ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม - PDF

Description
ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Marketing

Publish on:

Views: 10 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข 3/2551 ค าน า ค ม อการบร หารจ ดการการท างานบร การส งคมฉบ บปร บปร งน ได จ ดท าข นส าหร บพน กงาน ค มประพฤต ท ปฏ บ ต งานเก ยวข องก บการใช ว ธ การท างานบร การส งคม โดยม หล กเกณฑ มาตรฐาน การบร หารและการปฏ บ ต งานท ช ดเจนข น เพ อให สามารถพ ฒนาการท างานให ม ค ณภาพตรงตาม ว ตถ ประสงค ของการท างานบร การส งคมอย างแท จร ง ภายในค ม อ ประกอบด วย 3 ส วนค อ ส วนท 1 การบร หารจ ดการการท างานบร การส งคม ซ งม รายละเอ ยดเก ยวก บค าน ยาม ว ตถ ประสงค และประโยชน ของการท างานบร การส งคม แผนภ ม กระบวนการจ ด/ส งให ผ กระท าผ ดท างานบร การส งคม แผนภ ม กระบวนงานการท างานบร การส งคม แทนค าปร บ การจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป และการจ ดท าค าขอต งงบประมาณ แนวทางการบร หาร จ ดการการท างานบร การส งคม การประสานความร วมม อก บหน วยงานภาค ส วนท 2 ข นตอนการ ปฏ บ ต งานคด ท เก ยวข องก บการท างานบร การส งคม ข นตอนการส บเสาะและพ น จ และการตรวจพ ส จน ข นตอนการควบค มและสอดส อง และการฟ นฟ สมรรถภาพผ ต ดยาเสพต ด ส วนท 3 ข นตอนการจ ดท า ส านวนคด การท างานบร การส งคมแทนค าปร บ ซ งม รายละเอ ยดของข นตอนต างๆท เก ยวข องก บการจ ดท า ส านวนคด การท างานบร การส งคมแทนค าปร บ และภาคผนวก ก. กฎ ระเบ ยบ กฎหมายท เก ยวข องก บการ ท างานบร การส งคม ภาคผนวก ข. มาตรฐานแห งชาต ว าด วยการปฏ บ ต งานของกรมค มประพฤต ภาคผนวก ค. หน งส อเว ยนและตารางการจ ดก จกรรมการท างานบร การส งคม และภาคผนวก ง. แนวทางการสร าง ท มงานค ณภาพ กล มงานบร การส งคม หว งเป นอย างย งว าค ม อฉบ บปร บปร งน จะเป นประโยชน แก ผ บร หาร ส าน กงานในการสร างความร ความเข าใจให พน กงานค มประพฤต และสามารถใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม ม นาคม 2551 สารบ ญ หน า ส วนท 1 การบร หารจ ดการการท างานบร การส งคม น ยาม ว ตถ ประสงค และประโยชน ของการท างานบร การส งคม 1 แผนภ ม กระบวนการจ ด/ส งให ผ กระท าผ ดท างานบร การส งคม 5 แผนภ ม กระบวนงานการท างานบร การส งคมแทนค าปร บ 6 การจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป และการจ ดท าค าขอต งงบประมาณ 7 แนวทางการบร หารจ ดการการท างานบร การส งคม 10 หล กเกณฑ การบร หารจ ดการท ด 10 การบร หารท มงาน 17 เกณฑ พ จารณาและค ดเล อกผ ท างานบร การส งคม 22 เกณฑ การก าหนดจ านวนช วโมงการท างาน 23 เกณฑ การก าหนดประเภทงานหร อก จกรรม 23 ร ปแบบการจ ดให ท างานบร การส งคม 25 หล กการพ จารณาจ ดให ผ กระท าผ ดท างานบร การส งคม/ส งต อหน วยงานภาค 25 หร อให อ.ส.ค./คร อข ายช มชนด าเน นการ การจ ดให ผ กระท าผ ดท างานบร การส งคมแบบกล มใหญ 26 การจ ดให ผ กระท าผ ดท างานบร การส งคมแบบกล มย อย/รายบ คคล 28 การประเม นผลการจ ดก จกรรมการท างานบร การส งคม 28 หล กการน บจ านวนช วโมง 29 มาตรฐานข นต าในการด าเน นงานบร การส งคม 32 การต ดตามและประเม นผล 33 การรายงานศาลหร อผ ม อ านาจหน าท 33 การประสานความร วมม อก บหน วยงานภาค 34 ความส าค ญของหน วยงานภาค 34 การแสวงหาค ดเล อกและจ ดท าฐานข อม ลหน วยงานภาค 34 การประสานงานและต ดตามผลหน วยงานภาค 35 - 2 - ส วนท 2 ข นตอนการปฏ บ ต งานคด ท เก ยวข องก บการท างานบร การส งคม 37 ข นตอนการส บเสาะและพ น จและการตรวจพ ส จน 37 ข นตอนการควบค มและสอดส อง และการฟ นฟ สมรรถภาพผ ต ดยาเสพต ด 37 การปฐมน เทศและช แจงเง อนไข 37 หล กการท ควรปฏ บ ต อ นๆ 39 ส วนท 3 ข นตอนการจ ดท าส านวนคด การท างานบร การส งคมแทนค าปร บ 42 การร บคด 42 การจ ายคด 42 การออกหน งส อน ด 42 การสอบถ อยค าผ ท างานบร การส งคมแทนค าปร บเพ มเต ม 43 ก าหนดน ดการท างานบร การส งคมแทนค าปร บ 43 การจ ด/ส งผ กระท าผ ดไปท างาน 49 การร บ/ส งประเด นให ส าน กงานอ นด าเน นการแทน 49 ผ กระท าผ ดไม ประสงค จะท างานบร การส งคมแทนค าปร บต อไป 50 การต ดตามผล 50 การรายงานผล 50 ภาคผนวก ภาคผนวก ก กฎ ระเบ ยบ กฎหมายท เก ยวข องในการท างานบร การส งคม 53 ภาคผนวก ข มาตรฐานแห งชาต ว าด วยการปฏ บ ต งานของกรมค มประพฤต 65 ภาคผนวก ค หน งส อเว ยนและตารางการจ ดก จกรรมการท างานบร การส งคม 68 ภาคผนวก ง แนวทางการสร างท มงานค ณภาพ 97 ส วนท 1 การบร หารจ ดการการท างานบร การส งคม น ยาม ว ตถ ประสงค และประโยชน ของการท างานบร การส งคม การท างานบร การส งคม หมายถ ง เง อนไขหร อว ธ การท ก าหนดให ผ กระท าผ ดท างานให แก ส งคม ช มชน หร อองค กรสาธารณก ศล โดยไม ได ร บค าตอบแทนหร อค าจ างภายในระยะเวลาท ก าหนด หน วยงานภาค หมายถ ง หน วยงานท ส าน กงานค มประพฤต จ งหว ด/ประจ าศาล ขอความร วมม อ และท าข อตกลงเพ อให เป นสถานท ท ผ กระท าผ ดจะไปช วยเหล อท างานด านต างๆ ซ งม ท งหน วยงานของ ภาคร ฐ เอกชน และท องถ น ท งน ส าหร บภาคเอกชนต องเป นองค กรสาธารณก ศลท ไม แสวงหาผลก าไร ผ ท างานบร การส งคมแทนค าปร บ หมายถ ง ผ กระท าผ ดท ม หน าท ผ กพ นตามค าส งอน ญาตของศาล กรณ ศาลพ พากษาปร บไม เก นแปดหม นบาทไม ม เง นช าระค าปร บได ร องขอต อศาลช นต นท พ พากษาคด เพ อ ขอท างานบร การส งคมหร อท างานสาธารณประโยชน แทนค าปร บ ผ ควบค มด แลการท างานบร การส งคม หมายถ ง พน กงานค มประพฤต หร ออาสาสม ครค มประพฤต เคร อข ายช มชนและผ แทนของหน วยงานภาค ท พน กงานค มประพฤต มอบหมายม หน าท ร บผ ดชอบ ควบค มด แลการท างานบร การส งคมให ครบตามจ านวนช วโมงท ก าหนด และเก ดประส ทธ ผลตาม ว ตถ ประสงค ของการท างานบร การส งคม ว ตถ ประสงค ของการท างานบร การส งคม 1. เพ อกระต นให ผ กระท าผ ดตระหน กถ งความร บผ ดชอบและม จ ตส าน กร บผ ดชอบต อผ อ นและ ส งคม 2. เพ อให ผ กระท าผ ดได พ ฒนาตนเองด านความร ท กษะ ความม ว น ย ตลอดจนการร จ กใช เวลาว าง ให เป นประโยชน 3. เพ อชดเชยความเส ยหายท ก อข นด วยการท างานท เป นประโยชน ต อส งคม ช มชน รวมท ง ผ เส ยหาย 4. เพ อให ช มชน ส งคมยอมร บผ กระท าผ ด 5. เป นการน ามาตรการทางเล อกอ นมาใช แทนว ธ การลงโทษจ าค กหร อโทษปร บ โดยการจ าก ดเสร ภาพ จ าก ดเวลาพ กผ อนส วนต วด วยการท างานท เป นประโยชน ต อผ อ นและส งคม - 2 - ประโยชน ของการท างานบร การส งคม การท างานบร การส งคมของผ กระท าผ ด เก ดประโยชน ต อผ เก ยวข องท กระด บต งแต บ คคล ช มชน ร ฐ ส งคม และประเทศชาต ในภาพรวม ด งน 1. ประโยชน ต อผ กระท าผ ด การท างานบร การส งคมของผ กระท าผ ด เก ดประโยชน ต อผ กระท าผ ด รวม 5 ด าน ด งน 1.1 ด านเสร ภาพ ผ กระท าผ ดไม ถ กควบค มต วในสถานท จองจ า ท าให สามารถประกอบอาช พ คงพ กอาศ ยอย ร วมก บครอบคร วได อย างปกต รวมท งการไม ถ กตราหน าจากการต องโทษจ าค ก 1.2 ด านการพ ฒนาการเร ยนร เพ อการปร บปร งตนเอง กระบวนการท างานบร การส งคมเป น กระบวนการท ท าให ผ กระท าผ ดสามารถร บร ข อม ลท ถ กต องและสามารถเช อมโยงถ งผลของการกระท าผ ด ต วอย างเช น ผ ท างานบร การส งคมด วยการเป นอาสาจราจร สามารถเร ยนร ถ งว ธ การด แลความปลอดภ ย ให ก บ เด กน กเร ยนท ข ามถนนหน าโรงเร ยน เป นต น การเร ยนร เช นน ท าให ผ กระท าผ ดเก ดความตระหน ก ต อป ญหาและสามารถน าไปปร บใช ในช ว ตประจ าว นได 1.3 ด านการพ ฒนาท กษะ ในการด าเน นช ว ต การท างานบร การส งคม ก อให เก ดความร ส ก เช งบวกในต วของผ กระท าผ ด ท จะน าไปส การปร บปร งตนเอง เพ อการอย ร วมก นในส งคมอย างสงบส ข ในฐานะพลเม องด ต วอย างเช น ความร ส กภาคภ ม ใจในตนเองท ได ท าค ณประโยชน ด วยการปล กป า พ ฒนา ว ด หร อการร จ กการแบ งหน าท ด แลช มชนเป นก จกรรมท ช วยเสร มด านจ ตว ทยาพ ฒนาการให ก บกล มผ กระท า ผ ดท เป นเด กและเยาวชนให สามารถเร ยนร ถ งการร วมร บผ ดชอบส งคม ช มชน ของตนเอง อ นเป นค ณสมบ ต การเป นพลเม องด การท างานบร การส งคมแบบกล มช วยให ผ ท างานเร ยนร ท กษะ การวางแผน การท างานเป นท ม การแก ป ญหาเฉพาะหน า ส วนการท างานบร การส งคมรายบ คคล ผ ท างานบร การส งคม สามารถเร ยนร ด าน ความม ว น ย การตรงต อเวลา ความร บผ ดชอบในงาน การปฏ ส มพ นธ ระหว างผ ท างานบร การส งคมด วยก น ตลอดจนเจ าหน าท ผ ควบค มงาน นอกจากน บางคร งก จกรรมบางอย างท ต องใช ฝ ม อแรงงาน เช น การป กระเบ อง การผสมป น การเพาะพ นธ ไม ท าให ผ ท างานบร การส งคม สามารถเร ยนร เทคน คต างๆ ซ งสามารรถ น าไปใช ประโยชน ประกอบอาช พได ต อไป 1.4 ด านการยอมร บจากช มชน เน องจาก การท างานบร การส งคมของผ กระท าผ ดท าให คนใน ช มชนเก ดความไว วางใจและยอมร บต วผ กระท าผ ด ซ งเป นผลต อการสามารถอย ร วมก นอย างกลมกล นใน ช มชนและไม หวนกล บไปกระท าผ ดซ าอ ก 1.5 ด านการตระหน กในค ณค าของตนเอง การท างานบร การส งคมม ผลต อความร ส กเห นค ณค า ของตนเองของผ กระท าผ ด ในการท าประโยชน ให ก บผ อ น รวมถ งการม โอกาสได ชดเชยความเส ยหายแก ผ เส ยหาย ประโยชน ต อผ เส ยหาย การท างานบร การส งคมม ประโยชน โดยตรงต อผ เส ยหาย ค อ 2.1 การม โอกาสม ส วนร วมในการปฏ บ ต ต อผ กระท าผ ด ผ เส ยหายสามารถบอกความต องการ เก ยวก บประเภทงาน จ านวนช วโมงการท างานบร การส งคม และรายละเอ ยดอ นๆ แก เจ าหน าท ผ เก ยวข อง เช น ผ เส ยหายในคด ท ผ านข นตอนการส บเสาะและพ น จ และผ เส ยหายตามกระบวนการย ต ธรรม เช งสมานฉ นท 2.2 การได ร บการชดเชยเย ยวยาความเส ยหาย นอกเหน อจากการท างานบร การส งคมเพ อชดเชย ความเส ยหาย ให แก ผ เส ยหายโ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks