ค ม อการบร หารงานล กเส อ ในสถานศ กษา - PDF

Description
ค ม อการบร หารงานล กเส อ ในสถานศ กษา โดย นายก นตพ ชญ ม เคร อ ผ กาก บกล มล กเส อโรงเร ยน โรงเร ยนว ดว งขนายทาย การาม อาเภอท าม วง จ งหว ดกาญจนบ ร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาญจนบ ร เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel/ Places/ Nature

Publish on:

Views: 8 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการบร หารงานล กเส อ ในสถานศ กษา โดย นายก นตพ ชญ ม เคร อ ผ กาก บกล มล กเส อโรงเร ยน โรงเร ยนว ดว งขนายทาย การาม อาเภอท าม วง จ งหว ดกาญจนบ ร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาญจนบ ร เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ (นายเสร จ นทร เจ อจ น) ผ อานวยการล กเส อโรงเร ยนว ดว งขนายทาย การาม คำน ำ เอกสารการบร หารงานล กเส อในสถานศ กษาเล มน จ ดทาข นเพ อเป นค ม อสาหร บผ บร หาร สถานศ กษา ท ม ความประสงค จะจ ดต งกองล กเส อหร อจ ดต งแล ว แต ย งขาดข อม ลบางประการ ทาให ย ง ไม ช ดเจนในข นตอนการดาเน นงาน เก ยวก บก จกรรมล กเส อ สาระสาค ญในเล ม ประกอบด วย ประว ต ความ เป นมาของก จการล กเส อ ว ตถ ประสงค และแนวทางในการจ ดก จกรรมล กเส อในสถานศ กษา ประโยชน ท จะได ร บจากเอกสารเล มน ค อ ผ บร หารสถานศ กษาสามารถท จะจ ดให ม การเร ยนการสอนก จกรรมล กเส อ ได อย างถ กต อง ในโอกาสน ขอขอบค ณสาน กการล กเส อ ย วกาชาด และก จการน กเร ยน ซ งเป นแหล ง ข อม ลทาให เอกสารการบร หารงานล กเส อในสถานศ กษาเล มน สมบ รณ จ งหว งว าจะเป นประโยชน และ ม ค ณค าก บผ บร หารสถานศ กษา และผ บ งค บบ ญชาล กเส อ ซ งจ ดให ม การเร ยนการสอนก จกรรมล กเส อ ไม มากก น อย เพ อช วยก นพ ฒนาก จการล กเส อให เจร ญก าวหน าต อไปในอนาคต หากม ข อผ ดพลาดประการ ใดข าพเจ าขอน อมร บข อเสนอแนะ และขอขอบพระค ณมา ณ ท น นายก นตพ ชญ ม เคร อ คร ว ทยฐานะ ชานาญการพ เศษ (ล กเส อ) สารบ ญ หน า ๑. ประว ต ความเป นมาของการล กเส อไทย ๑ ๒. พระราชบ ญญ ต ล กเส อ ๙ - สภาล กเส อแห งชาต ๑๐ - คณะกรรมการบร หารล กเส อแห งชาต ๑๑ - ล กเส อจ งหว ด ๑๒ - ล กเส ออาเภอ ๑๓ ๓. การบร หารงานล กเส อในสถานศ กษา ๑๕ - การดาเน นการจ ดต งกองล กเส อและแต งต งผ บ งค บบ ญชาล กเส อ ๑๕ - การขออน ม ต ต งกล มและแต งต งผ กาก บกล ม รองผ กาก บกล มล กเส อ ๒๐ - การขออน ม ต การแต งต งกรรมการล กเส อจ งหว ดและกรรมการล กเส ออาเภอ ๒๔ - หล กเกณฑ การต งกองล กเส อเหล าสม ทรและเหล าอากาศ ๒๕ - การเง น ๒๕ - ว น ยเนตรนาร /ล กเส อ ๓๔ - ข อบ งค บคณะล กเส อแห งชาต ว าด วยการปกครองหล กส ตรและว ชาพ เศษล กเส อ พ.ศ. ๒๕๐๙ ๓๖ - แบบพ มพ ล กเส อต าง ๆ ๔๐ - ระเบ ยบคณะล กเส อแห งชาต ว าด วยการขอและการพ จารณาให เข มบาเพ ญประโยชน พ.ศ. ๒๕๑๕ ๖๒ - พ ธ การต าง ๆ ๗๐ - รห สของล กเส อ ๗๐ - โอกาสแสดงรห ส ๗๐ - การส มผ สม อ ๗๐ - การเคารพ ๗๐ - โอกาสแสดงการเคารพ ๗๑ - พ ธ ล กเส อสารอง ๗๒ - การทาแกรนด ฮาวล ๗๒ - พ ธ เป ดประช มกองล กเส อส ารอง ๗๓ หน า - พ ธ เข าประจากองล กเส อสารอง ๗๔ - พ ธ ประด บดาวดวงท ๑ ๗๖ - พ ธ ประด บดาวดวงท ๒ ๗๗ - พ ธ ประด บดาวดวงท ๓ ๗๗ - พ ธ ส งล กเส อสารองไปเป นล กเส อสาม ญ ๗๘ - พ ธ ล กเส อสาม ญ ๗๘ - พ ธ เป ดประช มกองล กเส อสาม ญ สาม ญร นใหญ ๗๙ - พ ธ เข าประจากองล กเส อสาม ญ ๗๙ - พ ธ ส งล กเส อสาม ญไปเป นล กเส อสาม ญร นใหญ ๘๑ - พ ธ ล กเส อสาม ญร นใหญ ๘๑ - พ ธ เข าประจากองล กเส อสาม ญร นใหญ ๘๑ - พ ธ ล กเส อว สาม ญ ๘๒ - พ ธ ส งล กเส อสาม ญร นใหญ ไปเป นเตร ยมล กเส อว สาม ญ ๘๒ - การสารวจต วเองของผ ท เข าเป นล กเส อว สาม ญ ๘๓ - พ ธ ร บเตร ยมล กเส อว สาม ญ ๘๔ - พ ธ เข าประจากองล กเส อว สาม ญ ๘๖ - พ ธ มอบเคร องหมายว ดแบดจ ๘๗ ๔. แนวทางการจ ดก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ๘๙ ๑. สาระสาค ญของล กเส อ ๘๙ ๒. ประเภทของล กเส อ ๙๑ ๓. การดาเน นการจ ดก จกรรมล กเส อในสถานศ กษา ๙๒ ๔. การจ ดก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ๙๗ ๕. หล กส ตรก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ระด บประถมศ กษา ๙๗ ๖. หล กส ตรก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ๑๐๐ ๗ หล กส ตรก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ๑๐๓ ๘. แนวการจ ดก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ในสถานศ กษา ๑๐๔ ๙. การว ดผลประเม นผลก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ๑๐๔ ๑๐. ก จกรรมการอย ค ายพ กแรมของล กเส อ เนตรนาร ๑๐๔ หน า ๑๑. ว ชาพ เศษล กเส อ ๑๐๕ ๑๒. ต วอย างก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ๑๑๐ ๕. หล กส ตรการฝ กอบรมผ บ งค บบ ญชาล กเส อ ๑๑๖ บรรณาน กรม ๑๓๓ ภาคผนวก ๑๓๕ - ผ งมโนท ศน ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ๑๓๖ - ระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การว าด วยการพาน กเร ยนและน กศ กษาไปนอกสถานท พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๕๑ - แบบขออน ญาตผ บ งค บบ ญชาพาน กเร ยนและน กศ กษาไปนอกสถานศ กษา ๑๕๓ - แบบขออน ญาตผ ปกครองพาน กเร ยนและน กศ กษาไปนอกสถานศ กษา ๑๕๔ - แบบรายงานผลการพาน กเร ยน/น กศ กษาไปนอกสถานศ กษา ๑๕๕ - เคร องแบบล กเส อและผ บ งค บบ ญชาล กเส อ ๑๕๖ ประว ต ความเป นมาของการล กเส อไทย ประว ต ของการล กเส อไทย การจ ดต งกองเส อป าและกองล กเส อ เม อพระบาทสมเด จพระมงก ฎเกล าเจ าอย ห ว พระผ ทรงสถาปนาก จการล กเส อไทย เสด จข น ครองราชย สมบ ต เม อป พ.ศ. ๒๔๕๓ น น ประเทศสยามตกอย ในภาวะท ว กฤตตอนหน ง เพราะก อนท จะข น ครองราชสมบ ต น น พระองค ทรงจาเป นต องเสด จออกไปร บการศ กษาในกล มของประเทศภาคพ นย โรป ซ ง ขณะน นกาล งเป นสม ยท น ยมของการล าเม องข นก นอย ท วไป โดยเฉพาะประเทศในกล มภาคพ นบ รพา อาคเนย น นม ประเทศต าง ๆ อ นได แก อ นเด ย พม า ลาว มาเลเซ ย ก มพ ชา เว ยตนาม กาล งเป นอาณาน คมของ ชาต มหาอานาจท งน น ด วยพระปร ชาญาณของอด ตพระมหากษ ตราธ ราชของไทย เราได ทรงเล งเห น อ นตรายอ นใหญ หลวงจ งทรงออมชอม ยอมสละแผ นด นให แก ชาต มหาอานาจตามภาวะความจาเป นหลาย คร งหลายหนโดยเส ยแผ นด นไป ๑,๒๐๖,๓๗๗ ตารางก โลเมตร คงเหล ออย ๕๑๔,๐๐๐ ตารางก โลเมตร ค อ เท าท เป นอย ในเวลาน พระบาทสมเด จพระมงก ฎเกล าเจ าอย ห วเม อคร งทรงพระเยาว อย ได ทรงทราบ ว เทโศบายในทานองน ด จ งได ส ทนเสด จออกไปศ กษาอย ในย โรปถ ง ๙ ป เม อเสด จกล บมาแล วก ได ทรง ตระเตร ยมแผนการณ ต าง ๆ อย างเง ยบ ๆ ตลอดมา ด วยพระปร ชาสามารถของพระองค ซ งทรงร ซ งถ ง ท จะ นาประเทศไทยให พ นมห นตภ ยทางการเม องให ล ล วงไป พระองค ทรงวางแผนต งกองเส อป าและล กเส อข น จ ดม งหมายในการก อต ง ไม ว าจะทาก จการอะไรเป นการใหญ ย อมม ความจาเป นท จะช แจงจ ดม งหมายให คนท งหลายทราบ การจ ดต งกองเส อป าและล กเส อก เป นเช นเด ยวก น การต งกองเส อป าน นม ประกาศเม อว นท ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๔ แต พอว นท ๑ กรกฎาคมป เด ยวก นก ประกาศต งกองล กเส อตามหล งมาอ ก แสดงว ากอง ล กเส อต งภายหล งกองเส อป าเป นเวลาห างก นช ว ๒ เด อนเท าน นในการเร มจ ดต งกองเส อป า น น ม ประกาศ เป นพระราชปรารภซ งลงไว ในบ นท กจดหมายเหต เส อป าว า เน องมาจากในเวลาน นม พลเร อนบางคนท งท เป นข าราชการและท เป นพ อค าคหบด ม ความปรารถนาท จะได ร บการฝ กห ดอบรมอย างทหาร แต ก ย งม ได ม โอกาสฝ กห ด เพราะบางคนต ดหน าท ราชการทางพลเร อนเส ยบ าง บางคนท เป นพ อค าคหบด หากม เวลา พอจะสละได บ าง โอกาสท จะเข าฝ กห ดอบรมอย างทหารก ทาไม ได เพราะจะกลายเป นความเข าใจผ ดไป ในทางค ดม ชอบต อแผ นด น พระองค ตระหน กพระท ยแน ว า การฝ กห ดอบรมพลเร อนให ม ว ชาทหารน นเป น ประโยชน อย างเหล อล นให เก ดข นในแผ นด นไทย โดยเฉพาะอย างย ง ทาให บ คคลท ได ร บการฝ กฝน เช นน นเป นพลเม องท ด ย งข นกล าวค อทาให กาล งกาย และกาล งความค ด แก กล าในทางท เป นประโยชน และเป นธรรมดาของคนเราอย างหน งซ งถ าไม ม ผ ใดหร อส งใดมาคอยบ งค บใช ให เก ดกาล งและเก ดกาล ง ความค ดแล ว บ คคลเหล าน นก ม กจะกลายเป นคนอ อนแอไป อ กประการหน งการท บ คคลได ร บการฝ กห ดอบรมอย างทหารน น เป นการทาให คนร จ กว น ย ค อการฝ กห ดคนให เป นผ ท เข าอย ในใต บ งค บบ ญชา ของผ ท เป นห วหน าหร อนายเหน อตน ซ งจะนา ประโยชน น นมาให แก ต วเองเป นอ นมาก เพราะคนเราน น ถ าร จ กเป นผ อย ในบ งค บบ ญชาของคนอ นได ด จะ เป นรายท ร จ กน าใจผ น อย ท งเป นทางส งสอนอย างหน งให คนม ความยาเกรงต งอย ในพระราชกาหนด กฎหมายของบ านเม อง ท งจะปล กใจคนให ม ความร ส กร กพระเจ าแผ นด นประเทศชาต และศาสนาของตนได ประโยชน ท สาค ญอ กประการหน งก ค อเป นการเร มต นการส งเสร มความสาม คค ปรองดองต อก น และก นในหม พลเม อง ท งน เพราะถ าม การร วมจ ตใจก นในหม ประชาชนหร อบ านเม องใดแล ว ประชาชน และประเทศน นก จะแข งแรงม นคงเป นท ยาเกรงต อข าศ กศ ตร ท งปวง และจะทาการส งใด ก อาจจะสาเร จ สมประสงค ท กอย าง ก เม อจะให ประชาชนอย ด ประเทศชาต บ านเม องก ด ม ความสาม คค พร อมก นได น น ต องอาศ ยท ม ห วหน าเป นผ รวบรวมต าง ๆ และเป นผ บ ญญ ต ข อบ งค บแบบแผนต าง ๆ ข นให ประพฤต ตนและ ต องร วมก นร กษาส ตย ท จะยอมประพฤต ตามบ ญญ ต น นด วย กล าวค อเป นผ ม ระเบ ยบว น ย ด งเช นหล กใน พระพ ทธศาสนาซ งพระพ ทธองค ทรงวางระเบ ยบว น ยของพระสงฆ ไว เพ อเป นแนวปฏ บ ต จ งได ถาวรร งเร อง อย น บเป นเวลาหลายพ นป ส วนในทางฆราวาสน นเล า ทหารก รวบรวมก นได เพราะการม ย ทธว น ยเป นหล ก จ งควบค มให พร กพร อมก นอย ได ฉะน น เพ อจะให ประชาชนคนไทยท ว ๆ ไปท รวมก นมาจากช มชนต าง ๆ ควบค มก นอย ได โดยพร กพร อมม อ ก ต องเด นแนวอย างทหาร ค อจ ดเป นว น ยของช มชนข น เร ยกว า ว น ยเส อ ป า โดยม พระองค ท านร บเป นองค ประม ขเส ยเอง ก จการจ งดาเน นไปโดยความเร ยบร อย ความค ดอ นน พระองค ทรงพระราชดาร มาแล วก อนท จะก อต งกองเส อป าข นมาถ ง ๓ ป ค อต งแต คร งดารงพระราชอ สร ยยศ เป นพระบรมโอรสาธ ราช อย ฉะน น เม อโอกาสมาถ ง ค อ พระองค ม พระราชอานาจอ นสมบ รณ แล ว อ นเป น ว นหล งจากเสด จข นเสวยราชสมบ ต เพ ยง ๖ เด อน ก บ ๗ ว นเท าน น พระองค ก เร มการจ ดต งกองเส อป าข น ท นท พระองค ทรงเห นว าจะให ผ อ นร เร มแทนพระองค น นย อมทาไม ได เพราะอาจจะเก ดเป นความเข าใจผ ด ไปว าเป นการท ค ดม ชอบต อแ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks