ระบบช วยสร างและว เคราะห ข อสอบ - PDF

Description
ระบบชวยสรางและว เคราะหขอสอบ Exgenia: An Exam Generator and Item Analyzer ปฐมา กระตายทอง ชลน สา เท ยมบณฑ ตย ณฐธนนท หงสวร ทธ ธร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตรและเทคโนโลย มหาว ทยาลยธรรมศาสตร

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 10 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระบบชวยสรางและว เคราะหขอสอบ Exgenia: An Exam Generator and Item Analyzer ปฐมา กระตายทอง ชลน สา เท ยมบณฑ ตย ณฐธนนท หงสวร ทธ ธร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตรและเทคโนโลย มหาว ทยาลยธรรมศาสตร hotmail.com, บทคดยอ โครงการพฒนา ระบบสร างและว เคราะห ขอสอบ (Exgenia: An Exam Generator and Item Analyzer) เป น โครงการท จดข นในร ปแบบ Stand Alone Application โดย ระบบไดแบงการท างานออกเปน 2 สวนหลก ค อ สวนแรกเปน สวนของการสร างขอสอบ ซ งแบงการจดเกบขอสอบเป น 2 ลกษณะ ค อ ช ดขอสอบ และคลงขอสอบ ซ งผ ใชสามารถสราง ขอค าถามได 3 ประเภท ไดแก ปรนยถ กผ ด และจบค โดย สามารถปรบเปล ยน แกไขขอค าถาม และม ฟงกชนในการ จดการขอสอบ ไดแก การสลบขอค าถาม การท าช ดขอสอบ (version) และการสรางขอสอบโดยเล อกขอค าถามจากคลง ขอสอบ สวนท สองเปนสวนของการว เคราะหค ณภาพขอสอบ ซ ง สามารถว เคราะหคาสถ ต พ นฐาน และคาสถ ต ในเช งล ก ไดแก คา ความยากงายของขอค าถาม คาอ านาจจ าแนก ประส ทธ ภาพตว ลวง คาความเท ยง และคาความคลาดเคล อนมาตรฐานของการ วด โดยผ ใชสามารถน าเขาขอม ลการว เคราะหได 3 ว ธ ค อ การ กรอกขอม ลเขาท ละคน จากการสแกนกระดาษค าตอบ และ การ น าเขาดวยไฟล.txt ค าส าคญ: การออกขอสอบ ว เคราะหขอสอบ การจดการขอสอบ Abstract This project aimed to create an exam generator and item analyzer (EXGENIA). It is the standalone system which includes two major modules. The first module is the exam generator. This module allows users to generate a test and a pool of exam items. Users can generate three types of test items, which are multiplechoice, true/false and matching questions. This module has two main functions. The first function provides users to generate several versions of a test by swapping test questions and/or swapping choices. The second function allows users to create a test from the exam pool. The second module is the item analyzer. It can analyze basic and advance statistics which are relevant to exam item analysis. Those typical statistics are the level of difficulty of items, effectiveness of distracters, test reliability and stand error of measurement. This module allows inputting test items to be analyzed with three methods including a manual test entry, an input text file and scanning answer sheets. Keyword: Exam Generator, Exam Tools, Exam Editor, Item Analysis. 1. บทน า ขอสอบถ อเป นส งส าคญท ใชในการวดผลการศ กษาของ สถาบนการศ กษา ขอสอบม หลายร ปแบบ หลายประเภท การ สรางขอสอบจ งตองม ความหลากหลาย อาจารยผ สอนจ านวน มากท ตองท าการออกขอสอบโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟตเว รด ซ งม ไดถ กออกแบบมาเพ อวตถ ประสงคน ดงน น หากผ ใชตอง ใชโปรแกรมไมโครซอฟตเว รดพ มพขอสอบและจดร ปแบบ ขอสอบ จ าเป นตองม ความร และความช านาญในการใชงาน โปรแกรมไดในระดบหน ง และเน องจากการจดเกบขอสอบจะ จดเกบลงไฟล ท ม นามสก ล.doc กจะ ไมสะดวกในการน าขอสอบ 945 กลบมาใชใหม อยางไรกตาม ในปจจ บนไดม ผ ผล ตโปรแกรมท ใช ในการออกขอสอบออกมาในทองตลาด โดยถาโปรแกรมเหลา น หากม ฟงกชน การท างานท ครบถวน กจะม ราคาแพง เป น โปรแกรมท มาจากตางประเทศ จ งท าใหม สวนตอประสานกบ ผ ใชท เปนภาษาองกฤษ ท าใหยากตอความเขาใจ และไมสามารถ น ามาใชออกขอสอบท เปนภาษาไทยได โปรแกรมออกขอสอบ ท ถ กพฒนาข นในประเทศไทยอาจจะไดรบการพฒนาข นเปน หนวยยอยหนวยหน งในระบบการเร ยนการสอนอ เลคทรอน คส ขนาดใหญ เชน ระบบอ เล นน ง (E-Learning หร อ Learning Content Management Systems) ซ งเปนระบบขนาดใหญม ว ธ การใชงานท ซบซอนและม ราคาส งมาก ส าหรบโปรแกรมท ถ ก พฒนาข น เพ อเป นโปรแกรมส าหรบออกขอสอบโดยเฉพาะ อาจจะไมไดรบความสนใจมากนก โปรแกรมยงคงม ความ ครบถวนสมบ รณคอนขางนอย เพราะสวนใหญจะเปนโปรแกรม ท ท าข นมาเพ อแจกใหใชฟร จ งไมค าน งถ งความสมบ รณของ โปรแกรมเทาท ควร กรณ โปรแกรมท ผล ตออกมาจ าหนายกจะม ฟงกชนการออกขอสอบกบการว เคราะหขอสอบแยกออกจากกน โปรแกรมว เคราะหขอสอบในปจจ บนมกเป นโปรแกรมท ว เคราะหขอสอบ และแสดงผลการว เคราะหออกมาในลกษณะ ขอม ลทางสถ ต โดยไมม การแปรผลของขอม ลท สามารถน าไปใช ไดงาย จากความไมสะดวกในการใชงานโปรแกรมไมโครซอฟต เว รดส าหรบการออกขอสอบ หร อขอจ ากดของฟงกชนการ ท างานของโปรแกรมออกขอสอบและว เคราะหขอสอบใน ปจจ บน ระบบชวยสรางและว เคราะหขอสอบจ งควรไดรบการ พฒนาข น เพ อผ ใชสามารถพฒนาขอสอบใหม ค ณภาพไดโดยงาย เพราะม สวนท ออกขอสอบเป นคลงขอสอบ สรางขอสอบ ว เคราะหขอสอบ และปรบปร งค ณภาพของขอสอบจนได ขอสอบท ม ค ณภาพ และทายท ส ดไดคลงขอสอบท ม ค ณภาพ ตอไป 2.ระบบท เก ยวของ ในปจจ บนน ม โปรแกรมท ผล ตข นมาเพ อใชในการออก ขอสอบอย จ านวนหน ง ซ งม ทงแบบผล ตข นมาเพ อจ าหนาย (Shareware) และแบบผล ตข นมาเพ อแจกใหใชฟร (Freeware) โดยแตละโปรแกรมม ฟงกชน การท างานท คลายคล งกน แต ความสามารถเฉพาะของตวโปรแกรมแตกตางกนออกไป โปรแกรม Examview Test Generator ตามภาพท 1 ซ ง พฒนาข น โดยบร ษท einstruction Corp. เปนโปรแกรมท ผล ต ข น มาเพ อแจกใหกบล กคาท ซ อหนงส อของบร ษท โดยทาง บร ษทจะสรางคลงขอค าถามท อางอ งมาจากหนงส อ ผ ใช สามารถน าไปใชในการออกขอสอบไดอยางสะดวก แตถา ผ สนใจกสามารถซ อโปรแกรมโดยตรงได ($139 ตอล ขส ทธ และ $89 ส าหรบการปรบปร งระบบใหม) โดยสามารถดาวน โหลดโปรแกรมทดลองใชงานไดท [1] ภาพท 1 : หนาจอหลกของโปรแกรม Examview Test Generator โปรแกรม Examview ม ค ณลกษณะเดนอย หลายดาน ผ ใช สามารถสรางขอค าถามไดหลายประเภท เปนระบบท อน ญาตให ผ ใชสามารถสรางขอสอบไดหลายว ธ เชน ผ ใชสามารถเล อกขอ ค าถามตามวตถ ประสงคการเร ยนร ในแตละบทเร ยน โปรแกรมม สวนตอประสานท งายในการใชงานและงายตอการเร ยนร ระบบ สามารถจดท าขอสอบไดหลายช ด (version) ท ผ ใชสามารถระบ ไดวาจะใหท าการสลบขอค าถามหร อตวเล อก ตวเฉลยของ ขอสอบกเปล ยนแปลงไปตามแตละช ด โปรแกรมยงอน ญาตให ผ ใชสามารถสรางขอค าถามข นใหมไดเอง และขอสอบจะจดเกบ อย ในแฟ มขอม ลท ม นามสก ลเฉพาะ แฟ มขอม ลจะตองเป ดโดย โปรแกรม Examview อยางไรกตาม ขอค าถามท สรางข นมาใหม จะม ไดเกบอย ในคลงขอสอบ คลงขอสอบท มากบหนงส อแตละ เลมจะคงท ไมม การเปล ยนแปลง การเปล ยนแปลงตวขอสอบจะ เปล ยนตามหนงส อท ไดรบการปรบปร งเทานน นอกจากนน โปรแกรม Examview อาจจะยงม ปญหาบางสวนเกยวกบสวนตอ ประสานเชน ความซ าซอนของเมน ท ใชช อตางกนแตท าหนาท อยางเด ยวกน และท ส าคญเปนโปรแกรมท ไมไดรองรบภาษาไทย โปรแกรม Hot Potatoes ดงภาพท 2 พฒนาข นโดยท มพฒนา และว จยของมหาว ทยาลย Victoria Humanities Computing and 946 Media Centre ประเทศแคนนาดา สวนดานการคาและการ สงเสร มการขายของซอฟแวรจะถ กควบค มโดยบร ษท Half- Baked Software โปรแกรม Hot Potato เปนโปรแกรม Shareware ($90 ตอล ขส ทธ ) แตส าหรบบ คคลท ตองการใชงานท เกยวกบการ เร ยนการสอนและไมม สวนเกยวของกบผลประโยชนทางการคา สามารถใชงานไดโดยไมเส ยคาใชจาย โดยต อตอทาง บร ษทผ ผล ตได สวน การใชงานในลกษณะอ นจะตองเส ย คาล ขส ทธ โปรแกรม โดยสามารถดาวนโหลดโปรแกรมทดลอง ใชงานไดท โปรแกรม Hot Potatoes ม สวนตอประสานกบผ ใชท สวยงาม ด งด ดใจ งายตอการใชงาน ผ ใชสามารถสรางขอสอบและจดเกบลงใน ไฟลท ม นามสก ล.html ได ท าใหใชบราวเซอรเป ดงานและตรวจแกไข ขอสอบได ทนท เปนร ปแบบการจดเกบท ไมตองย ดต ดกบ ชน ดเคร อง แต ในทางกลบกน อาจจะเปนขอเส ยท ไมม ระบบป องกนการเขาถ ง ขอสอบ โปรแกรมกม ไดม ฟงกชนท จะท าการตรวจสอบการเขา ภาพท 2 : หนาจอหลกของโปรแกรม Hot Potatoes ใชงานดวย และถ งแมวา โปรแกรมสามารถบนท กและแสดงได หลายภาษาแตยงไมไดครอบคล มภาษาไทย โปรแกรม Hot Potatoes ม วตถ ประสงคท จะท าใหระบบงาย ตอการใชงานโดยสามารถท าแบบทดสอบและตรวจค าตอบผาน เวบไซตได ดงน นเม อผ ใชบนท กขอสอบเปนไฟล.html แลวท า การอพโหลดข นเวบไซต ขอค าถามและค าตอบจะอย ในไฟล เด ยวกน ซ งผ ท ม ความร สามารถเป ดด (View Source) ค าตอบของ ขอสอบไดโดยตรง โปรแกรมกม ไดถ กออกแบบในลกษณะท ม การจดเกบเปนคลงขอสอบซ งผ ใชตองการน ามาใชอ กหร อม ไดม สวนตอประสานท จะชวยในการน าขอค าถามกลบมาใชอ ก โปรแกรมไมม การแสดงภาพรวมของขอสอบ หากจะด ภาพรวม ตองท าการบนท กเป นไฟล.html กอนจ งสามารถด ภาพรวมของ ขอสอบได ไมสามารถสงพ มพขอสอบจากโปรแกรมได และม ร ปแบบของขอสอบเพ ยงแบบเด ยวไมสามารถปรบเปล ยนหร อ เปล ยนแปลงสวนตางๆได 3.ว ธ การด าเน นการพฒนา เร ม ศ กษาโปรแกรมออกขอสอบในปจจ บนท เปนภาษาไทย และโปรแกรมออกขอสอบท เปนของตางประเทศ เพ อน าร ปแบบ ของโปรแกรมและฟงกชนการท างานของแตละโปรแ กรมมา เปร ยบเท ยบกน แลวน าขอด ของแตละโปรแกรมมาประมวล จาก การศ กษาดงกลาวท าใหสามารถออกแบบระบบท ม ร ปแบบท งาย ตอการใชงานและม การจดการขอม ลของขอสอบท ด ชวยใหผ ใช สามารถออกขอสอบไดอยางสะดวกสบายมากย งข น และไดรวม การว เคราะหขอสอบเขามาเป นสวนหน งในระบบ เพ อใชในการ ว เคราะหค ณภาพของขอค าถามและตวเล อก ซ งจะชวยใหผ ใช สามารถออกขอสอบท ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ศ กษาเคร องม อท ใชในการพฒนาระบบ SQLite ซ งเป น ฐานขอม ลขน ดหน งท อย ในร ปของ text file ม ขนาดเลกแตม ความ เสถ ยรและสามารถใชค าสง SQLในการจดการขอม ลได ดงน น SQLite จ งเปนเคร องม อท เหมาะกบการน ามาใชจดการขอม ล เน องจากระบบชวยสรางและว เคราะหขอสอบไดออกแบบใหม การจดเกบขอสอบในร ปแบบของไฟล และยงไดศ กษาระบบ ireport ซ งเปนเคร องม อท ใชสรางรายงาน ซ งม เคร องม อพ นฐาน ในการสรางรายงานอยางค รบถวน และรองรบฐานขอม ลตางๆท ต ดตอผาน JDBC ดงนนจ งเหมาะกบการน ามาใชสรางขอสอบ และรายงานผลการว เคราะหขอสอบ 3.1 การออกแบบการท างานของระบบ ในการออกแบบการท างานของระบบน ไดแบงออกเปน 3 สวน ค อ สวนของการออกขอสอบ สวนของการว เคราะหขอสอบ และ สวนของการว เคราะหกระดาษค าตอบ 1. สวนของการออกขอสอบ ไดออกแบบหนาจอท งายตอการ ใชงานและม ฟงกชนการท างานท ครบถวน และม การจดการขอม ล ของขอสอบท ด เพ อใหสามารถน าขอสอบกลบมาใชใหมได โดย ไดออกแบบใหม การจดเกบขอสอบในร ปแบบของไฟล ซ งม 2 แบบ ค อไฟลคลงขอสอบ(.ebk) และไฟลช ดขอสอบ (.eed) ผ ใช สามารถอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks