รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม คณะ / สาขาว ชา คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร สาขาว ชา สถาป ตยกรรม - PDF

Description
รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม คณะ / สาขาว ชา คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร สาขาว ชา สถาป ตยกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห ส

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government Documents

Publish on:

Views: 23 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม คณะ / สาขาว ชา คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร สาขาว ชา สถาป ตยกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห ส ช อว ชา (ภาษาไทย) เทคโนโลย คอมพ วเตอร ช อว ชา (ภาษาอ งกฤษ) Computer Technology 2. จานวนหน วยก ต 3(1-4-4) หน วยก ต (x-x-x) 3 หน วยก ต 3. หล กส ตรและประเภทของรายว ชา สถาป ตยกรรมบ ณฑ ต สาขา เทคโนโลย สถาป ตยกรรม ประเภทรายว ชา ว ชาศ กษาท วไป ว ชาพ นฐานว ชาช พ ว ชาช พบ งค บ ว ชาช พเล อก ว ชาเล อกเสร 4. อาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชาและอาจารย ผ สอน นายขจรศ กด เจ ากรมทอง ประธานหล กส ตร อาจารย ผ สอน 5. ภาคการศ กษา / ช นป ท เร ยน ภาคการศ กษาท 1 /2556 ช นป ท 2 6. รายว ชาท ต องเร ยนมาก อน (Pre-requisite) (ถ าม ) รายว ชาท ต องเร ยนพร อมก น (Co-requisites) (ถ าม ) สถานท เร ยน คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาตร สาขาสถาป ตยกรรมศาสตร อาคาร17 หน ำ1 9. ว นท จ ดทาหร อปร บปร งรายละเอ ยดของรายว ชาคร งล าส ด ว นท เด อน พ.ศ. หมวดท 2 จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค 1. จ ดม งหมายของรายว ชา 1. เข าใจค ณสมบ ต และส วนประกาบด าน Hardware และอ ปกรณ ต อพ วงภายนอก ของเคร องไมโครคอมพ วเตอร 2. ร จ กระบบปฏ บ ต การ (Operating System) ชน ดต างๆและข อด ข อเส ยของ ระบบปฏ บ ต การแบบต างๆ 3. ม ท กษะในการใช ระบบปฏ บ ต การแบบต างๆ โปรแกรมช วยงานสาน กงาน โปรแกรมการนาเสนองาน โปรแกรมการออกแบบ เข ยนแบบเบ องต น 4. สามารถต ดต งโปรแกรมสาหร บการบาร งร กษาอ ปกรณ คอมพ วเตอร 2. ว ตถ ประสงค ในการพ ฒนา / ปร บปร งรายว ชา- หมวดท 3 ล กษณะและการด าเน นการ 1. คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต การเก ยวก บค ณสมบ ต และส วนประกอบด าน Hardware ของเคร อง ไมโครคอมพ วเตอร อ ปกรณ ต อพ วงภายนอกของเคร องไมโครคอมพ วเตอร ระบบปฏ บ ต การ ชน ดต างๆ และข อด ข อเส ยของระบบปฏ บ ต การแบบต างๆ โปรแกรมช วยงานสาน กงาน โปรแกรมการนาเสนองาน โปรแกรมการออกแบบ เข ยนแบบเบ องต น เทคน คการต ดต งโปรแกรมและการบาร งร กษาอ ปกรณ คอมพ วเตอร 2. จานวนช วโมงท ใช ต อภาคการศ กษา (ต วอย าง) สอนเสร ม การฝ กปฏ บ ต /งาน ภาคสนาม/การฝ กงาน การศ กษา ด วยตนเอง ช วโมง ต อ ภาคการศ กษา - ฝ กปฏ บ ต 45 ช วโมง ต อภาคการศ กษา การศ กษาด วยตนเอง..4...ช วโมงต อส ปดาห 3. จานวนช วโมงต อส ปดาห ท อาจารย ให คาปร กษาและแนะนาทางว ชาการแก น กศ กษาเป น รายบ คคล หน ำ2 - อาจารย จ ดเวลาให คาปร กษาเป นรายบ คคลตามความต องการ จานวน..1...ช วโมง เฉพาะน กศ กษาท ย งไม เข าใจและไม ม พ นฐานในงานคอมพ วเตอร หมวดท 4 การพ ฒนาการเร ยนร ของน กศ กษา 1. ค ณธรรม จร ยธรรม มคอ ค ณธรรม จร ยธรรมท ต องพ ฒนา น กศ กษาจะต องม ท ศนคต ท ด ต อว ชาท เร ยน ม ความต งใจและให ความสนใจในเวลาเร ยนในช นเร ยนและ งานท มอบหมายให ทาการค นคว าเพ มเต ม ความสาม คค ในการแบ งงานให คนในกล มให งานส มฤทธ ผล และม ว น ย ตรงต อเวลา และม ความร บผ ดชอบต อตนเองและส งคม 1.2 ว ธ การสอน - การในว ชา Computer Technology ม การสอนทฤษฎ 2 คาบ ผ สอนได แบ งช วงของการเร ยน โดยทาการเน อหารายว ชาตามจ ดม งหมาย และมอบหมายให น กศ กษาค นคว าเพ มเต มนอกเวลาเร ยน เพ อให เข าใจเน อหา และสอดคล องก บการปฏ บ ต งานในช วโมง - ปฏ บ ต มอบหมายให น กศ กษาทาการปฏ บ ต งาน เพ อเป นการฝ กท กษะความพร อมของการทางานในว ชา Computer Technology ตามระยะเวลาท กาหนด 1.3 ว ธ การประเม นผล ร ปแบบของการประเม นผล โดยการอ งเกณฑ และอ งกล ม ของการจ ดเก บคะแนนสอบกลางภาคเร ยน การสอบปลายภาคเร ยน และการจ ดเก บคะแนนผลงานย อยจากการมอบหมายงานปฏ บ ต ในช นเร ยน โดยจะ แบ งเป น 1.การเก บคะแนนปฏ บ ต จากงานท มอบหมายให ตรงตามระยะเวลาท กาหนดให 2.การเก บคะแนนสอบ แบ งเป นผลการสอบกลางภาคเร ยน และผลการสอบปลายภาคเร ยน 3.พฤต กรรมการเข าเร ยน และความสนใจในช นเร ยนอย างสม าเสมอ 2. ความร 2.1 ความร ท ต องได ร บ น กศ กษาม ความร และความเข าใจเก ยวก บหล กการและทฤษฎ ท สาค ญในเน อหาม ท กษะในระบบการ ปฏ บ ต การ Computer ท จะสามารถนาความร พ นฐานท ได สามารถว เคราะห และส งเคราะห ป ญหา เข าใจและ อธ บายความต องการทางว ชาช พสถาป ตยกรรม รวมท งประย กต ความร ท กษะ และการใช เคร องม อและ เทคโนโลย ท เหมาะสมก บการแก ไขป ญหาได อย างเหมาะสม 2.2 ว ธ การสอน ร ปแบบการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ (Student Center) เน อหาค ณสมบ ต และ ส วนประกอบ อ ปกรณ ต อพ วงภายนอกของเคร องไมโครคอมพ วเตอร ระบบปฏ บ ต การชน ดต างๆ ข อด ข อเส ย หน ำ3 โปรแกรมช วยงานสาน กงาน โปรแกรมการนาเสนองาน โปรแกรมการออกแบบ เข ยนแบบเบ องต น ให น กศ กษาม ความเข าใจและม ท กษะในการปฏ บ ต งาน ในช วงของการจะให น กศ กษาม ส วนร วมในการอภ ปรายร วมก น และให น กศ กษาปฏ บ ต งานเพ อด เร องของความเข าใจ และท กษะของการปฏ บ ต งานเข ยนแบบสถาป ตยกรรม 2.3 ว ธ การประเม นผล 1.การเก บคะแนนการปฏ บ ต งาน ในช นเร ยนการส งงานตรงเวลา ปฏ บ ต งานได อย างถ กต องและม ท กษะ ท ด (30%) 2.การเก บคะแนนสอบ แบ งเป น ผลการสอบกลางภาคเร ยน (30%) และผลการสอบปลายภาคเร ยน (30%) 3.พฤต กรรมการเข าเร ยน และความสนใจในช นเร ยนอย างสม าเสมอ 10% 3. ท กษะทางป ญญา 3.1 ท กษะทางป ญญาท ต องพ ฒนา พ ฒนาความสามารถของน กศ กษาในการค ดอย างม การค ดอย างเป นระบบ ม การว เคราะห สามารถประย กต ความร และท กษะก บการแก ไขป ญหาทางว ชาช พสถาป ตยกรรมได อย างเหมาะสม เพ อการ ป องก นและแก ไขป ญหาท เก ดข นจากการใช เทคโนโลย อย างสร างสรรค 3.2 ว ธ การสอน - เน อหารายว ชา อธ บายข นตอนและว ธ การปฏ บ ต งาน - แสดงต วอย างว ธ การทางาน และมอบหมายงานตามว ตถ ประสงค รายว ชาแต ละส ปดาห 3.3 ว ธ การประเม นผล การให น กศ กษาได ลงม อปฏ บ ต งานท มอบหมาย เพ อพ ฒนาความสามารถของน กศ กษาในการค ดอย าง เป นระบบ ม การว เคราะห ส กระบวนการแก ป ญหาได อย างเหมาะสม 4. ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ 4.1 ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบท ต องพ ฒนา - พ ฒนาท กษะในการสร างความส มพ นธ ระหว างผ เร ยนด วยก น ของการปฏ ส มพ นธ ในการ ร วมก นอภ ปรายงานในช นเร ยน -พ ฒนาความเป นผ นาและผ ตามในการทางานเป นท ม ของงานท มอบหมายการปฏ บ ต งาน การทางานร วมก นในช นเร ยนของการปฏ บ ต งานเข ยนแบบเบ องต น -พ ฒนาการเร ยนร ด วยตนเอง เพ อให ม ความร บผ ดชอบในงานท มอบหมายให ครบถ วนตาม กาหนดเวลา 4.2 ว ธ การสอน หน ำ4 จ ดก จกรรมการศ กษางานการค นคว าข อม ลจาก Internet มอบหมายงานรายบ คคล ของการ ปฏ บ ต งานในช นเร ยน พร อมส งงานท มอบหมายให ตรงตามระยะเวลาท กาหนด มคอ ว ธ การประเม นผล ประเม นผลงานปฏ บ ต ในช นเร ยนท ของการปฏ บ ต งานร วมก น พฤต กรรมการทางานเป นท ม ผลสาเร จการแบ งเวลาในการทางานให สามารถท นตามเวลาท กาหนด และผลงานจากการค นค วารายงาน การศ กษาด วยตนเอง 5. ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 5.1 ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศท ต องพ ฒนา - พ ฒนาท กษะในการส อสารการร วมอภ ปรายงานในช นเร ยนท งการพ ด การฟ ง การแปล เน อหางานจากการค นคว างาน Computer โดยการทดสอบและ การปฏ บ ต งานในช นเร ยน - พ ฒนาท กษะในการส บค น ข อม ลทางอ นเตอร เน ต การส บค นท สามารถนาข อม ลมาใช ของ งานเข ยนแบบคอมพ วเตอร ได อย างเหมาะสม และม กระบวนการจ ดทาเน อหาของงานได อย างถ กต อง - ท กษะในการนาเสนอรายงานโดยใช ร ปแบบ เคร องม อ และเทคโนโลย ท เหมาะสม 5.2 ว ธ การสอน - มอบหมายงานให ศ กษาค นคว าด วยตนเอง จาก website ตามห วข องาน ส อการสอน e- learning และทารายงานโดยเน นการนาข อม ลการค นคว า หร อม การอ างอ ง จากแหล งท มาของข อม ลท น าเช อถ อ - นาเสนอโดยใช ร ปแบบและเทคโนโลย ท เหมาะสม 5.3 ว ธ การประเม นผล - การปฏ บ ต งานในช นเร ยนเพ อสร างพ นฐาน ท กษะความเข าใจในงาน Computer สถาป ตยกรรม และการสร างการม ส วนร วมในการอภ ปรายงานท ทาการปฏ บ ต ในช นเร ยน - การจ ดทารายงาน และร ปแบบการนาเสนอด วยส อคอมพ วเตอร หน ำ5 หมวดท 5 แผนการสอนและการประเม นผล 1. แผนการสอน ส ปดาห ห วข อ / รายละเอ ยด ท 1 แนะนาเน อหารายว ชา การ ใช ห องปฏ บ ต การและเคร องม อ อ ปกรณ ในห องคอมพ วเตอร ทดลองใช เคร องม อ อ ปกรณ ท ใช ใน การเข ยนแบบ 2 ค ณสมบ ต และส วนประกอบด าน Hardware ของเคร อง ไมโครคอมพ วเตอร 3 อธ บายถ งอ ปกรณ ต อพ วงภายนอก ของเคร องไมโครคอมพ วเตอร และ แสดงว ธ การใช งาน 4-5 อธ บายค ณล กษณะ เปร ยบเท ยบข อด และข อเส ยของระบบปฏ บ ต การ (Operating System) Dos, windows 'xp windows '7 (32bit/64bit) 6 อธ บายการลง Driver เคร อง ไมโครคอมพ วเตอร การลงโปรแกรม สาเร จร ปต างๆและการลงโปรแกรม จานวน ช วโมง ท.4 ป.6 ก จกรรมการเร ยน การสอนส อท ใช การโดยใช software ฝ กปฏ บ ต การ ใช เคร องคอมพ วเตอร และ ระบบInternet พร อมทดสอบ พ นฐานความเข าใจในการใช งาน คอมพ วเตอร การโดยใช software ทดลอง ประกอบเคร อง ไมโครคอมพ วเตอร รายบ คคล การโดยใช software ทดสอบการใช อ ปกรณ ต อพ วงภายนอกของ เคร องไมโครคอมพ วเตอร และ internet ทดสอบการใช งานและ ปฏ บ ต การต ดต งระบบ ปฏ บ ต การ Dosระบบ ปฏ บ ต การ windows 'xp windows '7 และ internet ปฏ บ ต การต ดต ง Driver ช อผ สอน หน ำ6 สาน กงาน Microsoft Office เคร องต ดต ง Microsoft Office 7 อธ บายการใช งาน โปรแกรมช วยงาน สาน กงาน Microsoft word และ internet 8 อธ บายการใช งาน โปรแกรมช วยงาน สาน กงาน Microsoft excel Microsoft word และ internet Microsoft excel ส ปดา ห ท ห วข อ / รายละเอ ยด จานวน ช วโมง 9 สอบกลางภาค ก จกรรมการเร ยน การสอน ส อท ใช ช อผ สอน อธ บายการใช งาน โปรแกรมช วยงาน สาน กงาน Microsoft PowerPoint ท.4 ป.6 Microsoft PowerPoint อธ บายการใช งาน โปรแก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks