ช ดฝ กทดลอง สาขาเทคโนโลย ระบบการ ควบค มอ ตโนม ต ม ท กษะด วยการปฏ บ ต และ เพ มความชำนาญด วยโครงงาน - PDF

Description
ช ดฝ กทดลอง สาขาเทคโนโลย ระบบการ ควบค มอ ตโนม ต ม ท กษะด วยการปฏ บ ต และ เพ มความชำนาญด วยโครงงาน สารบ ญ ยอมร บได ต องม ค ณภาพ ช ดฝ กทดลองสำหร บสาขาว ศวกรรมอ ตโนม ต... 4 ด วยช ดฝ กร ปแบบต างๆ ให ได ตามต

Please download to get full document.

View again

of 39
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Games & Puzzles

Publish on:

Views: 11 | Pages: 39

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช ดฝ กทดลอง สาขาเทคโนโลย ระบบการ ควบค มอ ตโนม ต ม ท กษะด วยการปฏ บ ต และ เพ มความชำนาญด วยโครงงาน สารบ ญ ยอมร บได ต องม ค ณภาพ ช ดฝ กทดลองสำหร บสาขาว ศวกรรมอ ตโนม ต... 4 ด วยช ดฝ กร ปแบบต างๆ ให ได ตามต องการท ต างก น ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนม มาตรฐาน... 6 การแสดงเน อหาในการฝ กท ซ บซ อน ด วยว ธ ท เห นได ช ดเจน ส อประกอบการฝ กโครงงาน - ใช ก บระบบการฝ กได ท งหมด ระบบการฝ กทดลองด งผ งภาพ การจ ดห องปฏ บ ต การสำหร บ ระบบการควบค มอ ตโนม ต การจ ดห องปฏ บ ต การระบบการควบค มอ ตโนม ต การว ดและเทคโนโลย การควบค มอ ตโนม ต เทคโนโลย เซนเซอร ในงานอ ตโนม ต การว ดค าทางไฟฟ า การว ดค าท ไม ใช ค าทางไฟฟ า การว ดค า RLC... 22 สารบ ญ ทดลองเก ยวก บเทคโนโลย การควบค มอ ตโนม ต เบ องต น ว เคราะห ล ปการควบค ม ออกแบบและการปร บบต งค าต วควบค มได อย างเหมาะสม ประย กต ใช งานเทคโนโลย การควบค มอ ตโนม ต เทคโนโลย การควบค มอ ตโนม ต สำหร บว ศวกรรมอ ตโนม ต เทคโนโลย การต ดต งในงานอ ตสาหกรรม การควบค มด วยม อในวงจรไฟฟ าสามเฟส วงจรคอนแทคเตอร ในวงจรไฟฟ าสามเฟส ช ดควบค มการโปรแกรมแบบคอมแพ ค น วเมต กส ไฟฟ าในการควบค มอ ตโนม ต ช ดโปรแกรมเมเบ ลลอจ กคอนโทรล (PLC) ม ลต ม เด ยสำหร บระบบอ ตโนม ต, เทคโนโลย PLC และ Bus ช ดโปรแกรมเมเบ ลลอจ กคอนโทรล ร น SIMATIC S ระบบเคร อข ายในระบบการควบค มอ ตโนม ต AS-Interface PROFIBUS DP Industrial Ethernet/PROFINET การบำร งร กษาและตรวจซ อมในระยะไกล RFID การประมวลผลภาพ (Image Processing) การทำงานและแสดงผล ระบบข บเคล อนท ม การควบค มแบบล ปเป ด เทคโนโลย ความปลอดภ ยในระบบอ ตโนม ต การป องก นในวงจรด วยร เลย AS-i Safety PROFIsafe การป องก นด วยอ ปกรณ แสง ช ดฝ กโมเดลจร งและช ดทดลองกระบวนการแบบจำลอง ม ลต ม เด ยท ใช ร วมก บโมเดล โมเดลบนแผงแผ นวงจรพ มพ (PCB) ProTrain ช ดจำลองกระบวนการ ช ดจำลองกระบวนการแบบย น เวอร แซลควบค มด วย PLC โมเดลกระบวนการงานทางไฟฟ าควบค มด วย PLC ระบบแมคคาทรอน กส อ ตสาหกรรม IMS ช ดทดลองระบบย อยๆท ม การศ กษาก าวตามมาตรฐานอ ตสาหกรรม ร บประก นว า ต ดต งและต งค าได รวดเร ว เข าถ งแต ละช ดทดลองย อย ได ง ายๆ ระบบสายพานลำเล ยง และช ดทดลองย อยๆ ในช ด IMS ช ดทดลองย อยๆ ในช ด IMS เทคโนโลย ห นยนต ในช ด IMS จากช ดทดลองย อยๆ จนถ งระบบการผล ต IMS เทคโนโลย การประกอบ ในช ด IMS การใช ช ดระบบกระบวนการย อยๆ ใน IMS ช ดอล ม เน ยมโปรไฟล เคล อนท ได สำหร บระบบ IMS IMS Virtual... 88 ยอมร บได ต องม ค ณภาพ ช ดฝ กทดลองสำหร บว ศวกรรมอ ตโนม ต ความก าวหน าทางด านเทคน ค เทคโนโลย อ ตโนม ต เป นส งสำค ญอย างย งต อการพ ฒนาอ ตสาหกรรมใน กระบวนการอ ตโนม ต การพ ฒนาในสาขาด งกล าวน ม ส วนท ส มพ นธ ก บ สาขาอ นๆท ใกล เค ยงก นและนำมาร วมก น เช น เทคโนโลย การข บเคล อน การควบค มอ ตโนม ต หร อว ศวกรรมคอมพ วเตอร เน องจากการพ ฒนาท ก าว ไปข างหน าอย างรวดเร วน จ งทำให ว ศวกรรมอ ตโนม ต ซ งเป นสาขาหน ง ของว ศวกรรมไฟฟ าม การเปล ยนแปลงไปอย างรวดเร ว... ม ผลต อการศ กษาและการฝ กด านอาช วศ กษาเป น อย างมาก อ ตสาหกรรมสม ยใหม จำเป นต องม ระบบการฝ ก การเปล ยนแปลง อย างแพร หลายและมองเห นได ก ค อมาตรฐาน IEC ซ งเป น ร ปแบบของการโปรแกรม PLC ท ใช ในการควบค ม ได ม กฏร ปแบบ การโปรแกรมท แน นอน และน เป นเพ ยงต วอย างเบ องต นเท าน น ซ ง ม ผลต อการเปล ยนแปลงระบบการฝ กทางด านอาช วะศ กษา ความต องการย คใหม น ระบบการฝ กท ได ปฏ บ ต จ งเป นศ ลปะทาง เทคโนโลย อย างหน ง และความต องการด านท กษะเป นส งสำค ญท จะ ช วยพ ฒนาสร างช างเทคน คให ท นก บปร มาณท ต องการได 4 ตรงก บอ ตสาหกรรมอย างย ง น นค อร บประก นได ว าอ ปกรณ ฝ ก น นเหมาะสมสำหร บการฝ กปฏ บ ต และการ นำไปใช งาน Lucas Nuelle เป นส วนหน งของตลาดผ นำอย าง SIEMENS อ ปกรณ ใหม ๆในกล มเทคโนโลย อ ตโนม ต จำนวนมากท ผล ตโดย SIEMENS ได ถ กนำมาพ ฒนาและสร างเพ อใช ประกอบการสอนสำหร บในการฝ กของ สถาบ นการศ กษา ให ครอบคล มตามหล กส ตรต างๆ ต งแต ระด บพ นฐานไปจนถ ง การเช อมต อแบบฟ ลด บ ส และการต อร วมก บอ ปกรณ ต างๆ ท เก ยวก บอ ปกรณ ควบค มและอ ปกรณ แสดงผลในระด บข นส ง นอกจากน เทคโนโลย ความ ปลอดภ ยท ใช ก บเคร องจ กรกลของทางย โรปร นล าส ดก ได ถ กนำมาร วมเข าไว ก บระบบการฝ กด วย ระบบการฝ กท เก ดจากการพ ฒนาและสร างอย างด เย ยม จะต องม เกณฑ ในการว ดและสามารถว ดได เพ อนำมาใช ก บการฝ กทางด าน ว ศวกรรมอ ตโนม ต 5 ด วยช ดฝ กร ปแบบต างๆ ให ได ตามต องการท ต างก น ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนม มาตรฐาน UniTrain-I ช ด UniTrain-I ใช ฝ กทดลองพร อมด วยม ลต ม เด ย ม ท งเน อหาแนะนำพร อมลำด บข นของการเร ยนท ออกแบบมาอย างม โครงสร างเพ อการศ กษาโดยเฉพาะ ประกอบด วยเน อหาท ม ท ง บทความ กราฟฟ กส ภาพเคล อนไหวและแบบทดสอบ นอกจากโปรแกรมม ลต ม เด ย ในแต ละรายว ชาจะม แผงทดลองเพ อนำมาใช ประกอบการฝ ก สำหร บรายว ชาในกล มสาขาว ศวกรรมอ ตโนม ต เพ อใช ศ กษา และทดลองให เข าใจเก ยวก บกระบบวนการอ ตโนม ต สม ยใหม ในเร องการควบค ม การทำงานและการบำร งร กษา ด วยผลค าหร อภาพท ได จากการทดลอง ในหลายๆรายว ชา จะช วยให ผ เร ยนม พ นฐาน หล กการและองค ประกอบในการทำงานของกระบวนการอ ตโนม ต และการผล ต ข อด ของระบบ รวมบทเร ยนและการฝ กไว ด วยก น ได ท งภาคทฤษฎ และปฏ บ ต ออกแบบบทเร ยนรายว ชาได รวดเร ว ในรายว ชา ประกอบด วย: - ว ตถ ประสงค ในการเร ยน/การทดลอง - รายละเอ ยดของอ ปกรณ ทดลอง - รายละเอ ยดของโปรแกรม - บทนำหร อพ นฐาน - การทดลอง - ค นหาจ ดเส ยและแบบทดสอบ 6 UniTrain-I system ห องปฏ บ ต การเคล อนท ม เน อหาม ลต ม เด ย เช อมต อและว ดด วยเทคโนโลย ช นส ง ม ท งทฤษฎ และปฏ บ ต UniTrain-I interface with USB interface ออสซ ลโลสโคปม 2 อ นพ ท(อนาลอกด ฟเฟอเรนเช ยล) อ ตราการส ม 40Msample/s 9 ย านว ด 100mV - 50V 22 ย านคาบเวลา 1us - 10s 16 อ นพ ท/เอาท พ ท(ด จ ตอล) กำเน ดส ญญาณได ถ ง 1MHz 8 ร เลย (จำลองจ ดเส ย) UniTrain-I experimenter ใช ต อก บแผงทดลอง ม ช ดจ ายไฟ +/-15V, 400mA ม ช ดจ ายไฟ 5V, 1A ม ช ดจ ายไฟตรงหร อไฟสล บสามเฟส V, 1A ม IrDa เช อมต อก บม ลต ม เตอร ต อก บ experimenter ได รวมเคร องว ดและแหล งจ ายไฟ ม ลต ม เตอร,แอมม เตอร, โวลท ม เตอร สตอเรจสโคปแบบ2ช อง กำเน ดส ญญาณและร ปคล น โปรฟ บ สมอน เตอร โปรฟ บ สเทสเตอร และเคร องว ดอ นๆ LabSoft โปรแกรมเร ยนร และทดลอง ม หลายรายว ชาให เล อก ศ กษาทฤษฎ ม ภาพเคล อนไหว ทดลองได ตามข นตอน เล อกห วข อเร ยนได อ สระ ม ผลการทดลอง ม แบบทดสอบ 7 ด วยช ดฝ กร ปแบบต างๆ ให ได ตามต องการท ต างก น ช ดฝ กแบบแผงสาธ ต ช ดฝ กแบบแผงสาธ ต ใช ประกอบการสอนหน าห องเร ยนหร อฝ กทดลองในห องปฏ บ ต การ ด วยช ดสาธ ต คร ผ สอนสามารถนำไปใช เป นเคร องม อในการสอนและปฏ บ ต ได ช ดสาธ ตประกอบด วยแผงสาธ ต โดยท แต ละแผงทำจากแผ นลาม เนต เคล อบผ วท งสองด านด วยเมลาม น แต ละแผงม ขนาดมาตรฐาน DIN A4 ด งน นสามารถนำแผงสาธ ตน ไปต ดต งก บโครงท ใช ในการทดลองได ช ดสาธ ต ข อด ของระบบ ออกแบบตามหล กเกณฑ ม ได หลายแผง และย ดหย นในการฝ ก ง าย สะดวกต อการเข าถ งวงจรท ซ บซ อน ส ญล กษณ ไดอะแกรม ตามมาตรฐาน DIN, IEC แผงหน ากากสกร นด วยส ขาวสว างและป องก นการลบเล อน ม จ ดต อเป นแบบเซฟต ใช งานร วมก บช ดฝ กทดลอง UniTrain-I ได 8 การฝ กตามโครงงานให สมบ รณ การฝ กการต ดต งและการประกอบ เพ อเป นการฝ กท กษะและฝ กฝ ม อทางเทคน ค ม แบบฝ กห ดท งหมดท ช วยเพ มท กษะการฝ กปฏ บ ต และ การต ออ ปกรณ ต าง ๆ ได อย างมากมาย ในการใช งานทางอ ตสาหกรรมและการต อสายเข าก บอ ปกรณ (การต ดต งราง ข วต อและย ดสกร เป นต น) อ ปกรณ ท งหมดท ใช ในการฝ ก(รวมถ งสายไฟ)ก สามารถนำกล บมาใช ฝ กซ ำๆได อ ก ต วอย างการฝ กประกอบและต ดต ง ข อด ของระบบ เร ยนร เทคน คการต ออ ปกรณ เพ มความสามารถในการปฏ บ ต สามารถนำมาต อร วมก บช ดฝ กแบบแผงสาธ ตได ประกอบวงจรด วยอ ปกรณ ท ใช ในงานอ ตสาหกรรมได 9 การแสดงเน อหาในการฝ กท ซ บซ อน ด วยว ธ ท เห นได ช ดเจน ส อประกอบการฝ กโครงงาน - ใช ก บระบบการฝ กได ท งหมด ค ม อ(Manuals) ค ม อน ไม ได แสดงเฉพาะรายละเอ ยดรายการท ต องใช ในการฝ กการต ดต งเท าน น แต ย งคงม ท งแบบฝ กห ด ต วอย างและโครงงานต างๆ ม ลต ม เด ยรายว ชา ค ม อจำนวนมากได จ ดไว ในร ปของม ลต ม เด ยรายว ชา ภายในม ลต ม เด ยรายว ชาต างๆ จะประกอบด วย (ซ งคล ายก นก บในช ด UniTrain-I) เช น คำถามแบบทดสอบ ข นตอนการฝ กทดลอง ม แถบสำหร บเล อก ภาพเคล อนไหว 10 แผ นชาร ทสำเร จร ป แผ นชาร ทม ไว แสดงภาพรวมของห วข อเน อหาท อย ในว ชาหร อการฝ กน นๆ แสดงลำด บการฝ ก ข นตอนของงาน และศ พท เทคน คท ม คำอธ บายไว อย างกระท ดร ดและช ดเจน ไฟล อธ บายแสดง ไฟล น ใช ช วยอธ บายบทเร ยน เช นแสดงต วอย าง ข อม ลเบ องต น บล อกไดอะแกรม ร ปร างล กษณะเบ องต น ค ณล กษณะของพาราม เตอร มาตรฐาน การนำไปประย กต ใช งานเฉพาะ โดยบรรจ ไฟล น ไว ในแผ น CD ท อย ในร ปแบบแสดงด วย Power Point 11 ระบบการฝ กทดลอง ด งผ งภาพ เทคโนโลย ความปลอดภ ยในระบบอ ตโนม ต CSY 1 วงจร ควบค มด วยร เลย CSY 2 AS-Interface พร อมการป องก นมอเตอร CSY 3 การป องก นด วย PLC และ PROFIsafe เคร อข าย การทำงานและแสดงผลในระบบอ ตโนม ต CAS 1 AS-Interface CDP 1 PROFIBUS DP ระบบแมคคาทรอน กส อ ตสาหกรรม IMS ช ดทดลอง UniTrain-I พร อมม ลต ม เด ย แมคคาทรอน กส ด วยช ดทดลองย อย และช ดสายพานลำเล ยง IMS ช ดจำลอง ช ดทดลองโมเดล และช ดสาธ ตกระบวนการ CLC 33 โมเดลPLC บนแผ นวงจรพ มพ CLC 34 PLC Universal แบบจำลองงาน Programmable logic controls (พ แอลซ ) ช ดทดลอง UniTrain-I พร อมม ลต ม เด ย ว ศวกรรมอ ตโนม ต (เทคโนโลยพ แอลซ และบ ส) เทคโนโลย การต ดต งไฟฟ าอ ตสาหกรรม ช ดทดลอง UniTrain-I พร อมม ลต ม เด ย ว ศวกรรมอ ตโนม ต (น วเมต กส ไฟฟ า) เทคโนโลย การว ดและควบค ม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks