(ประจำป งบประมำณ ) - PDF

Description
(ประจำป งบประมำณ ) องค กำรบร หำรส วนตำบลท ำยตลำด อ ำเภอเม องลพบ ร จ งหว ดลพบ ร คำนำ การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลท ายตลาด ค าน งถ งการสร

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Religion & Spirituality

Publish on:

Views: 10 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
(ประจำป งบประมำณ ) องค กำรบร หำรส วนตำบลท ำยตลำด อ ำเภอเม องลพบ ร จ งหว ดลพบ ร คำนำ การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลท ายตลาด ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการปฏ บ ต ราชการอย างม ค ณภาพ ท งในด านสมรรถนะ การบร หารผลงาน และการพ ท กษ ระบบค ณธรรม เพ อให บ คคลากรองค การบร หารส วนต าบลท กต าแหน งม ความร ในขอบเขตภารก จหน าท ความร บผ ดชอบเฉพาะ ต าแหน ง ระเบ ยบแบบแผนของทางราชการ หล กเกณฑ และว ธ การปฏ บ ต ราชการ ตลอดจนความประพฤต ปฏ บ ต ตนให เหมาะสมสาหร บต าแหน ง และบรรล ผลส มฤทธ ของทางราชการ เป นพน กงานส วนตาบลท ด ท ม ค ณธรรม โดย ได ก าหนดหล กส ตรพ ฒนาในหลากหลายม ต อาท เช น ด านความร พ นฐานในการปฏ บ ต งาน ด านพ ฒนาเก ยวก บงาน ในหน าท ท ร บผ ดชอบเฉพาะตาแหน ง ด านการบร หารงาน ตลอดจนด านค ณธรรมและจร ยธรรม เป นต น คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลท ายตลาด ได ใช กรอบแนว ทางการพ ฒนาบ คลากรตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดลพบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนต าบล ลงว นท ๑๙ พฤศจ กายน 2545 ด าเน นการ รวมท ง ได ให ความส าค ญในการพ ฒนาบ คลากรด านการเม อง เพ อเพ มพ นความร ความสามารถ อ นจะท าให การปฏ บ ต หน าท ราชการในตาแหน งต างๆ ร วมก นได อย างม ประส ทธ ภาพต อไป องค การบร หารส วนตาบลท ายตลาด อาเภอเม องลพบ ร จ งหว ดลพบ ร สำรบ ญ เร อง หน า ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1 ส วนท 2 ว ตถ ประสงค 2 เป าหมายการพ ฒนา 2 การว เคราะห การจ ดทาแผนด วยเทคน ค SWOT 4 ขอบเขตและแนวทางในการจ ดทาแผนฯ 4 ส วนท 3 หล กส ตรการพ ฒนาบ คลากร 5 ส วนท 4 ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาด าเน นการ 6 แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 6 ส วนท 5 เคร องม อการพ ฒนาบ คลากร 8 หล กส ตรการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนา 15 งบประมาณในการดาเน นการ ส วนท 6 การต ดตามและประเม นผล 23 ภำคผนวก : - คำส งแต งต งคณะกรรมกำรจ ดทำแผนพ ฒนำพน กงำนส วนตำบล อบต.ท ำยตลำด - บ นท กประช มคณะกรรมกำรจ ดทำแผนพ ฒนำพน กงำนส วนตำบล อบต.ท ำยตลำด ส วนท 1 หล กการและเหต ผล ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดลพบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนตาบล ลงว นท ๑๙ พฤศจ กายน 2545 ส วนท 3 การพ ฒนา พน กงานส วนต าบล ข อ ก าหนดให องค การบร หารส วนต าบลม การพ ฒนาผ ได ร บ การบรรจ เข าร บ ราชการเป นพน กงานส วนต าบลก อนมอบหมายหน าท ให ปฏ บ ต เพ อให ร ระเบ ยบแบบแผนของทางราชการ หล ก และว ธ ปฏ บ ต ราชการ บทบาท และหน าท ของพน กงานส วนต าบล ในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และแนวทางปฏ บ ต ตนเพ อเป นพน กงานส วนต าบลท ด โดยการพ ฒนาพน กงานส วนต าบลต อง ด าเน นการพ ฒนาให ครบถ วนตามหล กส ตรท ก าหนด เช น การพ ฒนา ด านความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ ให ใช ว ธ การฝ กอบรมในห องอบรม การฝ กอบรมทางไกล หร อการพ ฒนาตนเองก ได หากองค การบร หารส วนตาบล ม ความประสงค จะพ ฒนาเพ มเต มให สอดคล องก บความจ าเป นในการพ ฒนาของแต ละองค การบร หารส วนต าบลก ให กระท าได ท งน องค การบร หารส วนต าบลท จะด าเน นการจะต องใช หล กส ตรท คณะกรรมการพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.จ งหว ด) ก าหนดเป นหล กส ตรหล ก และเพ มเต มหล กส ตรตามความจ าเป นท องค การบร หารส วนต าบล พ จารณาเห นว าม ความเหมาะสมต อไป การพ ฒนาพน กงานส วนต าบลเก ยวก บการปฏ บ ต งานในหน าท ให องค การ บร หารส วนต าบลสามารถเล อกใช ว ธ การพ ฒนาอ น ๆ ได เช น การพ ฒนาโดยผ บ งค บบ ญชา และการฝ กภาคสนาม และอาจกระท าได โดยส าน กงานคณะกรรมการกลางพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.) ส าน กงานคณะกรรมการ พน กงานส วนต าบล (ก.อบต.จ งหว ด) องค การบร หารส วนต าบลต นส งก ด หร อส าน กงานคณะกรรมการพน กงาน ส วนต าบล (ก.อบต.จ งหว ด) ร วมก บองค การบร หารส วนต าบลต นส งก ด หร อองค การบร หารส วนต าบลต นส งก ด ร วมก บส วนราชการอ นหร อภาคเอกชนก ได ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดลพบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนตาบล ลงว นท ๑๙ พฤศจ กายน 2545 ส วนท 3 การพ ฒนา พน กงานองค การบร หารส วนตาบล ข อ 269 ให องค การบร หารส วนตาบลจ ดทาแผนการพ ฒนาพน กงานส วนตาบล เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชการในต าแหน งน นได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ต องก าหนดตามกรอบของแผนแม บทการพ ฒนา พน กงานส วนต าบลท คณะกรรมการกลางพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให ก าหนดเป นแผนการพ ฒนา พน กงานส วนต าบล ม ระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอ ตรากาล งขององค การบร หารส วนตาบลและย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการส วนท องถ น พ.ศ ในการเสร มสร างธรรมาภ บาล ตามมต คณะกรรมการ มาตรฐานการบร หารงานบ คคลท องถ น (ก.ถ.) ในการประช มคร งท 5/2556 เม อว นท 11 ม ถ นายน 2556 แจ งให ทราบตามหน งส อกระทรวงมหาดไทยท มท /10532 ลงว นท 26 ส งหาคม 2556 และหน งส อ อาเภอเม องลพบ ร ท ลบ /6091 ลงว นท 11 ก นยายน 2556 -2- ซ งได ก าหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการส วนท องถ น พ.ศ ในการเสร มสร าง ธรรมาภ บาลข น เพ อให องค กรปกครองส วนท องถ นและหน วยงานท เก ยวข องได ใช เป นมาตรฐานและแนวทางใน การพ ฒนาและเพ มพ นประส ทธ ภาพข าราชการส วนท องถ น ให เป นบ คลากรท ม ความร ความสามารถ สมรรถนะ ค ณธรรมและจร ยธรรม สามารถปฏ บ ต งานภายใต หล กการบร หารก จการบ านเม องท ด รวมท งเสร มสร างให ข าราชการปฏ บ ต งานโดยเน นให เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐและประโยชน ส ขของประชาชน ซ งได ก าหนดไว รวม 4 ย ทธศาสตร ด งน 1. ย ทธศำสตร ท 1 การก าหนดมาตรฐานค ณและจร ยธรรมเพ อสร างกล มผ น าและองค การส จร ตธรรมท ม ศ กด ศร (Organization Integrity) กลย ทธ ท 1.1 ยกย องข าราชการ/ผ นาร นใหม ในการข บเคล อนค ณธรรม กลย ทธ ท 1.2 สร างองค การส จร ตธรรมท ม ศ กด ศร กลย ทธ ท 1.3 กาหนดมาตรฐานค ณธรรม จร ยธรรมของน กการเม องท องถ น 2. ย ทธศำสตร ท 2 การปร บเปล ยนกระบวนท ศน สร างท กษะ และพ ฒนาข าราชการส วนท องถ นใน ร ปแบบต างๆ กลย ทธ ท 2.1 ปล กจ ตสาน กผ านพระราชกรณ ยก จ พระราชจร ยว ตรและพระบรมราโชวาท กลย ทธ ท 2.2 กาหนดหล กส ตรฝ กอบรมและโครงการพ ฒนาภาคบ งค บแก ข าราชการ ท กระด บ กลย ทธ ท 2.3 สร างศ นย กลางในการว จ ย สารวจ ให คาปร กษาแนะนาและข อม ลข าวสาร ด านธรรมาภ บาล กลย ทธ ท 2.4 พ ฒนาและปฐมน เทศข าราชการอย างเข มข น กลย ทธ ท 2.5 กาหนดหล กส ตรฝ กอบรมและโครงการพ ฒนาเพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน และส มาตรฐานสากล 3. ย ทธศำสตร ท 3 การปร บปร งระบบบร หารทร พยากรบ คคล กลย ทธ ท 3.1 ปร บปร งแนวทางและกฎระเบ ยบในการสรรหา บรรจ แต งต ง โอน ย าย โดยย ดหล กธรรมาภ บาล กลย ทธ ท 3.2 ข บเคล อนจรรยาบรรณข าราชการไปส การปฏ บ ต กลย ทธ ท 3.3 ข บเคล อนระบบสว สด การและผลประโยชน เก อก ลแก ข าราชการส วนท องถ น 4. ย ทธศำสตร ท 4 การสร างการม ส วนร วมในระบบสน บสน นและโครงสร างพ นฐานทางด านค ณธรรม จร ยธรรมและธรรมาภ บาล กลย ทธ ท 4.1 เป ดโอกาสให ข าราชการเข าไปม ส วนร วมในการกาหนดนโยบาย และกฎระเบ ยบท เก ยวข อง กลย ทธ ท 4.2 เป ดให ประชาชนและหน วยงานอ นเข ามาม ส วนร วมและการต ดตามสถานการณ การทางานขององค กรปกครองส วนท องถ น เพ อให สอดคล องก บแนวทางด งกล าว องค การบร หารส วนต าบลท ายตลาด อ าเภอเม องลพบ ร จ งหว ดลพบ ร จ งได จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ข น เพ อใช เป นแนวทาง -3- ในการพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลท ายตลาด เป นเคร องม อในการบร หารงาน บ คคลของผ บร หาร อ กท งย งเป นการพ ฒนาศ กยภาพของพน กงาน เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรมของบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลท ายตลาด ในการปฏ บ ต ราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ส วนท 2 ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให ผ เข าร บการบรรจ แต งต งเข าร บราชการเป นพน กงานส วนต าบล ได เร ยนร แบบแผน ของทางราชการ หล กและว ธ การปฏ บ ต ราชการ เข าใจถ งบทบาทและหน าท และแนวทางการปฏ บ ต ตน เป นข าราชการท ด ตามหล กส ตรท ก.อบต.กาหนด 2. เพ อใช เป นกรอบและแนวทางในการพ ฒนาพน กงานส วนตาบล และพน กงานจ าง ๓. เพ อพ ฒนาและยกระด บข ดความสามารถของบ คลากรท กคน ปฏ บ ต หน าท ด วยความซ อส ตย ส จร ต ย ต ธรรม เส ยสละ โปร งใส พร อมร บการตรวจสอบ โดยย ดประโยชน ส วนรวมมากกว าประโยชน ส วนตน ๔. เพ อให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท พ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชา เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะทาให ปฏ บ ต หน าท ราชการได อย างม ประส ทธ ภาพ ๕. เพ อให ผ บ งค บบ ญชาท กระด บม หน าท ร บผ ดชอบในการควบค ม ด แล และการพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาท อย ภายใต การบ งค บบ ญชาโดยตรง รวมท งผ อย ใต บ งค บบ ญชาท เพ งย ายหร อโอนมาด ารงตาแหน ง ซ ง อย ภายใต การบ งค บบ ญชาของตน ๖. เพ อพ ฒนาคณะผ บร หารและสมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบล ม ความสามารถในการ บร หารงานอย างม ประส ทธ ภาพ เป าหมายการพ ฒนา 1. พน กงานส วนต าบลท ได ร บการบรรจ แต งต งเข าร บราชการเป นพน กงานส วนต าบลเข าใจแบบ แผนของทางราชการ หล กและว ธ การปฏ บ ต ราชการ ๒. เพ อส งเสร มให พน กงานส วนตาบล และพน กงานจ าง ม การพ ฒนาอย างต อเน อง ๓. เพ อให บ คลากรม การปฏ บ ต หน าท ได อย างถ กต อง ลดป ญหาในการปฏ บ ต งาน โดยย ดประโยชน ของส วนรวม ๔. เพ อให ผ บ งค บบ ญชาและผ อย ใต บ งค บบ ญชา ม ความพร อมในการปฏ บ ต งานในระด บ ท ส งข น ๕. เพ อให การประสานการ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks