร หารสถานศ กษา ข าราชการคร สายผ สอน 2.1 คร คศ คร คศ คร คศ คร คศ. 4 3.คร จ างสอน น กการภารโรง พ เล ยงเด กพ การ พ เล ยงเด กอน บาล รวม อาคารสถานท ประเภทอาคาร ท รายการ จ านวน ท มา อาคารเร ยน 1 สร างเอง 1 หล ง 8 ห องเร ยน สร างเอง 2 สร างเอง 1 หล ง 2 ห องเร ยน สร างเอง อาคารประกอบ 1 อาคารเอนกประสงค แบบสร างเอง 1 หล ง เง นบร จาค 2 ห องส วม แบบ 601/26 1 หล ง 4 ท งบประมาณ 3 โรงจอดรถ 1 หล ง สร างเอง 4 สหกรณ 1 หล ง สร างเอง 5 ศาลาพ กผ อน 1 หล ง สร างเอง สนามเด กเล น 1 สนามเด กเล น 1 สนาม สร างเอง และสนามก ฬา 2 สนามก ฬาเอนกประสงค 1 สนาม สร างเอง 2.1.3 ด าน ส อ และเทคโนโลย ทางการศ กษาของโรงเร ยน 1. คอมพ วเตอร โน ตบ ค จ านวน 1 เคร อง 2. คอมพ วเตอร แบบต งโต ะ จ านวน 14 เคร อง 3. ส อทางไกลผ านดาวเท ยม จ านวน 8 ช ด 4. เคร องฉายโปรเจคเตอร พร อมจอร บภาพ จ านวน 1 ช ด จ านวนน กเร ยนและห องเร ยน ช น จ านวนห องเร ยน จ านวนน กเร ยน ชาย หญ ง รวม อน บาล อน บาล รวมระด บก อนประถมศ กษา ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท รวมระด บประถมศ กษา รวม 2 ระด บ หมายเหต ข อม ล ณ ว นท 16 พฤษภาคม พ. ศ. 2558 2.2 ด านค ณภาพ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนระด บโรงเร ยน ป การศ กษา 2556 และ2557 ท ช น/รายว ชา เป าหมายของ ร.ร. (คะแนนเฉล ย) ป การศ กษา 2556 (คะแนนเฉล ย) ป การศ กษา 2557 (คะแนนเฉล ย) พ ฒนาการ ± ช น ป.3 1. รายว ชาภาษาไทย รายว ชาคณ ตศาสตร รายว ชาว ทยาศาสตร รายว ชาส งคมศ กษาฯ รายว ชาประว ต ศาสตร รายว ชาส ขศ กษาและพลศ กษา รายว ชาศ ลปะ รายว ชาการงานอาช พ รายว ชาภาษาต างประเทศ(ภาษาอ งกฤษ) รวมเฉล ย ช น ป.6 1. รายว ชาภาษาไทย รายว ชาคณ ตศาสตร รายว ชาว ทยาศาสตร รายว ชาส งคมศ กษาฯ รายว ชาประว ต ศาสตร รายว ชาส ขศ กษาและพลศ กษา รายว ชาศ ลปะ รายว ชาการงานอาช พ รายว ชาภาษาต างประเทศ(ภาษาอ งกฤษ) รวมเฉล ย จากตาราง ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บโรงเร ยน ช น ป.3 และ ป.6 เปร ยบเท ยบ ป การศ กษา ก บ ป การศ กษา 2557 พบว าช นประถมศ กษาป ท 3 ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ 2.98 เม อพ จารณารายกล มสาระ พบว า กล มสาระว ชาภาษาต างประเทศม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข นร อยละ 2.86 ส วนกล มสาระการเร ยนร ต าง ๆ ม ผลส มฤ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks