ความร เร องคอมพ วเตอร ข. โปรแกรมหร อช ดคาส งท ส งให คอมพ วเตอร ทางาน - PDF

Description
1. คอมพ วเตอร ค ออะไร ก. ระบบโปรแกรมการทางาน ข. การคานวณ ~ 1 ~ ความร เร องคอมพ วเตอร ค. เคร องจ กรอ เล กทรอน กส ท ทางานตามข นตอนของโปรแกรม ง. อ ปกรณ ท ประกอบข นเป นเคร องคอมพ วเตอร 2. ฮาร ดแวร คอมพ วเตอร

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Speeches

Publish on:

Views: 15 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1. คอมพ วเตอร ค ออะไร ก. ระบบโปรแกรมการทางาน ข. การคานวณ ~ 1 ~ ความร เร องคอมพ วเตอร ค. เคร องจ กรอ เล กทรอน กส ท ทางานตามข นตอนของโปรแกรม ง. อ ปกรณ ท ประกอบข นเป นเคร องคอมพ วเตอร 2. ฮาร ดแวร คอมพ วเตอร ค ออะไร ก. อ ปกรณ ท ประกอบข นเป นเคร องคอมพ วเตอร ระบบโปรแกรมการทางาน ข. การคานวณ ค. เคร องจ กรอ เล กทรอน กส ท ทางานตามข นตอนของโปรแกรม ง. ระบบโปรแกรมการทางาน 3. ซอฟต แวร คอมพ วเตอร ค ออะไร ก. อ ปกรณ ท ประกอบข นเป นเคร องคอมพ วเตอร ระบบโปรแกรมการทางาน ข. โปรแกรมหร อช ดคาส งท ส งให คอมพ วเตอร ทางาน ค. เคร องจ กรอ เล กทรอน กส ท ทางานตามข นตอนของโปรแกรม ง. ระบบโปรแกรมการทางาน 4. การว ดขนาดข อม ล 8 Bit ม ค าเท าก บ ก. 10 Byte ข. 100 Byte ค. 1 Byte ง Byte 5. การว ดขนาดข อม ล 1 KB(ก โลไบต ) ม ค าเท าก บ ก KB ข MB ค Byte ง Byte 6. การว ดขนาดข อม ล 1 MB(เมกกะไบต ) ม ค าเท าก บ รวมรวมโดย ประพ นธ เวาร มย เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป าแซง หน า 1 ก KB ข MB ค Byte ง Byte 7. การว ดขนาดข อม ล 1 GB(ก กะไบต ) ม ค าเท าก บ ก KB ข MB ค Byte ง Byte 8. การว ดขนาดข อม ล 1 TB(เทราไบต ) ม ค าเท าก บ ก KB ข MB ค GB ง Byte 9. RAM ค ออะไร ~ 2 ~ ก. หน วยความจาถาวรท ต ดต งมาพร อมก บแผงเมนบอร ด ข. หน วยความจาเสม อน ค. หน วยความจาจาลองท ทางานแทนเมนบอร ด ง. หน วยความจาช วคราวท สามารถอ านและเข ยนข อม ลได 10. ROM ค ออะไร ก. หน วยความจาถาวรท ต ดต งมาพร อมก บแผงเมนบอร ด ข. หน วยความจาเสม อน ค. หน วยความจาจาลองท ทางานแทนเมนบอร ด ง. หน วยความจาช วคราวท สามารถอ านและเข ยนข อม ลได 11. ข อม ล ค ออะไร ก. ข อม ลท ได ร บการกรอง และเร ยบเร ยง ท สามารถนาไปใช งานได ข. ความเป นจร งท ย งเป นข อม ลด บซ งไม ได ผ านการประมวลผลใด ๆ รวมรวมโดย ประพ นธ เวาร มย เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป าแซง หน า 2 ค. ข อม ลท ประมวลผลแล ว ง. ผลล พท ของการทางาน 12. ข อม ลสารสนเทศ ค ออะไร ~ 3 ~ ก. ข อม ลท ได ร บการกรอง และเร ยบเร ยง ท สามารถนาไปใช งานได ข. ความเป นจร งท ย งเป นข อม ลด บซ งไม ได ผ านการประมวลผลใด ๆ ค. ข อม ลท ประมวลผลแล ว ง. ผลล พท ของการทางาน 13. ข อใดไม ใช ระบบปฏ บ ต การ ก. Microsoft Windows98 ข. Microsoft Windows ME ค. Microsoft Windows XP ง. Microsoft Office 14. ในป จจ บ นน ยมใช ระบบปฏ บ ต การอะไรมากท ส ด ก. Microsoft Windows98 ข. Microsoft Windows ME ค. Microsoft Windows XP ง. Microsoft Office 15. ระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP ได พ ฒนาต อจากระบบปฎ บ ตการอะไร ก. Microsoft Windows98 ข. Microsoft Windows ME ค. Microsoft Windows XP ง. Microsoft Office 16. MOUSE ค ออะไร ก. เคร องพ มพ ข. อ ปกรณ นาเข าข อม ล เพ อให เราสามารถป อนคาส งต าง ๆ ได ค. อ ปกรณ ส อสาร ง. อ ปกรณ แสดงผล รวมรวมโดย ประพ นธ เวาร มย เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป าแซง หน า 3 ~ 4 ~ 17. ถ าต องการสล บป มการทางานซ าย-ขวา ของเม าส ต องคล กปร บท ห วข อใด ก. Button configulation ข. Double-click Speed ค. Click Lock ง. Click 18. ถ าต องการปร บความเร วในการด บเบ ลคล กให ช าหร อเร ว ของเม าส ต องคล กปร บท ห วข อใด ก. Button configulation ข. Click ค. Click Lock ง. Double-click Speed 19. ถ าต องการคล กลากโดยไม ต องคล กเม าส ค างไว ต องปร บท ห วข อใด ก. Button configulation ข. Double-click Speed ค. Click ง. Click Lock 20. คาส งใดท ใช ในการลบไฟล ก. Delete ข. Rename ค. Open ง. Save 21. คาส งใดท ใช ในการเปล ยนช อไฟล ก. Delete ข. Rename ค. Open ง. Save 22. คาส งใดท ใช ในการเป ดใช งานไฟล ก. Delete รวมรวมโดย ประพ นธ เวาร มย เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป าแซง หน า 4 ข. Rename ค. Open ง. Save 23. คาส งใดท ใช ในการเป ดบ นท กไฟล ก. Save ข. Rename ค. Open ง. Delete 24. โปรแกรมใดท ใช ในการจ ดพ นท ฮาร ดด สก ก. NotePad ข. Scan Disk ค. Disk Defragment ง. WordPad 25. โปรแกรมใดท ใช ในการตรวจสอบพ นท ฮาร ดด สก ก. NotePad ข. ScanDisk ค. Disk Defragment ~ 5 ~ ง. WordPad 26. โปรแกรมใดท ใช ในการวาดภาพ และต ดต อภาพเบ องต น ก. NotePad ข. ScanDisk ค. Paint ง. WordPad 27. โปรแกรมใดท ใช ในการด หน ง ฟ งเพลงเบ องต น ก. NotePad ข. Media Player ค. Paint รวมรวมโดย ประพ นธ เวาร มย เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป าแซง หน า 5 ง. WordPad 28. โปรแกรมใดท ใช ในการด เอกสารข อความเบ องต น ก. Access ข. Media Player ค. Paint ง. WordPad 29. อ นเตอร เน ต ค ออะไร ก. ระบบเมนเฟรม ~ 6 ~ ข. ระบบเคร อข ายท เช อมโยงก นหลาย ๆ เคร อข ายท วโลก ค. ระบบเคร อข ายเด ยว ง. ระบบไมโครคอมพ วเตอร 30. WWW ย อมาจากอะไร ก. World Wide Web ข. World War Web ค. World Wan Web ง. World Wide Wan 31. อ นเตอร เน ตเข ามาในประเทศไทยคร งแรกเม อป พ.ศ.ใด ก ข ค ง อ เมลล ( ) ค ออะไร ก. โปรแกรมด ภาพ ข. โปรแปรมร บส งแฟกซ ค. โปรแกรมการทางานควบค มอ นเตอร เน ต ง. ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส สาหร บส อสารระหว างก นทางอ นเตอร เน ต รวมรวมโดย ประพ นธ เวาร มย เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป าแซง หน า 6 33. FTP ค อบร การอะไร ~ 7 ~ ก. บร การร บส งส นค า ข. บร การร บส งแฟ มข อม ลระยะไกลจากเคร องหน งไปย งอ กเคร องหน ง ค. บร การส งเอกสาร ง. บร การตรวจสอบพ นท ฮาร ดด สก 34. Down Load ค ออะไร ก. การโอนย ายข อม ลจากเคร องแม ข ายมาย งเคร องส วนบ คคล ข. การโอนย ายข อม ลในเคร องส วนบ คคล ค. การโอนย ายข อม ลจากเคร องส วนบ คคลไปย งเคร องแม ข าย ง. การโอนย ายข อม ลในเคร องแม ข าย 35. Up Load ค ออะไร ก. การโอนย ายข อม ลจากเคร องแม ข ายมาย งเคร องส วนบ คคล ข. การโอนย ายข อม ลในเคร องส วนบ คคล ค. การโอนย ายข อม ลจากเคร องส วนบ คคลไปย งเคร องแม ข าย ง. การโอนย ายข อม ลในเคร องแม ข าย 36. Search Engine ค ออะไร ก. บร การค นหาข อม ลโดยนาคาสาค ญไปเปร ยบเท ยบก บเว บไซต เพ อหาคาน น ข. การโอนย ายข อม ลในเคร องส วนบ คคล ค. การโอนย ายข อม ลจากเคร องส วนบ คคลไปย งเคร องแม ข าย ง. การโอนย ายข อม ลในเคร องแม ข าย 37. WAP ค ออะไร ก. บร การค นหาข อม ลโดยนาคาสาค ญไปเปร ยบเท ยบก บเว บไซต เพ อหาคาน น ข. การโอนย ายข อม ลในเคร องส วนบ คคล ค. การโอนย ายข อม ลจากเคร องส วนบ คคลไปย งเคร องแม ข าย ง. เทคโนโลย เพ อให ใช โทรศ พท สามารถเช อมโยงก บระบบอ นเตอร เน ต 38. Web Page ค ออะไร ก. บร การค นหาข อม ลโดยนาคาสาค ญไปเปร ยบเท ยบก บเว บไซต เพ อหาคาน น รวมรวมโดย ประพ นธ เวาร มย เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป าแซง หน า 7 ข. เอกสารแต ละหน า ท แสดงบนอ นเตอร เน ต ~ 8 ~ ค. เคร องม อท ใช เก บเว บเพจท งหลายท เก ยวข องส มพ นธ ก น ง. เทคโนโลย เพ อให ใช โทรศ พท สามารถเช อมโยงก บระบบอ นเตอร เน ต 39. Web Site ค ออะไร ก. บร การค นหาข อม ลโดยนาคาสาค ญไปเปร ยบเท ยบก บเว บไซต เพ อหาคาน น ข. เอกสารแต ละหน าท แสดงบนอ นเตอร เน ต ค. เคร องม อท ใช เก บเว บเพจท งหลายท เก ยวข องส มพ นธ ก น ง. เทคโนโลย เพ อให ใช โทรศ พท สามารถเช อมโยงก บระบบอ นเตอร เน ต 40. Home Page ค ออะไร ก. เอกสารแต ละหน าท แสดงบนอ นเตอร เน ต ข. เว บเพจหน าแรกของเว บไซต เป นส วนแสดงว าเว บไซต เก ยวก บอะไร ค. เคร องม อท ใช เก บเว บเพจท งหลายท เก ยวข องส มพ นธ ก น ง. เทคโนโลย เพ อให ใช โทรศ พท สามารถเช อมโยงก บระบบอ นเตอร เน ต 41. Web Browser ค ออะไร ก. เอกสารแต ละหน าท แสดงบนอ นเตอร เน ต ข. เว บเพจหน าแรกของเว บไซต เป นส วนแสดงว าเว บไซต เก ยวก บอะไร ค. เคร องม อท ใช เก บเว บเพจท งหลายท เก ยวข องส มพ นธ ก น ง. โปรแกรมท ใช แสดงหน าเว บเพจ 42. Web Browser ท น ยมใช ก นมากท ส ดค ออะไร ก. Internet Explorer ข. Netscape ค. Yahoo ง. Mail 43. โปรโตคอล ค ออะไร ก. ระบบท แปลงภาษาเคร องคอมพ วเตอร ข. ระเบ ยบว ธ ท กาหนดสาหร บการส อสารข อม ลระหว างเคร องคอมพ วเตอร ค. ระบบท จาลองการทางานของเคร องคอมพ วเตอร ง. ระบบร บส งข อม ล รวมรวมโดย ประพ นธ เวาร มย เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป าแซง หน า 8 44. โปรโตคอล ท เป นมาตรฐานค ออะไร ก. ICQ ข. IRC ค. TCP/IP ~ 9 ~ ง. MAIL 45. ข อม ลท จะส งจะถ กแบ งเป นส วนย อย ๆ เร ยกว าอะไร ก. ICQ ข. IRC ค. TCP/IP ง. Package 46. IP ADDRESS ค ออะไร ก. รห สข อม ลท อย ของเคร องคอมพ วเตอร ข. เลขรห สประจาต วของเคร องคอมพ วเตอร ท ต อเข าก บเคร อข าย ค. รห สไอพ ประจาต วของเคร องคอมพ วเตอร ท ให บร การ ง. เลขรห สประจาต วของเคร องคอมพ วเตอร ท ไม ได เช อมโยง 47. Domain Name ค ออะไร ก. รห สข อม ลท อย ของเคร องคอมพ วเตอร ข. เลขรห สประจาต วของเคร องคอมพ วเตอร ท ต อเข าก บเคร อข าย ค. รห สไอพ ประจาต วของเคร องคอมพ วเตอร ท ให บร การ ง. เลขรห สประจาต วของเคร องคอมพ วเตอร ท ไม ได เช อมโยง 48. โดเมนเนม?com? ม ความหมายค ออะไร ก. สาหร บกล มองค กรการศ กษา ข. สาหร บกล มองค กรค า ค. สาหร บกล มองค การทหาร ง. สาหร บกล มองค กรร ฐบาล 49. โดเมนเนม?edu? ม ความหมายค ออะไร ก. สาหร บกล มองค กรการศ กษา ข. สาหร บกล มองค กรค า รวมรวมโดย ประพ นธ เวาร มย เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป าแซง หน า 9 ~ 10 ~ ค. สาหร บกล มองค การทหาร ง. สาหร บกล มองค กรร ฐบาล 50. โดเมนเนม?net? ม ความหมายค ออะไร ก. สาหร บกล มองค การบร หาร ข. สาหร บกล มองค กรค า ค. สาหร บกล มองค การทหาร ง. สาหร บกล มองค กรร ฐบาล 51. โดเมนเนม?gov? ม ความหมายค ออะไร ก. สาหร บกล มองค การบร หาร ข. สาหร บกล มองค กรค า ค. สาหร บกล มองค การทหาร ง. สาหร บกล มองค กรร ฐบาล 52. โดเมนเนม?mil? ม ความหมายค ออะไร ก. สาหร บกล มองค การบร หาร ข. สาหร บกล มองค กรค า ค. สาหร บกล มองค การทหาร ง. สาหร บกล มองค กรร ฐบาล 53. โดเมนเนม?org? ม ความหมายค ออะไร ก. สาหร บกล มองค กรอ น ๆ ข. สาหร บกล มองค กรค า ค. สาหร บกล มองค การทหาร ง. สาหร บกล มองค กรร ฐบาล 54. URL ค ออะไร ก. ตาแหน งท อย ของเว บเพจ ข. ตาแหน งท อย ของเว บไซต ค. ตาแหน งท อย ของเลขประจาเคร อง ง.ตาแหน งท อย ของรห สประจาเคร อง 55. ISP ค ออะไร รวมรวมโดย ประพ นธ เวาร มย เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป าแซง หน า 10 ก. ผ เข ยนเว บเพจ ข. เจ าของเว บไซต ค. ผ ให บร การด านอ นเตอร เน ต ~ 11 ~ ง. ผ ใช งานอ นเตอร เน ต 56. ถ าต องการพ มพ ช อเว บไซต จะต องพ มพ ในตาแหน งใด ก. Address Bar ข. Title Bar ค. Status Bar ง. Scroll Bar 57. ถ าต องการใช จะต องทาส งใดก อน ก. สม ครสมาช กเพ อม Address ข. พ ม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks