โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด - PDF

Description
โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด ส วนนโยบายและแผนการกระจายอ านาจ ส าน กงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ฝ ายเลขาน การคณะอน

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 29 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด ส วนนโยบายและแผนการกระจายอ านาจ ส าน กงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ฝ ายเลขาน การคณะอน กรรมการสน บสน นการถ ายโอนภารก จด านการศ กษา ให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ๒ การด าเน นโครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด ๑. ข อม ลท วไปของโรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร ต งอย ท ถนนเทวาภ บาล ต าบลในเม อง อ าเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด ส งก ดเทศบาล เม องร อยเอ ด จ ดการเร ยนการสอนต งแต ระด บช นอน บาล ถ งระด บประถมศ กษาป ท ๖ ว ส ยท ศน : ผ สอนด ผ เร ยนเด น เน นว ถ ธรรม เศรษฐก จพอเพ ยง และม งพ ฒนาท กระบบส โรงเร ยนค ณภาพ เป าหมาย : ผ สอนเป นแบบอย างท ด แก ผ เร ยน เน นผ เร ยนเป นคนด คนเก ง ม ความส ข โดย อ งธรรมตามปร ชญาของพ อหลวงแห งแผ นด น ป จจ บ นม น กเร ยนท งหมด ๓๓๔ คน จ าแนกเป น น กเร ยนชาย ๑๕๕ คน และน กเร ยนหญ ง ๑๗๙ คน แบ งตามระด บช น ด งน น กเร ยนชาย น กเร ยนหญ ง รวม จ านวนห องเร ยน ช นอน บาล ๑ ๒๐ ๒๔ ๔๔ ๒ ช นอน บาล ๒/๒ ๑๖ ๑๖ ๓๒ ๑ ช นประถมศ กษาป ท ๑ ๒๘ ๑๙ ๔๗ ๒ ช นประถมศ กษาป ท ๒ ๑๖ ๑๔ ๓๐ ๑ ช นประถมศ กษาป ท ๓ ๑๓ ๒๐ ๓๓ ๑ ช นประถมศ กษาป ท ๔ ๑๖ ๒๗ ๔๓ ๒ ช นประถมศ กษาป ท ๕ ๒๓ ๓๒ ๕๕ ๒ ช นประถมศ กษาป ท ๖ ๒๓ ๒๗ ๕๐ ๒ รวม ๑๕๕ ๑๗๙ ๓๓๔ ๑๓ ข าราชการคร ท งหมด ๑๘ คน จ าแนกเป น ชาย ๖ คน และ หญ ง ๑๒ คน ม ว ฒ ปร ญญาโท ๒ คน และว ฒ ปร ญญาตร ๑๖ คน ๓ ๒. โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วมของโรงเร ยนว ดป าเรไร ๒.๑ หล กการและเหต ผล ๒.๑.๑ ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ ระบ ว า บ คคลย อมม ส ทธ ได ร บทราบข อม ล หร อข าวสารสาธารณะในครอบครองของหน วยราชการ หน วยงานของร ฐว สาหก จ หร อราชการส วนท องถ น และ พ.ร.บ.การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ ว าด วยส ทธ และหน าท ทางการศ กษา มาตรา ๑๐ วรรค ๒ ระบ ว า การจ ดการศ กษาส าหร บ บ คคลท ม ความบกพร องทางร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา อารมณ ส งคม การส อสาร การเร ยนร หร อม ร างกายพ การ หร อท พพลภาพ หร อบ คคลซ งไม สามารถพ งพาตนเองได ให บ คคลด งกล าวม ส ทธ และโอกาสได ร บการศ กษาข นพ นฐานเช นเด ยวก นก บเด กปกต คนอ นๆ อย างเสมอภาค ๒.๑.๒ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร ส งก ดกองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด เป นโรงเร ยนแห งแรกท บ กเบ ก และท าโครงการน าร องในการเร ยนร วมของเด กพ เศษท ม ความ บกพร องหลายประเภทเข ามาเร ยนร วมก บเด กปกต ต งแต เด อนม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยได ส ง คณะคร จ านวน ๗ คน เข าร บการอบรมคร ผ สอนเด กพ เศษ ในโรงเร ยนส งก ดเทศบาลและเม องพ ทยา ท กร งเทพมหานคร ในระด บแรก โรงเร ยนได ร บน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการมองเห นจาก โรงเร ยนสอนคนตาบอด ร อยเอ ด เข าเร ยนร วมจ านวน ๒ คน ในระด บช น ป.๑ และ ป.๕ และใน ขณะเด ยวก นคณะคร การศ กษาพ เศษได ร วมก นค ดแยกและว น จฉ ยเด กในโรงเร ยนท อย ในความ ร บผ ดชอบ ท าให ค นพบว า ม เด กน กเร ยนท ม ความบกพร องด านการเร ยนร (Learning Disabilities) ท งด านการอ าน การเข ยน และการค ดค านวณ และเด กสมาธ ส น กระจายอย ตามช นต างๆ โดยจ าแนก ตามประเภทของความบกพร อง ด งน - บกพร องทางการเร ยนร จ านวน ๑๔ คน - บกพร องทางการมองเห น จ านวน ๙ คน - บกพร องทางการพ ดและภาษา จ านวน ๒ คน - บกพร องทางสต ป ญญา (ดาวน ซ นโดรม) จ านวน ๓ คน - บกพร องทางพฤต กรรม (สมาธ ส น) จ านวน ๑ คน - บกพร องทางร างกาย จ านวน ๑ คน - บกพร องทางร างกาย+เร ยนร (ซ าซ อน) จ านวน ๑ คน - ออท สต ก จ านวน ๑ คน คณะคร ท ร บผ ดชอบจ งร วมก นจ ดท าโปรแกรมการจ ดการศ กษาเฉพาะบ คคล (Individual Education Plan : IEP) และแผนการสอนเฉพาะบ คคล (Individual Implementation Plan : IIP) เพ อใช แก ป ญหา และสะดวกในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน โดยได ม การพ ฒนาเร อยมาจนถ งป จจ บ น ๒.๒ ว ตถ ประสงค ๒.๒.๑ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของน กเร ยนในโครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ๒.๒.๒ เพ อส งเสร มสมรรถภาพเด กพ เศษให ช วยเหล อตนเอง และปร บต วเข าก บส งคมได ๒.๒.๓ เพ อให ผ บร หาร คณะคร น กเร ยน และผ ปกครอง ม ความเข าใจตรงก นใน การจ ดการเร ยนการสอนให ก บเด กพ เศษท เข ามาเร ยนร วม ๒.๒.๔ เพ อให สอดคล องก บพ.ร.บ.การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒.๓ เป าหมาย ๒.๓.๑ ร บเด กพ การท ผ านการเตร ยมความพร อมจากศ นย การศ กษาพ เศษ หร อผ าน การฟ นฟ และผ านโรงเร ยนย วประสาท ๒.๓.๒ ร บเด กพ การเร ยนร วมป ละไม เก น ๒ คน/ห องเร ยน (รวมเด กพ การทางสายตา) ๒.๓.๓ ร บเด กพ การทางสายตาเร ยนร วมจากโรงเร ยนคนตาบอดร อยเอ ด ๒.๓.๔ พ ฒนาบ คลากร และสร างความพร อมท มงานให เป นต นแบบของการจ ด การศ กษาพ เศษแก โรงเร ยนอ นๆ ในส งก ด ๒.๓.๕ ปร บพ ฒนาการ พฤต กรรม อารมณ ส งคม ตลอดจนแก ไขป ญหาความ บกพร องต างๆ ซ งเป นอ ปสรรคต อการเร ยนร ของเด ก ๒.๔ ระยะเวลาด าเน นการ ตลอดป การศ กษา ๒.๕ สถานท ด าเน นการ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร ๒.๖ ว ธ ด าเน นการ ๒.๖.๑ เสนอโครงการเพ ออน ม ต ๒.๖.๒ ประช มคณะกรรมการ และผ ท เก ยวข อง ๒.๖.๓ ด าเน นงานตามแผนงานโครงการ ๒.๗ แผนปฏ บ ต การ แผนปฏ บ ต งานตามโครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๑ ๔ ๕ ข นตอน/ก จกรรม ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ ว ธ ปฏ บ ต ๑. เสนอโครงการ เพ อขออน ม ต ม.ค. นางม ตต ยากร กลมพ นธ เสนอโครงการต อผ บร หารสถานศ กษาเพ อ อน ม ต ๒. ขออน ม ต แต งต ง คณะกรรมการ ด าเน นงาน พ.ค. ผ บร หาร แต งต งคณะกรรมการด าเน นงานตาม โครงการโดยเสนอผ บร หารสถานศ กษา ๓. ประช มพ จารณา ร บเด กพ เศษเร ยน ร วมฯ พ.ค. คณะกรรมการ ๑. คณะกรรมการฯ ประช มพ จารณา แนวทางร บเด กพ เศษเข าเร ยนร วม โดยม เกณฑ ในการร บเด กพ เศษ ๒ อย าง ด งน (๑) ร บเด กพ การทางสายตาท ผ านจาก โรงเร ยนเฉพาะทางเร ยนร วม ป การศ กษาละ ๒ คน (๒) ร บเด กพ เศษอ นๆ ท ผ านการเตร ยมความ พร อมจากศ นย การศ กษาพ เศษ และโรงเร ยน เฉพาะทาง ป การศ กษาละ ๒ คน/ห องเร ยน ๒. ด าเน นการค ดแยกเด กท ม แนวโน มจะ เป นป ญหาในการเร ยนร ภายในโรงเร ยน ๔. ประช มผ ปกครอง พ.ค. ผ บร หาร สถานศ กษา และ คณะกรรมการ ประช มช แจงนโยบายการร บเด กพ เศษเร ยน ร วมในโรงเร ยน และขอความร วมม อ ผ ปกครองเด กปกต สน บสน นบ ตรหลานใน การช วยเหล อเด กพ เศษ ๕. จ าแนก และค ด แยกความต องการ พ เศษ พ.ค. - คณะกรรมการ - ศ นย การศ กษาพ เศษ - แพทย - น กจ ตว ทยา - ผ ปกครอง ค ดแยกน กเร ยนในโรงเร ยน โดยคณะคร ท ผ านการอบรมฯ ร วมก บแพทย น กจ ตว ทยา และผ ปกครอง ว น จฉ ยความบกพร อง ร วม จ ดท าแผนการศ กษาเฉพาะบ คคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบ คคล (IIP) ลงนามโดยคณะกรรมการ และผ ปกครอง ๖ ๒.๘ ผ ร บผ ดชอบโครงการ คณะคร ของโรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไรท กสายช นเร ยน รวม ๙ คน ๒.๙ งบประมาณ ป การศ กษาละ ๕๐,๐๐๐ บาท ๒.๑๐ การต ดตามประเม นผล ๒.๑๐.๑ ส งเกตพฤต กรรม ๒.๑๐.๒ ส มภาษณ ผ ปกครองเด กพ เศษและเด กปกต ๒.๑๐.๓ จากผลส มฤทธ ทางการเร ยน ๒.๑๐.๔ จากรายงานการศ กษาเด กรายกรณ ของคร การศ กษาพ เศษ ๒.๑๑ ผลท คาดว าจะได ร บ ๒.๑๑.๑ เด กพ เศษท เข าเร ยนร วมได ร บการพ ฒนาอย างถ กต องและเหมาะสม ๒.๑๑.๒ เด กพ เศษเร ยนร วมสามารถปร บต วให เข าก บส งคมได ๒.๑๑.๓ น กเร ยนท ม ป ญหาในการเร ยนร ได ร บการช วยเหล ออย างถ กว ธ ๒.๑๑.๔ องค กรช มชนยอมร บการเร ยนร วม และเป ดโอกาสให เด กพ เศษ ท กประเภทท ผ านการเตร ยมความพร อมได ม โอกาสเร ยนร วมก บเด กปกต เต มเวลา ๓. การจ ดการบร หารด านการศ กษาพ เศษ SEAT ค อ ร ปแบบการเร ยนร วมท ใช ในการบร หารจ ดการด านการศ กษาพ เศษ ม หล กการและ แนวค ดให เด กพ เศษม โอกาสได เข าเร ยนก บเด กปกต ให มากท ส ด และเป ดโอกาสให เด กพ เศษได อย ร วมในส งคมก บเด กปกต ผ บร หาร คณะคร ผ ปกครอง และน กเร ยน โดยโครงสร างของซ ท (SEAT) ประกอบด วย ๓.๑ S : Student ย ดผ เร ยนเป นศ นย กลาง ก จกรรม/โครงการ - การจ ดซ อ จ ดหาว สด คร ภ ณฑ และส อการเร ยนร ส าหร บผ เร ยนในโครงการศ กษา พ เศษเร ยนร วม - การพ ฒนาค ณภาพการว ดผลและประเม นผล - การศ กษาด งานของเด กพ เศษ - การพาผ เร ยนไปแหล งเร ยนร ต างๆ - การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท หลากหลายร ปแบบท งภายในและภายนอกห องเร ยน - ก จกรรมว นส าค ญโดยเป ดโอกาสให เด กพ เศษได แสดงความสามารถตามศ กยภาพ ของแต ละบ คคล ผลการด าเน นงาน ๑. ผ เร ยนท พ การ หร อท ม ความบกพร องได ร บการเตร ยมพร อมด านว ชาการ อารมณ ส งคม และการช วยเหล อตนเอง ม ความก าวหน าและม พ ฒนาการบรรล ว ตถ ประสงค ตามแผนการจ ด การศ กษาเฉพาะบ คคล (IEP) ๒. ผ เร ยนท วไปให การยอมร บและช วยเหล อเพ อนท พ การหร อบกพร อง สามารถ อย ร วมในส งคมได อย างม ความส ข ๓. ผ เร ยนท ม ความบกพร องได เข าร วมก จกรรมตามกล มสาระการเร ยนร ในอ ตรา เร ยนส งข น ๔. บ คลากรในโรงเร ยน และช มชนม ความพ งพอใจต อการพ ฒนาการของเด กพ เศษ ในโครงการ ๕. ผ เร ยนโครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วมผ านเกณฑ การประเม นและจ ดประสงค การเร ยนร ท กคน ๓.๒ E : Environment สภาพแวดล อมท เหมาะสมก บผ เร ยน ช วยเหล อสน บสน นให การจ ดการเร ยนร วมของโรงเร ยนม ประส ทธ ภาพ ก จกรรม/โครงการ - การจ ดสภาพแวดล อมให เอ อต อบรรยากาศการเร ยนร วมระหว างผ เร ยนปกต และผ เร ยน พ การเร ยนร วม เช น จ ดผ เร ยนท ม ความบกพร องทางการมองเห นน งเร ยนแถวหน าและใกล แสงสว าง - การจ ดสภาพแวดล อมภายในต วอาคาร จ ดห องการศ กษาพ เศษเพ อเสร มว ชาการ ให เด กในโครงการฯ และห องส อว สด อ ปกรณ ในการเร ยนการสอนเด กพ เศษ - การจ ดสภาพแวดล อมภายนอกอาคาร จ ดสภาพให ร มร นสวยงาม ม ท พ กผ อน สนามก ฬา และสนามเด กเล น - จ ด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks