ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง - PDF

Description
ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง โครงการเทศบาลไทยม งส เม องคาร บอนต าเพ อเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ๘๔ พรรษา บทท 1 เก ยวก บโปรแกรม โปรแกรมคำนวณปร

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Spiritual/ Inspirational

Publish on:

Views: 27 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง โครงการเทศบาลไทยม งส เม องคาร บอนต าเพ อเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ๘๔ พรรษา บทท 1 เก ยวก บโปรแกรม โปรแกรมคำนวณปร มำณคำร บอนท ลดลงได จำกโครงกำรก จกรรมของเทศบำลนำร องน เป นโปรแกรมท ออกแบบและพ ฒนำให ง ำยและสะดวกต อกำรใช งำน สำหร บเจ ำหน ำท ระด บปฎ บ ต กำรขององค กร ปกครองส วนท องถ น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อใช เป นเคร องม ออย ำงง ำยสำหร บเทศบำลนำร อง ในกำร คำนวณปร มำณคำร บอนท ลดลงได จำกกำรดำเน นก จกรรมต ำงๆ ของโครงกำรเทศบำลไทยม งส เม อง คำร บอนต ำเพ อเฉล มพระเก ยรต พระบำทสมเด จพระเจ ำอย ห ว 84 พรรษำ ซ งดำเน นกำรโดยสมำคม ส นน บำตเทศบำลแห งประเทศไทย ภำยใต กำรสน บสน นจำกสหภำพย โรป (European Union; EU) โปรแกรมฯ ท พ ฒนำข น ม กรอบแนวค ดบนพ นฐำนของ Project-based approach ซ งปร มำณคำร บอน ท ลดลงได หร อถ กด ดซ บ ถ กคำนวณเฉพำะช วงระยะเวลำกำรดำเน นก จกรรมต ำงๆ ภำยใต ย ทธศำสตร 4 ด ำน ได แก เม องแห งต นไม เม องไร มลพ ษ เม องพ ช ตพล งงำนและเม องท ม กำรบร โภคอย ำงย งย น เท ำน น โดยบำงก จกรรม ต องอำศ ยข อม ลบรรท ดฐำน (Baseline) เพ อเปร ยบเท ยบปร มำณคำร บอนท แตกต ำง ระหว ำงช วงก อนดำเน นโครงกำรและช วงระหว ำงดำเน นโครงกำร อย ำงไรก ตำม บำงก จกรรมซ งเป น โครงกำรท ร เร มใหม กำรคำนวณไม จำเป นต องอำศ ยข อม ลบรรท ดฐำนหร อสมม ต ให ข อม ลบรรท ดฐำน ม ค ำเป นศ นย เน องจำกเป นก จกรรมท ไม ได ดำเน นมำก อน หล กกำรคำนวณปร มำณคำร บอนด วยแนวค ด Project-based approach อำศ ยข อม ลอย 2 ส วน ค อ 1) ข อม ลก จกรรม (Activity data) ของโครงกำรและก จกรรมต ำงๆ ท ดำเน นกำรภำยใต ย ทธศำสตร 4 ด ำนของโครงกำรฯ 2) ข อม ลค ำส มประส ทธ กำรปล อยก ำซเร อนกระจก (Emission factor) ของก จกรรมน น ๆ โดยส ตกำรคำนวณโดยท วไป ค อ ปร มาณคาร บอนท ลดลงได หร อถ กด ดซ บ = Activity data * Emission factor สำหร บค ำ Emission factor ของก จกรรมต ำงๆ ภำยใต ย ทธศำสตร 4 ด ำน ท ใช ในกำรคำนวณได รวบรวมจำกเอกสำรกำรศ กษำว จ ยของหน วยงำนต ำงๆ ท งในประเทศและต ำงประเทศ โดยค ำ Emission factor ท รวบรวมได ท งหมดน ได ผ ำนกำรปร กษำหำร อและว พำกษ โดยผ เช ยวชำญอ กข นตอน หน ง เพ อให เก ดควำมม นใจทำงว ชำกำรของค ำ Emission factor ท นำมำใช ในโปรแกรม ประเภทก จกรรมและโครงกำรย อยท คำนวณปร มำณคำร บอนท ลดลงได หร อถ กด ดซ บ ภำยใต ย ทธศำสตร 4 ด ำนของโครงกำร ฯ ม รำยละเอ ยดด งสร ปในตำรำงข ำงล ำง ย ทธศาสตร ประเภทก จกรรม ก จกรรม/โครงการย อย 1. เม องแห งต นไม 1.1 อน ร กษ ต นไม และ/หร อพ นท ส เข ยวท ม อย เด ม อน ร กษ ต นไม ใหญ อน ร กษ ป ำ/พ นท ส เข ยว 1.2 เพ มพ นท ส เข ยวแห งใหม ปล กด วยกล ำไม อำย 3 ป ข นไป ปล กด วยกล ำไม อำย น อยกว ำ 3 ป 2. เม องไร มลพ ษ 2.1 กำรจ ดกำรของเส ย (ขยะและน ำ เส ย) ต นทำงหร อก อนน ำไปกำจ ด และบำบ ด แยกขยะท ย อยสลำยได มำทำป ย/น ำ หม กช วภำพ แยกเศษอำหำรมำผล ตเป นก ำซช วภำพ แยกขยะร ไซเค ล 2.2 กำรใช ประโยชน จำกผล ตผลของ เส ย ณ ปลำยทำงหร อ ณ สถำนท กำจ ด/บำบ ด กำรลดปร มำณกำรใช น ำ กำรนำของเส ยมำผล ตเป นกระแสไฟฟ ำ กำรนำของเส ยมำผล ตเป นก ำซช วภำพ กำรบำบ ดน ำเส ยเบ องต นโดยใช ถ งด ก ไขม น กำรบำบ ดน ำเส ยแบบรวม 3. เม องพ ช ตพล งงำน 3.1 ลดกำรใช พล งงำน ลดกำรใช ไฟฟ ำ ลดกำรใช น ำม น 3.2 ใช พล งงำนอ นทดแทนไฟฟ ำและ น ำม น 4. เม องท ม กำรบร โภค ท ย งย น 4.1 ลดกำรบร โภคส นค ำหร อ ผล ตภ ณฑ ใดๆ 4.2 บร โภคผล ตภ ณฑ ท ผล ตเองในใน หม บ ำน 4.3 บร โภคส นค ำ/บร กำรท เป นม ตร ก บส งแวดล อม ใช พล งงำนอย ำงอ นทดแทนไฟฟ ำ ใช พล งงำนอย ำงอ นทดแทนไฟฟ ำ โปรแกรมฯ ท พ ฒนำข น ได ออกแบบฐำนข อม ลเพ อบ นท กผลกำรคำนวณแต ละคร ง พร อมท งสำมำรถ รำยงำนผลกำรคำนวณในร ปตำรำงและกรำฟ นอกจำกน โปรแกรมฯ ย งม เมน เทศบำลนำร อง ซ งเป น ฐำนข อม ลรำยละเอ ยดของเทศบำลนำร องท เข ำร วมโครงกำรฯ ท งหมด เพ อเป นข อม ลประกอบท สำมำรถเช อมโยงก บผลกำรคำนวณได บทท 2 ว ธ กำรต ดต งโปรแกรม โปรแกรมฯ สำมำรถต ดต งได ท งคอมพ วเตอร PC แบบต งโต ะและ Notebook ท ม ระบบปฏ บ ต กำร Windows XP หร อ Windows 7 สำหร บควำมต องกำรทำงด ำนซอฟแวร อ นๆ น น ไม จำเป นต องตรวจสอบ ก อนต ดต งโปรแกรมฯ ท ำนสำมำรถเร มต นกำรต ดต งได ท นท ท งน ท ำนสำมำรถใช ไฟล ต ดต งในแผ น CD หร อดำวโหลดจำกเว บไซด กำรต ดต งโปรแกรมฯ เร มโดยกำรใส แผ น CD ในช อง CD-Rom Drive หร อเส ยบ Flash drive ท ดำวโหลดไฟล ต ดต งจำกเว บไซด ท ช อง USB 1. เป ดไฟล CarBonSetup.exe ในโฟลเดอร CarBonSetup 2. ระบบจะข นข อควำมต อนร บ กด Next 3. เล อกโฟลเดอร สำหร บต ดต ง 4. ย นย นกำรต ดต ง 5. เคร องกำล งต ดต งโปรแกรมฯ 6. หล งกำรต ดต งเสร จ กด Close หล งกำรต ดต งเสร จระบบจะสร ำงไอคอน ไว ท หน ำจอให ลองเข ำโปรแกรม โดยกำรกด ด บเบ ลคล กท ไอคอนเพ อตรวจสอบว ำสำมำรถเป ดโปรแกรมได หร อไม บทท 3 ว ธ กำรใช งำนโปรแกรมฯ เป ดโปรแกรมฯ หล งจำกต ดต งโปรแกรมฯ แล ว สำมำรถด บเบ ลท ไอคอนท หน ำจอเพ อเป ดเข ำส หน ำแรกของโปรแกรมฯ ซ งด ำนล ำงของหน ำ แรกของโปรแกรม จะม สองป ม ค อ -เก ยวก บโปรแกรม เป นป มท ใช กดเพ อด คำอธ บำยท มำและแนวค ดของกำรพ ฒนำ โปรแกรมฯ องค ประกอบและรำยละอ ยด ตลอดจนค ม อกำรใช งำนของโปรแกรมฯ -เข ำส โปรแกรม เป นป มท กดเพ อเข ำส เมน หล กของโปรแกรมฯ เก ยวก บโปรแกรม เข าส โปรแกรม เม อกดป มเข ำส โปรแกรม จะเข ำส เมน หล กของโปรแกรม ซ งจะพบข อควำมอธ บำยด งน ป มเข าส ฟ งช น ส วนแสดงผล ฟ งช น และล กษณะการใช งาน โปรแกรมฯ ประกอบด วยฟ งช นกำรใช งำนต ำงๆ ด งน -เม องแห งต นไม เป นฟ งก ช นท ใช คำนวณปร มำณคำร บอนท ลดลงได หร อถ กด ดซ บจำกก จกรรม และโครงกำร ภำยใต ย ทธศำตร เม องแห งต นไม ล กษณะป ม -เม องไร มลพ ษ เป นฟ งก ช นท ใช คำนวณปร มำณคำร บอนท ลดลงได หร อถ กด ดซ บจำกก จกรรม และโครงกำร ภำยใต ย ทธศำตร เม องไร มลพ ษ ล กษณะป ม -เม องพ ช ตพล งงาน เป นฟ งก ช นท ใช คำนวณปร มำณคำร บอนท ลดลงได หร อถ กด ดซ บจำก ก จกรรมและโครงกำร ภำยใต ย ทธศำตร เม องพ ช ตพล งงำน ล กษณะป ม -เม องท ม การบร โภคท ย งย น เป นฟ งก ช นท ใช คำนวณปร มำณคำร บอนท ลดลงได หร อถ กด ดซ บ จำกก จกรรมและโครงกำร ภำยใต ย ทธศำตร เม องท ม กำรบร โภคท ย งย น ล กษณะป ม -เทศบาลนาร อง สำหร บนำเข ำข อม ลพ นฐำนของเทศบำลนำร องท เข ำร วมโครงกำร ล กษณะป ม -รายงาน เป นระบบรำยงำนแสดงผลกำรคำนวณในร ปของกรำฟและตำรำง ล กษณะป ม -เพ มรอบคานวณ/ลบรอบคานวณ เป นป มเพ อลงข อม ลเก ยวก บว นท ท ใช โปรแกรมฯ สำหร บ คำนวณ ในแต ละคร ง ล กษณะป ม ข นตอนการใช งานโปรแกรมฯ 1. กรอกรอบการคานวณปร มาณคาร บอน ซ งรอบกำรคำนวณของแต ละเทศบำลนำร อง อำจจะเป นรำยว น รำยส ปดำห รำยเด อน รำยป หร อระยะเวลำดำเน นโครงกำรนำร อง ข นอย ก บล กษณะก จกรรมและโครงกำรน นๆ รวมท งควำมถ ของกำรเก บข อม ลและ ประมวลผลข อม ล ก อนดำเน นกำรคำนวณท กคร ง จะต องกรอกข อม ลเพ อเพ มรอบกำร คำนวณ หล งกำรกรอข อม ลแล ว กดป มบ นท กเพ อบ นท กข อม ลด งกล ำว ซ งรอบกำรคำนวณและว นท คำนวณจะปรำกฏในส วนขอจอแสดงผล 2. คานวณปร มาณคาร บอนในแต ละย ทธศาสตร 2.1 ว ธ กำรคำนวณคำร บอนภำยใต เมน เม องแห งต นไม กำรคำนวณคำร บอนของเมน เม องแห งต นไม ประกอบด วย 2 ก จกรรมหล ก ค อ 1) อน ร กษ ต นไม ใหญ และ/หร อพ นท ส เข ยวท ม อย เด ม และ 2) เพ มพ นท ส เข ยวแห งใหม โดย ก จกรรม อน ร กษ ต นไม ใหญ และ/หร อพ นท ส เข ยวท ม อย เด ม ย งแบ งกำรคำนวณออกเป น 2 ก จกรรมย อย ค อ อน ร กษ ต นไม ใหญ และอน ร กษ พ นท ป ำ/พ นท ส เข ยว ส วนเพ มพ นท ส เข ยวแห งใหม แบ งออกเป น ปล ก ด วยกล ำไม อำย 3 ป ข นไป และปล กด วยกล ำไม อำย น อยกว ำ 3 ป 2.1.1 กำรคำนวณคำร บอนสำหร บโครงท ดำเน นกำรอน ร กษ ต นไม ใหญ คล กท เมน หล กเม องแห งต นไม และคล กท pop up เมน รองอน ร กษ ต นไม ใหญ และ/หร อ พ นท ส เข ยวท ม อย เด ม และคล ก pop up เมน ย อยอน ร กษ ต นไม ใหญ ก จะเข ำส หน ำกำรคำนวณ อน ร กษ ต นไม โดยข อม ลซ งประกอบด วย ลำด บท ช อต นไม ป ท ปล ก ท ต ง พ ก ด X พ ก ด Y ควำมส ง (เมตร) และ เส นผ ำศ นย กลำง สำมำรนำเข ำได โดยตรงโดยคล กท คำส งเพ มด ำนบนของหน ำจอ ซ ง pop up หน ำต ำง จะปรำกฏข นเพ อให กรอกข อม ลด งกล ำวข ำงต นของต นไม แต ละต น และทำกำรบ นท ก หำกจำนวนต นไม ท ต องกำรอน ร กษ ม หลำยต น อำจไม สะดวกท จะกรอกข อม ลแต ละต น ทำงโปรแกรมฯ ได เตร ยม excel worksheet ช อ import111 อย ในโฟลเดอร CarBonSetup เพ อให ผ ใช งำนสำมำรถ ป อนข อม ลท งหมดผ ำนโปรแกรม Excel และนำเข ำโดยคล กคำส ง Import ด ำนบนของหน ำจอ รำยละเอ ยดของข อม ลท งหมดใน excel worksheet จะนำเข ำส โปรแกรมฯ และถ กคำนวณปร มำณ คำร บอนท ด ดซ บได ในรอบป รำยต นของต นไม และปร มำณรวมท งหมด 2.1.2 กำรคำนวณคำร บอนสำหร บโครงท ดำเน นกำรอน ร กษ ป ำและพ นท ส เข ยว คล กท เมน หล กเม องแห งต นไม และคล กท pop up เมน รองอน ร กษ ต นไม ใหญ และ/หร อ พ นท ส เข ยวท ม อย เด ม และคล ก pop up เมน ย อยอน ร กษ ป าและพ นท ส เข ยว ก จะเข ำส หน ำกำร คำนวณปร มำณคำร บอนจำกก จกรรมกำรอน ร กษ ป ำและพ นท ส เข ยว โดย pop up ตำรำง จะปรำกฏให กรอกข อม ลพ นท ของป ำแต ละชน ด ซ งประกอบด วย ป ำชำยเลน ป ำส ก ป ำพ นเม องโตช ำ ป ำ อเนกประสงค และป ำในเม อง หล งจำกกรอกข อม ลพ นท ป ำและพ นท ส เข ยวท ดำเน นกำรอน ร กษ แล ว โปรแกรมฯ จะประมวลผล ปร มำณคำร บอนท ถ กก กเก บได ในแต ละชน ดของป ำและจำนวนรวมท งหมด 2.1.3 กำรคำนวณคำร บอนสำหร บโครงท ดำเน นกำรเพ มพ นส เข ยวใหม คล กท เมน หล กเม องแห งต นไม และคล กท pop up เมน รองเพ มพ นท ส เข ยวแห งใหม หำก ต องกำรคำนวณปร มำณคำร บอนจำกกำรดำเน นงำนเพ มพ นท ส เข ยวแห งใหม ด วยต นกล ำอำย 3 ป ข นไป ให คล ก pop up เมน ย อยปล กด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks