การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง - PDF

Description
27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reviews

Publish on:

Views: 14 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก สามารถท าได ว ธ สร างการเช อมโยง 1. การเตร ยมการเช อมโยง ก อนการเช อมโยง ท านต องม ส งท จะเช อมโยงเส ยก อน ถ าต องการเช อมโยงภายใน เร องเด ยวก น ท านต องท าให เสร จท งเร องก อน แล วจ งจ ดท าการเช อมโยงภายหล ง หร อถ าท าน ต องการเช อมโยงไปย ง PowerPoint เร องอ น ๆ ท านต องม เร องน น ๆ และร แหล งท อย ของไฟล เพ อจะได เช อมโยงได ถ กต อง 2. ว ธ การเช อมโยง 2.1. เป ดไฟล งาน PowerPoint 2.2. เพ มภาพน ง จ านวน 1 ภาพน ง โดยไปท เมน แทรก สร างภาพน ง พ มพ ข อความ ตามต องการ ส าหร บการคล กเพ อเช อมโยงไปย งท ต าง ๆ 2.4. ลากด าข อความแรก เพ อจะเช อมโยงไปย งภาพน งอ น 2.5. ไปท เมน การน าเสนอภาพน ง การต งค าการกระท า เม อคล กจะเก ดหน าจอ การต งค าการกระท า ให เล อก เช อมโยงหลายม ต ไปท : และเล อก ภาพน ง หน าจอน ถ าท านจะเช อมโยงไปย ง อ นเทอร เน ต หร อ ไฟล งานน าเสนอ อ น ๆ ก สามารถท าได 2.8. เม อคล กเล อก ภาพน ง จะม ภาพน งปรากฏให เห น ให ท านเล อกคล กภาพน งท ต องการ 2.9. คล กตกลง จะกล บมาท หน าจอ การต งค าการกระท า ให คล กตกลงอ กคร ง จะกล บมาท หน าจอภาพน งเด ม พร อมท งเห นการเช อมโยง โดยจะ ส งเกตเห นว า ส ของต วหน งส อท ม การเช อมโยงจะม ส เปล ยนไป พร อมท งม ข ดเส นใต ข อความ เม อคล กป มน าเสนอ และน าเมาส ไปวางท บร เวณข อความท ม การเช อมโยง เมาส จะเปล ยนเป นร ปม อ และเม อคล กก จะไปย งภาพน งท ได ท าการเช อมโยงไว แล ว การเช อมโยงข อความท เหล อก ท าท านองเด ยวก นก บข อ การเช อมโยงจากภาพ หร อ ร ปร าง หร อกล องข อความ ก จ ดท าท านอง เด ยวก น ก บข อ เม อเช อมโยงไปย งภาพน งใด ถ าต องการกล บมาหน าเด ม ท านต องท าการ เช อมโยงกล บด วยตนเอง จากหน าน น ๆ เทคน คเพ มเต ม ในการเช อมโยงจากข อความ จะเห นว าส ของข อความเปล ยนเป นส ออกส น าเง น และเม อ คล กการเช อมโยงแล ว เวลากล บมาจะเห นว าส ของข อความจะเปล ยนไป แสดงว าได คล กไปมาแล ว ล กษณะด งกล าวเป นส งด เพราะจะท าให ร ว า ข อความใด ม การเช อมโยง สามารถคล กไปได และข อความใด ได ม การคล กไปแล ว จะได ไม คล กซ าอ ก อย างไรก ตาม บางคร งส ของการเช อมโยง กล นก บส ของพ นภาพน ง ท าให มองเห นยาก จะม ว ธ การแก ไขอย างไร 31 การแก ไขส ของการเช อมโยง ม ว ธ การแก ไข 2 ว ธ ค อ 1. อย าท าการเช อมโยงท ข อความ 2. เปล ยนส ของการเช อมโยง 1. อย าท าการเช อมโยงท ข อความ แทนท จะเช อมโยงจากข อความ ให ท านใช ร ปร างอ ตโนม ต ต วอ กษรศ ลป หร อ กล อง ข อความ แล วพ มพ ข อความ จากน นก าหนดให ไม ม ส พ น และไม ม เส นขอบ ว ธ การน ท านย งสามาร ก าหนดส ของต วอ กษรได ตามต องการอ กด วย จากน นจ งสร างการเช อมโยง ตามว ธ การข างต น ว ธ การ 1.1. เป ดแผ นภาพน งท ต องการเช อมโยง 1.2. ไปท แถบเคร องม อ ร ปวาด เล อกกล องข อความ 1.3. ให ท านเล อกบร เวณท จะน าข อความไปวาง และให คล กลากเป นภาพ ตามต วอย าง 1.4. พ มพ ข อความท ต องการ 1.5. จากน นให ท านคล กท ขอบร ปร าง เพ อออกจากโหมดการพ มพ จะเห นว าเส นของ เปล ยนล กษณะไป เป นจ ด ๆ การยกเล กเงาต วหน งส อ ให คล กท ภาพ ล กษณะเงา ( ) ในแถบเมน ร ปภาพ ด านล าง และเล อก ไม ม เงา 1.7. จากน นให คล กขวาท ขอบกล องข อความ จะเก ดเมน ย อย ให เล อก จ ดร ปแบบกล อง ข อความ ในแถบส และเส น ก าหนดให ไม ม ส พ น และไม ม เส นขอบ โดยการก าหนด เต ม ใช ส : ไม เต ม และ เส น ใช ส : ไม ม เส น 1.9. ในขณะท กล องข อความก าล งถ กเล อก ให ท านจ ดท าการเช อมโยงกล องข อความ โดยไปท เมน การน าเสนอภาพน ง ต งค าการกระท า และ ท าการเช อมโยง ตามข นตอนท กล าวมาแล ว 34 2. เปล ยนส ของการเช อมโยง โปรแกรม PowerPoint ก าหนดส ของการเช อมโยงไว ส าหร บท กโปรแกรม ถ าม การ เปล ยนแปลง จะเปล ยนแปลงท กไฟล งาน ว ธ การเปล ยนส การเช อมโยงท าด งน 2.1. ไปท เมน ร ปแบบ ออกแบบภาพน ง 2.2. ท แถบออกแบบภาพน ง เล อก โครงร างส เล อนแถบลงมาด านล าง และคล กเล อก แก ไขโครงร างส 2.4. จะเป ดหน าจอให แก ไขส ส ของการเช อมโยงจะอย ด านล าง ค อ ส วนท ถ กเน น และการเช อมโยงหลายม ต และ ส วนท ถ กเน นและการเช อมโยงหลายม ต ท ไปมาแล ว ให คล กท ส เหล ยมหน าข อความเพ อเปล ยนส แล วคล กป ม เปล ยนส จะเก ดส ให เล อก ให ท านเล อกส ตามต องการ 2.6. เสร จแล วให คล กป ม ตกลง เพ อเล อกส 2.7. ข อควรทราบ ท กโปรแกรมการน าเสนอด วย PowerPoint ในเคร องน จะใช ส การเช อมโยงตามท ก าหนดใหม น ท กโปรแกรม ถ าต องการเปล ยน ต องกล บมาเปล ยนท น การใช ค ย บอร ด ควบค มการน าเสนอ Presentation actions เร มการน าเสนอต งแต ต น F5 ไป สไลด ต อไป ENTER หร อ Down arrow key ย อนกล บสไลด ท ผ านมา BACKSPACE หร อ Up arrow key เร ยกด นสอ CTRL+P ลบด นสอ E เก บด นสอ CTRL+A แสดง/ซ อน หน าส ด า B แสดง/ซ อน หน าส ขาว W แสดง/ซ อน เคอร เซอร หร อป ม A
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks