คานา สาน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก นยายน ๒๕๕๔ - PDF

Description
คานา การประก นค ณภาพการศ กษาภายในเป นภารก จของสถาบ นอ ดมศ กษาท ก าหนดไว ใน พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ ง สถาบ นอ ดมศ กษาต องสร างระบบและกลไกในการควบค ม ตรวจสอบ

Please download to get full document.

View again

of 37
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Advertisement

Publish on:

Views: 11 | Pages: 37

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คานา การประก นค ณภาพการศ กษาภายในเป นภารก จของสถาบ นอ ดมศ กษาท ก าหนดไว ใน พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ ง สถาบ นอ ดมศ กษาต องสร างระบบและกลไกในการควบค ม ตรวจสอบ ประเม นและพ ฒนาการ ด าเน นงานให เป นไปตามนโยบาย เป าประสงค และระด บค ณภาพตามมาตรฐานท ส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษ าก าหนด การน าผลการประเม นค ณภาพภายในป ระจ าป การศ กษาไปทาแผนการพ ฒนาปร บปร งอย างต อเน องน บว าเป นแบบอย างท ด ท งน เพ อให การ ดาเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ม กระบวนการ ครบถ วนเป นไปตามเกณฑ มาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษา ในการจ ดประช ม ส มมนาเช งปฏ บ ต การคร งน ได ร บความสนใจจากผ เข าร วมการประช มส มมนา ในหน วยงานสน บสน นเป นอย างมาก การด าเน นงานบรรล ว ตถ ประสงค ตามท ได ต งไว ส าเร จท กประการ ด งน นทางคณะผ จ ดงานหว งเป นอย างย งว า โครงการประช มส มมนาด งกล าวจะเป นประโยชน ต อ ผ เข าร วมประช มส มมนาท าให เก ดความร ความเข าใจและสามารถน าความร ไปใช ในการพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ต อไป สาน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก นยายน ๒๕๕๔ สารบ ญ คานา สารบ ญ รายงานผลการดาเน นโครงการ ๑ ภาคผนวก ๒๙ ภาคผนวก ก แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายในตามต วบ งช ของแต ละหน วยงาน ภาคผนวก ข แบบขออน ม ต โครงการ ภาคผนวก ค เอกสารประกอบการส มมนา ภาคผนวก ง ภาพก จกรรม รายงานผลการดาเน นงาน โครงการจ ดทาแผนการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ว นท ๒๘ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ Horizon Village อาเภอดอยสะเก ด จ งหว ดเช ยงใหม ช อโครงการ โครงการจ ดท าแผนการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ผ ร บผ ดชอบโครงการ สาน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา หล กการและเหต ผล การประก นค ณภาพการศ กษาภายในเป นภารก จของสถาบ นอ ดมศ กษาตามท ก าหนด ไว ในพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ งสถาบ นอ ดมศ กษาต องสร างระบบและกลไกในการควบค ม ตรวจสอบ ประเม นและ พ ฒนาการด าเน นงานให เป นไปตามนโยบาย เป าประสงค และระด บค ณภาพตามมาตรฐานท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาก าหนด การน าผลการประเม นค ณภาพภายใน ประจ าป การศ กษาไปท าแผนการพ ฒนาป ร บป ร งอย างต อเน อง และม นว ตกรรมท เป น แบบอย างท ด ท งน เพ อให การด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏเช ยงใหม ม กระบวนการคร บถ วนเป นไปตามเกณฑ มาตรฐานการประก นค ณภาพ การศ กษา องค ประกอบท ๙ ต วบ งช ท ๙.๑ เกณฑ มาตรฐานข อท ๔ มหาว ทยาล ยจ งเห นสมควรจ ดให ม การทบทวนผลการประเม นค ณภาพภายในของหน วยงานสน บสน นข น ในว นท ๒๘ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เพ อให หน วยงานสน บสน นได พ จารณาทบทวนข อเสนอแนะ จากผลการประเม นค ณภาพภายใน และจ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพการด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ว ตถ ประสงค ๑. เพ อนาผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมาวางแผนปร บปร งการทางาน เพ อจ ดท าแผนการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ย ราชภ ฏเช ยงใหม ๓. เพ อว เคราะห ความสอดคล องระหว างแผนการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา และก จกรรม/ โครงการระด บหน วยงาน กล มเป าหมาย ๑. ผ บร หาร บ คลากร จากหน วยงานสน บสน น เข าร วมโครงการ จานวน ๓๐ คน หน วยงานสน บสน นประกอบไปด วย ๘ หน วยงาน ๑ ส าน กงานอธ การบด ๒ ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ๓ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ๔ สาน กงานสภามหาว ทยาล ย ๕ สาน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา ๖ ส าน กงานสภาคณาจารย ๗ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ๘ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ว ทยากร ๑. ผศ.เดชว ทย น ลวรรณ ผศ.พ ทยาภรณ มานะจ ต ว ธ การดาเน นงาน บรรยายและปฏ บ ต การ ระยะเวลาการปฏ บ ต งาน ระยะเวลาในการด าเน นงาน จานวน ๒ ว น ว นท ๒๘ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สถานท ปฏ บ ต งาน ณ Horizon Village อาเภอดอยสะเก ด จ งหว ดเช ยงใหม ผลการดาเน นก จกรรม ช วงท ๑ การบรรยาย เร อง แนวทางการน าเข อเสนอแนะไปจ ดท าแผนการด าเน นงานประก น ค ณภาพการศ กษาภายใน ว ทยากรบรรยายโดย ผศ.พ ทยาภรณ มานะจ ต ผ ช วยอธ การบด ร บผ ดชอบ งานประก นค ณภาพได บรรยาย ด งน การพ จารณาผลการประเม น ระด บหน วยงาน โดยพ จารณาจากห วข อด งน - คะแนน (จ ดแข ง จ ดอ อน) - ข อเสนอแนะ - การดาเน นงานในวงรอบใหม - การทบทวน ป ญหา อ ปสรรคในวงรอบเก า - การกาหนดแนวทางการแก ไข ต วแปร/ข อเท จจร งในการประก นค ณภาพท ผ านมา - การส อสารภายในองค กร - ท มงานและการจ ดการ - ความร วมม อ - การม งงาน - ภาวะผ นาระด บหน วยงาน ความท าทายของการประก นค ณภาพในวงรอบใหม - โลกย คโลกาภ ว ตน ใหม - ความหลากหลายของสถาบ นการศ กษาและการแข งข น - เทคโนโลย สารสนเทศ - องค การแห งการเปล ยนแปลง - การบร หารค ณภาพ หล กการบร หารค ณภาพ /การปฏ ว ต ค ณภาพ - ล กค าสาค ญท ส ด - การพ ฒนาต องต อเน อง ไม ม อะไรด มากพอแล ว ค ณภาพต องปร บปร งได เสมอ - การปร บปร งค ณภาพต องไม ม ท ส นส ด - การประเม นค ณภาพ ต องแม นย าและว ดโดยใช เทคน คทางสถ ต ได เท ยบก บเกณฑ มาตรฐานได จ ดมาตรฐานได ส บค นต นเหต ของป ญหาได - ผ ปฏ บ ต งานต องสามารถทางานเบ ดเสร จในตนเอง - การดาเน นงานต องม ระบบ และกลไกท เป นกระบวนการ หล กการบร หารค ณภาพ /การปฏ ว ต ค ณภาพ - ระบบท มงานสาค ญท ส ด - การดาเน นงานต องใช วงจร PDCA Plan การวางแผน 1. ทาความเข าใจในนโยบายก บบ คลากร ท กระด บ 2. กาหนดค าเป าหมายในแต ละต วบ งช 3. กาหนดว ธ ดาเน นการ เพ อให บรรล เป าหมาย Do ปฏ บ ต ตามแผน 1. สร างเสร มความร โดยการฝ กอบรม 2. ดาเน นการตามว ธ ท ก าหนด 3. เก บรวบรวมหล กฐาน และผลล พธ Check ต ดตามผล 1. ต ดตาม ตรวจสอบ การปฏ บ ต งาน 2. ตรวจสอบ ความสอดคล องระหว างผลล พธ และเกณฑ การประเม น 3. ตรวจสอบระด บผลล พธ ท บรรล เป าหมาย Act แก ไข 1. ว เคราะห ผลล พธ 2. หามาตรการแก ไข ปร บปร ง 3. กาหนดแผนดาเน นงานในวงรอบต อไป ช วงท ๒ การบรรยายเร อง การว เคราะห SWOT ข อเสนอแนะจากผลการประเม นค ณภาพ ภายใน ระด บหน วยงาน ว ทยากรบรรยายโดย ผศ.เดชว ทย น ลวรรณ อาจารย ประจ าคณะว ทยาการ จ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 1. การว เคราะห SWOT ความหมายค าว า SWOT Strengths จ ดแข ง หมายถ ง ความสามารถและสถานการณ ภายในองค กรท เป นบวก ซ งองค กรน ามาใช เป นประโยชน ในการท างานเพ อบรรล ว ตถ ประสงค หร อหมายถ ง การด าเน นงาน ภายในท องค กรทาได ด Weaknesses จ ดอ อน หมายถ ง สถานการณ ภายในองค กรท เป นลบและด อย ความสามารถ ซ งองค กรไม สามารถน ามาใช เป นประโยชน ในการท างานเพ อบรรล ว ตถ ประสงค หร อ หมายถ ง การดาเน นงานภายในท องค กรทาได ไม ด Opportunities โอกาส หมายถ ง ป จจ ยและสถานการณ ภายนอกท เอ ออ านวยให การ ทางานขององค กรบรรล ว ตถ ประสงค หร อ สภาพแวดล อมภายนอกท เป นประโยชน ต อการด าเน นการ ขององค กร Threats อ ปสรรค หมายถ ง ป จจ ยและสถานการณ ภายนอกท ข ดขวางการทางานของ องค กรไม ให บรรล ว ตถ ประสงค หร อเป นป ญหาต อ 2. กระบวนการบร หารเช งกลย ทธ 3. ต วแปร: ส งม อ ทธ พลท ส าค ญต อองค กรท ก อให เก ดความส าเร จ หร อ ความล มเหลว 4. สภาพแวดล อมภายนอก 4.1 Economic (เศรษฐก จ) - ผล ตผลประชาชาต (GNP) - แนวโน มผล ตผลประชาชาต (GNP Trend) - ปร มาณเง น (Money Supply) - อ ตราดอกเบ ย (Interest rate) - อ ตราเง นเฟ อ (Inflation rate) - วงจรธ รก จ (Business Cycle) - การลดค าเง น (Devaluation) - ตลาดห น (Stock Market) - วงจรธ รก จ (Business Cycles) - โครงสร างเง นท น (Capital) - จ านวนแรงงาน (Labour Supply) - การเพ มผลผล ต (Productivity) 4.2 Political (กฎหมาย กฎระเบ ยบ) - กฎ ระเบ ยบ ของร ฐ (Goverment Regulation) - กฎหมาย ส งแวดล อม (Environmental Laws) - เสถ ยรภาพทางการเม อง (Political Stability) - กฎหมายแพ ง พาณ ชย (Commercial Laws) - กฎหมายด านภาษ (Tax Laws) - กฎหมายป องก นการผ กขาด - สหภาพแรงงาน (Union) - การก ดก นทางการค า - กฎหมายระหว างประเทศ - กฎหมายแรงงาน - กฎหมายล ขส ทธ 4.3 Customer (ล กค าท ใช บร การ) - น กศ กษา - ประชาชน - ผ ใช บร การต าง ๆ 4.4 Technological (เทคโนโลย สารสนเทศ) - ระบบสารสนเทศ - ความก าวหน าทางเทคโนโลย คอมพ วเตอร - ระบบ Automation - การว จ ย และ การพ ฒนา - การถ ายทอดเทคโนโลย 4.5 Social (ส งคม ว ฒนธรรม) - การเปล ยนแปลงร ปแบบการดาเน นช ว ต (Lifestyle Change) - ส ขภาพ (Health) - ค ณภาพช ว ต - การคาน งถ งสภาพแวดล อม (Environmentalism) - ท ศนคต ต อการทางาน และ อาช พ (Attitude toward workม career) - ความเช อม นของผ บร โภค (Consumer Confidence) - จานวนและอ ตราการเต บโตของประชากร - ระด บการร หน งส อ - การใช เวลาว าง - จานวนกล มอาช พต างๆ - การศ กษา (Education) 4.6 Environment (สภาพแวดล อม) - ลมฟ าอากาศ - การต ดต อขนส ง 5. สภาพแวดล อมภายใน 5.1 Man หมายถ ง บ คลากร ค อ ผ ท จะต องเก ยวข องก บระบบงาน หร อหมายถ ง คนท ก คนท เก ยวข องก บระบบประกอบไปด วยผ บร หารระด บต างๆ ซ งจะม ท งผ บร หาร ระด บส ง ระด บกลาง และระด บปฏ บ ต งาน และอาจประกอบด วยน กว ชาการในระด บ ต างๆ แต จะน บรวมล กค าหร อผ บร โภค ซ งเป นผ ท ม ความส าค ญไม น อยของระบบด วย หร อไม ก ย อมส ดแล วแต น กว ชาการทางด านบร หารระบบจะต ดส นใจ 5.2 Money หมายถ ง เง นหร อทร พย ส นท ม ค าเป นเง นของระบบ เช น เง นท น เง นสด เง น หม นเว ยน เง นคาใช จ าย หร อ เง นรายร บ รายจ ายต างๆ ถ าการเง นของระบบไม ด พอแล ว ระบบน นย อมจะประสบก บความย งยากหร ออาจถ งแก การหายนะได เพราะฉะน น ระบบธ รก จท กชน ดจะต องม ความระม ดระว งในเร องของการเง นเป น พ เศษ 5.3 Material หมายถ ง ต วส นค าหร อว สด ท ใช ในการผล ตส นค า ซ งเป นอ กองค ประกอบ หน งท ม ความสาค ญของระบบไม น อย 5.4 Management ห
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks