รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ - PDF

Description
รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ต าบลไผ จ าศ ล อ าเภอว เศษช ยชาญ จ งหว ดอ างทอง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๕ ส งก ดคณะกรรมการการศ

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Lifestyle

Publish on:

Views: 18 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ต าบลไผ จ าศ ล อ าเภอว เศษช ยชาญ จ งหว ดอ างทอง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๕ ส งก ดคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ท ๖ มาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา มาตรา ๔๗ ได ระบ ให หน วยงานต นส งก ดและ สถานศ กษาจ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา และให ถ อว าการประก นค ณภาพ ภายในเป นส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษาท ต องด าเน นการอย างต อเน อง โดยม การจ ดท า รายงานประจ าป เสนอต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข อง และเป ดเผยต อสาธารณชน เพ อ น าไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา รวมท งเพ อรองร บการประก นค ณภาพภายนอก จากพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ด งกล าว โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ได ตระหน กถ ง ความส าค ญของการประเม นผลการด าเน นงานภายในสถานศ กษา จ งได จ ดให ม ระบบการประเม นผล การปฏ บ ต งานประจ าป ของตนเอง เพ อปร บปร งแก ไขการท างานอย ตลอดเวลาในท กป การศ กษา ส าหร บการประเม นมาตรฐานคร งน ได ประเม นตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานของ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ๑๕ มาตรฐาน ซ งได ท าการประเม นผลการด าเน นงาน ของโรงเร ยน ในป การศ กษา ๒๕๕๕ ท ผ านมา โดยโรงเร ยนได แต งต งคณะกรรมการประเม นค ณภาพ ภายในของโรงเร ยนตามมาตรฐานการศ กษาของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ท งหมด ๔ ด าน ค อ ด านค ณภาพผ เร ยน ด านการจ ดการศ กษา ด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร และด านการ ส งเสร มบทบาทของสถานศ กษา การจ ดท าเอกสารฉบ บน เป นการประเม นตามสภาพจร ง (Authentic Assessment) ท งในและค ณภาพ ตามโครงการ/ก จกรรมท โรงเร ยนด าเน นการพ ฒนา ค ณภาพการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน ซ งเป นข อม ลเช งประจ กษ ท สามารถตรวจสอบได เพ อแสดงให เห นถ งผลการด าเน นงานของโรงเร ยนตลอดป การศ กษา ๒๕๕๕ ซ งโรงเร ยนหว งว ารายงานผลการ ปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษาเล มน จะให ข อม ลซ งเป นสารสนเทศท ส าค ญเก ยวก บผลการด าเน นงานของ โรงเร ยนในป การศ กษา ๒๕๕๕ และแนวทางการพ ฒนาการด าเน นงานของโรงเร ยนในป การศ กษาถ ดไป ในโอกาสน ขอขอบค ณคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษาของโรงเร ยนท กคนท ได ร วมก นรวบรวมหล กฐานและตรวจสอบย นย นรายงานผลการประเม นตนเองของสถานศ กษาฉบ บน ( นายว ฒนช ย พ นธ พร ) ผ อ านวยการโรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สารบ ญ เร อง หน า ตอนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑ ๑. ข อม ลท วไป ๑ ๒. ข อม ลผ บร หาร ๕ ๓. ข อม ลน กเร ยน ๖ ๔. ข อม ลคร และบ คลากร ๘ ๕. ข อม ลอาคารสถานท ๑๔ ๖. ข อม ลงบประมาณ ๑๔ ๗. ข อม ลสภาพช มชนโดยรวม ๑๕ ๘. โครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา ๑๖ ๙. แหล งเร ยนร ภ ม ป ญญาท องถ น ๑๙ ๑๐. ผลงานด เด นในรอบป ท ผ านมา ๒๑ ๑๑. ผลการประเม นค ณภาพภายในรอบป ท ผ านมา ๔๐ ๑๒. ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ๔๒ ๑๓. ข อเสนอแนะจากผลการประเม นค ณภาพภายในและภายนอก ๔๓ ๑๔. สร ปสภาพป ญหา จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาในการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ๔๔ ตอนท ๒ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา ๔๗ ๑. การบร หารจ ดการศ กษา ๔๗ ๒. ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย อ ตล กษณ และเอกล กษณ ของสถานศ กษา ๔๘ ๓. แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ๔๙ ๔. กลย ทธ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ๔๙ ๕. การด าเน นงานตามกลย ทธ ของสถานศ กษา ๕๐ กลย ทธ ท ๑ พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตร ๕๐ กลย ทธ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ๕๘ กลย ทธ ท ๓ ส งเสร มให ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ และส งเสร มความสามารถด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร ๖๔ กลย ทธ ท ๔ พ ฒนาคร และบ คลาการทางการศ กษาท งระบบให สามารถ จ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ ๗๙ สารบ ญ (ต อ) เร อง หน า ๕. การด าเน นงานตามกลย ทธ ของสถานศ กษา (ต อ) กลย ทธ ท ๕ สร างภาค เคร อข าย การม ส วนร วมของช มชน องค กร ประชาส งคม ในร ปแบบของผ อ ปถ มภ และผ ร วมปฏ บ ต ร วมพ ฒนา ๘๓ ตอนท ๓ ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ๘๕ ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา ๘๕ ๒. ผลการด าเน นงานตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ๑๑๘ ๓. สร ปผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๕ ๑๔๙ ๔. ผลการจ ดการเร ยนร ตามหล กส ตรสถานศ กษา ๑๕๑ ๔.๑ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ๑๕๑ ๔.๒ ผลการประเม นค ณภาพการศ กษา ระด บชาต ๑๕๗ ๔.๓ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บท องถ น ๑๕๘ ๔.๔ ผลการประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค ๑๕๙ ๔.๕ ผลการประเม นการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน ๑๕๙ ๔.๖ ผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ๑๖๐ ๔.๗ ผลการประเม นสมรรถนะส าค ญของผ เร ยน ๕ ด าน ๑๖๐ ตอนท ๔ สร ปผลการพ ฒนาและการน าไปใช ๑๖๓ ๑. สร ปผลการด าเน นงานในภาพรวม ๑๖๓ ๒. จ ดเด นและจ ดท ควรพ ฒนา ๑๖๗ ๓. แนวทางการพ ฒนาในอนาคต ๑๗๑ ๔. ความต องการและความช วยเหล อ ๑๗๑ ภาคผนวก ๑๗๒ ภาคผนวก ก ภาพแสดงผลการด าเน นงานท ส าค ญของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ ๑๗๓ ภาคผนวก ข เก ยรต บ ตรผลงานด เด นของสถานศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๕ ๑๘๓ ภาคผนวก ค ค าส งแต งต งคณะท างาน/คณะกรรมการประเม นค ณภาพ ภายในของสถานศ กษา ๑๘๕ ภาคผนวก ง บ นท กการให ความเห นชอบรายงานประจ าป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษา ๑๙๔ ปร ชญา อสาธ สาธ นา ช เนน เร ยนด ม ว น ย เส ยสละ กต ญญ ว ส ยท ศน เร ยนร ค ค ณธรรม เล ศล าภ ม ป ญญา พ ฒนาค ณภาพช ว ตตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง สร างช อเส ยงส มาตรฐานสากล อ ตล กษณ ของสถานศ กษา ย มไหว แต งกายด เอกล กษณ ของสถานศ กษา ส งแวดล อมด เทคโนโลย เด น รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ตอนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑. ข อม ลท วไป โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ต งอย ณ เลขท ๗๐ หม ท ๖ ต าบลไผ จ าศ ล อ าเภอว เศษช ยชาญ จ งหว ดอ างทอง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต ๕ รห สไปรษณ ย ๑๔๑๑๐ โทรศ พท ๐๓๕-๖๓๑๗๓๓ โทรสาร ๐๓๕-๖๓๒๘๒๑ Website : เป ดสอนระด บช นม ธยมศ กษาป ท ๑ ถ งระด บช น ม ธยมศ กษาป ท ๖ ม เน อท ๔๑ ไร ๕๘ ตารางวา เขตพ นท บร การอ าเภอว เศษช ยชาญ ประว ต โรงเร ยนโดยย อ ประว ต โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ป จจ บ นต งอย บร เวณว ดร าง (ว ดดง) หม ท ๖ ต าบลไผ จ าศ ล อ าเภอว เศษช ยชาญ จ งหว ดอ างทอง ห างจากตลาดศาลเจ าโรงทอง ประมาณ ๒ ก โลเมตร บนเน อท ท งหมด ๔๑ ไร ๕๘ ตารางวา เร มก อสร างโรงเร ยนเร มก อสร างข นเม อว นท ๒๒ ธ นวาคม พ.ศ.๒๔๘๐ ในท ด นของ ว ดท าส วรรณ (ว ดว เศษช ยชาญ) บนเน อท ประมาณ ๗ ไร ๒ งาน ๕๖ ตารางวา ท ศเหน อจดท ท า การสถาน ต ารวจภ ธรอ าเภอว เศษช ยชาญ (ท เด ม) ท ศใต จดพระอ โบสถ ท ศตะว นออกจดท เอกชน และท ศตะว นตกจดแม น าน อย โดยนายหยด แซ ต น คหบด ต าบลไผ จ าศ ล อ าเภอว เศษช ยชาญ จ งหว ดอ างทอง ได บร จาคเง นส วนต วจ านวน ๘,๓๑๕ บาท (แปดพ นสามร อยเก าส บห าบาทถ วน) รวมเป นเง น ค าก อสร างท งหมด ๑๐,๖๓๐ บาท (หน งหม นหกร อยสามส บบาทถ วน) โดยสร างเป น อาคารแบบ ค. (แบบของกระทรวงธรรมการ) เป นอาคารไม ๒ ช น ขนาด ๘ x ๒๕ เมตร จ านวน ๖ ห องเร ยน และหน าม ข ๒ ห อง เป นห องพ กคร และธ รการ โรงเร ยนสามารถเป ดสอนเป นปฐมฤกษ เม อว นท ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๒ โดยเป ดสอนแบบสหศ กษา ร บน กเร ยนต งแต ม ธยมป ท ๑ ถ งม ธยมป ท ๓ ม น กเร ยน ๙๖ คน เป น น กเร ยนชาย ๘๐ คน น กเร ยนหญ ง ๑๖ คน ภายใต ช อโรงเร ยนประจ าอ าเภอว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ใช อ กษรย อ อ.ท. ๔ ( ต นต ว ทยาภ ม เป นอน สรณ แก นายหยด แซ ต น) เม อว นท ๑ ก นยายน พ.ศ.๒๔๘๒ โรงเร ยนได ร บค าส งจากคณะกรรมการอ าเภอ ให งดสอนช นม ธยมป ท ๒ และ ๓ (ค าส งกระทรวงธรรมการ เพราะม น กเร ยนน อย) ป ต อ ๆ มา ก ได เป ดท าการสอนช นม ธยมศ กษาป ท ๒ และ ๓ จากน กเร ยนท สอบไล ได เล อนข นมา ต อมา ว นท ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๘ กระทรวงศ กษาธ การได อน ม ต ให เป ด สอนระด บช นม ธยมป ท ๔ ถ งช นม ธยมป ท ๖ โดยจบช นป ท ๑ ถ งม ธยมป ท ๓ เพราะม โรงเร ยน ราษฎร ต นต ว ทยา (โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ม ลน ธ ) เป ดสอนช นม ธยมป ท ๑ ถ งม ธยมป ท ๓ ในป การศ กษา ๒๕๐๔ โรงเร ยนได จ ดการเร ยนการสอนตามแผนการศ กษา แห งชาต ฉบ บป ๒๕๐๓ โดยเร ยกช อช นม ธยมศ กษาป ท ๑, ๒ และ ๓ (ม.ศ. ๑, ๒, ๓ ม ธยมศ กษา ตอนต น) แทนม ธยมป ท ๔, ๕, ๖ (ม.๔, ๕, ๖) พ.ศ.๒๕๑๔ โรงเร ยนได เปล ยนอ กษรย อของโรงเร ยนใหม จาก อ.ท. ๔ เป น ว.ศ. ตามความต องการของกรมสาม ญศ กษา และตรงก บช อโรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม พ.ศ.๒๕๑๕ โรงเร ยนได จ ดซ อท ด นเพ อสร างโรงเร ยนในท แห งใหม จ านวน ๓๙ ไร ๕๘ ตารางวา ด วยเง นบร จาคของประชาชน จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ วน) รวมก บ พ นท บร เวณว ดร าง (ว ดดง) อ ก ๒ ไร รวมเป น ๔๑ ไร ๕๘ ตาราง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks