ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน สระบ ร แผนปฏ บ ต การกล มภารก จด านว ชาการ ป งบประมาณ PDF

Description
กลย ทธ ท 8 : บร หารจ ดการองค กรให ม ประส ทธ ภาพ แผนงาน : แผนบร หารจ ดการท วไปตามกล มภารก จ รห สแผนงาน แผนงานโครงการ ว ตถ ประสงค ต วบ งช 1.งานกล มภารก จด านว ชาการ ED55101_1.1 1.แผนบร หารว ชาการ ED55101_1.1

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 21 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
กลย ทธ ท 8 : บร หารจ ดการองค กรให ม ประส ทธ ภาพ แผนงาน : แผนบร หารจ ดการท วไปตามกล มภารก จ รห สแผนงาน แผนงานโครงการ ว ตถ ประสงค ต วบ งช 1.งานกล มภารก จด านว ชาการ ED55101_1.1 1.แผนบร หารว ชาการ ED55101_ แผนการบร หาร หล กส ตรและการ จ ดการเร ยนการสอน 1.เพ อให การ บร หาร หล กส ตรและ การจ ดการ เร ยนการสอน ม ค ณภาพ 2.เพ อให การ เบ กจ าย งบประมาณ การจ ดการ เร ยนการสอน เป นไปตาม แผน 3. เพ อให การ ด าเน นงาน ตามแผนงาน/ โครงการของ กล มภารก จ ด านว ชาการม ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน สระบ ร แผนปฏ บ ต การกล มภารก จด านว ชาการ ป งบประมาณ ผลการประเม น ความพ งพอใจในการ บร หารหล กส ตรและ การจ ดการเร ยนการ สอนมากกว า 3.5 ข นไปร อยละ ร อยละ 90 ของ แผนงานโครงการ ในกล มภารก จด าน ว ชาการม การ ด าเน นการบรรล ตามต วบ งช และ เสร จส นในเวลาท ก าหนด 1.อาจารย ท กท าน 2. แผนงาน/ โครงการในกล ม ภารก จด าน ว ชาการ การบร หารหล กส ตร 1.รวบรวมผลการประเม นมาใช ใน การพ ฒนาปร บปร งการบร หาร หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการ สอน 2. จ ดท าตารางสอน / จ ดสรรภาระ งาน มอบหมายงาน 3. จ ดประช มน าเสนอการออกแบบ การเร ยนการสอนโดยด าเน นการ ตามเกณฑ การประก นค ณภาพ 4. สน บสน นให อาจารย ใช ว ธ การ สอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญและ สร างเสร มประสบการณ จร ง และ สน บสน นให ม การท าว จ ยเพ อ พ ฒนากระบวนการเร ยนร และการ สอนโดยใช เคร อข ายคอมพ วเตอร และตามสภาพการเปล ยนแปลงของ ต.ค.54 -ก.ย ,236 บาท (ค าว สด / อ ปกรณ ) 1. ม การบร หาร หล กส ตรท ม ค ณภาพ 2. ม การ เบ กจ าย งบประมาณ การจ ดการ เร ยนการสอน เป นไปตาม เกณฑ 3.แผนงาน/ โครงการใน กล มภารก จ ด านว ชาการ บรรล และ ประส ทธ ภาพ อ.ประกร ต ~ 17 ~ ว ชาการ ประส ทธ ภาพ และ ประส ทธ ผล ส งคม 5. ประเม นความพ งพอใจของ น กศ กษาและอาจารย ในการบร หาร หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการ สอน ส งสน บสน นการเร ยนร 6. ประเม นค ณภาพของหล กส ตร และจ ดการเร ยนการสอนตามต ว บ งช กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บ ปร ญญาตร ท กป การศ กษาเพ อ ประก นค ณภาพหล กส ตรและการ เร ยนการสอน 7. ประเม นผลการเร ยนร ของ น กศ กษาตามกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บปร ญญาตร 8. ประเม นความพ งพอใจของ ผ ร บบร การ ผ ใช บ ณฑ ตแหล งฝ ก ต อการบร หารหล กส ตรการจ ดการ เร ยนการสอน การปฏ บ ต งานของ น กศ กษา 9. รายงานผลการประเม นต อ ผ บร หารและน าผลการประเม นมา พ ฒนาปร บปร ง 10. รายงานการด าเน นงานของ ~ 18 ~ ว ชาการ หล กส ตร (มคอ.7 ) ท กป การศ กษา 11.ประมาณการค าใช จ ายในการ ด าเน นการจ ดการเร ยนการสอน 12. ตรวจสอบการจ ดท ารายการ การเบ กจ ายค าสอนของอาจารย พ เศษและอาจารย พ เศษแหล งฝ ก 13. ประชาส มพ นธ แผน ย ทธศาสตร ของว ทยาล ยให บ คคลากรในกล มภารก จทราบ 1. ประช มวางแผนในการจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป กล ม ภารก จด านว ชาการโดยว เคราะห จากผลการด าเน นงาน ป ญหา อ ปสรรคในป การศ กษาท ผ านมา 2. ก าหนดต วบ งช และค าเป าหมายของแผนงาน การด าเน นงานของกล มภารก จ ด านว ชาการ 3. เสนอแผนและประชาส มพ นธ แผนปฏ บ ต การกล มภารก จด าน ว ชาการให บ คลากรทราบและ น าแผนไปปฏ บ ต 4. จ ดหาทร พยากรท เอ อต อการ ด าเน นงานอย างเพ ยงพอ 5. ให ค าปร กษาและข อเสนอแนะ ~ 19 ~ ว ชาการ ED55101_ แผนการร บและ ผล ตน กศ กษาตาม นโยบายและ เป าหมายแผนพ ฒนา ประจ าป 1. เพ อร บ สม คร น กศ กษาใหม เข าศ กษา ตาม ค ณสมบ ต ท สบช.ก าหนด ได ครบตาม จ านวนท ก าหนดใน แผนการร บ ม น กศ กษาใหม เข า ศ กษาตามแผนท ก าหนดอย างน อย ร อยละ 95 ในการด าเน นงานตามแผนงาน/ โครงการ 6. ก าก บต ดตามในการด าเน นงาน ตามแผนงาน/ โครงการ 7.สร ปต ดตามผลการด าเน นงาน และสร ปผลการด าเน นงานท ก ไตรมาสเสนอต อคณะ กรรมการบร หาร 8.น าผลการประเม นมาพ ฒนา ปร บปร ง 9.จ ดท าค ม อการบร หารงานกล ม ภารก จด านว ชาการ 10.เข ยนรายงานประเม นตนเอง และเตร ยมความพร อมในการร บ การตรวจประเม นค ณภาพจาก องค กรประเม นค ณภาพ น กเร ยนช น 1.วางแผนการร บสม ครและ พ.ย.55 - ม น กศ กษาใหม ม ธยมศ กษา ค ดเล อกน กศ กษาใหม ตาม เข าร บ ป ท 6 ท ม นโยบายของ สบช. การศ กษาใน ภ ม ล าเนาจ งหว ด 2.ประชาส มพ นธ การร บสม คร ธ.ค.54-ม.ค. ว ทยาล ยตาม สระบ ร และตามท และค ดเล อกโดยจ ดท าประกาศ 55 แผนท ก าหนด สบช.ก าหนด ต ดป ายประกาศ และประกาศ ทาง Website ของว ทยาล ย 3.แนะแนวการศ กษาพยาบาล และการร บสม ครตามโรงเร ยน ม ธยมต าง ๆ ~ 20 ~ ว ชาการ อ.ประกร ต อ.ป ยะร ตน อ.เกศแก ว น กศ กษาเข า ศ กษา และ เป นไปตาม ก าหนดเวลา ED55101_ แผนงานการ บร หารศ นย พ มพ 1. เพ อให ม การ จ ดพ มพ จดหมายและ เอกสารราชการ ค ม อการสอน และเอกสาร ว ชาการอย าง ถ กต อง รวดเร ว 2.ม การใช ระบบ งานสาร บรรณทางอ เลค โทรน คตาม ระบบท ก าหนด 3.ม การจ ดท า ค าตอบแทน การสอน อาจารย พ เศษท ร อยละ 80 ของ ผ ใช บร การม ความ พ งพอใจในระด บด (มากกว า 3.51) 4.ด าเน นการร บสม ครและ ก.พ.-เม.ย.55 ค ดเล อกน กศ กษาใหม ตามแผน ก าหนด - ร บตรง - ร บกลาง 5.ประกาศผลการค ดเล อกและ ม.ค., พ.ค.55 ต ดต อประชาส มพ นธ ข อม ลให ผ ท การค ดเล อก ม.ย.55 6.ประเม นผลและสร ปรายงาน อาจารย และ ต.ค ,847 เจ าหน าท -ก.ย. 55 บาท ~ 21 ~ ว ชาการ 1. ก าหนดหน าท ความ ร บผ ดชอบ จ ดสรรภาระงานและ มอบหมายงาน 2. จ ดพ มพ หน งส อราชการ เอกสารว ชาการ และค าตอบ แทนอาจารย พ เศษ และ เอกสารรายงานอ น ๆ ท สน บสน นการด าเน นงานตาม พ นธก จด านว ชาการของว ทยาล ย ตามบ นท กขอใช บร การ 3.ประสานงานและจ ดท าส าเนา เอกสารและจ ดท าเล มเอกสาร ค ม อก บร านบร การถ ายเอกสาร 4.บ นท กและประมวลผลข อม ล การประเม นประส ทธ ภาพการ สอนและการประเม นข อม ลอ นๆ ตามพ นธก จด านว ชาการ ม การจ ดท า เอกสารการ ด าเน นงานท สน บสน นการ ปฏ บ ต งานตาม พ นธก จอย างม ค ณภาพ อ.ประกร ต เจ าหน าท ศ นย พ มพ ค ณย พ น ค ณท พวรรณ ค ณร ตต กาล ถ กต องและ รวดเร วท นตาม ก าหนดเวลา 4. ม การ ประมวล ผล การประเม น ประส ทธ ภาพ การสอนของ อาจารย ค ณล กษณะ บ ณฑ ต การ ส มมนาการ เร ยนการสอน อย างถ กต อง และส าเร จตาม ก าหนด เวลา 5.ม การวางแผน และด าเน นการ เบ กพ สด และ คร ภ ณฑ ตาม ระบบท นตาม ก าหนดเวลา และความ ต องการของ ผ ใช ในกล ม ว ชาการ 5.บ นท กข อม ลในฐาน ข อม ลตามท มอบหมาย 6.ด าเน นงานระบบสารบรรณ ทางอ เลคโทรน ค 7.ด าเน นการเบ กจ ายพ สด และ คร ภ ณฑ ตามระบบท นตาม ก าหนดเวลาและความต องการ ของผ ใช ในกล มว ชาการ 8.ประเม นความพ งพอใจของ ผ ร บบร การ และน าผลมาพ ฒนา ปร บปร ง ~ 22 ~ ว ชาการ 6. ม การบ นท ก ข อม ลและ จ ดเก บข อม ล อย างเป นระบบ และม ความเป น ป จจ บ น ED แผนบร หารจ ดการงานประจ า ED แผนงาน การศ กษาท วไป ED แผนงานกล ม ว ชาช พ 1 ED แผนงานกล ม กล มว ชาช พ 2 เพ อให การ เบ กจ าย งบประมาณ การจ ดการ เร ยนการสอน เป นไปตาม แผน เพ อให การ เบ กจ าย งบประมาณ การจ ดการ เร ยนการสอน เป นไปตาม แผน เพ อให การ เบ กจ าย งบประมาณ การจ ดการ เร ยนการสอน เบ กจ าย งบประมาณการ จ ดการเร ยนการ สอน เป นไปตาม แผน เบ กจ าย งบประมาณการ จ ดการเร ยนการ สอน เป นไปตาม แผน เบ กจ าย งบประมาณการ จ ดการเร ยนการ สอน เป นไปตาม แผน อาจารย ท กท าน อาจารย ท กท าน อาจารย ท กท าน 1. ประมาณการค าใช จ ายในการ ด าเน นงานการจ ดการเร ยนการ สอนท กหล กส ตรและต ดตามการ ด าเน นการเบ กจ ายตามเวลาและ งบประมาณท ก าหนด 2.ตรวจสอบการจ ดท าการเบ กค า สอนอาจารย พ เศษ/พ เล ยง 1. ประมาณการค าใช จ ายในการ ด าเน นงานการจ ดการเร ยนการ สอนท กหล กส ตรและต ดตามการ ด าเน นการเบ กจ ายตามเวลาและ งบประมาณท ก าหนด 2.ตรวจสอบการจ ดท าการเบ กค า สอนอาจารย พ เศษ/พ เล ยง 1. ประมาณการค าใช จ ายในการ ด าเน นงานการจ ดการเร ยนการ สอนท กหล กส ตรและต ดตามการ ด าเน นการเบ กจ ายตามเวลาและ งบประมาณท ก าหนด ~ 23 ~ ว ชาการ ต.ค.54 ก.ย. 55 ต.ค.54 ก.ย. 55 ต.ค.54 ก.ย ,308 บาท ม การด าเน นการ เบ กจ าย งบประมาณใน การจ ดการ เร ยนการสอน เป นไปตามแผน 196,250 บาท ม การด าเน นการ เบ กจ าย งบประมาณใน การจ ดการ เร ยนการสอน เป นไปตามแผน 686,395 บาท ม การด าเน นการ เบ กจ าย งบประมาณใน การจ ดการ เร ยนการสอน ดร.พอเพ ญ อ.ส น ย ร ตน อ.น สรา เป นไปตาม แผน 2.4 แผนงานทะเบ ยน ว ดและประเม นผล งานทะเบ ยน ED การลงทะเบ ยนเร ยน 1. เพ อข น 1.1ร อยละ 100 (1) ทะเบ ยน ของน กศ กษาใหม น กศ กษาใหม การข น ทะเบ ยน 2. เพ อให น กศ กษา ลงทะเบ ยน เร ยนถ กต อง ตามแผนการ จ ดการศ กษา และเป นไป ตาม ก าหนดเวลา 2.1 ร อยละ 100 ของน กศ กษา ลงทะเบ ยนเร ยน ครบท กรายว ชาท เป ดสอน และเป น ไปตาม ก าหนดเวลา 2.2 ม การบ นท ก ข อม ลการลง ทะเบ ยนในฐาน 2.ตรวจสอบการจ ดท าการเบ กค า เป นไปตามแผน สอนอาจารย พ เศษ/พ เล ยง น กศ กษาท การค ดเล อกเข า ศ กษา ในป การ ศ กษา 2555 ~ 24 ~ ว ชาการ 1.1 วางแผนในการร บรายงานต ว และข นทะเบ ยนน กศ กษาใหม 1.2 ด าเน นการร บการ ลงทะเบ ยนเร ยน -เตร ยมเอกสาร -ตรวจสอบเอกสาร -จ ดเก บหล กฐาน -บ นท กข อม ลในฐานข อม ล ทะเบ ยน -ต ดต อท าบ ตรน กศ กษา 1.3 ประเม นผลการด าเน นงาน และพ ฒนาปร บปร ง 2.1 ด าเน นการร บลงทะเบ ยน เร ยนโดย -วางแผนก าหนดการลงทะเบ ยน -จ ดท าค ม อลงทะเบ ยน -ตรวจสอบจ านวนน กศ กษาท ลงทะเบ ยน -ต ดต อธนาคาร กร งไทยในการ ช าระเง นด วยระบบ Tellor payment - ประชาส มพ นธ น กศ กษา ม.ย.55 21,689 บาท 3,000 บาท 1. 1การข น ทะเบ ยน น กศ กษาใหม ม ความถ กต อง ครบถ วน 1.2การจ ดเก บ เอกสารเป น ระบบถ กต อง 1.3 น กศ กษาได บ ตรใหม ใน ร ปแบบ smart card 1.4 น กศ กษา ท กคน ลงทะเบ ยน ถ กต องม ประส ทธ ภาพ รวดเร วและ ครบถ วนตาม เวลาท ก าหนด 2.1 ม น กศ กษา ใหม เข าร บ อ.ศ ร วรรณ ค ณศศ ว มล ข อม ลทะเบ ยน ภายใน 2 ส ปดาห หล งการ ลงทะเบ ยน การส าเร จการศ กษา 3.เพ อ 3.1 ขออน ม ต ด าเน นการใน ส า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks