คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ - PDF

Description
คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ Computer at Work รห สว ชา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) กรมอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ เลขรห สมาตรฐานสากลประจ าหน งส อ ISBN

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Law

Publish on:

Views: 12 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ Computer at Work รห สว ชา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) กรมอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ เลขรห สมาตรฐานสากลประจ าหน งส อ ISBN บาท เร ยบเร ยงโดย อาจารย ช วาว ฒน บ ญศ วนนท วศ.บ อาจารย จ ดาภ ส ส มพ นธ สมโภช วท.บ.(ว ทยาการคอมพ วเตอร ) มห ดล. M.S. ( Computer Information System) Assumption University คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร งพ.ศ. 2546) กรมอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ เลขรห สมาตรฐานสากลประจ าหน งส อ ISBN พ มพ คร งท 1 พ.ศ สงวนล ขส ทธ ตามพระราชบ ญญ ต ล ขส ทธ จ ดพ มพ และจ าหน าย โดย... ส าน กพ มพ ว งอ กษร 69/3 ถนนอร ณอ มร นทร แขวงว ดอร ณ เขตบางกอกใหญ กร งเทพฯ โทร โทรสาร Address : พ มพ ท... อาร ทล ย เพรส 566/72 หม 4 ถนนส ขสว สด แขวงบางปะกอก เขตราษฎร บ รณะ กร งเทพฯ 10140 ค าช แจงของผ เร ยบเร ยง ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา หน วยก ต 3 ช วโมงต อส ปดาห ตาม หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ กรมอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ จ ดอย ในหมวดวาช พว ชาช พพ นฐาน ผ เข ยนได บร หารสาระการเร ยนร แบ งเป น 13 หน วยการเร ยน ได จ ดแผนการจ ดการเร ยนร /แผนการ สอนท ม นเน นสมรรถนะ ( Competency Based) ตรงตามจ ดประสงค รายว ชามาตรฐานรายว ชา และ ค าอธ บายรายว ชา ในแต ละบทเร ยนม นให ความส าค ญส วนท เป นความร ทฤษฎ หล กการ กระบวนการ และส วนท เป นท กษะประสบการณ เร งพ ฒนาบทบาทของผ เร ยนเป นผ จ ดการแสวงหาความ ร (Explorer) เป นสอนตนเองได สร าง องค ความร ใหม และ บทบาทของผ สอนเปล ยนจากผ ให ความร มาเป นผ จ ดการผ ช แนะ (Teacher Roles) จ ดส งแวดล อมเอ ออ านวยต อความสนใจเร ยนร และเป นผ ร วมเร ยนร (Co-investigator) จ ดห องเร ยนเป นสถานท ท างานร วมก น (Learning Context) จ ดกล มเร ยน ร ให ร จ กท างานร วมก น ฝ กความใจกว าง (Grouping)ม งสร างสรรค คนร นใหม สอนความสามารถท น าไปท างานได ( Compency) สอนความร ก ความเมตตา (Compassion) ความเช อม น ความซ อส ตย (Trust) เป าหมายอาช พอ นย งประโยชน (Productive Career) และช ว ตท ม ศ กด ศร ( Noble Life) เหน อส งอ นใดเป น คนด ท งกาย วาจา ใจ ม ค ณธรรมจรรยาบรรณทางธ รก จ และว ชาช พ ขอขอบค ณ ท านอาจารย ผ สอน ผ ประสาทว ชาความร เอกสาร หน งส อท ใช ประกอบการ เร ยบเร ยง ณ โอกาสน ช วาว ฒน บ ญศ วนนท จ ดาภ ส ส มพ นธ สมโภช ล กษณะรายว ชา* 1. รห สและช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (Computer at Work) 2. สภาพรายว ชา หมวดว ชาช พ ว ชาช พพ นฐาน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราชภาค 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) ท กประเภทว ชา 3. ระด บรายว ชา ภาคเร ยนท 1หร อ 2 4. พ นฐาน - 5. เวลาศ กษา เร ยนทฤษฎ และปฏ บ ต 3 ช วโมงต อส ปดาห ระยะเวลา 20 ส ปดาห รวมท งส น 60 ช ว โมง ตลอดภาคเร ยน และควรม เวลาศ กษา นอกเวลาเร ยนอ ก 1 ช วโมงต อส ปดาห 6. หน วยก ต 2(3) 2 หน วยก ต 3 ช วโมงต อส ปดาห 7. จ ดประสงค รายว ชา เพ อให 1. ม ความเข าใจหล กการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ องานอาช พ การใช โปรแกรม ส าหร บงานส าน กงาน การใช อ นเทอร เน ตและไปรษณ ย อ เล กทรอน กส 2. ม ความสามารถให คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พ ต ดต ง อ ปกรณ รอบข างและระบบปฏ บ ต การของคอมพ วเตอร จ ดท าเอกสาร ตารางท า การ และน าเสนอผลงาน ส บค นข อม ลโดยใช อ นเทอร เน ต และร บส งไปรษณ ย อ เล กทรอน กส 3. ม จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอรด ก บระบบสารสนเทศม ก จน ส ยในการท างานอย างเป นระบบ ด วยความอดทน ประณ ตรอบครอบ และ ปลอดภ ย 8. มาตรฐานรายว ชา 1.ต ดต งเคร องคอมพ วเตอร ตามค ม อ 2.จ ดท าเอกสารเพ องานอาช พด วยโปรแกรมประมวลผลค า 3.สร างตารางท าการเพ องานอาช พด วยโปรแกรมตารางท าการ 4.สร างสไลด น าเสนอผลงานด วยโปรแกรมการน าเสนอ 5.ส บค นข อม ลด วยอ นเทอร เน ตและร บส งไปรษณ ย อ เล กทรอน กส 9. ค าอธ บายรายว ชา ศ กาและปฏ บ ต การใช คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พเบ องต นการต ด ต งเคร องคอมพ วเตอร อ ปกรณ รอบข างและระบบปฏ บ ต การ การใช โปรแกรม ประมวลค าจ ดท าเอกสารเพ องานอาช พ ดดยเน นการพ มพ เอกสารด วยอาช พ โดยเน น การค านวณ เช น ต นท น ราคาส นค า บ ญช รายการว สด ฯลฯ การใช โปรแกรมการน า เสนองาน เน นการสร างกราฟและตารางและสร างภาพเคล อนไหว การใช อ นเทอร เน ตส บค นข อม ลเพ องานอาช พและการร บส งไปรษณ ย อ เล กทรอน กส จร ยธรรมและ ความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร ก บระบบสารสนเทศ * หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) กรมอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การท กประเภทว ชา สารบ ญ หน า ตอนท 1 1 แผนการจ ดการเร ยนร ความร ท วไปเก ยวก บคอมพ วเตอร 2 บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บคอมพ วเตอร 5 ความหมายและความเป นมา 6 คอมพ วเตอร ย คเคร อข าย (พ.ศ ป จจ บ น) 7 ชน ดของคอมพ วเตอร 8 องค ประกอบของคอมพ วเตอร 11 แบบทดสอบและก จกรรมการฝ กท กษะ 19 แผนการจ ดการเร ยนร ระบบปฏ บ ต การ (Operating System : OS) 22 บทท 2 ระบบปฏ บ ต การ (Operating System : OS) 25 ความร เบ องต นเก ยวก บระบบปฏ บ ต การ 26 ประเภทของระบบปฏ บ ต การ 27 หน าท หล กของระบบปฏ บ ต การ 28 ระบบปฏ บ ต การ Dos 28 ระบบปฏ บ ต การ Windows 33 ระบบปฏ บ ต การ (Unix) 34 แบบทดสอบและก จกรรมการฝ กท กษะ 36 ตอนท 2 39 แผนการจ ดการเร ยนร การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร 40 บทท 3 การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร 43 ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 44 การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 45 แถบเมน และช ดเมน ค าส ง 47 การสร างเอกสารใหม (New) 50 การบ นท กเอกสาร (Save) 51 การป ดเอกสาร ( Close) 53 การเป ดเอกสาร (Open) 55 แบบทดสอบและก จกรรมการฝ กท กษะ 59 แผนการจ ดการเร ยนร การตกแต งและตรวจสอบเอกสาร 62 บทท 4 การตกแต งและตรวจสอบเอกสาร 65 การพ มพ สมการทางคณ ตศาสตร 66 การแทรกส ญล กษณ และต วอ กษรพ เศษ 66 การก าหนดห วข อย อย 68 การวาดและระบายส พ นหล ง 70 การใช ส เส นและการแรเงา 73 การระบายส พ น (Fillcolor Effects) 74 การสร างข อความศ ลป (Word Art) 76 การสร างเงาและภาพ 3 ม ต 79 การแทรกร ปภาพ 80 การเน นต วอ กษรใหญ ข นต น (Drop Cap) 82 การจ ดการและตรวจสอบเอกสาร 83 การตรวจสอบการสะกดผอดและไวยาการณ (Spelling and Grammar) 84 การแก ไขข อความอ ตโนม ต (Auto Correct) 85 การแก ไขร ปแบบอ ตโนม ต (Auto Format) 85 การค นหาค าและแทนท ค า (Find and Replace) 86 การแทนท ค า (Replace) 88 การไปท (Go To) 88 การแทรกเอกสาร 89 การสร างกราฟ 90 แบบทดสอบและก จกรรมการฝ กท กษะ 93 แผนการจ ดการเร ยนร การปร บแต งและจ ดพ มพ เอกสาร 96 บทท 5 การปร บแต งและจ ดพ มพ เอกสาร 99 การต งค าหน ากระดาษ(Page Setup) 100 การก าหนดส วนห วและท ายกระดาษ (Header and Footer) 101 การปร บร ปแบบต วอ กษร 103 การจ ดการประโยค 108 การพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ 108 การพ มพ จดหมายเว ยน 111 การพ มพ ซองจดหมาย 115 การต งก นหน าก นหล ง 116 การพ มพ ข อความเป นคอล มน 117 แบบทดสอบและก จกรรมการฝ กท กษะ 120 ตอนท แผนการจ ดการเร ยนร Microsoft Excel เบ องต น 124 บทท 6 Microsoft Excel เบ องต น 127 Microsoft Excel เบ องต น 128 ว ธ การเข าส โปรแกรม Microsoft Excel 128 ส วนประกอบของ Microsoft Excel 129 การสร างสม ดงานใหม 130 การบ นท กสม ดงาน 131 การป ดสม ดงาน(Close) 132 การจ ดการสม ดงาน ( Work book) 133 การเล อกเซลล 134 การกรอกข อม ล 135 การแก ไขข อม ล 136 การลบข อม ลในช องเซลล 137 การเปล ยนร ปแบบต วอ กษรและขนาดต วอ กษร 137 การท าต วอ กษรหนา เอ ยง และ ข ดเส นใต 138 การจ ดข อม ลให อย ก งกลาง ช ดว ายหร อช ดขวาของคอล มน การขยายขนาดของคอล มน การขยายขนาดของแถว การค ดอกข อม ล (Copy) การต ดข อม ล (Cut) การค ดลอกข อม ลโดยใช ฟ ลแฮนเด ล (Fill Handle) การก าหนดข อม ลแบบเร ยงล าด บ (Auto Fill) การสร างเส นขอบ (ตาราง) การสร างตารางโดยใช ร ปแบบอ ตโนม ต การผสานเซลล และจ ดก งกลาง การเร ยงล าด บข อม ล การวางแนวของข อความ การแทรกร ปภาพ การท าพ นหล ง การท าพ นหล ง แบบทดสอบและก จกรรมการฝ กท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร การใช โปรแกรมในการค านวณ บทท 7 การใช โปรแกรมในการค านวณ ชน ดข อม ลใน Microsoft Excel การป อนส ตรการค านวณ การค านวณด วยฟ งก ช น SUM การหาค าส งส ด (Max) ต าส ด(Min) และค าเฉล ย (Averge) การเร ยกใช ฟ งก ช นจากแถบเคร องม อ ฟ งก ช น IF การใช ฟ งก ช น Nper ค านวณหาจ านวนท จะต องผ อนช าระเง นก แบบฝ กห ดบทท 7 แบบทดสอบและก จกรรมการฝ กท กษะ การสร างแผนภ ม (Chart) และการพ มพ รายงาน บทท 8 การสร างแผนภ ม (Chart) และการพ มพ รายงาน แผนภ ม การสร างแผนภ ม ด วย Chart Wizaed การสร างแผนภ ม ร ปภาพ การเล อกล กษณะการแสดงของร ปภาพ การพ มพ รายงาน แบบฝ กห ดบทท 8 แบบทดสอบและก จกรรมการฝ กท กษะ ตอนท 4 แผนการจ ดการเร ยนร การใช โปรแกรมน าเสนองาน บทท 9 การใช โปรแกรมน าเสนองาน ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint การเร ยนใช และการป ดโปรแกรม Microsoft PowerPoint การสร างงานน าเสนอโดยใช ต วช วยสร างเน อหาอ ตโนม ต (AutoContent Wizard) ม มองต างๆ ของ PowerPoint การสร างงานน าเสนอโดยใช แม แบบ การแก ไขร ปแบบของต วอ กษร การสร างงานน าเสนอโดยการน าเสนองานเปล า การจ ดเร ยงสไลด ว ธ พ มพ งานน าเสนอ แบบฝ กห ดบทท 9 แบบทดสอบและก จกรรมการฝ กท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร การปร บแต งงานน าเสนอและการสร างกราฟ บทท 10 การปร บแต งงานน าเสนอและการสร างกราฟ การเพ มข อความในสไลด โดยใช กล องข อความ กาแทรกข อความศ ลป การท าพ นหล งของสไลด การวาดว ตถ โดยการใช เคร องม อร ปร างอ ตโนม ต การแทรกร ปภาพคล ปอาร ต การแทรกร ปภาพ การแทรกแผนภ ม แบบฝ กห ดบทท 10 แบบทดสอบและก จกรรมการฝ กท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร การสร างภาพเคล อนไหวในงานน าเสนอ บทท 11 การสร างภาพเคล อนไหวในงานน าเสนอ ค าแนะน าในการออกแบบการแสดงภาพน ง การท าให ข อความและว ตถ เคล อนไหว การก าหนดล กษณะพ เศษให ก บว ตถ การเพ มเส ยง เส ยงค าบรรยาย และภาพยนตร ไว ในสไลด แบบฝ กห ดบทท 11 แบบทดสอบและก จกรรมการฝ กท กษ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks