จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ - PDF

Description
ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Humor

Publish on:

Views: 12 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล ยพะเยา ม โครงการว จ ยอย างต อเน องในอด ตจนถ งป จจ บ น แต ย งขาดระบบใน การบร หารจ ดการอย างถ กต องและเป นร ปธรรม จ งจ าเป นต องม การพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อน ามา บร หารจ ดการโครงการว จ ยต งแต ต นน า กลางน า จนถ งปลายน าให ม ความน าเช อถ อและเป นป จจ บ นท ส ด จากการป อนข อม ลของน กว จ ยและอาจารย ท าให ม ฐานข อม ลท น าเช อถ อ ทางผ จ ดท าโครงการจ งม ความ ต องการท จะสร างเว บไซต บร หารจ ดการงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย เพ อให น กว จ ย หร อบ คคลท เก ยวข องสามารถน าไปประย กต ใช ได อย างหลากหลา ยในการบร หารจ ดการงานว จ ยต างๆ 1 สารบ ญ เร อง หน าท โครงสร างของระบบ 1 การเข าส ระบบ 2 Interface ของระบบ 4 จ ดการข อม ลน กว จ ย 9 เพ มข อเสนอโครงการ 11 ด ข อม ลโครงการ 12 แก ไขข อม ลโครงการ 13 ส งข อเสนอโครงการ 14 ต ดตามสถานะโครงการ 14 ต ดตามผลโครงการ จาก กอง/คณะ 15 ต ดตามผลโครงการ จาก กองบร หารว จ ยฯ 15 รายงานความก าวหน า 16 ค นหางานว จ ย 17 ค นหาน กว จ ย 17 แนะนา ต ชม 18 ปฏ ท นก จกรรม 19 ออกจากระบบ 20 สาหร บ Admin คณะ/กอง 21 สาหร บ Admin กองว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา 22 ระบบสร ปภาพรวมโครงการ (สาหร บผ บร หาร) 23 โครงสร างของระบบ 2 การเข าส ระบบ 3 4 Interface ของระบบ รายละเอ ยดของเมน ม ด งน 1. เมน ข าวสาร สาหร บแจ งข าวสารต างๆ จาก จากกองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา เช น ข าว ท วไป, ข าวท นว จ ย และ ข าวประช ม 5 2. เมน น กว จ ย สาหร บแสดงข อม ลส วนต วของน กว จ ย และ แก ไขข อม ลส วนต วของน กว จ ย 6 3. เมน งานว จ ย สาหร บ กรอกข อเสนอโครงการว จ ย, ส งข อม ลงานว จ ยเข าระบบตามกระบวนการ, แก ไขข อม ล งานว จ ยของค ณ, ตรวจสอบสถานะโครงการ, ส งรายงานความก าวหน า 7 4. เมน ค นหา น กว จ ย สาหร บ ส บค นข อม ลโครงการว จ ย เพ อแสดงรายละเอ ยดของโครงการ และ ส บค นข อม ลส วนต วของ 8 5. เมน ย อย แนะนา-ต ชม สาหร บ แสดงข อเสนอแนะเพ มเต มให ก บระบบ เพ อน าไปปร บปร งให ม ประส ทธภาพมากย งข น 6. เมน ย อย ออกจากระบบ สาหร บ ออกจากระบบ เม อเล กการใช งานระบบ 9 จ ดการข อม ลน กว จ ย 1. ด ข อม ลน กว จ ย ไปท เมน ด านซ ายม อ เล อก น กว จ ย - ข อม ลน กว จ ย ร ป แสดงข อม ลส วนต ว 10 2. แก ไขข อม ลน กว จ ย ไปท เมน ด านซ ายม อ เล อก น กว จ ย - แก ไขข อม ลน กว จ ย เล อกแก ไขข อม ลตามต องการ (ข อม ลบางส วนได ท าการด งมาจากฐานข อม ลบ คลากร จ งไม สามารถ แก ไขได แต หากจาเป นต องการแก ไข ให ต ดต อกองการเจ าหน าท ) เม อแก ไขเสร จคล กป ม บ นท ก ด านล างส ดเพ อย นย นการแก ไข 11 เพ มข อเสนอโครงการ ไปท เมน ด านซ ายม อ เล อก งานว จ ย - เพ มข อเสนอโครงการ เม อกรอกข อม ลเสร จแล ว ให คล ก ป ม บ นท กข อม ล ในห วข อท 17 ตามภาพด านล าง 12 ด ข อม ลโครงการ ไปท เมน ด านซ ายม อ เล อก งานว จ ย - งานว จ ยของค ณ คล กท ร ป แว นขยาย เพ อด รายละเอ ยดโครงการ แสดงผลด งภาพด านล าง 13 แก ไขข อม ลโครงการ ไปท เมน ด านซ ายม อ เล อก งานว จ ย - งานว จ ยของค ณ คล กท ร ป สม ดบ นท ก เพ อแก ไขโครงการ การแก ไขน น จะแยกแก ไขตามห วเล อก เช น ห วข อม ลท 1. เม อแก ไขเสร จให กด ป มบ นท ก เพ อแก ข อม ลท งใน ห วข อท 1 ด งภาพด านล าง ในกรณ ข อม ลเป น ตาราง สามารถ เพ ม, แก ไข, ลบ ในตารางได ท นท ภายใต คอล มน จ ดการข อม ล 14 ส งข อเสนอโครงการ ไปท เมน ด านซ ายม อ เล อก งานว จ ย - งานว จ ยของค ณ คล กท ส งข อม ล เพ อส งข อเสนอโครงการไปย ง คณะ/กอง และ กองบร หารงานว จ ยและประก น ค ณภาพการศ กษา ตาม Process ของระบบต อไป ต ดตามสถานะโครงการ ไปท เมน ด านซ ายม อ เล อก งานว จ ย - งานว จ ยของค ณ แจ งผลให ทราบ แสดงสถานะโครงการจาก กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ท เป นผ ตรวจสอบ และ 15 ต ดตามผลโครงการ จาก คณะ/กอง ไปท เมน ด านซ ายม อ เล อก งานว จ ย - งานว จ ยของค ณ แสดงผลโครงการจาก คณะ/กอง ท เป นผ ตรวจสอบ และ แจ งผลให ทราบ ต ดตามผลโครงการ จาก กองบร หารงานว จ ยฯ ไปท เมน ด านซ ายม อ เล อก งานว จ ย - งานว จ ยของค ณ ผลให ทราบ แสดงผลโครงการจาก กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ท เป นผ ตรวจสอบ และ แจ ง 16 รายงานความก าวหน า ไปท เมน ด านซ ายม อ เล อก งานว จ ย - งานว จ ยของค ณ คล กท ด ความก าวหน า เพ อรายงานความก าวหน า ระบบจะแสดง popup ข นมาเพ อจ ดการข อม ล 17 ค นหางานว จ ย ไปท เมน ด านซ ายม อ เล อก ค นหา - ค นหางานว จ ย เป นการค นหาแบบม เง อนไข สามารถค นหาได พร อมก น 3 ประเภท ค อ ช อโครงการ, ช อน กว จ ย, Keyword ของโครงการ และ สามารถด แบบละเอ ยดได ท ป ม แว นขยาย ค นหาน กว จ ย ไปท เมน ด านซ ายม อ เล อก ค นหา - ค นหาน กว จ ย ขยาย การ ค นหาน กว จ ย สามารถค นหาจาก ความเช ยวชาญ และ สามารถด แบบละเอ ยดได ท ป ม แว น 18 แนะนา ต ชม ไปท แถบ เมน ย อยด านบน เล อก แนะนา ต ชม สาหร บ แสดงข อเสนอแนะเพ มเต มให ก บระบบ เพ อน าไปปร บปร งให ม ประส ทธภาพมากย งข น ใส ความค ดเห นในช องส เหล ยม จากน น กด บ นท ก ข อม ลจะถ กเพ มในระบบท นท 19 ปฏ ท นก จกรรม เพ อต ดตามก จกรรมของ กองว จ ย เช น ข าวประช ม ข าวท นว จ ย ให ด บเบ ลคล กท ช อก จกรรม เพ อด รายละเอ ยด 20 ออกจากระบบ ไปท แถบ เมน ย อยด านบน เล อก ออกจากระบบ สาหร บ ออกจากระบบ เม อเล กการใช งานระบบ คล กท ป ม ออกจากระบบ ระบบจะทาการออกจากระบบให ท นท 21 สาหร บ Admin คณะ/กอง บทบาทของ Admin คณะ/กอง ค อ ตรวจสอบข อม ลงานว จ ย และ แก ไขผลโครงการว จ ย ของ คณะ/ กอง ท Admin คนน น ส งก ดอย ให ไปท เมน ด านซ ายม อ เล อก สาหร บ-คณะ/กอง - แก ไขผลโครงการว จ ย จากน นให คล กท ร ปสม ดบ นท ก ตามภาพด านล าง เพ อแก ไขผลโครงการว จ ย เล อกผลท ต องการ จากน น คล กท ร ป เพ อบ นท กข อม ล หร อ เพ อยกเล กการทารายการ 22 สาหร บ Admin กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ตรวจสอบข อม ลเสนอโครงการ พร อมรายงานผลให น กว จ ยทราบ, ผลอน ม ต ข อเสนอโครงการ ต วช ว ด เก บส ญญา, การเบ กจ ายเง นโครงการ จากน นให คล กท ร ปสม ดบ นท ก ตามภาพด านล าง เพ อแก ไขข อม ล ผลอน ม ต ข อเสนอโครงการ ต วช ว ด เก บ ส ญญา, การเบ กจ ายเง นโครงการ 23 ระบบสร ปภาพรวมโครงการ (สาหร บผ บร หาร) - เพ อประกอบการต ดส นใจสาหร บผ บร หาร ในด านการประเม น ฯ - รายงานภาพรวมท งหมด เช น สร ปจานวนโครงการแต ละป, แต ละคณะ ม งานว จ ยก โครงการ เป นต น - พร อมแสดงผลในร ปแบบ กราฟ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks