ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน - PDF

Description
ด วยมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ม ความประสงค ร บสม คร บ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งานเป นอาจารย ประจ าคณะพยาบาลศาสตร ด งน 1. อาจารย ประจ าสาขาว ชาพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต 1.1

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Magazines/Newspapers

Publish on:

Views: 23 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ด วยมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ม ความประสงค ร บสม คร บ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งานเป นอาจารย ประจ าคณะพยาบาลศาสตร ด งน 1. อาจารย ประจ าสาขาว ชาพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต 1.1 อาจารย ประจ ากล มว ชาการพยาบาลผ ใหญ และผ ส งอาย 1.2 อาจารย ประจ ากล มว ชาการพยาบาลส ขภาพจ ต 1.3 อาจารย ประจ ากล มว ชาการพยาบาลอนาม ยช มชน 1.4 อาจารย ประจ ากล มว ชาการพยาบาลส ต ศาสตร มารดาและทารก 1.5 อาจารย ประจ ากล มว ชาการพยาบาลเด ก 2. อาจารย ประจ าหล กส ตรพยาบาลศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการพยาบาลเวชปฏ บ ต ช มชน 3. อาจารย ประจ าหล กส ตรพยาบาลศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการพยาบาลผ ใหญ ข นส ง 4. อาจารย ประจ าหล กส ตรพยาบาลศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการพยาบาล 1. ค ณสมบ ต และพ นฐานความร ของผ สม คร 1.1 ต าแหน ง อาจารย ประจ าหล กส ตรพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาพยาบาลศาสตร 1) ส าเร จการศ กษาว ฒ ปร ญญาโทหร อปร ญญาเอก สาขาว ชาพยาบาลศาสตร หร อว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชากายว ภาคศาสตร หร อสร รว ทยา หร อจ ลช วว ทยา 2) ม ประสบการณ ท างานด านการพยาบาลว ชาช พไม น อยกว า 2 ป 1.2 ต าแหน ง อาจารย ประจ าหล กส ตรพยาบาลศาสตรมหาบ ณฑ ต 1) ส าเร จการศ กษาว ฒ ปร ญญาโทหร อปร ญญาเอก สาขาว ชาการพยาบาลเวชปฏ บ ต ช มชนและ สาขาว ชาการพยาบาลผ ใหญ ข นส ง หร อสาขาว ชาการบร หารการพยาบาล 2) ม ประสบการณ ท างานด านการพยาบาลว ชาช พไม น อยกว า 2 ป 2. ผ ม ประสบการณ การเป นอาจารย ในสถาบ นอ ดมศ กษาจะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 3. ผ ประสงค จะสม คร ต ดต อขอสม ครได ท ส าน กบร หารบ คลากร มหาว ทยาล ยคร สเต ยน เลขท 144 หม ท 7 ถนนพระประโทน-บ านแพ ว ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเม อง จ งหว ดนครปฐม ระหว าง ว นจ นทร - ว นเสาร เวลา น น.หร อส งทาง ทางโทรสาร 4.เอกสารและหล กฐานประกอบการร บสม คร 4.1 ร ปถ ายหน าตรงไม สวมหมวกและแว นตาส ด า ขนาด 1 น ว จ านวน 2 ใบ 4.2 ทะเบ ยนบ าน พร อมส าเนา จ านวน 1 ช ด 4.3 บ ตรประจ าต วประชาชน พร อมส าเนา จ านวน 1 ช ด 4.4 หล กฐานการศ กษาท กว ฒ ท จบ พร อมส าเนา จ านวน 1 ช ด 4.5 ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ พร อมส าเนา จ านวน 1 ช ด ด วยมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ม ความประสงค ร บสม ครบ คคล เพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งานเป นอาจารย ประจ า ส งก ด คณะบ ญช ธ รก จ และม ลต ม เด ย ด งน 1. สาขาว ชาภาษาอ งกฤษธ รก จ จ านวน 3 อ ตรา 2. สาขาว ชาอ ตสาหกรรมบร การและการท องเท ยว จ านวน 1 อ ตรา 1. ค ณสมบ ต และพ นฐานความร ของผ สม คร 1.1 ต าแหน ง อาจารย ประจ า สาขาว ชาภาษาอ งกฤษธ รก จ 1) ส าเร จการศ กษาว ฒ ปร ญญาโทหร อปร ญญาเอก สาขาว ชาภาษาอ งกฤษหร อการสอน ภาษาอ งกฤษเป นภาษาท สอง 1.2 ต าแหน ง อาจารย ประจ า สาขาว ชาอ ตสาหกรรมบร การและการท องเท ยว 1) ส าเร จการศ กษาว ฒ ปร ญญาโทหร อปร ญญาเอก สาขาว ชาการโรงแรมและท องเท ยวหร อสาขาท เก ยวข อง 2. ผ ท ม ประสบการณ เป นอาจารย สอนในสถาบ นอ ดมศ กษาหร อด านการบร หารงานระด บภาคว ชา / สาขาว ชาจะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 3. ผ ม ภ ม ล าเนาในเขตจ งหว ดนครปฐมและบร เวณใกล เค ยงจะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 4. ผ ประสงค จะสม คร ต ดต อขอสม ครได ท ส าน กบร หารบ คลากร มหาว ทยาล ยคร สเต ยน เลขท 144 หม ท 7 ถนนพระประโทน-บ านแพ ว ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเม อง จ งหว ด นครปฐม ระหว าง ว นจ นทร - ว นเสาร เวลา น น. หร อส งทาง ทางโทรสาร เอกสารและหล กฐานประกอบการร บสม คร 5.1 ร ปถ ายหน าตรงไม สวมหมวกและแว นตาส ด า ขนาด 1 น ว จ านวน 2 ใบ 5.2 ทะเบ ยนบ าน พร อมส าเนา จ านวน 1 ช ด 5.3 บ ตรประจ าต วประชาชน พร อมส าเนา จ านวน 1 ช ด 5.4 หล กฐานการศ กษาท กว ฒ ท จบ พร อมส าเนา จ านวน 1 ช ด 5.5 หล กฐานการเกณฑ ทหารหร อหล กฐานการได ร บผ อนผ น หร อยกเว น (เอกสารต นฉบ บพร อมส าเนา) จ านวน 1 ช ด ด วยมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ม ความประสงค ร บสม ครบ คคล เพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งานเป นอาจารย ประจ า ส งก ด ส าน กว ชาศ กษาท วไป ด งน 1. กล มว ชาศ กษาท วไป (หล กส ตรนานาชาต ) จ านวน 1 อ ตรา 1. ค ณสมบ ต และพ นฐานความร ของผ สม คร 1.1 ต าแหน ง อาจารย ประจ า กล มว ชาศ กษาท วไป (หล กส ตรนานาชาต ) 1) ส าเร จการศ กษาว ฒ ปร ญญาโทหร อปร ญญาเอก สาขาว ชาคณ ตศาสตร หร อสาขาว ชาสถ ต 2. ผ ท ม ประสบการณ เป นอาจารย สอนในสถาบ นอ ดมศ กษาหร อด านการบร หารงานระด บภาคว ชา / สาขาว ชาจะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 3. ผ ม ภ ม ล าเนาในเขตจ งหว ดนครปฐมและบร เวณใกล เค ยงจะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 4. ผ ประสงค จะสม คร ต ดต อขอสม ครได ท ส าน กบร หารบ คลากร มหาว ทยาล ยคร สเต ยน เลขท 144 หม ท 7 ถนนพระประโทน-บ านแพ ว ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเม อง จ งหว ด นครปฐม ระหว าง ว นจ นทร - ว นเสาร เวลา น น. หร อส งทาง ทางโทรสาร เอกสารและหล กฐานประกอบการร บสม คร 5.1 ร ปถ ายหน าตรงไม สวมหมวกและแว นตาส ด า ขนาด 1 น ว จ านวน 2 ใบ 5.2 ทะเบ ยนบ าน พร อมส าเนา จ านวน 1 ช ด 5.3 บ ตรประจ าต วประชาชน พร อมส าเนา จ านวน 1 ช ด 5.4 หล กฐานการศ กษาท กว ฒ ท จบ พร อมส าเนา จ านวน 1 ช ด 5.5 หล กฐานการเกณฑ ทหารหร อหล กฐานการได ร บผ อนผ น หร อยกเว น (เอกสารต นฉบ บพร อมส าเนา) จ านวน 1 ช ด ด วยมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ม ความประสงค ร บสม ครบ คคล เพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งานเป นอาจารย ประจ า ส งก ด คณะสหเวชศาสตร ด งน 1. สาขาว ชาเทคโนโลย การอาหารและโภชนาการ จ านวน 1 อ ตรา 2. สาขาว ชาอ ปกรณ ช วการแพทย และเทคโนโลย ช วการแพทย จ านวน 1 อ ตรา 1. ค ณสมบ ต และพ นฐานความร ของผ สม คร 1.1 ต าแหน ง อาจารย ประจ า สาขาว ชาเทคโนโลย การอาหารและโภชนาการ 1) ส าเร จการศ กษาว ฒ ปร ญญาโทหร อปร ญญาเอก สาขาว ชาโภชนศาสตร โภชนว ทยา อาหารและ โภชนาการ 2) ม ประสบการณ ในสายงานโภชนาการหร อน กโภชนาการ จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 1.2 ต าแหน ง อาจารย ประจ า สาขาว ชาอ ปกรณ ช วการแพทย และเทคโนโลย ช วการแพทย 1) ส าเร จการศ กษาว ฒ ปร ญญาโทหร อปร ญญาเอก สาขาว ชาอ ปกรณ การแพทย หร อสาขาว ชาท เก ยวข อง 2) ม ประสบการณ การสอนหร อประสบการณ การท างานในหน วยงานด านอ ปกรณ การแพทย 2. ผ ท ม ประสบการณ เป นอาจารย สอนในสถาบ นอ ดมศ กษาหร อด านการบร หารงานระด บภาคว ชา / สาขาว ชาจะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 3. ผ ม ภ ม ล าเนาในเขตจ งหว ดนครปฐมและบร เวณใกล เค ยงจะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 4. ผ ประสงค จะสม คร ต ดต อขอสม ครได ท ส าน กบร หารบ คลากร มหาว ทยาล ยคร สเต ยน เลขท 144 หม ท 7 ถนนพระประโทน - บ านแพ ว ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเม อง จ งหว ด นครปฐม ระหว าง ว น จ นทร -ว นเสาร เวลา น น. หร อส งทาง ทางโทรสาร 5. เอกสารและหล กฐานประกอบการร บสม คร 5.1 ร ปถ ายหน าตรงไม สวมหมวกและแว นตาส ด า ขนาด 1 น ว จ านวน 2 ใบ 5.2 ทะเบ ยนบ าน พร อมส าเนา จ านวน 1 ช ด 5.3 บ ตรประจ าต วประชาชน พร อมส าเนา จ านวน 1 ช ด 5.4 หล กฐานการศ กษาท กว ฒ ท จบ พร อมส าเนา จ านวน 1 ช ด 5.5 หล กฐานการเกณฑ ทหารหร อหล กฐานการได ร บผ อนผ น หร อยกเว น (เอกสารต นฉบ บพร อมส าเนา) จ านวน 1 ช ด 5.6 ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ (ถ าม ) พร อมส าเนา จ านวน 1 ช ด ด วยมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ม ความประสงค ร บสม ครบ คคลเพ อ ค ดเล อกเข าปฏ บ ต งานเป นเจ าหน าท และพน กงาน ด งน 1. เจ าหน าท ส งก ด ฝ ายพ ฒนาหล กส ตรและการเร ยนการสอน จ านวน 1 อ ตรา 2. อาจารย ช วยสอน ส งก ด ศ นย ว ฒนธรรมอ าเภอเม องนครปฐม จ านวน 1 อ ตรา 3. เจ าหน าท ส งก ด ส าน กอธ การบด จ านวน 2 อ ตรา 4. เจ าหน าท ส งก ด ส าน กศาสนก จ จ านวน 1 อ ตรา 5. เจ าหน าท ส งก ด ส าน กบร หารบ คลากร จ านวน 1 อ ตรา 6. เจ าหน าท ส งก ด ส าน กส อสารการตลาด จ านวน 1 อ ตรา 7. เจ าหน าท ส งก ด แผนกโสตท ศน ปกรณ จ านวน 1 อ ตรา 8. เจ าหน าท ส งก ด กล มงานว จ ย จ านวน 1 อ ตรา 9. เจ าหน าท ส งก ด กล มงานก จกรรมและบร การน กศ กษา จ านวน 2 อ ตรา 1. ค ณสมบ ต และพ นฐานความร ของผ สม คร ม ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บแต ละต าแหน งงาน ด งน 1.1 ต าแหน ง เจ าหน าท ส งก ด ฝ ายพ ฒนาหล กส ตรและการเร ยนการสอน 1) ส าเร จการศ กษาว ฒ ปร ญญาตร สาขาว ชาคอมพ วเตอร สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 2) ม ความสามารถใช คอมพ วเตอร โปรแกรม Microsoft Office Power Point และ Page maker ได 1.2 ต าแหน ง อาจารย ช วยสอน ส งก ด ศ นย ว ฒนธรรมอ าเภอเม องนครปฐม 1) ส าเร จการศ กษาว ฒ ปร ญญาตร หร อปร ญญาโท สาขาว ชาดนตร ร วมสม ย 2) ม ความสามารถในการสอนดรตร สากลส าหร บการแสดง 1.3 ต าแหน ง เจ าหน าท ส งก ด ส าน กอธ การด 1) ส าเร จการศ กษาว ฒ ปร ญญาตร หร อปร ญญาโท สาขาว ชาร ฐศาสตร สาขาว ชาร ฐประศาสน ศาสตร สาขาว ชาภาษาอ งกฤษ สาขาว ชาสาขาว ชาอ กษรศาสตร และสาขาว ชาความส มพ นธ ระหว างประเทศ 2) ม ความสามารถใช คอมพ วเตอร โปรแกรม Microsoft Office ได 3) สามารถปฏ บ ต งานนอกเวลาได 1.4 ต าแหน ง เจ าหน าท ส งก ด ส าน กศาสนก จ 1) ส าเร จการศ กษาว ฒ ปร ญญาตร หร อปร ญญาโท สาขาว ชาศาสนศาสตร 2) สามารถปฏ บ ต งานนอกเวลาได 1.5 ต าแหน ง เจ าหน าท ส งก ด ส าน กบร หารบ คลากร 1) ส าเร จการศ กษาว ฒ ปร ญญาตร หร อปร ญญาโท สาขาว ชาน ต ศาสตร 2) ม ความสามารถใช คอมพ วเตอร โปรแกรม Microsoft Office ได 1.6 ต าแหน ง เจ าหน าท ส งก ด ส าน กส อสารการตลาด 1) ส าเร จการศ กษาว ฒ ปร ญญาตร สาขาว ชาน เทศศาสตร สาขาว ชาประชาส มพ นธ 2) ม ความสามารถใช คอมพ วเตอร โปรแกรม Microsoft Office ได ด 3) สามารถปฏ บ ต งานนอกเวลาได และสามารถส อสารภาษาอ งกฤษได 1.7 ต าแหน ง เจ าหน าท ส งก ด แผนกโสตท ศน ปกรณ 1) ส าเร จการศ กษาว ฒ ปร ญญาตร สาขาว ชาเทคโนโลย ทางการศ กษา 2) ม ความสามารถใช คอมพ วเตอร โปรแกรม Microsoft Office
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks