แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - PDF

Description
แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สำาน กงานตำารวจแห งชาต สารบ ญ หน า ความเป นมาและความสำค ญ... ๓ ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ๓ ย ทธศาสตร สำน กงานตำรวจแห งชาต... 4

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 21 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สำาน กงานตำารวจแห งชาต สารบ ญ หน า ความเป นมาและความสำค ญ... ๓ ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ๓ ย ทธศาสตร สำน กงานตำรวจแห งชาต... 4 นโยบายของนายกร ฐมนตร (นางสาวย งล กษณ ช นว ตร)... 8 นโยบายการบร หารราชการสำน กงานตำรวจแห งชาต ประจำป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗... ๑0 กลย ทธ /แนวทางดำเน นการเพ อบรรล เป าประสงค ตามย ทธศาสตร สำน กงานตำรวจแห งชาต ประจำป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จ ดเน นและการดำเน นการประกอบการจ ดทำคำของบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ การข บเคล อนการบร หารงานของผ บ ญชาการตำรวจแห งชาต การต ดตามประเม นผลตามแผนปฏ บ ต ราชการสำน กงานตำรวจแห งชาต ประจำป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ ภาคผนวก ผนวก ก กรอบคำของบประมาณตามพระราชบ ญญ ต งบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ผนวก ข แผนภ ม แสดงความเช อมโยงนโยบายคณะร ฐมนตร ย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ ผลผล ต/โครงการและงบประมาณ ย ทธศาสตร สำน กงานตำรวจแห งชาต ผนวก ค คำส งสำน กงานตำรวจแห งชาต ท 127/2556 ลงว นท 23 ก มภาพ นธ 2556 เร อง แต งต งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอน กรรมการกำหนดท ศทางพ ฒนา สำน กงานตำรวจแห งชาต... 83 ความเป นมา ความเป นมาและความสำค ญ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ กำหนดให คณะร ฐมนตร จ ดให ม แผนการบร หารราชการแผ นด นตลอดระยะเวลาการบร หารราชการของคณะร ฐมนตร และมาตรา ๑๖ ให ส วนราชการจ ดทำแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการน น โดยจ ดทำเป นแผนส ป ซ งจะต องสอดคล อง ก บแผนการบร หารราชการแผ นด นด งกล าว ในแต ละป งบประมาณ ให ส วนราชการจ ดทำแผนปฏ บ ต ราชการประจำป โดยให ระบ สาระสำค ญเก ยวก บนโยบายการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ เป าหมายและผลส มฤทธ ของงาน รวมท งประมาณการรายได และรายจ ายและทร พยากรอ นท จะต องใช เสนอต อร ฐมนตร เพ อให ความเห นชอบ สำน กงานตำรวจแห งชาต จ งได จ ดทำแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ เสนอรองนายกร ฐมนตร ท กำก บด แล สำน กงานตำรวจแห งชาต ให ความเห นชอบแล ว และเพ อใช เป นกรอบในการจ ดทำคำของบประมาณป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ความสำค ญ สำน กงานตำรวจแห งชาต ได จ ดทำแผนปฏ บ ต ราชการประจำป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยได นำนโยบาย การบร หารราชการสำน กงานตำรวจแห งชาต มากำหนดเป นแผนปฏ บ ต ราชการ ซ งม ความสอดคล องก บย ทธศาสตร สำน กงานตำรวจแห งชาต พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ และแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) สำน กงานตำรวจ แห งชาต ซ งประกอบด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ และหน วยร บผ ดชอบ นำกลย ทธ ไปส การปฏ บ ต ด งน ว ส ยท ศน เป นตำรวจม ออาช พ เพ อความผาส กของประชาชน ตำรวจม ออาช พ ต องเป นข าราชการตำรวจท ม ความร ความสามารถ ร ล ก ร รอบ ร จร ง ในงานท ทำและต อง เป นคนด ม ค ณธรรม ซ อส ตย ซ อตรง อดทน เส ยสละ ต องขย นและม การพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ส งสำค ญท ส ดต อง ตระหน กเสมอว า นายท แท จร งของข าราชการตำรวจค อประชาชนท งประเทศ ค าน ยมสำน กงานตำรวจแห งชาต ค าน ยม (Core Values) หมายถ ง ความค ดหร อความเช อร วมก นขององค การ ซ งได ร บการพ จารณาแล วว า ม ค ณค า ม ประโยชน ถ กต องเหมาะสม ด งาม สมควรประกาศไว เพ อกำก บให บ คลากรในองค การย ดถ อและประพฤต ปฏ บ ต ตามอ นได แก - สมรรถนะ (Competency) - ส จร ต เป นธรรม (Overall Fairness) - ประชาชนเป นศ นย กลาง (People Oriented) - บร การด วยใจ (Service Mind) สมรรถนะ (Competency) หมายถ ง ความร ท กษะ และพฤต น ส ยท จำเป นต อการทำงานของบ คคลให ประสบผลสำเร จส งกว ามาตรฐานท วไป ส จร ตเป นธรรม (Overall Fairness) หมายถ ง การปฏ บ ต หน าท ด วยความโปร งใส เสมอภาค เท ยงธรรม สามารถตรวจสอบได ประชาชนเป นศ นย กลาง (People Oriented) หมายถ ง การปฏ บ ต หน าท ของข าราชการตำรวจต องเป น ไปเพ อประโยชน ส ขของประชาชน เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จ ท งอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต องการของ ประชาชน บร การด วยใจ (Service Mind) หมายถ ง การม จ ตสำน กและให บร การประชาชนด วยความเต มใจอย าง เท าเท ยมก น พ นธก จ ๑) ถวายความปลอดภ ยสำหร บองค พระมหากษ ตร ย พระราช น พระร ชทายาท ผ สำเร จราชการแทน พระองค พระบรมวงศาน วงศ ผ แทนพระองค และพระราชอาค นต กะ ให บ งเก ดประส ทธ ภาพส งส ด ๒) บ งค บใช กฎหมาย อำนวยความย ต ธรรม ให บร การประชาชนด วยความเสมอภาคเป นธรรมตาม หล กธรรมาภ บาล ๓) ร กษาความสงบเร ยบร อย ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นของประชาชนและช มชน และร กษา ความม นคงของราชอาณาจ กรให เป นท เช อม นและศร ทธา ๔) ย ดประชาชนเป นศ นย กลาง สร างเคร อข ายช มชนและองค การท กภาคส วนให ม ส วนร วมในการ แก ไขป ญหาของส งคม ๕) พ ฒนาบ คลากรให ม ความเป นม ออาช พ เพ อสร างความเข มแข งขององค การ ๖) ปฏ บ ต ภารก จและช วยเหล อการพ ฒนาประเทศตามนโยบายร ฐบาลให เก ดผลส มฤทธ ย ทธศาสตร สำน กงานตำรวจแห งชาต พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ แนวทางท สำน กงานตำรวจแห งชาต ใช ในการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ เก ดจากการว เคราะห สภาพแวดล อมขององค การ โดยผ านกระบวนการว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และป จจ ยค กคามจากส งแวดล อม ท งภายในและภายนอกของสำน กงานตำรวจแห งชาต จนได ซ งย ทธศาสตร ท ง ๔ ด าน ของสำน กงานตำรวจแห งชาต เพ อ ข บเคล อนองค การไปส ว ส ยท ศน เป นตำรวจม ออาช พ เพ อความผาส กของประชาชน ย ทธศาสตร ท ๑ : ยกระด บข ดความสามารถในการปฏ บ ต ภารก จหล กเพ อตอบสนองนโยบายร ฐบาล เป าประสงค : ๑.๑ ภารก จท ได ร บมอบหมายเก ดผลส มฤทธ กลย ทธ ๑.๑.๑ เพ มข ดความสามารถของหน วยงานท เก ยวข องในการตอบสนองต อภารก จตาม นโยบายร ฐบาล โดยม งเน นภารก จสำค ญ ด งน ๑.๑.๑.๑ ปกป อง เท ดท น พ ท กษ ร กษาสถาบ นพระมหากษ ตร ย ๑.๑.๑.๒ ป องก นและปราบปรามยาเสพต ด 1.๑.๑.๓ แก ไขป ญหาความม นคงในจ งหว ดชายแดนภาคใต 1.๑.๑.๔ ร กษาความปลอดภ ยให ก บน กท องเท ยว ๑.๑.๑.๕ ควบค มปราบปรามแรงงานต างด าว ๑.๑.๑.๖ ป องก นปราบปรามอาชญากรรมท ม ล กษณะเฉพาะทาง ๑.๑.๑.๗ ปฏ บ ต การด านต าง ๆ ท กระทบต อความม นคง ๑.๑.๑.๘ เตร ยมความพร อมขององค การเพ อรองร บการเข าส ประชาคม อาเซ ยน 1.1.๑.๙ ร กษาความสงบเร ยบร อยเพ อความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น ของประชาชน เป าประสงค : ๑.๒ ลดความหวาดกล วภ ยอาชญากรรมของประชาชน กลย ทธ - เพ มประส ทธ ภาพการป องก นและปราบปรามอาชญากรรมท สร างความเด อดร อน แก ประชาชน ช มชนและท ม ผลกระทบต อส งคมในท กระด บ เป าประสงค : ๑.๓ ม ระบบและกระบวนงานท ตอบสนองนโยบายร ฐบาลท ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ๑.๓.๑ ปร บปร ง พ ฒนาระบบงานและกระบวนงานของหน วยงานร บผ ดชอบให ม ประส ทธ ภาพ ๑.๓.๒ ประชาส มพ นธ กระบวนงานและมาตรการในการดำเน นงานให แก ประชาชนได ร บร เป าประสงค : ๑.๔ ม เทคโนโลย อ ปกรณ และเคร องม อพ เศษ รวมท งระบบสารสนเทศอ จฉร ยะ กลย ทธ ๑.๔.๑ นำระบบเทคโนโลย ท ท นสม ยและเหมาะสมมาใช ในการปฏ บ ต งาน ๑.๔.๒ พ ฒนาค ณภาพของระบบฐานข อม ลสารสนเทศให ครบถ วนท นสม ย ม การเช อมโยง ระหว างหน วยงานท งภายในและภายนอก ๑.๔.๓ กำหนดกรอบอ ตราและจ ดหาอ ปกรณ เคร องม อเคร องใช พ เศษท ท นสม ยให เพ ยงพอ และเหมาะสมต อการปฏ บ ต งาน ๑.๔.๔ พ ฒนาบ คลากรให ม ความพร อมในการใช อ ปกรณ เคร องม อเคร องใช พ เศษ ย ทธศาสตร ท ๒ : การพ ฒนางานตำรวจให โปร งใส ม มาตรฐาน เป าประสงค : ๒.๑ ส งคมและประชาชนเช อม นต อองค การตำรวจ กลย ทธ ๒.๑.๑ พ ฒนาระบบการต ดตามตรวจสอบการปฏ บ ต งาน ท งจากภายในและภายนอก องค การ ๒.๑.๒ นำมาตรการป องก นปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบมาบ งค บใช ก บ ข าราชการตำรวจท ประพฤต ม ชอบอย างจร งจ ง ๒.๑.๓ ม งม นทำงานเพ อภาพล กษณ ของตำรวจให เป นท ยอมร บของส งคมและ ประชาชน ๒.๑.๔ เสร มสร างว ฒนธรรมองค การ โดยย ดถ อศ กด ศร จร ยธรรมและหล กภาระ หน าท ความร บผ ดชอบท ม ต อส งคม ๒.๑.๕ เสร มสร างและพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมข าราชการตำรวจในท กระด บ เป าประสงค : ๒.๒ ผ ร บบร การม ความพ งพอใจต อการปฏ บ ต งานของตำรวจ - ประชาชนม ความพ งพอใจต อการให บร การและการปฏ บ ต งานของตำรวจ - ลดความหวาดกล วภ ยอาชญากรรมของประชาชน กลย ทธ ๒.๒.๑ ให ความสำค ญก บการให บร การด วยความรวดเร ว ถ กต อง เป นธรรม โปร งใส สามารถตรวจสอบได ๒.๒.๒ เพ มข ดความสามารถของสถาน ตำรวจในท กม ต ๒.๒.๓ ปร บท ศนคต และว ธ การทำงานท ม งเน นผลส มฤทธ โดยย ดประชาชนและช มชน เป นศ นย กลาง ๒.๒.๔ นำประชาชนเข ามาม ส วนร วมในก จการตำรวจ ๒.๒.๕ ดำเน นก จกรรมท ม งเน นการแก ป ญหาของช มชนและส งคม เป าประสงค : ๒.๓ ม กระบวนงานท โปร งใส ม มาตรฐาน - ม กระบวนงานท มาตรฐาน เป นท ยอมร บของประชาชนและหน วยงานต าง ๆ - ม การตรวจสอบการปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ๒.๓.๑ กำหนดกรอบมาตรฐาน และปร บปร งแก ไขข นตอนกระบวนงานและระยะเวลาในการ ปฏ บ ต งานของสถาน ตำรวจและงานบร การประชาชน ๒.๓.๒ ปร บปร ง พ ฒนาค ม อการปฏ บ ต งานของสถาน ตำรวจและงานบร การประชาชน ๒.๓.๓ เผยแพร ประชาส มพ นธ กรอบมาตรฐานข นตอนกระบวนงานและระยะเวลาในการ ปฏ บ ต งานให ประชาชนร บร โดยใช ส อต าง ๆ ๒.๓.๔ พ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความเข าใจ ปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ และว ธ การตาม มาตรฐานค ม อการปฏ บ ต งานท กำหนด ๒.๓.๕ เสร มสร างและพ ฒนาข าราชการตำรวจให ม ว น ยและเคร งคร ดต อค ณธรรม จร ยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ๒.๓.๖ พ ฒนางานตรวจสอบภายใน ให เป นไปตามแนวทางประก นค ณภาพการตรวจสอบ ภายในภาคร ฐ เป าประสงค : ๒.๔ บ คลากรและหน วยงา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks