รายงานผลการดำเน นงาน ประจำป งบประมาณ พ.ศ. สำน กงานท ปร กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจำสถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งวอช งต น - PDF

Description
รายงานผลการดำเน นงาน ประจำป งบประมาณ พ.ศ. สำน กงานท ปร กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจำสถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งวอช งต น บทสร ปผ บร หาร ในป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานท ปร กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

Please download to get full document.

View again

of 58
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Bills

Publish on:

Views: 14 | Pages: 58

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการดำเน นงาน ประจำป งบประมาณ พ.ศ. สำน กงานท ปร กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจำสถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งวอช งต น บทสร ปผ บร หาร ในป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานท ปร กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาสถาน เอกอ ครราชท ต ณ กร งวอช งต น ได ดาเน นภารก จภายใต แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ ข อ 6.1 การพ ฒนาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ผลผล ตท 1 ข อเสนอแนะนโยบายและแผน ก จกรรมท 1.6 การดาเน นภารก จใน ต างประเทศของสาน กงานท ปร กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาสถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งวอช งต น และม ผลการดาเน นงานโดยสร ป ด งน 1. การต ดตาม ว เคราะห ความก าวหน าด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมจากประเทศสหร ฐฯ และจ ดทาเป นข อเสนอแนะนโยบายเพ อพ ฒนาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมของไทยในช วง 5 ป ข างหน า จานวน 4 เร อง ประกอบด วย 1.1 การศ กษาแนวทางการพ ฒนาต นแบบผล ตภ ณฑ / กระบวนการผล ตอาหารส งออกท ใช สารทดแทนเกล อ (Non-Sodium Healthy Salt) 1.2 ข อเสนอแนะ นโยบายด านพล งงานทดแทนเร อง U.S. Alternative Energy R&D: Lessons for Thailand 1.3 ข อเสนอการจ ดต ง Thailand-U.S. Science and Technology Cooperative Foundation (TUSCO) และ 1.4 รายงานสร ปผลการศ กษาโรงกาจ ดขยะไร สารพ ษ ณ ประเทศแคนาดา 2. การผล กด นความร วมม อด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระหว าง ไทย-สหร ฐฯ และ ไทย-แคนาดา ม ผล การดาเน นงานจานวน 4 เร อง ได แก 2.1 การจ ดทาความตกลงว าด วย Agreement Relating Scientific and Technical Cooperation between the Government of Kingdom of Thailand and the Government of the United States 2.2 การสร างความร วมม อก บ U.S. Army Corps of Engineers ในการบร หารจ ดการน าและอ ทกภ ย 2.3 การบ รณาการความร วมม อว จ ยและพ ฒนาเพ อปร บปร งค ณภาพ ผลไม ฉายร งส ส งออกไปย งประเทศสหร ฐฯ ระหว าง กรมว ชาการเกษตร สถาบ นเทคโนโลย น วเคล ยร แห งชาต U.S. Pacific Basin Agricultural Research Center, Hawaii สาน กงานท ปร กษาการเกษตร ต างประเทศ และสาน กงานท ปร กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาสถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งวอช งต น และ 2.4 การสร างความร วมม อก บ National Research Council (NRC) Canada 2 3. ส งเสร มความร วมม อผ านกลไก Science Diplomacy หร อ การท ตว ทยาศาสตร ระหว างไทย-สหร ฐฯ ม การดาเน นการ ด งน 3.1 การจ ดส มมนาเร อง Thai-U.S. Science Diplomacy 3.2 การจ ดประช ม เช งปฏ บ ต การห วข อ ความร วมม อด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระหว างไทย-สหร ฐฯ ก บการเพ มข ด ความสามารถทางเศรษฐก จของไทย 3.3 ประสานและอานวยความสะดวกให คณะผ ว จ ยจาก U.S. National Research Council of the National Academies: Committee on Globalization of Science and Technology เข าพบและส มภาษณ ผ บร หารหน วยงานด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ของไทย และ 3.4 การนาคณะเจ าหน าท คณะกรรมาธ การว ทยาศาสตร อวกาศ และเทคโนโลย ร ฐสภาสหร ฐฯ (Congressional Staffer) เด นทางมาเย อนหน วยงานด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ของไทย เพ อสร างความร ความเข าใจใน สถานภาพการพ ฒนาด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย เศรษฐก จและส งคมของไทย 4. การถ ายทอดความร และเทคโนโลย จากประเทศสหร ฐอเมร กาส ประเทศไทย โดยว ทยากรจากสมาคม ATPAC และว ทยากรจากประเทศสหร ฐฯและประเทศอ งกฤษ ม ผลการดาเน นงาน จานวน 6 ก จกรรม ได แก 4.1 การต ดต งศ นย ทดสอบการป องก นการก ดกร อนของโลหะใต ด น ณ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ปท มว น 4.2 การจ ดประช มเพ อสร างความร วมม อว จ ยเร อง การบร หารขอบเขตพ นท น าท วมและการป องก นน าท วม ณ มหาว ทยาล ยขอนแก น และมหาว ทยาล ยเช ยงใหม 4.3 การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อสร างความร วมม อ ว จ ยห วข อ Transmission Electron Microscopy (TEM), Scanning Electron Microscopy (SEM), and X-ray Fluorescence Spectroscopy ณ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 4.4 การประช มเช ง ปฏ บ ต การเพ อสร างความร วมม อว จ ยห วข อ Health Systems Analytics and Medical Informatics ณ คณะว ศวกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 4.5 การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อการประย กต ใช ความร ห วข อ การคานวณปฏ ท นไทย (ส ร ยจ นทรคต และป กขคณา ) ณ สถาบ นว จ ยดาราศาสตร แห งชาต (องค การมหาชน) และ 4.6 การจ ดประช มประจ าป สมาคมน กว ชาช พไทยในอเมร กาและแคนาดา (ATPAC) ห วข อ Thailand-U.S. Cooperation: From R&D to Commercialization 5. การจ ดทาและเผยแพร สารสนเทศด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จากประเทศสหร ฐอเมร กาและประเทศ แคนาดาส ประเทศไทย ม ผลการดาเน นงาน ค อ ม การจ ดทาข าวสาร ข อม ล และสารสนเทศด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เผยแพร เป นรายเด อนผ านส อ E-News ช อ รายงานข าวว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย จากวอช งต น โดยในช วงเด อนต ลาคม-ก นยายน 2556 ม การจ ดทาข อม ลและสารสนเทศรวม 3 584 เร อง ม การนาไปเผยแพร ต อบนระบบส งคมออนไลน หร อ Facebook จานวน 162 เร อง ม เว บไซด ของหน วยงานอ นๆ นาข อม ลและสารสนเทศไปเผยแพร ต อ เช น เว บไซด คล งความร ของสาน กงานพ ฒนา ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต (ซ งม ผ เข ามาใช บร การรวม 7,700 คน) เว บไซด คล งหน งส อ อ เล กทรอน กส ประเทศไทย (ม ผ ใช บร การจานวน 1,758 คน) สาน กงานผ ด และน กเร ยนในสหร ฐฯ US Watch Ministry of Foreign Affairs เว บไซด ของหน วยงานในส งก ดกระทรวงว ทยาศาสตร ฯ เป นต น ม จานวนสมาช กท ขอร บบร การผ านอ เมล จานวน 750 รายต อเด อน และในป งบประมาณ พ.ศ ได พ ฒนาระบบการจ ดทาเว บไซด จากระบบ Drupal มาเป นระบบ Wordpress และเพ มหน าท เป นภาษาอ งกฤษ เพ อเผยแพร ข อม ลและข าวสารความก าวหน าว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ของไทยส ทว ปอเมร กาเหน ออ กทาง หน งด วย... 4 สารบ ญ เก ยวก บสาน กงานท ปร กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาสถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งวอช งต น (OSTC) เคร อข ายความร วมม อของ OSTC: สมาคมน กว ชาช พไทยในอเมร กาและแคนาดา 15 ผลการดาเน นงานของ สาน กงานท ปร กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย. 18 ณ กร งวอช งต น ป งบประมาณ พ.ศ การต ดตาม ว เคราะห ความก าวหน าด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม 19 จากประเทศสหร ฐฯ และจ ดทาเป นข อเสนอแนะนโยบายเพ อพ ฒนาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมของไทย ในช วง 5 ป ข างหน า 2. การผล กด นความร วมม อด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระหว าง 25 ไทย-สหร ฐฯ และไทย-แคนาดา 3. สร างความความร วมม อผ านกลไก Science Diplomacy หร อ. 28 การท ตว ทยาศาสตร ระหว างไทย-สหร ฐฯ 4. การถ ายทอดความร และเทคโนโลย จากประเทศสหร ฐอเมร กาส ประเทศไทย การว เคราะห จ ดทา และเผยแพร ข อม ลและสารสนเทศการพ ฒนา ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จากทว ปอเมร กาเหน อส ประเทศไทย 5 เก ยวก บสาน กงานท ปร กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาสถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งวอช งต น สาน กงานท ปร กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาสถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งวอช งต น (Office of Science and Technology - OSTC) เป นหน วยงานส งก ดสาน กงานปล ดกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ข นตรงต อปล ดกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และส งก ดท มประเทศไทยของสถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งวอช งต น และ สถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งออตตาวา ป จจ บ นสาน กงาน OSTC ต งอย ท สถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งวอช งต น เลขท 1024 Wisconsin Avenue, N.W., Suite 104, Washington, D.C 6 ความเป นมา OSTC ได ร บการจ ดต งเม อเด อนต ลาคม พ.ศ เพ อดาเน นภารก จในประเทศสหร ฐอเมร กาและ ม เขตอาณาครอบคล มถ งประเทศแคนาดา เพ อทาหน าท เป นศ นย ประสานงานและให คาปร กษาทางด าน ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ตลอดจนการส บค น แสวงหา ต ดตาม รวบรวมข อม ลข าวสาร ความก าวหน าและการเปล ยนแปลงทางด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมในทว ปอเมร กาเหน อ อย างใกล ช ดและท นต อเหต การณ รวมท งต ดตามและประสานงานโครงการตามพ นธกรณ ท ม ข อตกลงความร วมม อทางว ชาการก บ หน วยงานในประเทศสหร ฐอเมร กาและแคนาดา เพ อแลกเปล ยนความร ทางว ชาการ พ ฒนาบ คลากร และ ส งเสร มการถ ายทอดเทคโนโลย ท เหมาะสมไปส ประเทศไทย โดยการประสานงานและการสร างเคร อข าย เช อมโยงก บน กว ชาช พท เป นน กว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ว ศวกร และผ ท ปฏ บ ต งานในสาขาท เก ยวข องก บ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท งท เป นคนไทยและคนต างชาต ท ทางานอย ในทว ปอเมร กาเหน อ เพ อนาความร และ ประสบการณ ของน กว ชาช พเหล าน ไปช วยส งเสร มและพ ฒนาข ดความสามารถทางด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ของประเทศไทยให สามารถแข งข นก บประเทศต างๆ ได 7 ภาพรวมภารก จของ สาน กงานท ปร กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ณ ต างประเทศ 8 ภารก จของ OSTC OSTC ได ร บมอบหมายจากสาน กงานปล ดกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ให ปฏ บ ต ภารก จในต างประเทศ ด งน 1. ศ กษา ว เคราะห และจ ดท าข อเสนอแนะในการจ ดทานโยบาย มาตรการ การพ ฒนาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ในต างประเทศของกระทรวง 2. แปลงนโยบายและและย ทธศาสตร ของกระทรวงท เก ยวข องก บต างประเทศไปส การปฏ บ ต และจ ดท า แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) ของหน วยงาน 3. เฝ าต ดตามและว เคราะห นโยบาย มาตรการ ภาวะความเคล อนไหวด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และ นว ตกรรม ในต างประเทศ และจ ดท ารายงานข อม ลความเคล อนไหวด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และ นว ตกรรมจากต างประเทศต อกระทรวง 4. สร างเคร อข ายน กว ชาช พและน กเร ยนไทยในต างประเทศ เพ อถ ายทอดองค ความร และว ทยาการส ประเทศไทย 5. แสวงหาความร วมม อและความต องการในการว จ ยและพ ฒนาด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม จากต างประเทศ 6. ประสานและบร หารจ ดการก จกรรมและความร วมม อของหน วยงานในส งก ดกระทรวง หน วยงานใน ต างประเทศ และองค กรระหว างประเทศ 7. เป นผ แทนประเทศไทยเพ อเข าร วมประช มเจรจาในองค กรระหว างประเทศ หร อระหว างประเทศท เก ยวข องก บว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ตามท ได ร บมอบหมาย 8. ปฏ บ ต งานอ นๆ ตามท ได ร บมอบหมาย 9 OSTC ทำหน ำท เป นต วแทนของหน วยงำนด ำน ว ทยำศำสตร เทคโนโลย และ นว ตกรรมของประเทศไทย ท ทำหน ำท เสนอแนะแนวทำงและนโยบำยกำรพ ฒนำว ทยำศำสตร เทค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks