การศ กษาสภาพการด าเน นงานตามโครงการโรงเร ยนว ถ พ ทธ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาสระแก ว - PDF

Description
การศ กษาสภาพการด าเน นงานตามโครงการโรงเร ยนว ถ พ ทธ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาสระแก ว A STUDY OF CONDITIONS OF OPERATION FOLLOWING THE PROJECT OF BUDDHIST WAY SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF SAKAEO EDUCATIONAL

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Taxes & Accounting

Publish on:

Views: 12 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การศ กษาสภาพการด าเน นงานตามโครงการโรงเร ยนว ถ พ ทธ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาสระแก ว A STUDY OF CONDITIONS OF OPERATION FOLLOWING THE PROJECT OF BUDDHIST WAY SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF SAKAEO EDUCATIONAL SERVICE AREA 1) 1) ช นว ฒน น าทร พย จ ไร โชคประส ทธ 1) อรสา โกศลาน นทก ล 1) Chinnawat Namsub 1) Jurai Chockprasit 1) Orasa Kosalanantakul บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพการด าเน นงานตามโครงการโรงเร ยนว ถ พ ทธ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา จ งหว ดสระแก ว และเพ อเปร ยบเท ยบสภาพการด าเน นงานตาม โครงการโรงเร ยนว ถ พ ทธ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาจ งหว ดสระแก ว โดยจ าแนกตามขนาด ของโรงเร ยน กล มต วอย างท ใช ในการว จ ยค อ ผ อ านวยการโรงเร ยน รองผ อ านวยการโรงเร ยน และ คร เจ าของโครงการของโรงเร ยนว ถ พ ทธ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาจ งหว ดสระแก ว จ านวน 217 คน ในโรงเร ยนขนาดใหญ และในโรงเร ยนขนาดเล ก เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ลค อ เป นแบบสอบถามสถานภาพของผ ตอบ แบบสอบถาม และเป นแบบสอบถามเก ยวก บสภาพการด าเน นงานตามโครงการโรงเร ยนว ถ พ ทธ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาจ งหว ดสระแก ว ซ งได ก าหนดแนวทางการด าเน นงานโรงเร ยน ว ถ พ ทธอย างต อเน อง 5 ด าน ค อ ด านการประชาส มพ นธ โรงเร ยนว ถ พ ทธ ด านการปร บสภาพ บรรยากาศของโรงเร ยน ด านการปร บปร งการเร ยนร ท กกล มสาระ ด านการปร บปร งก จกรรมเสร ม หล กส ตรและด านการน เทศ การปร บปร ง การด าเน นงาน จ านวน 60 ข อ สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ลค อ ค าร อยละ ค าเฉล ย ค าความเบ ยงเบนมาตรฐาน ค าการ ทดสอบค า t โดยใช ค า t test ส าหร บกล มต วอย างสองกล มท เป นอ สระต อก น (Independent Samples) ท ระด บน ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 1) หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ 2 ผลการว จ ยพบว า 1. การศ กษาสภาพการด าเน นงานตามโครงการโรงเร ยนว ถ พ ทธ ส งก ดส าน กงานเขต พ นท การศ กษาจ งหว ดสระแก ว ท ง 5 ด าน ค อ ด านการประชาส มพ นธ โรงเร ยนว ถ พ ทธ ด านการ ปร บสภาพบรรยากาศของโรงเร ยน ด านการปร บปร งการเร ยนร ท กกล มสาระ ด านการปร บปร ง ก จกรรมเสร มหล กส ตร และด านการน เทศ การปร บปร งการด าเน นงาน โดยภาพรวมอย ในระด บ มาก เม อพ จารณารายข อพบว า ด านท ม สภาพการด าเน นงานส งส ดค อ ด านการปร บสภาพบรรยากาศ ของโรงเร ยน อย ในระด บมาก และด านท ม สภาพการด าเน นงานอย ในระด บต าท ส ด ค อ ด านการ ประชาส มพ นธ โรงเร ยนว ถ พ ทธ อย ในระด บมาก 2. การเปร ยบเท ยบสภาพการด าเน นงานตามโครงการโรงเร ยนว ถ พ ทธ ส งก ดส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาจ งหว ดสระแก ว 2.1 ผลการเปร ยบเท ยบสภาพการด าเน นงานตามโครงการโรงเร ยนว ถ พ ทธ ส งก ดส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาจ งหว ดสระแก ว ในเขตพ นท การศ กษาต างก น ม สภาพการด าเน นงานตาม โครงการโรงเร ยนว ถ พ ทธ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา จ งหว ดสระแก ว โดยภาพรวมและ รายด าน ไม แตกต างก น 2.2 ผลการเปร ยบเท ยบสภาพการด าเน นงานตามโครงการโรงเร ยนว ถ พ ทธ ส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาจ งหว ดสระแก ว ต าแหน งต างก น ม สภาพการด าเน นงานตามโครงการ โรงเร ยนว ถ พ ทธ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา จ งหว ดสระแก ว แตกต างอย างม น ยส าค ญทาง สถ ต ท ระด บ.05 ABSTRACT The objectives of this research were to study and to compare operating conditions of Buddhist Way schools under the Office of Sakaeo Educational Service Area. This study was classified according to school sizes and done in large and small size schools. There were 217 samples of the study, including school directors, a school deputy director, and teachers of Buddhist Way schools. The instrument used to collect the data was a set of 60-item questionnairs asking about the status of the respondents and the operating conditions of Buddhist way schools under the Office of Sakaeo Educational Service Area. The operation of the Buddhist way schools focused on five areas: public relations, adjustment of school atmosphere, learning improvement of every subject, improvement of extra curriculum activities, and supervision of operation improvement. 3 The statistics employed to analyze the data were percentage, mean, standard deviation, and t-test for independent samples at a statistically significant level of The findings of the study were as follows: 1. Overall, the operating conditions of Buddhist Way schools under the Office of Sakaeo Educational Service Area were at a high level. The further study showed that the operation regarding adjustment of school atmosphere was at the highest level followed by improvement of extra curriculum activities. On the other hand, the operation regarding public relations was at the lowest level. 2. The following were the results of the comparison of the operating conditions of Buddhist Way schools under the Office of Sakaeo Educational Service Area. 2.1 The operating conditions of large schools and of small schools were different in each aspect and overall. In addition, the operation regarding adjustment of school atmosphere and the operation regarding improvement of the extra curriculum activities were different at a statistically significant level of However, the operations regarding other areas were not found to be different. 2.2 The operating conditions of school administrators and teachers were not different. ความส าค ญของป ญหา ส งคมไทยแต โบราณน น ว ดเป นศ นย กลางการจ ดการศ กษา โดยม พระภ กษ เป นผ ม บทบาท ในการจ ดการศ กษาแก ประชาชนในช มชนน นๆ ว ดเป นสถานท ส าค ญทางการศ กษาของบ คคล ท กระด บช น มาต งแต สม ยโบราณ โดยเฉพาะ ว ดเป นแหล งการเร ยนร เพราะในสม ยน นร ฐย งไม ได จ ดการศ กษาให แก ราษฎร โดยตรง หล กส ตรการศ กษาก ย งไม ปรากฏแน นอน แหล งท จะให ความร แก บ คคลก ค อท บ านและท ว ด ส าหร บการศ กษาท ว ดซ งม อ ทธ พลเหน อช ว ตทางส งคมของคนไทยใน การก าหนดร ปแบบประเพณ ช ว ตต งแต เก ดจนตายน นแบ งเป นว ธ การศ กษาท ได ร บการถ ายทอดผ านว ด (จ ลทรรศน พยาฆรานนท อ างถ งใน ณ ฎฐก ตต ศร ส นต, 2548 : 1) ต อมาเม อม การปฏ ร ปการศ กษา ตามระบบโรงเร ยน ทางราชการได เข ามาจ ดการศ กษาเองโดยแยกโรงเร ยนออกจากว ดและจ ดเป น ระบบการศ กษาแห งชาต ข น แต การจ ดการศ กษาของร ฐตามร ปแบบใหม น กระท าไม ท วถ งท าให บ คคลบางส วนไมได ร บความเสมอภาคในทางการศ กษาอ นอาจเน องมาจากหลายป จจ ยต างๆ เช น ความยากจน ช มชนต งอย ในเขตท รก นดาร ฯลฯ ด วยเหต ท กล าวมาแล ว ซ งบ คคลน นได เล งเห น ความส าค ญของการศ กษาเป นอ นมาก จ งพยายามแสวงหาการศ กษา เพ อให ได มาซ งความก าวหน า น าพาเด กและเยาวชนไทยก าวท นความเปล ยนแปลงของโลกอย างไร ข ดจ าก ด กระทรวงศ กษาธ การ 4 จ งได ส งเสร มการจ ดโรงเร ยนว ถ พ ทธข น ซ งเป นร ปแบบท ส าค ญท กระทรวงศ กษาธ การ ก าล งเร งด าเน นการ โรงเร ยนว ถ พ ทธน กระทรวงศ กษาธ การต องการให เป นจ ดส าค ญของการน า ค ณค าของพระพ ทธธรรมมาส ส งคมไทย โรงเร ยนว ถ พ ทธ เป นภาพสะท อนถ งการน าหล กธรรมในพระพ ทธศาสนา โดยเฉพาะอย างย ง หล กไตรส กขามาใช ในการพ ฒนาผ เร ยน และแสดงถ งความพยายามน าหล กพ ทธธรรมต างๆ มาประย กต ในการบร หารและการจ ดการศ กษาอย างช ดเจนสอดคล องก บสมเด จพระพ ฒาจารย ว ดสระเกศ กล าวว า การปฏ ร ปการศ กษาท กล าวก นว าสอดคล องก บรากฐานส งคมไทย ย งไม ม คร งใดจะตรงเท าคร งน ท ว า ย ดหล กไตรส กขาเป นหล กของโรงเร ยนว ถ พ ทธ กล าวได ว าเป นการเป นศ กราชใหม ขอให ม ความม นใจ ว าเป นหนทางท ถ กต องแล ว ช วยด าเน นต อไปให ถ งท ส ด ส ดก าล งของตนเอง โดยให ม ร ปแบบท หลากหลายตามความเหมาะสมของโรงเร ยนท จะพ ฒนาผ เร ยนได อย างด ท ส ด พร อมก บสร างสรรค สภาพการด าเน นงานท ผ เก ยวข องท กส วนม ความส ขและได พ ฒนาส งคมท ด งามควบค ก นไปส ค ณค า เม อโรงเร ยนพ ฒนาส ว ถ พ ทธและได พ ฒนาจนเป นโรงเร ยนว ถ พ ทธท ช ดเจน จะส งเกตได ถ งความ เปล ยนแปลงและประโยชน อ นมากมายท เก ดตามมาท เป ยมไปด วยความงดงามและค ณค า น กเร ยน ได ร บการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ต างๆ อย างช ดเจน พร อมก บ การพ ฒนาป ญญาและด านอ นๆ การพ ฒนาท จะให เป นคนด เก ง และม ความส ขพร อมๆ ก น ท ว ายาก จะไม ยากส าหร บโรงเร ยนว ถ พ ทธสอดคล องก บพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 มาตรา 9 การจ ดการศ กษาต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทยให เป นมน ษย ท สมบ รณ ท งร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรมและค ณธรรมในการด ารงช ว ต สามารถอย ร วมก บ ผ อ นได อย างม ความส ข และก าหนดให ม การปฏ ร ปการศ กษา การศ กษาเป นส งส าค ญและจ าเป น ส าหร บท กคน ซ งต องเร งร ดให เก ดการปฏ ร ปการศ กษารวดเร ว เพ อพ ฒนาเด กและเยาวชนให เป นคน ด คนเก ง ม ความส ข สามารถปร บต วให เหมาะสมก บสถานการณ โลกและส งคมท เปล ยนแปลงไป อย างรวดเร ว ความร เท าน นจะเป นเคร องม อส าค ญในการประกอบอาช พ และการด ารงช ว ตของคน ในส งคมย คใหม (เจ อจ นทร จงสถ ตอย, 2544 : 6) ป จจ บ นโรงเร ยนว ถ พ ทธเป นนว ตกรรมการจ ดการศ กษา 1 ใน 5 ร ปแบบส าค ญท กระทรวงศ กษาธ การด แล โดยประย กต เอาหล กพ ทธธรรมเข ามาใช ในการพ ฒนาและอย ภายใต แนวทางการด าเน นงาน 5 ด าน ค อ ด านประชาส มพ นธ โรงเร ยน ด านการปร บสภาพบรรยากาศของ โรงเร ยน ด านการปร บปร งการเร ยนร ท กกล มสาระ ด านการปร บปร งก จกรรมเสร มหล กส ตร ด านการน เทศ การปร บปร ง การด าเน นงาน โดยเฉพาะด านการประชาส มพ นธ โรงเร ยน ม ป ญหา การจ ดอาคารสถานท สภาพแวดล อม ห องเร ยนแหล งเร ยนร ไม สะอาด ขาดความเป นระเบ ยบเร ยบร อย ด านการปร บปร งการเร ยนร กล มสาระ คณาจารย คร ผ บร หาร ขาดความร ความเข าใจในหล กส ตร 5 จ ดการเร ยนร ท สะท อนการพ ฒนาไตรส กขา ด านการปร บปร ง ก จกรรมเสร มหล กส ตร ขาดการพ ฒนาต อเน อง ก จกรรมไม ต อเน องขาดการควบค มก าก บ น เทศต ดตาม ด านการน เทศการ ปร บปร งการด าเน นงาน ขาดการต ดตาม ไม เป นระบบ ไม ต อเน อง ขาดการปฏ ส มพ นธ ไม ม เมตตา กร ณา คร ต อคร น กเร ยนต อน กเร ยน คร ต อน กเร ยน ขาดการเอาใจใส ด แล ไม สานงานต อ ก อให เก ด ป ญหาในการบร หารจ ดการ ย งม ป ญหาผ ท ร ช ดในหล กพ ทธธรรม ไม ข องแวะอบายม ข เป นผ ทรงศ ล ปฏ บ ต ธรรมไม ได ซ งเป นป ญหาในการบร หาร ท ต องอาศ ยผ บร หารในการก าก บด แลให โรงเร ยนว ถ พ ทธ ม ประส ทธ ภาพให มากข นไป ซ งสอดคล องก บพระราชด าร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอ ด ลยเดชมหาราช ร ชกาลท 9 ตร สว า ประเทศชาต ของเราจะเจร ญหร อเส อมลงน น ย อมข นอย ก บ การศ กษาของประชาชนแต ละคนเป นส าค ญ ผลการฝ กอบรมในว นน จะเป นเคร องก าหนดอนาคต ของชาต ในว นข
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks