ค ม อการปฏ บ ต งาน นางสาวจาลอง สมสวย ตาแหน งบรรณาร กษ ปฏ บ ต หน าท ห วหน างานห องสม ด - PDF

Description
ค ม อการปฏ บ ต งาน นางสาวจาลอง สมสวย ตาแหน งบรรณาร กษ ปฏ บ ต หน าท ห วหน างานห องสม ด งานห องสม ด กองบร การการศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น ม นาคม คานา ค ม อการปฏ บ ต งาน เป นเคร

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Psychology

Publish on:

Views: 32 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการปฏ บ ต งาน นางสาวจาลอง สมสวย ตาแหน งบรรณาร กษ ปฏ บ ต หน าท ห วหน างานห องสม ด งานห องสม ด กองบร การการศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น ม นาคม 2558 2 คานา ค ม อการปฏ บ ต งาน เป นเคร องม อท ใช ในการประกอบการด าเน นงานเพ อให สามารถปฏ บ ต งานได อย างถ กต องและม ประส ทธ ภาพ นอกจากน ย งเป นเคร องม อท ใช แก ป ญหาท เก ดข นในการปฏ บ ต งาน โดย เน อหาในค ม อประกอบด วยโครงสร างการปฏ บ ต งาน ภาระหน าท ความร บผ ดชอบของบ คลากรห องสม ด ข นตอนระบบงาน และว ธ การปฏ บ ต โดยม จ ดม งหมายเพ อให เป นแนวทางสร างความเข าใจในการปฏ บ ต งาน ระหว างผ ใช บร การและผ ให บร การ ( บรรณาร กษ และเจ าหน าท ห องสม ด ) ในการใช ทร พยากรสารสนเทศ ของห องสม ด ด งน น จ งได จ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานห องสม ด ฉบ บน ข นเพ อให เน อหาม ความท นสม ยมากย งข น และม งผลส มฤทธ ของงานให บรรล ว ตถ ประสงค ส บไป จาลอง สมสวย ม นาคม 2558 3 สารบ ญ หน า คานา 2 สารบ ญ 3 โครงสร างขององค กร 4 ภาระหน าท ของหน วยงาน 5-10 ภาระหน าท และความร บผ ดชอบของบ คลากร ข นตอนระบบการทางาน 15 งานบร หารท วไป 16 งานธ รการ 17 งานสารบรรณอ เล กทรอน กส การร บ-ส งหน งส อ 20 งานพ สด และคร ภ ณฑ 21 งานพ ฒนาทร พากรสารสนเทศ 21 งานว เคราะห ทร พยากรสารสนเทศ ข นตอนการว เคราะห ทร พยากรสารสนเทศในระบบห องสม ดอ ตโนม ต 27-31 4 โครงสร างองค กร โครงสร างการบร หารงานของหน วยงานห องสม ด สาน กงานอธ การบด ) ผ อานวยการสาน กผ( กองบร การการศ กษา ) ผ อานวยการกอง( ห วหน างานห องสม ด )นางสาวจาลอง สมสวย( นางสก ล เท ยงธรรม ล กจ างประจา นางสาวจาลอง สมสวย บรรณาร กษ ห วหน างานห องสม ด นางสาวเนาวร ตน วงศ พรมมา บรรณาร กษ หน าท ร บผ ดชอบ 1 ช วยงานวารสารและ ส งพ มพ ต อเน อง 2. งานจ ดเตร ยมทร พยากร สารสนเทศและบาร งร กษา. 4ข อม ลบ คลากร งานเทคน ค 3. งานอ นๆ ตามท ได ร บ มอบหมาย หน าท ร บผ ดชอบ 1. งานบร หารท วไป - งานธ รการ - งานพ สด และคร ภ ณฑ 2. งานเทคน คทร พยากรสารสนเทศ - งานพ ฒนาทร พยากรสารน เทศ - งานว เคราะห ทร พยากรสารสนเทศ 3. งานอ นๆ ตามท ได ร บมอบหมาย หน าท ร บผ ดชอบ 1. งานบร การทร พยากรสารสนเทศ 2. งานวารสารและส งพ มพ ต อเน อง 3. งานเทคโนโลย สารสนเทศ 4. งานอ นๆ ตามท ได ร บมอบหมาย ภาระหน าท ของหน วยงาน 5 6 งานห องสม ด สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น งานห องสม ด กองบร การการศ กษา สาน กงานอธ การบด ม ภารก จงานหล ก 5 งาน ได แก 1. งานบร หารท วไป 2. งานเทคน คทร พยากรสารสนเทศ 3. งานบร การทร พยากรสารสนเทศ 4. งานวารสารและส งพ มพ ต อเน อง 5. งานเทคโนโลย สารสนเทศ โดยแต ละงานม หน าท ความร บผ ดชอบ ด งน 1. งานบร หารท วไป ขอบเขตของงาน 1.1 งานบร หาร งานควบค มและกาก บด แลการดาเน นงานของห องสม ด งานควบค ม ด แลงานจ ดหาทร พยากรสารสนเทศท กประเภท เช น หน งส อ ว ทยาน พนธ ส งพ มพ ร ฐบาล วารสาร หน งส อพ มพ จ ลสาร จดหมายข าว ฐานข อม ลอ เล กทรอน กส และส อ อ เล กทรอน กส อ น ๆ งานควบค ม ก าก บ ด แลงานลงทะเบ ยนทร พยากรสารสนเทศท กประเภทท ดาเน นการจ ดซ อ งานควบค ม กาก บ ด แลงานงานว เคราะห ทร พยากรสารสนเทศท กประเภท งานจ ดทาโครงการ / แผนการปฏ บ ต งานประจาป ของห องสม ด งานร างประกาศ คาช แจง และประชาส มพ นธ ข าวสารของงานห องสม ด งานสร ปผลการปฏ บ ต งานของห องสม ดประจาป งานประก นค ณภาพการศ กษาภายใน และการจ ดทารายงานการตรวจสอบภายใน งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมายจากผ บ งค บบ ญชา 1.2 งานธ รการ งานทะเบ ยนร บส ง หน งส อ บ นท กข อความ เอกสารต าง ๆ ในระบบสารบรรณ- อ เล กทรอน กส งานค ด แยกประเภทเอกสารเพ อดาเน นการจ ดส งให หน วยงานท เก ยวข อง งานร างโต ตอบหน งส อราชการ บ นท กข อความ เอกสารต าง ๆ ท งภายในและ ภายนอกสถาบ นผ งานจ ดส งหน งส อท ส งการแล วให คณะและหน วยงานท เก ยวข อง งานต ดต อประสานงานต ดตามเอกสาร หน งส อต าง ๆ งานดาเน นการจ ดท าเก ยวก บการทาลายเอกสาร งานเด นหน งส อและต ดต อประสานงานก บหน วยงานท เก ยวข อง งานจ ดเก บและทาสาเนาเอกสารของงานธ รการภายใน และภายนอกสถาบ นผ งานอ นๆ ตามท ได ร บมอบหมายจากผ บ งค บบ ญชา 1.3 งานพ สด และคร ภ ณฑ งานตรวจสอบรายการว สด คร ภ ณฑ คงเหล อประจาป งานสารวจความต องการว สด สาน กงาน งานรวบรวมรายการว สด คร ภ ณฑ เพ อดาเน นการจ ดซ อ งานจ ดทาบ ญช ควบค มการเบ กว สด คร ภ ณฑ ภายในหน วยงาน งานจ ดทาบ ญช ควบค มว สด คร ภ ณฑ ประจาป งานตรวจสอบการจาหน าย และซ อมบาร งว สด คร ภ ณฑ ท ชาร ดประจาป งานอ นๆ ตามท ได ร บมอบหมายจากผ บ งค บบ ญชา 2. งานเทคน คทร พยากรสารสนเทศ ขอบเขตของงาน 2.1 งานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ งานค ดเล อกทร พยากรสารสนเทศ งานจ ดหา จ ดซ อทร พยากรสารสนเทศ งานร บบร จาคทร พยากรสารสนเทศ งานควบค มการใช งบประมาณจ ดหา จ ดซ อทร พยากรสารสนเทศ งานสารวจ ตรวจ ค ด ทร พยากรสารสนเทศ งานแจ งรายช อทร พยากรสารสนเทศใหม แก สาขาว ชา/คณะ งานสร าง ซ อม บาร งทร พยากรสารสนเทศ งานแนะนาทร พยากรสารสนเทศใหม งานจ ดเก บและตรวจสอบสถ ต ข อม ลท เก ยวข องของงาน เพ อประกอบการพ จารณา ค ดเล อกทร พยากรสารสนเทศ งานอ น ๆ ท ได ร บมอบหมายจากผ บ งค บบ ญชา 8 2.2 งานว เคราะห ทร พยากรสารสนเทศ ขอบเขตของงาน ดาเน นการว เคราะห ทร พยากรสารสนเทศ ประกอบด วย ว สด ต พ มพ และส อโสตท ศนว สด โดย ใช เทคโนโลย สารสนเทศเป นเคร องม อช วยในการด าเน นการว เคราะห เพ ออานวยความสะดวกแก ผ ใช บร การ ในการเข าถ งทร พยากรสารสนเทศ ได อย างรวดเร วและถ กต อง ตลอดจนการปฏ บ ต งานให เป นแบบแผน เด ยวก บกฎเกณฑ มาตรฐานสากล ในการดาเน นงาน ม ข นตอนการปฏ บ ต งานต าง ๆ ด งน 1. งานตรวจสอบความถ กต องของทร พยากรสารสนเทศ 2. งานค ด แยก ทร พยากรสารสนเทศ 3. งานลงทะเบ ยนทร พยากรสารสนเทศ 4. งานว เคราะห หมวดหม ก าหนดห วเร องทร พยากรสารสนเทศ 5. งานทารายการทางบรรณาน กรมทร พยากรสารสนเทศใหม ในฐานข อม ลระบบห องสม ด อ ตโนม ต 6. งานสแกนภาพปก 7. งานจ ดทารายงานทร พยากรสารสนเทศใหม 8. งานจาหน ายทร พยากรสารสนเทศ 9. งานบร การส บค นข อม ลและตอบคาถามท เก ยวข อง 10. งานบร การให ย มหน งส อใหม ซ งอย ระหว างดาเน นการ 11. งานอ น ๆ ท ได ร บมอบหมายจากผ บ งค บบ ญชา 2.3 งานจ ดเตร ยมทร พยากรสารสนเทศและบ าร งร กษา ขอบเขตของงาน 1. งานประท บตราห องสม ด 2. งานต ดบาร โค ดและส นหน งส อ 3. งานเข ยนเลขเร ยกหน งส อ 4. งานต ดแถบแม เหล ก RFID เพ อป องก นหน งส อส ญหาย 5. งานจ ดเตร ยมทร พยากรสารสนเทศก อนออกให บร การ 6. งานนาทร พยากรสารสนเทศใหม ออกให บร การ 7. งานอ น ๆ ท ได ร บมอบหมายจากผ บ งค บบ ญชา 9 3. งานบร การทร พยากรสารสนเทศ ขอบเขตของงาน 3.1 งานทะเบ ยนสมาช ก ร บสม คร และต ออาย ในระบบฐานข อม ลสมาช กห องสม ด 3.2 งานบร การย ม ค น ทร พยากรสารสนเทศ 3.3 งานบร การหน งส อจอง และย มต อทร พยากรสารสนเทศ 3.4 งานตรวจสอบการค างส ง ค าปร บ และร บแจ งหน งส อหายของสมาช ก 3.5 งานต ดตามและตรวจสอบหน งส อค างส ง 3.6 งานจ ดเก บและรวบรวมค าปร บหน งส อเก นกาหนดส งและค าธรรมเน ยมอ นๆ ของ ห องสม ด 3.7 งานตรวจสอบพ นธะหน ส น 3.8 งานแนะนาการใช ห องสม ด แนะนาการส บค นทร พยากรสารสนเทศ และฐานข อม ล อ เล กทรอน กส 3.9 งานบร การตอบคาถามและช วยการค นคว า 3.10 งานบร การโสตท ศนว สด 3.11 งานบร การตรวจและร บฝากส งของ 3.12 งานประชาส มพ นธ และจ ดน ทรรศการตามว นสาค ญ 3.13 งานจ ดเก บสถ ต การใช บร การด านต างๆ ของห องสม ด และต ดต อสอบถามผ ใช บร การเพ อ เป นข อม ลในการให บร การ และจ ดหาทร พยากรสารสนเทศให ตรงความต องการของผ ใช บร การ 3.14 งานอ น ๆ ท ได ร บมอบหมายจากผ บ งค บบ ญชา 4. งานวารสารและส งพ มพ ต อเน อง ขอบเขตของงาน 4.1 งานค ดเล อกและจ ดหา จ ดซ อ ต ออาย สมาช กวารสาร หน งส อพ มพ และส งพ มพ ต อเน อง 4.2 งานลงทะเบ ยนส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ นท บอกร บและได เปล า 4.3 งานนา ส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ นออกให บร การ 4.4 งานจ ดเก บส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บย อนหล ง เพ อรวบรวมให บร การเป นฉบ บล วงเวลา ค ดเล อกบทความทางว ชาการจากส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บย อนหล ง เพ อจ ดท าฐานข อม ลดรรชน วารสาร / กฤตภาค แบบ Full text 4.5 ว เคราะห บทความท นามาทาดรรชน วารสาร / กฤตภาค เพ อให ห วเร องตามมาตรฐาน และถ กต อง 4.6 ลงรายงานข อม ลดรรชน วารสาร / กฤตภาค ท งเก าและใหม 4.7 สแกน บทความวารสาร และส อส งพ มพ ต อเน อง เพ อทาเป นข อม ลแบบ Full text เข าส ระบบห องสม ดอ ตโนม ต ตรวจสอบแก ไขดรรชน วารสาร / กฤตภาค ท งเก าและใหม 4.9 ให บร การย ม ค น ส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ น และย อนหล ง แก คณาจารย บ คลากรและน กศ กษา 4.10 ให บร การพ มพ บทความวารสารแบบ Full text ท ค นได จากเคร อง ด วยเคร องพ มพ )Printer( แบบค ดค าบร การท กว น 4.11 ให บร การตอบคาถามและช วยการค นคว าส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลา และคณาจารย บ คลากร และน กศ กษา 4.12 แนะนาวารสาร และส อส งพ มพ ใหม 4.13 งานบร การ บรรณาน กรม ดรรชน วารสาร เพ อเผยแพร บทความท น าสนใจ บนเว บไซต 4.14 เก บสถ ต ผ เข าใช บร การงานส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลาท กว น และ ท กเด อน 4.15 เก บสถ ต ผ ย มส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลา ท กว น 4.16 ด แลความเร ยบร อยของช นเก บส อส งพ มพ ป จจ บ น และล วงเวลา 4.17 สารวจ จาหน ายวารสาร และหน งส อพ มพ ล วงเวลา 4.18 ควบค มด แลงานส อส งพ มพ ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลาให เป นไปด วยความเป นระเบ ยบ เร ยบร อย 4.19 งานอ น ๆ ท ได ร บมอบหมายจากผ บ งค บบ ญชา 5. งานเทคโนโลย สารสนเทศ ขอบเขตของงาน 1. ด แลเก ยวก บระบบระบบเทคโนโลย ภายในห
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks