การว เคราะห ความแปรปรวน - PDF

Description
การว เคราะห ความแปรปรวน อาจารย ผ องอาไพ เสนแสง อาจารย ผ สอน เบอร โทร : การว เคราะห ความแปรปรวน Analysis of Variance หร อ ANOVA การว เคราะห ความแปรปรวน ค อ เทคน

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 14 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การว เคราะห ความแปรปรวน อาจารย ผ องอาไพ เสนแสง อาจารย ผ สอน เบอร โทร : การว เคราะห ความแปรปรวน Analysis of Variance หร อ ANOVA การว เคราะห ความแปรปรวน ค อ เทคน คการว เคราะห ท ใช เพ อ ทดสอบสมมต ฐานท ม การเปร ยบเท ยบค าเฉล ยท มากกว า 2 กล ม ข นไป (ต วแปรอ สระเป นแบบจ ดกล ม ต วแปรตามเป นต วแปรเช ง ปร มาณ) เช นเด ยวก บ t-test การว เคราะห ม ท งในกรณ ท กล มเป น อ สระจากก น และ กล มม ความส มพ นธ ก น ถ าม ต วแปรอ สระเพ ยงต วแปรเด ยว เร ยกว า One-Way ANOVA ถ าม 2 ต วแปร เร ยกว า Two-Way ANOVA ถ าม หลายต วแปร เร ยกว า Multi-Way ANOVA (ใช ก นน อย) ทาไมไม ใช T-test ถ าม มากกว า 2 กล ม เหต ผลทางด านการปฏ บ ต เหต ผลทางด านสถ ต เหต ผลทางด านการปฏ บ ต ANOVA ประหย ดเวลาและแรงงานกว า! เช นกรณ ท ม 3 กล มจะต องจ บค ทดสอบค าเฉล ย3 คร งถ าม 4 กล มต องทดสอบ6 คร ง ANOVA เป นการทดสอบท เร ยกว า Overall Test ค อ ทดสอบในภาพรวมว า อย างน อยม ค าเฉล ยหน งค ท แตกต างก น ซ งถ าเป นเช นน น ค อยมาค นหาต อไปว า ม ค าเฉล ยค ใดบ างท แตกต างก น (Post Hoc Test or Multiple Comparison) เหต ผลทางด านการปฏ บ ต เปร ยบเหม อนก บการข ดทอง ผ ข ดต องม นใจก อนว า พ นท ท จะข ดน นต องม ทองอย จ งจะลงม อข ด ด กว าท จะลงม อข ด ในพ นท น นไปเร อยๆ จนกว าจะพบ ซ งถ าโชคร าย ข ดไปแล ว ไม พบเลย ก เส ยเวลาเปล า เหต ผลทางด านสถ ต การทดสอบค าเฉล ยหลายคร งทาให ค า Alpha เพ มส งข น กว าค า Alpha ท ต งไว การทดสอบความแตกต างของค าเฉล ย 1 ค จะม ค า Alpha หร อความคลาดเคล อนท เก ดข นจร งเร ยกว า Pairwise Error (PE) ตามระด บค า Alpha ท ต งเอาไว PE = Alpha ท ต งไว เหต ผลทางด านสถ ต ถ าทดสอบค าเฉล ยมากกว า 1 ค จะม ค าความคลาด เคล อนท เก ดข นท งหมด เร ยกว า Familywise Error (FE) FE = 1 - (1 α)c เม อ C = จานวนคร งท ทดสอบ FE Cα ค าประมาณจะส งกว าค าค านวณจร ง เล กน อย ข อตกลงเบ องต นในการว เคราะห ความแปรปรวน 1. ข อม ลท จะน ามาว เคราะห ต องอย ในมาตราอ นตรภาคหร อ อ ตราส วน (Interval Scale) 2. กล มต วอย างแต ละกล มต อง ส ม จากประชากรท ม การ แจกแจงแบบโค งปกต 3. กล มต วอย างแต ละกล มต องเป นอ สระจากก น 4. กล มต วอย างแต ละกล มต องได มาจากประชากรท ม ความ แปรปรวนเท าก น การว เคราะห ความแปรปรวนแบบม 1 ต วประกอบ One-Way ANOVA ใช ส าหร บทดสอบความแตกต างระหว างค าเฉล ย ท ได จากล มต วอย าง 3 กล มข นไป เพ อตรวจสอบว าต ว แปรอ สระ 1 ต ว แบ งออกเป น k ประเภท จะส งผล แตกต างก นหร อไม โดยแต ละกล มควรจะม สมาช กท เท าก นหร อใกล เค ยงก น การว เคราะห ความแปรปรวนแบบม 1 ต วประกอบ One-Way ANOVA EX. ต องการเปร ยบเท ยบว ธ สอน 3 ว ธ ว าม อ ทธ พลต อผล การเร ยนร ของกล มต วอย างแต ละกล มแตกต างก นหร อไม ต วอย างม กล มต วอย าง 3 กล ม แต ละกล มจะม จ านวนสมาช กอย จ านวนหน ง ได ร บว ธ สอนแต ละว ธ หล งจากสอนม การว ดความร น าผลมาท าการว เคราะห หาผลสร ป การว เคราะห ความแปรปรวนแบบม 1 ต วประกอบ One-Way ANOVA การว เคราะห ความแปรปรวนม 1 ต วประกอบ ต วแปรม 2 ชน ดค อ ต วแปรอ สระ 1 ต ว ค อว ธ สอน (ม 3 ว ธ ) ต วแปรตาม 1 ต ว ค อผลการเร ยนร Ex2 น กว จ ยต องการเปร ยบเท ยบเจตคต ทางว ทยาศาสตร ของน กเร ยนท ม ผ ปกครองประกอบอาช พต างก นท ระด บ น ยสาค ญทางสถ ต.05 ผลการเก บข อม ลด วยแบบว ดเจตคต ได ผลด งน จากต วอย าง พบต วแปรอ สระ 1 ต วค อ อาช พผ ปกครอง แบ งเป น 3 อาช พ ต วแปรตาม ค อ เจตคต ทาง ว ทยาศาสตร ของน กเร ยน การต ดส นใจยอมร บหร อปฏ เสธ Ho จะพ จารณาจากค า อ ตราส วน F ท ค านวณได เท ยบก บอ ตราส วนจากตาราง มาตรฐาน โดยต ดส นใจด งน จะปฏ เสธสมมต ฐาน Ho เม อ - ค า F ท ค านวณได มากกว าค า F ในตาราง หร อค า ความน าจะเป นในการยอมร บสมต ฐานของ F ท ค านวณได น อยกว า α ท ก าหนด 112 การว เคราะห ความแปรปรวนสองทาง Two-Way ANOVA การว เคราะห ความแปรปรวนม 2 ต วประกอบ จะใช ก บต วแปรอ สระ 2 ต วพร อมก น โดยต องการศ กษาผลของ ต วแปรอ สระแต ละต วท ม ต อต วแปรตาม และศ กษาปฏ ส มพ นธ (Interaction) ระหว างต วแปรอ สระ 2 ต วน น ให ส งเกตว าม ต วแปร 2 ชน ด ค อต วแปรอ สระ 2 ต ว และ ต วแปรตาม 1 ต ว ซ งต วแปรตามจะเป นผลท ผ ทดลอง ส งเกตได หร อว ดได EX จากการทดลองสอนโดยใช ว ธ สอน 4 ว ธ ก บ น กเร ยน 3 กล ม ซ งม ระด บอาย ต างก นหล งการ ทดลองสอนแล วทาการสอบว ดปรากฏผลด ง ตาราง ความสนใจของการทดลองสอนในต วอย างน ค อ 1. ว ธ สอนท ง 4 ว ธ ให ผลแตกต างก นหร อไม 2. น กเร ยนท ม ระด บอาย ต างก น ม ผลการเร ยน แตกต างก นหร อไม 3. ม ปฏ ส มพ นธ ระหว างว ธ สอนก บระด บอาย หร อไม ต วแปรอ สระ ค อ ว ธ สอน และระด บอาย ต วแปรตาม ค อ ผลคะแนน เร มกรอกข อม ลลงโปรแกรม โดยกาหนดต วแปรอ สระค อ Teach เป นว ธ การสอน ม 4 ว ธ Age เป นระด บอาย ม 3 ระด บ กาหนดต วแปรตามค อ Score เป นผลคะแนนท ได และกรอกข อม ลลงโปรแกรม SPSS ข นท 1 ต งสมมต ฐาน H o และ H 1 ซ งม อย 3 ข อ ทดสอบสมมต ฐานเปร ยบเท ยบระหว างค าเฉล ยของกล มต วอย าง ต าง ๆ ท งตามแถวและตามคอล มน เพ อหาปฏ ส มพ นธ ถ าค า Sig. α จะปฏ เสธสมมต ฐาน H o 120
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks