คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กงาน ก.พ. ม นาคม PDF

Description
คำน ำ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ วางหล กการปฏ บ ต ราชการว า ต องเป นไปเพ อผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ความม ประส ทธ ภาพและความค มค า โดยมาตรา 76 กาหนดให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท ประเม นผลการปฏ

Please download to get full document.

View again

of 55
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Real Estate

Publish on:

Views: 12 | Pages: 55

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คำน ำ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ วางหล กการปฏ บ ต ราชการว า ต องเป นไปเพ อผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ความม ประส ทธ ภาพและความค มค า โดยมาตรา 76 กาหนดให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของผ ใต บ งค บบ ญชา เพ อใช ประกอบการพ จารณา แต งต งและเล อนเง นเด อน รวมถ งการพ ฒนาและเพ มพ นประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการ ค ม อการใช โปรแกรมระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม/จ งหว ดในการ บร หารผลการปฏ บ ต ราชการและเล อนเง นเด อนน ม จ ดม งหมายเพ อช วยให ส วนราชการระด บกรมและ จ งหว ด ม ความเข าใจแนวทางการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการและเล อนเง นเด อนของข าราชการพลเร อน สาม ญโดยใช โปรแกรมระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม/จ งหว ด DPIS/PPIS Version 5.0 ท ส าน กงาน ก.พ. พ ฒนาข น เป นเคร องม อในการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการและนาผลการประเม นไปใช ประกอบการเล อน เง นเด อนต อไป สาน กงาน ก.พ. หว งเป นอย างย งว าค ม อฉบ บน จะสามารถช วยให ผ ซ งม หน าท เก ยวข องม ความร ความเข าใจและสามารถเร ยกใช เมน ต าง ๆ ในระบบได อย างถ กต อง รวดเร ว ม ประส ทธ ภาพ และหาก ม ป ญหาหร อข อสงส ยตลอดจนข อเสนอแนะเพ มเต มเก ยวก บการใช ระบบฯ ประการใด โปรดต ดต อ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กงาน ก.พ. ได ท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กงาน ก.พ. ม นาคม 2555 Copyright 2012, OCSC คานา สารบ ญ ท มา 1 ส วนท 1. การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการและการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ 2 1. ความหมายของการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ 2 2. ความสาค ญของการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ประโยชน ต อส วนราชการ ประโยชน ต อผ ปฏ บ ต งาน 2 3. กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ การวางแผนและกาหนดเป าหมายผลการปฏ บ ต ราชการ การต ดตาม การพ ฒนา การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ การให รางว ล 5 4. ภาพรวมของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการในเช งปฏ บ ต 6 5. ข นตอนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ 6 ส วนท 2 ข นตอนการดาเน นการของส วนราชการเพ อประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ 9 และการเล อนเง นเด อน ข าราชการตาม กฎ ก.พ. ว าด วยการเล อนเง นเด อน พ.ศ ข นตอนท 1: การเตร ยมการ 9 ข นตอนท 2: การประกาศหล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ แจ งเว ยนให 9 ข าราชการทราบ ข นตอนท 3: การจ ดทาด ชน ช ว ดรายบ คคล 10 ข นตอนท 4: ผ ประเม นแต ละระด บ ต ดตามและให คาปร กษาแนะนาการปฏ บ ต งาน 10 ข นตอนท 5: การประเม นผลการปฏ บ ต งานและให คะแนน 10 ข นตอนท 6: พ จารณาผลคะแนนก บวงเง นงบประมาณ 10 ข นตอนท 7: เสนอฝ ายบร หาร และคณะกรรมการกล นกรองฯ 11 ข นตอนท 8: แจ งผลการประเม น 11 ข นตอนท 9: การประกาศรายช อ และร อยละการเล อนเง นเด อน 11 ข นตอนท 10: ออกคาส งเล อนเง นเด อนและแจ งผลเล อนเง นเด อน 11 หน า Copyright 2012, OCSC สารบ ญ - 1 ค ม อการใช งาน ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS Version 4.0) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ส วนท 3 การใช โปรแกรมระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม/จ งหว ด 11 (DPIS/ PPIS Version 5.0) ในการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการและเล อนเง นเด อน การเตร ยมความพร อมของส วนราชการ 11 การใช โปรแกรมระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม/จ งหว ด 12 ในการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการและเล อนเง นเด อน การเตร ยมข อม ลกล มผ ใช งานสาหร บการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการและเล อนเง นเด อน 14 การดาเน นการตามข นตอนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการด วยโปรแกรม DPIS/PPIS 19 - วางแผนการปฏ บ ต ราชการ (Plan) 19 - ต ดตามผลการปฏ บ ต งาน (Monitor) 31 - พ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน (Develop) 33 - ประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Appraise) 34 - ให รางว ลผลการปฏ บ ต งาน (Reward) 39 หน า สารบ ญ - 2 Copyright 2009, OCSC ท มา ค ม อการใช โปรแกรมระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม/จ งหว ดในการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการและเล อนเง นเด อน การใช โปรแกรมระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม/จ งหว ด ในการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการและเล อนเง นเด อน ส บเน องจากพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ มาตรา 76 บ ญญ ต ให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของผ อย ใต บ งค บบ ญชาเพ อใช ประกอบการพ จารณา แต งต ง และเล อนเง นเด อน ตามหล กเกณฑ และว ธ การท ก.พ. กาหนด สาหร บการประเม นผล การปฏ บ ต ราชการ ต งแต รอบการประเม นว นท 1 ต ลาคม 2552 ถ งว นท 31 ม นาคม 2553 เป นต นไป (ตามหน งส อ สาน กงาน ก.พ. ท นร 1012/ว20 ลงว นท 3 ก นยายน 2552) ส าน กงาน ก.พ. จ งได ปร บปร งโปรแกรมระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม/ จ งหว ด (Departmental Personnel Information System : DPIS / Provincial Personnel Information System : PPIS Version 5.0) ให สอดคล องก บพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ พร อมจ ดทาค ม อ การใช โปรแกรมระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม/จ งหว ด (DPIS /PPIS Version 5.0) ในการ บร หารผลการปฏ บ ต ราชการและเล อนเง นเด อนเพ มเต มข นมา เพ อให ส วนราชการระด บกรม/จ งหว ด สามารถ บร หารผลการปฏ บ ต ราชการและเล อนเง นเด อนได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยสามารถใช ก บโปรแกรม DPIS/PPIS Version 5.0 release เป นต นไป สาหร บเน อหาในค ม อเล มน ประกอบด วย 3 ส วน ค อ ส วนท 1 การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ และการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท 2 ข นตอนการดาเน นการของส วนราชการเพ อประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ และ การเล อนเง นเด อนข าราชการตาม กฎ ก.พ. ว าด วยการเล อนเง นเด อน พ.ศ ส วนท 3 การใช โปรแกรมระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม/จ งหว ด (DPIS/PPIS Version 5.0) ในการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการและเล อนเง นเด อน Copyright 2012, OCSC 1 ค ม อการใช โปรแกรมระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม/จ งหว ดในการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการและเล อนเง นเด อน ส วนท 1 การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ และการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ 1 1. ความหมายของการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ หมายถ ง กระบวนการดาเน นการอย างเป นระบบ เพ อผล กด น ให ผลการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการบรรล เป าหมาย โดยการเช อมโยงเป าหมายผลการปฏ บ ต ราชการ ในระด บองค กร ระด บหน วยงาน จนถ งบ คคลเข าด วยก น โดยผ านกระบวนการกาหนดเป าหมายท ช ดเจน การพ ฒนาผ ปฏ บ ต งานอย างเหมาะสม การต ดตามผลการปฏ บ ต ราชการอย างต อเน อง การประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการท สอดคล องก บเป าหมายท ได กาหนด และม การนาผลการประเม นไปใช ประกอบการพ จารณา ตอบแทนความด ความชอบแก ผ ปฏ บ ต งาน 2. ความส าค ญของการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการเป นกลย ทธ หน งของการบร หารทร พยากรบ คคลท เน น ความส าค ญของการม ส วนร วมระหว างผ บ งค บบ ญชาก บผ ปฏ บ ต งาน เพ อผล กด นผลการปฏ บ ต ราชการ ให ส งข น จ งน บว าม ความสาค ญและเป นประโยชน ท งต อส วนราชการและผ ปฏ บ ต งานเป นอย างย ง สร ปได ด งน 2.1 ประโยชน ต อส วนราชการ 1) การปฏ บ ต ราชการของผ ปฏ บ ต งานท กระด บสอดคล องก บท ศทางและเป าหมายของ ส วนราชการ 2) การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการเป นกระบวนการต อเน องท จะช วยผล กด นให ผ ปฏ บ ต งาน ท กระด บ ทางานเพ อผลส มฤทธ ต อภารก จของส วนราชการ 3) การนาต วช ว ดผลงานหล ก (Key Performance Indicator หร อท เร ยกโดยย อว า KPI) มาใช เป นเคร องม อกาหนดเป าหมายผลการปฏ บ ต งานระด บองค กร ทาให ผ บร หารสามารถเก บรวบรวมข อม ล ผลการปฏ บ ต งานเพ อนามาสร างเป นข อม ลฐาน (Baseline) สาหร บการเท ยบเค ยง (Benchmark) เพ อปร บปร ง การปฏ บ ต ราชการส วนราชการในอนาคต 2.2 ประโยชน ต อผ ปฏ บ ต งาน 1) การกาหนดให ม การวางแผนปฏ บ ต ราชการเป นรายบ คคล นอกจากจะช วยให ผ ปฏ บ ต แต ละคนทราบเป าหมายผลการปฏ บ ต ราชการของตนอย างช ดเจนต งแต ต นรอบการประเม นแล ว ย งช วยให เห นภาพความเช อมโยงของงานท ตนร บผ ดชอบก บผลสาเร จขององค กรได ช ดเจนข นอ กด วย 2) ผ ปฏ บ ต งานจะได ร บการพ ฒนาอย างเหมาะสมและตรงตามความต องการของแต ละ 1 ค ม อการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ : ภาพรวมระบบบร หารผลงานและระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ บทท 1: หน าท 1 5 สำน กว จ ยและพ ฒนำระบบงำนบ คคล สำน กงำน ก.พ. 2 Copyright 2012, OCSC บ คคลมากข น เน องจากกระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการกาหนดไว ว า ต องม การต ดตามผลการปฏ บ ต ราชการเป นรายบ คคลเพ อแก ป ญหาข อข ดข องในการทางาน อ นจะนาไปส การปร บเปล ยนแนวทาง/ว ธ การ ปฏ บ ต งาน และการพ ฒนาต วผ ปฏ บ ต งานให สามารถทางานม งเป าส ความสาเร จขององค กรได ด ย งข น 3) การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการจะม ความช ดเจนและเป นธรรมมากย งข น เพราะส งท ประเม นมาจากเป าหมายของงาน ซ งมอบหมายไว อย างเป นทางการ และผ ร บการประเม นจะได ร บทราบแล ว ต งแต ต นรอบการประเม น 3. กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการประกอบด วย 5 ข นตอนหล ก ได แก (1) การวางแผนและ การกาหนดเป าหมายผลการปฏ บ ต ราชการ (2) การต ดตาม (3) การพ ฒนา (4) การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ และ (5) การให รางว ล แม เอกสารหร อตาราบางเล มอาจจะระบ ข นตอนกระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต งานไว แตกต างก นไป เช น อาจลาด บข นตอนด งน (1) การวางแผนและกาหนดเป าหมาย (2) การพ ฒนา (3) การต ดตาม (4) การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ หร อบางตาราอาจระบ จานวนข นตอนไว มาก/น อยกว าน เช น ไม แยกเร องการ ให รางว ลออกมาเป นข นตอนหน งโดยเฉพาะ แต โดยรวมแล วถ อได ว าสาระส าค ญของท งกระบวนการก ไม แตกต างก น ค ม อเล มน จะเสนอกระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการเป น 5 ข นตอน ด งสร ปได ตาม ร ปท 1 โดยจะเน นความสาค ญของการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการเป นหล ก ร ปท 1 กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ 3.1 การวางแผนและกาหนดเป าหมายผลการปฏ บ ต ราชการ เป นการกาหนดผลส าเร จของงานและเป าหมายท องค กรคาดหว งจากการปฏ บ ต งานและ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks